рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Strahovanie zizni

Strahovanie zizni

Latvijas Universit?te

Ekonomikas un vad?bas fakult?te

Finansu instit?ts

Kursa darbs

studiju kurs?: Apdro?in??ana

Dz?v?bas apdro?in??anas raksturojums.

R?ga 2000

Saturs

Ievads

1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts

2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi

1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana

1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves gad?jum?

2. B?rnu apdro?in??ana laul?bai

3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana

2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi

4. Pensijas apdro?in??ana

3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas apdro?in??anas

piedav?jumi

1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas apdro?in??ana

1. Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai . Uzkr?jo?? programma “5+5”

2. Uzkr?jo?? dz?ves programma “Klasika “

3. Uzkr?jo?? dz?ves programma “M?r?a ieguld?jums “

4. Programma “Garants”

5. Par darba dev?ja l?dzek?iem

2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana

1. Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu

2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana

3. “Saist?to dz?v?bu” apdro?in??ana

Secin?jumi un priek?likumi

Izmantotas literat?ras saraksts

Ievads

Ar 1998.gada 1.septembri valst? st?jies sp?k? Latvijas Republikas

likums “Par apdro?in??anas l?gumu” un “Apdro?in??anas sabiedr?bu un to

uzraudz?bas likums”. Min?tie likumi un saska?? ar ?iem likumiem pie?emti

Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas tirgus t?l?ku att?st?bu

un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas sabiedr?bu un

apdro?in??anas ??m?ju savstarp?j?s attiec?bas. Apdro?in??anas bizness

atkar?gs no sabiedr?bas maks?tsp?jas l?me?a un no uztic??an?s

apdro?in??anas sabiedr?b?m. Atsevi??u firmu neveiksm?g? finansi?l?

darb?ba , negat?vi iespaidoja apdro?in??anas sf?ras att?st?bu. Un tom?r,

apdro?in??anas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomik? un tas

att?st?s ?oti strauji. Apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir audzis, k? ar?

audzis ir nosl?gto l?gumu skaits. L?dz ?im apdro?in??anas firm?m Latvij?

bija sam?r? neizdev?gs bizness, cilv?ks vair?k nodarboj?s ar ikdieni??iem

eksistences jaut?jumiem un t? ?pa?i nedom?ja, ka ar vi?u kas slikts

var?tu notikt. Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta

ien?kuma un komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c

iesp?jas ilg?k lai b?tu dro?iem par savu n?kotni. Dz?v?bas apdro?in??ana

var ?aut ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzkr?jumu un ?aus ar? p?c

akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes l?meni.

Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug no gada uz

gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas, visda??d?kaj?s

jom?s.

Kursa darba m?r?is ir izp?t?t, k?das dz?v?bas apdro?in??anas iesp?jas

sabiedr?bai pied?v? apdro?in??anas tirgus, un k?da var b?t dz?v?bas

apdro?in??anas noz?me cilv?ka dz?v?.

Lai sasniegtu izvirz?to m?r?i, autors ir izvirz?jis sekojo?us

uzdevumus:

1) Pamatojoties uz pieejamo literat?ru izp?t?t dz?v?bas apdro?in??anas

noz?mi;

2) Izp?t?t da?u apdro?in??anas sabiedr?bu Latvij? pied?v?t?s dz?v?bas

apdro?in??anas iesp?jas gan juridisk?m, gan fizisk?m person?m;

3) Izstr?d?t secin?jumus un priek?likumus.

1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts .

Br?vpr?t?g? dz?v?bas apdro?in??ana balst?s uz abu pu?u br?vpr?t?go

piekr??anu. Apdro?in??anas sabiedr?ba izstr?d? apdro?in??anas noteikumus

un nosac?jumus, kuri tiek pied?v?ti apdro?in??anas ??m?jam : tiek

ieviesti atbilsto?i ierobe?ojumi un iz??mumi apdro?in??anas l?gumu

nosl?g?anai ; apdro?in??anas termi?i tiek stingri noteikti ;

apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas ; apdro?in??anas

summu un naudas summas sa?em?anas nosac?jumus noteic nosl?dzot l?gumu

ar abu pu?u vieno?anos .

Tradicion?li , dz?v?bas apdro?in??ana ir saist?ta ar s?kojo?iem riskiem

:

- apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in?ta )n?ves gad?jums;

- pagaidu un past?v?gs darba sp?jas zaud?jums ;

- darb?bas beig?ana , iz?jot (vecuma) pensij? ;

- apdro?in??anas ??m?ja nodz?vo?ana l?dz apdro?in??anas l?guma termi?a

beig?m vai l?dz notektajam l?guma vecumam .

?o risku iesp?jam?ba dz?v? veicina atbilsto?o apdro?in??anas veidu

att?st?bu . Piem?ram , tiek veikti sekojo?i apdro?in??anas veidi :

- jaukta dz?v?bas apdro?in??ana- visizplat?ts apdro?in??anas veids, tap?c

, ka pie nodz?vo?anas l?dz apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m riskam

var pievienot ar? citus riskus , saist?tus ar dz?v?bu , vesel?bu ,

apdro?in??anas ??m?ja darba sp?ju ;

- b?rnu apdro?in??ana – pal?dz nodro?in?t b?rna inter?ses ( apdro?in?tas

personas) , kam par labu tiek nosl?gts apdro?in??anas l?gums ,

apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;

- pensiju apdro?in??ana – tiek veikta pusm??as vecuma person?m , lai

nodro?in?t vi?us ar papildien?kumiem , vi?iem iz?jot pensij? .

- ren?u apdro?in??ana - tiek veikta papildienakumu sa?em?anai noteikt?jos

termi?os vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkr?to summu ;

- apdro?in??ana n?ves gad?jumam – garant? noteiktas summas izmaksu

apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;

2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi .

2.1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana

Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana ir viens no personas apdro?in??anas

pamatveidiem . Individu?l? dz?v?bas apdro?in??ana nodro?ina pilso?u

mantiskas intereses apdro?in??anas aizst?v??ana apdro?in??anas gad?jumam

iest?joties . Apdro?in??anas l?gumi tiek sl?gti ar deesposobnimi fizisk?m

person?m .Tom?r , apdro?in??anas sabiedr?bai ir ties?bas ieviest

ierobe?ojumus ,piem. , inval?diem , k? ar? ieviest vecuma robe?as,

piem., apdro?in?tais nevar b?t jaun?ks par 16 un vec?ks par 70 gadiem

.Tada veida ierobe?ojumi ?auj iev?rojami samazin?t n?ves gad?juma riska

pak?pi , tas noz?me , samazin?t apdro?in??anas pr?mijas apjomu .Tom?r var

b?t pie?auti iz??mumi . ??j? gad?jum? l?gums tiek sl?gts ar ?pa?iem

nosac?jumiem ar palielin?tiem ( sal?dzinajum? ar sp?k? eso?iem )

tar?fiem .Bez individu?las pielieto ar? kolekt?vu dz?ves apdro?in??anu

.Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas l?gums tiek sl?gts ar juridisk?m

person?m ( ar uz??mumiem , iest?d?m , sabiedr?b?m utt.) par labu

kolekt?va darbiniekiem , kuri ir apdro?in?tie .Kad nosl?dz kolekt?vas

dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu , ar? t?da gad?jum? tiek ieviesti vecuma

un apdro?inato personu kategoriju ierobe?ojumi . Apdro?in??anas

sabiedr?ba ?em v?r? , k?das profesijas darbinieki b?s apdro?in?ti , vi?u

darba apst?k?us , vecuma ierobe?ojumus pa apdro?in?to personu grup?m

utt. T?da veida inform?cija ?auj apdro?in??anas sabiedr?bai nov?rt?t

faktisku riska pak?pi un noteikt apdro?in??anas pr?mijas lielumu

.Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas ?patn?ba ir t?da , ka pr?mijas

lielums var b?t noteikts vid?jais visiem darbiniekiem vai ar? pa

ats?vi???m darbinieku grup?m .

Lai nosl?gtu jaukt?s dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu apdro?in??anas

??m?js

( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu , kur? tiek

nor?d?ta visa nepiecie?am? inform?cija , kas ?auj noteikt

apdro?in??anas pr?mijas lielumu un apdro?in??anas ??m?jam piem?rotus

apdro?in??anas noteikumus . Apdro?in??anas ??m?js ir atbild?gs par

iesniegtas inform?cijas paties?bu .

L?gums var b?t sl?gts ar? p?c apdro?in??anas ??m?ja mutiska

iesnieguma . T?da gad?jum? inform?cija , kas tiek nor?d?ta polis? (

l?gum?) tiek uzskat?ta par patiesu , t?p?c ka apdro?in??anas ??m?js ,

parakstot polisi ar? ir atbild?gs par ?o inform?ciju . Nosl?dzot

l?gumu par kolektivas dz?v?bas apdro?in??anu apdro?in??anas ??m?jam

j?iesniedz ne tikai iesniegumu , bet ar? apdro?in?to personu sarakstus

, kur tiek nor?d?ti uzv?rdi , v?rdi , vecums utt. Iesniegums , k? ar?

augst?k min?ti dokumenti , parasti tiek uzskat?ti par nepiecie?amu

l?guma da?u .

Apdro?in??anas sabiedr?ba var piepras?t ar? citus dokumentus , piem .,

medicinas izmekl??anas rezult?tus vai anketes par vesel?bas stavok?i .

Individu?las dz?v?bas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas ??m?js un

apdro?in?tais parasti ir viena un t? pati persona . B?rnu apdro?in??anas

gad?jum? apdro?in?tais ir b?rns , bet apdro?in??anas ??m?js - parasti

ir vec?ki vai b?rna radinieki . Kad tiek nosl?gts l?gums, apdro?in?t?jam

j?paskaidro apdro?in??anas ??m?jam , k?di gad?jumi ir un k?di nav

apdro?in??anas gad?jumi . Piem?ram , par apdro?in??anas gad?jumu ar

liguma noteik?anu var b?t pie??mti ne tikai n?ves vai nelaimes gad?jums

vai apdro?in??anas ??m?ja slim?ba apdro?in??anas l?gum? noteiktaj?

termi?a laik? , bet ar? apdro?in??anas ??m?ja ( apdro?in?ta ) n?ves

gad?jums gada laik? p?c apdro?in??anas termi?a beigam, ja n?ves c?lonis

bija nelaimes gad?jums ( slim?ba ) , kas bija noticis apdro?in??anas

termi?a period? .

Bez tam , apdro?in?t?jam ir skaidri j?noteikt apst?k?u saraksts , pie

kuriem notiku?ais gad?jums neizrais?s ar sevi apdro?in??anas

nodro?in?juma izmaksu .

Pie t?diem apst?k?iem parasti attiecas :

- apdro?in?tas personas n?ve , kas bija izrais?ta izdarot vi?am noziegumu ;

- apdro?in?tas personas n?ve , kas iest?jas vadot automa??nu alkogolisk? ,

narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl?, k? ar? vad?bu nodo?ana

citai personai , kura ir analo?isk? st?vok?? ;

- apdro?in?tas personas n?ve , kas ir pa?n?v?bas me?in?juma rezult?ts .

Apdro?in??anas sabiedr?ba var papildin?t ?o sarakstu p?c sava uzsk?ta

un to j?nor?da apdro?in??anas l?gum? .

Nosl?dzot dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu apdro?in?t?js un

apdro?in??anas ??m?js noteic apdro?in??anas summas lielumu p?c

savstarp?jas vieno?anos . Apdro?in?t?js noteic minim?lu apdro?in??anas

summu , zem?k par to l?gums vairs nevar b?t sl?gts; pr?t?ja gad?jum? ,

apdro?in??anas sabiedr?bas izdevumi , veicot un apkalpojot ?o l?gumu, b?s

daudz liel?ki nek? to var pie?aut .

Apdro?in??anas summa parasti tiek noteikta vien?da visiem riskiem , bet

var ar? at??irties . Apdro?in??anas termi?u noteic ar abu pu?u

vieno?anos , bet tas nevar but maz?ks par 1 gadu .

Apdro?in??anas pr?mija , kas j?maksa apdro?in??anas ??m?js , tiek

apr??in?ta uz tar?fu likmes pamata , kur tiek ?emti v?r? apdro?in??anas

??m?ja

( apdro?in?ta ) vecums , apdro?in??anas termi?? un iemaksu bie?ums .

Iemaksu bie?ums tiek noteikts p?c apdro?in??anas ??m?ja v?l??an?s :

vienlaikus vai k?tru m?nesi, ceturksni , pusgadu , gadu ; ( ar

p?rskat?jumiem vai skaidr? naud? ) .

Kad tiek apr??in?ts apdro?in??anas summas lielums apdro?in??anai “ uz

nodz?vo?anu“ l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m , tad apdro?in?t?js

noteic ien?kuma normu iemaks?t?m apdro?in??anas pr?mij?m . Tas noz?me ,

ka apdro?in??anas summa var iev?rojami p?rsniegt iemaksu summu , t?p?c

ka apdro?in?t?jam j?invest? sa??mtas no apdro?in??anas ??m?jiem

l?dzek?us v?rtspap?ros , nekust?m? ?pa?um? val?tas v?rt?b?s utt ., un

t?d?j?di palielin?t apdro?in??anas rezerves lielumu un atbilsto?u

ien?kuma da?u .

Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri . Latvijas

apdro?in??anas sabiedr?b?s ar? str?d? aktu?ri , kuri seko tirgus

situ?cij?m un cenu izmai??m .

Apdro?in??anas termi?a laik? l?gums var b?t p?rtraukts apdro?in??anas

??m?ja (apdro?in?ta ) n?ves gad?jum? , apdro?in??anas nodro?in?juma

izmaksas gad?jum? apdro?in??anas summas apm?r? , k? ar? p?c

apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas .

Apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?ana ( lai gan apdro?in??anas gadijums

nav noticis) p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas var notikt , piem., ja ir

zaud?ta uztic?ba pret apdro?in??anas ??m?ju , kad sniedzama inform?cija

modina nopietnas ba?as vai neuztic?bu . ??j? gad?jum? apdro?in??anas

??m?js sa?ems apdro?in??anas rezerves summu , kas bija izveidota ar m?r?i

apdro?in?t?jam izpild?t pien?kumu izdar?t apdro?in??anas izmaksu

apdro?in??anas l?gum? noteiktas summas apm?r? .

Gad?jum? , kad l?gums ir p?rtraukts p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas ,

t?pec ka apdro?in??anas ??m?js ir p?rk?pis apdro?in??anas l?guma

pras?bas , tad no apr??in?tas izmaksu summas tiek at??mta sodas nauda

, ja t?da forma tiek pie??mta l?gum? .

Apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anai p?c apdro?in??anas ??m?ja

iniciat?vas var b?t da??di iem?sli ( objekt?v? vai subjekt?v? rakstura ).

??j? gad?jum? apdro?in?t?js parasti izmaksa izmaksas summu apdro?in??anas

??m?jam .

Vienlaikus ir iesp?ja , ka viens no ilgtermi?a dz?v?bas apdro?in??anas

l?guma “uz nodz?vo?anu “ noteikumiem b?s t?ds , ka ir noteikts periods ,

kur? laik? apdro?in??anas ??m?js nevar piepras?t l?dztermi?a l?guma

p?rtrauk?anu , ja apdro?in?t?js izpilda visus apdro?in??anas l?guma

noteikumus .

Ja iest?jas apdro?in??anas gad?jums izmaksas tiek veiktas t?da k?rt?b?

un apm?r? , k?das atbilst pie?emtajiem apdro?in??anas riskiem .Piem .,

pie apdro?inatas personas nodz?vo?anas l?dz apdro?in??anas termi?a

beig?m , apdro?in?t?js izmaksa apdro?in??anas summu , kura ir nor?d?ta

apdro?in??anas polis? .

2.1.1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves

gad?jum? .

Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves

gad?jum? var but atkar?gs no n?ves c?lo?a un no apdro?in??anas tar?fu

apr??in??anas vari?nta , piem . :

Ja n?ve iest?jas sl?m?bas rezult?t? , tiek izmaks?ta apdro?in??anas

summa , nor?d?ta l?gum? un ar? iemaks?ta summa ar ien?kuma normas

iev?ro?anu . Tas ir saist?ts ar to , ka uz n?ves risku noteikts

patst?v?gs tar?fs , bet uz “ nenotiku?o “ nodz?vo?anas risku tiek

veikta iemaksu atdo?ana ;

Ja n?ve iest?jas nelaimes gad?juma rezult?t? , izmaksot apdro?in??anas

summu tiek ?emti v?r? agr?k veiktas apdro?in??anas izmaksas , saist?tas

ar traum?m , t? k? tar?f? nelaimes gad?jumu apdro?in??anai iek?auts ar?

naves risks nelaimes gad?juma rezult?t? ;

Ja n?ve iest?jas neapdro?in??anas gad?juma rezult?t? , tad labumg?v?jam

( mantiniekam ) tiek atdotas apdro?in??anas iemaksas ar atbilsto?iem

ien?kuma normas da??m .

2.2 . B?rnu apdro?in??ana laul?bai .

B?rnu apdro?in??ana laul?bai ir viens no dz?v?bas apdro?in??anas

veidiem .

Neskatoties uz to , ka apdro?in??ana laul?bai attiecas uz dz?v?bas

apdro?in??anu, tas noteikumi at???r?s no tradicion?laj?m jauktas

dz?v?bas apdro?in??anas un b?rnu apdro?in??anas .

Pirm? ?patn?ba ir t?da , ka ir garant?ta apdro?in??anas nodro?in?juma

izmaksa apdro?in?tai personai laul?bai , ar? t?da gad?juma , ja

apdro?in??anas l?guma termi?a period? apdro?in??anas iemaksas b?s

p?rtrauktas saist?b? ar apdro?in??anas ??m?ja n?vi . T?p?c , ??j?

apdro?in??anas veid? visieinteres?ti ir vecm?tes un vect?vi , kurus

?pa?i apmierina apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa mazmeitai vai

mazd?lam iest?joties laul?b? , ar? tad , ja apdro?in??anas ??m?js

nenodz?vos l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m un neiemaks?s visas

l?gum? paredz?tas iemaksas piln? apm?r? .

Apdro?in??anai laul?bai ir v?l viena ?patn?ba . Apdro?in??anas

nodro?in??ana tiek izmaks?ta apdro?in?tai personai p?c apdro?in??anas

termi?a beig?m , iest?joties re?istr?t? laul?b? .Apdro?in?t?ja atbild?ba

beidzas ar b?rna pilngad?bas sasnieg?anu , bet izmaksa tiek veikta tikai

p?c noteikta laika perioda .No apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m un

l?dz apdro?in??anas nodro?inajuma izmaksas momentam ,iestajoties

apdro?in?tai personai laul?b? ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ),

l?gums darbojas piln? apm?r? attiec?b? uz citiem riskiem , kuri ir

iek?auti apdro?in?t?ja atbild?bas sarakst? . Bez t?m , par nor?d?to

uzgaides periodu ,izmaksas apdro?in??anas summas apm?rs palielin?s uz

papildu procentu ien?kumu , kas ir ??mts v?r? tar?fu likmes struktur? .

T? pat , k? jauktas dz?v?bas un b?rnu apdro?in??anas gad?jum? ,

apdro?in??anas l?gum? laul?bai var b?t paredz?ta apdro?in??anas izmaksa

, ja notiek apdro?in?tas personas vesel?bas zaud?jums nelaimes gad?juma

rezult?t?.

Apdro?in?t?ji ir b?rna vec?ki , vecvec?ki , radinieki vecum? no 18

l?dz 80 gadiem , kuri nosl?dza l?gumu b?rnu lab? (apdro?in?tie). B?rni

var b?t apdro?in?ti no dzim?anas br??a, bet ne vair?k , k? uz termi?u ,

kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdro?in??anas l?guma termi?a beigas

momentu .

Viena b?rna lab? var but sl?gti vair?ki apdro?in??anas l?gumi . L?gumus

nesliedz ar I grupas inval?diem .

Par apdro?in??anas gad?jumiem p?c l?guma tiek uzskat?ti : apdro?in?ta

b?rna nodz?vo?ana l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m un noteikta

notikuma iest??anos ( re?istr?ta laul?ba vai 21 gada vecuma sasnieg?ana

).

Ar noteikta notikuma iest??anos tiek izmaks?ta apdro?in??anas summa ,

kas paredz?ta l?kum? . Apdro?in??anas ??m?ji un apdro?in?tie p?c l?guma –

ir da??di cilv?ki , t?p?c tiek paredz?tas ar? da??das apdro?in??anas

izmaksas apdro?in?ta vai apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? .

Visbie??k apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma

darb?bas period? apdro?in??anas l?gums turpina darboties bez tal?k?m

iemaks?m un ?auj apdro?in?tai personai sa?emt pilnu apdro?in??anas summu

iest?joties laul?b? . Bet ja apdro?in??anas ??m?ja n?ve notika

noteiktaj? l?guma darb?bas laika period? , piem ., pirm?jos 6 m?ne?os p?c

onkolo?iskas, sirdsvad?bu slim?bas vai saist?b? ar automa??nas vad??anu

alkogolisk? , narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl? , apdro?in?tai

personai tiek izmaks?ta da?a no apdro?in??anas iemaks?m .

Apdro?in?tas personas n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma darb?bas

laik? , apdro?in??anas l?gums tiek p?rtraukts un apdro?in??anas ??m?jam

tiek atdotas visas iemaksas .

P?c apdro?in??anas l?guma laul?bai noteikumiem par apdro?in??anas

gad?jumiem var b?t pie?emti notikumi , kas tiek saist?ti ar apdro?in?tas

personas vesel?bas zaud??anu , un t?da gad?jum? tiek paredz?ta

apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa da??d?s form?s pie pagaidu

darbasp?jas zaud?juma : pabalsti , apr??in?ti saist?b? ar darbasp?jas

zaud?juma pak?pi vai ikdienas pabalsti procentos no apdro?in??anas summas

par k?tru ?rst??anas dienu .

Apdro?in??anas summas apm?rs p?c l?guma parasti noteikts p?c abu pu?u

vieno?anos. Apdro?in??anas pr?mijas apm?rs, kuru j?izmaksa , ir atkar?gs

no apdro?in??anas ??m?ja un apdro?in?tas personas vecuma , apdro?in??anas

summas , apdro?in??anas termi?a un citiem l?guma noteikumiem .

Apdro?in??anas pr?mija apdro?in??an? laul?bai , t? pat k? dz?v?bas

apdro?in??an? ,var b?t iemaks?ta skaidr? naud? , ar p?rskait?jumiem ,

vienlaikus , ikgadu , k?tru ceturksni , k?tru m?nesi un citos termi?os ,

kas tiek paredz?ti apdro?in??anas l?gum? .

Ja netiek iemaks?tas k?rt?jas apdro?in??anas iemaksas apdro?in??anas

l?guma darb?ba tiek p?rtraukta . L?gums var b?t atjaunots gada laik? p?c

ta p?rtrauk?anas , ja tiek samaks?tas iepriek??jas iemaksas un iemaksa

par n?ko?u iemaksas periodu vienlaikus.

Iemaksu apm?rs apdro?in??anas l?guma darb?bas laik? var main?ties

vienlaikus ar apdro?in??anas summas izmai??m .

Apdro?ina?an? laul?bai apdro?in??anas termi?? tiek noteikts , k?

starp?ba starp 18 gadiem un b?rna vecumu apdro?in??anas l?gumu sl?g?anas

moment? . ??j? gad?jum? b?rna vecums tiek apa?ots l?dz pilniem gadiem .

Apdro?in??an? laul?bai j?at??ir apdro?in??anas termi?u un uzgaides

periodu , kas s?kas p?c apdro?in??anas termi?a beig?m un beidzas ar

apdro?in?tas personas iest??anos re?istr?t? laul?b? vai nodz?vo?anu

lidz 21 gadam .

Apdro?in??anas nodro?in?jumu p?c apdro?in??anas l?guma sa?ems

apdro?in?tais .

Noteikt?jos gad?jumos ties?bas uz nodrosinajuma sa?em?anu ir

apdro?in??anas ??m?jam . Apdro?in?tais sa?em ar? apdro?in??anas izmaksas

saist?b? ar vesel?bas zaud?jumu , ja tas paredz?ts l?guma noteikumos ,

un izmaksu summas p?c l?guma .

Apdro?in?ta n?ves gad?jum? apdro?in??anas summas tiek izmaks?tas

apdro?in??anas ??m?jam vai apdro?in?ta mantiniekiem , k? noteikts

apdro?in??anas ligum? . Lai sa??mtu apdro?in??anas nodro?in?jumu

apdro?in??anas sabiedr?b? j?iesniedz dokumentus , kas apstiprina

apdro?in??anas l?guma nosl?g?anas faktu , iemaksu samaks??anu ,

apdro?in??anas gad?juma esam?bu un to , ka personai ir ties?bas sa?emt

apdro?in??anas nodro?in?jumu .

2. 3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana .

Annuit?tes apdro?in??ana , rentes vai pensijas apdro?in??ana – dz?v?bas

apdro?in??anas veidi , kas ir saistiti ar apdro?in?t?ja saist?b?m

izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu apdro?in??anas ??m?ja vai

apdro?in?ta nodz?vo?anas gad?jum? l?dz vecumam ( termi?am) , kas ir

paredz?ts apdro?in??anas ligum? .

Parastaj? dz?v?bas apdro?in??anas l?gum? uz apdro?in?ta “nodz?vo?anu “

, apdro?in?t?ja saist?bas s?kas apdro?in??anas termi?a beig?s paredz

vienlaiku apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas summas apm?r? , kas

nor?d?ta apdro?in??anas l?gum? .

Apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ,vi?a mantiniekiem b?s izmaks?ta

summa iemaksu rez?rves apm?r? ( p?c l?guma ), kura , k? parasti , ir

palielin?ta par ien?kuma normu , kas ir paredz?ta apr??inot

apdro?in??anas tar?fus . Ja ar apdro?in??anas noteikumiem paredz?tas

apdro?in?t?ja saist?bas veikt apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas

??m?ja naves gad?jum? , tad norad?t?m person?m b?s izmaks?ta

apdro?in??anas summas piln? apm?r? , kas ir noteikts apdro?in??anas

l?gum? .

Nosl?dzot t?dus l?gumus , kop?ja samaks?tu apdro?in??anas iemaksu

summa ( vai vienlaikus iemaks?ta apdro?in??anas pr?mija ) ir maz?ka ,

nek? apdro?in??anas summa , par ien?kuma no invest?tiem sakr?tiem

l?dzek?iem lielumu . Jo augst?k ir ien?kuma norma , kas ir paredz?ta

apr??inot apdro?in??anas tar?fu , jo maz?ku apdro?in??anas iemaksu

j?samaks? apdro?in??anas ??m?jam .

Dz?v?bas apdro?in??anas l?gumos ar noteikumu par apdro?in?tas personas

“nodz?vo?anu” l?dz termi?a beig?m , ir iesp?jama apdro?in??anas pr?mijas

iemaksa vienlaikus , k? ar? k?tru m?nesi , ceturksni vai cit?da veid? ,

k? ir ?rti apdro?in??anas ??m?jam un apdro?in?t?jam . T?da gad?jum?

notekts iemaksu periodiskums ietekm? iemaksu apm?ru , t?p?c ka t?s ir

saist?ts ar noteiktas ien?kuma normas pielieto?anu fakt?ski sakr?tai

apdro?in??anas iemaksu rezervei , t?t?d ietkm? apdro?in??anas summas

sakr??anas procesu ,kurai apdro?in??anas termi?a beig?s j?atbilst

apm?ram , kas noteikts apdro?in??anas l?gum? .

Literat?r? par apdro?in??anu t?du dz?v?bas apdro?in??anu , pie kuras

apdro?in?t?js atbild par saist?b?m veikt vienlaiku apdro?in??anas summas

izmaksu apdro?in?tai personai nodz?vojot l?dz apdro?in??anas termi?a

beig?m , sauc par kapit?la apdro?in??anu .

At?kir?b? no kapit?la apdro?in??anas annuit?tes apdro?in??anu ,

pensiju apdro?in??anu pie?emts saukt par rentes apdro?in?sanu .

??s nosaukums , kas apvieno pl??u da??du apdro?in??anas veidu grupu ,

atspogu?o galveno apdro?in??anas saist?bas sat?ru p?c rentes

apdro?in??anas l?gumiem ; pien?kot termi?am , kas ir noteikts

apdro?in??anas l?gum? , iest?jas apdro?in?t?ja saist?bas veikt

apdro?in??anas ??m?jam (apdro?in?tam ) apdro?in??anas nodro?in?juma

izmaksu fikset? summ? noteiktaj? laika period? , t .i ., “rentes” uz

sakr?tu apdro?in??anas izmaksu rezervi .

Pats t?rmins “annuit?te “ (v?c. annuitat ), no l?ti?u t?rmina “annuitas

“ , kas noz?me ikgad?js rentes maks?jums .

Apdro?in??anas ??m?js p?c rentes apdro?in??anas l?gumiem var b?t

fiziska persona, kura nosl?dz l?gumu sav? lab? vai 3. personu lab?

(apdro?in?tie) , vai juridiskas personas , kuras nosl?dz apdro?in??anas

l?gumu 3. personu lab? .

Rentes (annuit?tes ) apdro?in??anas m?r?is - apdro?in?tas personas

mantisko intere?u aizsarg??ana , kas saist?tas ar dz?v?bu , darbasp?ju

un pensijas nodro?in?jumu . Apdro?in??anas l?gumi , kas parasti tiek

sl?gti ar person?m darbasp?j?g? vecum? , lai nodro?in?tu vecumdien?s vai

citos apst?k?os t?da ien?kumu l?me?a saglab??anu, kas bija iesp?jams pie

akt?vas darba dz?ves . Ne maz?k izpl?t?ti ir annuit?tes apdro?in??anas

l?gumi 3.personu lab?, kurus , piem?ram , sl?dz t?vi radinieki b?rnu lab?

savas n?ves gad?jum? .

Apdro?in??anas risks rentes apdro?in??anas l?gumos , t?pat , k? citos

dz?v?bas apdro?in??anas veidos ir saist?ts ar apdro?in??anas ??m?ja

nodz?vo?anu l?dz termi?am , kas noteikts l?gum? .Ja l?gums tiek sl?gts

3.personas lab? , tad apdro?in?t?ja saist?bas var b?t saist?tas ar

noteikumu apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? veikt izmaksas 3. personai

.

Apdro?in??anas summas forma rentes apdro?in??anas l?gumos b?tiski

at??ir?s no jebk?ra cita dz?v?bas apdro?in??anas veida .K? zin?ms ,

apdro?in??anas summa – t?s ir summa , kur?s robe??s apdro?in?t?js n?s

saist?bas apdro?in??anas ??m?ja priek?? izmaks?t apdro?in??anas izmaksu ,

iest?joties noteikt?jiem gad?jumiem , kuri ir noteikti ar l?gumu .

Rentes apdro?in??anas l?gum? apdro?in??anas summa – apdro?in??anas

nodro?in?juma (annuit?tes ) summa , kuru j?izmaksa apdro?in??anas ??m?jam

ar noteiktu l?gum? periodiskumu .

Apdro?in??anas l?gums st?jas sp?k? , kad apdro?in??anas ??m?js samaks?s

apdro?in??anas iemaksu , un apdro?in?t?ja saist?bas izmaks?t

apdro?in??anas izmaksu var b?t tikai gad?jum? , ja apdro?in??anas

iemaksas , noteikt?s apdro?in??anas l?gum? tiek samaks?tas apdro?in??anas

??m?jam piln? apm?r? .Rentes apdro?in??anas l?gumu ?patn?ba ir t?da , ka

apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu (annuit?ti )

noteiktaj? apm?r? var st?ties ne agr?k , ka apdro?in??anas ??m?js

samaks?s visas l?gum? paredz?tas iemaksas . T?p?c rentes apdro?in??anas

l?gumos tiek pie??mts at??irt divus periodus : apdro?in??anas iemaksu

samaks??anas periods un apdro?in??anas annuit?tes izmaksas periods .Starp

??diem periodiem var b?t ar? t? saucamais uzgaidu periods .

T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos apdro?in??anas

iemaksu samaks??anas periodiskums tiek noteikts p?c abu pu?u vieno?anos ,

un var b?t ikm?ne?a , ikceturk??a , k? ar? ikgada iemaksu samaks??ana .

Apdro?in??anas pr?mija var b?t samaks?ta ar? vienlaikus . T?s dod

apdro?in??anas ??m?jam ties?bas sa?emt “ t?l?t?jas “ annuit?tes .

Parasti apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas main?t annuit?tes apm?ru ,

izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves “sakr??anas “ noteikumus p?c

apdro?in??anas l?guma. Piem?ram , ja izmain?jas apdro?in??anas ??m?ja

ien?kumi , un vi?s iepriek? nosl?dza l?gumu ar noteiktiem ikm?ne?a

iemaks?m , iemaksu apm?rs var b?t samazin?ts samazinot annuit?ti vai

iemaksu samaksa var b?t p?rtraukta, bet annuit?tes apm?rs b?s

p?rapr??in?ts ?emot v?r? faktiski sakr?to apdro?in??anas rezervi .

T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos , p?c annuit??u

apdro?in??anas l?gumiem ar apdro?in?ta nodz?vo?anas l?dz noteiktam

termi?am noteikumu , ja pirmslaika tiek p?rtraukts l?gums p?c

apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas , tad apdro?in??anas

??m?jam ir ties?bas sa?emt izmaksu summu . Izmaksas summas apm?rs ir

atkar?gs no faktiski samaks?t?m iemaks?m , l?guma darb?bas termi?a un no

pielietotas ien?kuma normas . Bet l?gum? var b?t noteikts , ka

apdro?in??anas ??m?ja ties?bas uz izmaksas summu st?jas sp?ka ne t?l?t

p?c apdro?in??anas l?guma st??anos sp?k? , bet p?c noteikta laika ,piem

., p?c gada . Iz??mums , ja p?c l?guma , apdro?in??anas pr?mija tiek

samaks?ta vienlaikus .

2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi .

T?l?t?ja annuit?te uz m??u. Apdro?in??anas pr?mija tiek samaks?ta ar

vienlaiku maks?jumu , un apdro?in?t?ja saist?b?m samaks?t apdro?in??anas

izmaksu j?b?t ?stenotam nekav?joties , ar noteiktu periodiskumu , piem .,

ikgadu . T?da gad?jum? izmaksas t?rpin?sies apdro?in??anas ??m?ja m??as

g?rum? . T?da annuit?te var b?t kop?ga , piem ., laul?tajam p?rim , un

viena n?ves gad?jum? izmaksas t?rpin?sies otra m??as g?rum? .

Atlikt? annuit?te uz m??u . T?das apdro?in??anas noteikumi var b?t

saist?ti ar apdro?in??anas ??m?ja saist?bu samaks?t apdro?in??anas

pr?miju ar vienlaiku maks?jumu vai noteiktaj? laika period? (

apdro?in??anas iemaksu samaks??anas period?) . Atlikt? annuit?te vienm?r

paredz , ka l?gum? ir uzgaides periods starp apdro?in??anas iemaksu

periodu beig?m un annuit??u izmaksu s?kumu . No noteikta ar l?gumu datuma

apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas uz annuit?tes sa?em?anu , kads tiek

izmaks?ts m??a g?rum? ar periodiskumu un apm?r? , kas paredz?ts l?gum?

.

L?gum? tiek noteiktas apdro?in??anas ??m?ja mantinieka (labumg?v?ja )

ties?bas sa?emt izmaksas summu , apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum?

uzgaides period? , kas ietekme apdro?in??anas izmaksas apm?ru .

Palaiku annuit?te ( t?l?t?ja vai atlikta )

Apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu tiek noteiktas uz

ierobe?otu laika periodu . Apdro?in??anas pr?mijas samaks??ana var b?t

veikta ar vienlaiku maks?jumu vai pa da??m , ka ar? var b?t paredz?ts

uzgaides periods . Diezgan bie?i palaiku annuit?tes apdro?in??anu izmanto

vec?ki , sl?dzot l?gumu b?rna lab? , piem ., b?rna izgl?t?bas period? .

Annuit?tes apdro?in??anas pamatnoteikumi var b?t papildin?ti , piem.,

ar noteikumu , ka apdro?in??anas ??m?js piedal?sies apdro?in?t?ja

ien?kum? . Apdro?in??anas ??m?ja piedal?sanos apdro?in?t?ja ien?kum?

at??ir?s no ien?kuma normas , kas tiek ?emta v?r? apr??inot

apdro?in??anas iemaksu p?c dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem .

Jesp?ja apdro?in??anas ??m?jam piedal?ties apdro?in??anas sabiedr?bas

ien?kum? ir atkar?ga no t?s darb?bas finansu rezult?tiem un ir

iesp?j?mais apdro?in??anas l?guma papildnoteikums .

Ar? tad , ja apdro?in?t?js cie? faktiskus zaud?jumus , apdro?in?t?ja

pien?kums ir nodro?in?t pamatsaist?bas izp?ld??anu – annuit?tes izmaksu

apm?r? , kas ir paredz?ts apdro?in??anas l?gum? un ir apr??in?ts iz?jot

no pastav?gas ien?kuma normas .

Annuit?tes apdro?in??ana var b?t papildin?ta ar apdro?in??anas ??m?ja

un apdro?in?t?ja vieno?anos par apdro?in??anu no nelaimes gad?jumiem .

T?pat k? citie dz?v?bas apdro?in??anas veidi , rentes apdro?in??anas

l?gumi var b?t sl?gti kalekt?va vai cilv?ku grupas lab? .

T?da veida apdro?in??an? ir priek?roc?bas apdro?in??anas ??m?jam ,

3.person?m un apdro?in?t?jam . Apdro?in?t?jam rentes apdro?in??anas

l?guma sl?gsana noz?me b?tisku apdro?in??anas loka palielin??anu un dauz

dro??kus apdro?in??anas ?steno?anas rezult?tus .T?di l?gumi tiek sl?gti

darbinieku lab? , t?tad v?selu personu lab? . T?s viss ?auj b?tiski

samazin?t apdro?in??anas tar?fu apm?rus un t?da veid? apdro?in??anu

padar?t par pie?jamu apdro?in??anas ??m?jam .

At??ir?b? no dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem, kuras tradicion?lais

pamatm?r?is – nodro?in?t mantiskas apdro?in??anas ??m?ja mantinieku

intereses , rentes apdro?in??anas gad?jum? tiek garant?ta intere?u

nodro?in??ana un apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in??anatas personas )

ien?kums dz?v?bas laik? .

2.4. Pensijas apdro?in??ana

Pensijas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas nodro?in?juma

pamatizmaksas tiek veiktas , kad apdro?in??anas ??m?js ir sasniedz?s

pensijas vecumu . ?is noteikums nav oblig?ts , t?p?c ka puses var noteikt

vecumu , no kada var s?kt izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu vai renti

p?c apdro?in??anas l?guma noteikumiem .

Pensijas apdro?in??ana , k? jebk?da dz?v?bas apdro?in??ana , ir

saist?ta ar ilgtermi?a l?gumu un ar apdro?in?tas personas nodz?vo?anu

(n?vi ) l?dz noteiktam vecumam , kas ir noteikts ar l?gumu . Pensijas

apdro?in??anas l?gums var ar? iek?aut sev? cita veida riskus , piem ., no

nelaimes gad?juma vai no n?ves gad?juma .

Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t nosl?gts ar fizisk?m un

juridisk?m person?m. Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t sl?gts vienai

personai citas personas lab? .

Apdro?in??anai , k? parasti , tiek pie??mtas personas neatkar?b? no

v?sel?bas st?vok?a uz momentu , kad tiek sl?gts l?gums .

Apdro?in??anas summa l?gum? ir noteikta periodisko apdro?in??anas

izmaksu apm?r? , t . i . , t?ko?u izmaksu , vai annuit?tes veid? .

Pensijas apdro?in??anas l?gumos tos var saukt par pensij?m .

Apdro?in??anas pr?mija var b?t iemaks?ta ar periodiskiem maks?jumiem

vai vienlaikus .

Pensijas apm?rs , kuru sa??ms apdro?in?ta persona ir atkar?gs no 4

pamatnosac?jumiem :

No samaks?to apdro?in??anas pr?miju apm?ra ;

No gadu daudzuma , kas p?riet no apdro?in??anas l?guma sl?gsanas

momenta ( un pirmas iemaksas ) l?dz pensijas izmaksu s?kumam : jo liel?ks

ir sakr??anas periods , jo liel?ka ir sakr?ta summa un augst?ks var but

sa??mtas pensijas apm?rs ;

No apdro?in?tas personas vecuma :jo vec?ka ir apdro?in?ta persona , jo

maz?ks b?s uzkr??anas periods , jo liel?kai j?b?t apdro?in??anas iemaksai

;

No apdro?in?tas personas dzimuma : t?s ietekm? pensijas apm?ru , t?p?c

ka tas ir saist?ts ar apdro?in?tas personas dz?ves m??as g?rumu ; noteic

pensijas izmaksu perioda g?rumu un tam nepiecie?amo apdro?in??anas fondu

.

Parasti apdro?in??anas sabiedr?bas dod iesp?ju izv?l?ties visizdev?g?ko

pensijas apdro?in??anas programmas klientam .

Ir ar? citi pensijas apdro?in??anas varianti :

?imenes apdro?in??ana . ??j? veida apdro?in??an? var izdal?t kop?gas

rentes par labu vienai vai d??iem labumg?v?jiem , kas tiek izmaks?tas

l?dz viena no vi?am n?ves gad?jumam , un kop?gas rentes vai pensijas ,

kas tiek izmaks?tas l?dz tam laikam , kam?r kaut vai viens no

labumg?v?jiem ir dz?vs . T?da veid? rentes tiek izmaks?tas apdro?in?tai

personai visa m??a g?rum? , bet p?c n?ves ar? visa m??a g?rum?

noteiktaj?m labumg?v?jam .

L?gumi ar past?v?gu renti . Rentes apm?rs nemain?s apdro?in?tas

personas visa m??a garum? .

L?gumi ar palielin?to renti . Progres?vas rentes apmers var

palielin?ties arifmetisk? vai ?eometrisk? progresij? atkar?b? no tar?fa

likmes apr??in??anas pa??miena .

Garant?ta renta uz m??u . Apdro?in?t?js ap??mas nodro?in?t noteiktajam

polis? labumg?v?jam palaiku renti vai t?s ekvival?ntu vienlaikus

izmaks?tas apdro?in??anas summas veid? p?ragras apdro?in?tas personas

naves gad?jum? .T?da veid? , ja apdro?in??anas ??m?js ir samaks?jis

augstu vienlaiku pr?miju , bet p?c tam nomira , nesa??mot renti vai

sa??mot tikai nelielu summu , tad ??das rentes veid? iemaks?ta nauda

nepaz?d?s , bet tiek izmaks?ta noteiktajam apdro?in??anas labumg?v?jam .

Polises redukcija noz?me apdro?in??anas summas apm?ra samazin??anu ,

ja tiek p?rtrauktas apdro?in??anas iemaksas un ir sagl?b?ts

apdro?in??anas l?gums . Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt iemaksu

samaks??anu , bet l?gums neb?s p?rtraukts at??ir?b? no analo?iskiem

gad?jumiem citos apdro?in??anas veidos . Apdro?in??anas summa samazin?jas

proporcion?li jau samaks?to iemaksu da?ai attiec?b? pret pilnu iemaksu

summu , k?du j?samaks? p?c l?guma . Ligums t?rpin? darboties , bet bez

apdro?in??anas ??m?ja saist?bam samaks?t iemaksas un ar maz?ku

apdro?in??anas summu , nek? ta bija sl?dzot l?gumu .

Cits apdro?in??anas pensijas iesp?jamais noteikums ir reduc?ta polisa

atjauno?ana , kas atkal sa??ms iepriek??jus raksturojumus , ja

apdro?in??anas ??m?js samaks?s visas neiemaks?tas pr?mijas un noteiktu

tehnisko procentu .

Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt apdro?in??anas pr?miju iemaksu ,

piem ., ja nav pietiek?mi n-s l?dzek?u , bet sagl?b? ties?bas atjaunot

savu polisi s?kotn?j? veid? jebkur? vi?am piem?rot? moment? .

P?c noteiktaja ar ligumu termi?a ( k? parasti , p?c 2 gadiem no

apdro?in??anas l?guma sl?g?anas ) apdro?in??anas ??m?js var sa??mt

izmaksu summu . Izmaksu summas apm?rs noteikts k? iemaksu summa , kas ir

iemaks?t? l?dz l?guma p?rtrauk?anas momentam , ar at??mtiem apdro?in?t?ja

izdevumiem par dar?jumiem . Izmaksas summas sa??m?ana noz?me

apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anu .

Apdro?in??anas sabiedr?ba var pied?v?t savam klientam s?kojo?o

atvieglojumu . Ja klients apdro?in?ja pats sevi un nelaimes gad?juma

rezult?t? , kas noticis apdro?in??anas termi?a laik? , k??st par ival?du

, vi?? tiek atbr?vots no n?ko?o pr?miju iemaksam . Apdro?in??anas summas

apm?rs ??j? gad?jum? nesamazin?sies .

Apdro?in??anas izmaksu pamatvari?nti :

a) apdro?in??anas izmaksas notiek noteikta periodu laik? ;

b) apdro?in??anas izmaksas notiek t?l?t?ji , izp?ldot apdro?in??anas

??m?jam saist?bas samaks?t pr?miju .

c) rente tiek izmaks?ta k?tra noteikt? ar l?gumu perioda s?kum? (m?ne?a ,

gada utt .);

d) rente tiek izmaks?ta par izbeigto periodu ( m?nesis , gads utt .)

Apdro?in??anas sabiedr?bas klienti , kas ir visieinteres?ti dotaj?

rentes veid? ir pusm??a cilv?ki , kuri ar pr?mijas iemaksu v?las

nodro?in?t sev ien?kumu pensijas uz m??u (rentes ) veid? .

3. LATVA un R?GAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas

apdro?in??anas pied?v?jumi .

3.1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas

apdro?in??ana .

Cilv?kam ir da??das iesp?jas, k? ieguld?t savu naudu: bank?s,

v?rtspap?ros, nekust?maj? ?pa?um?.AAS LATVA pied?v? vienu no pasaul?

popul?r?kajiem un stabil?kajiem naudas ieguld??anas veidiem – uzkr?jo?o

dz?ves apdro?in??anu. Uzkr?jo?? dz?ves apdro?in??ana vienlaic?gi sev?

apvieno gan dz?v?bas apdro?in??anu, gan uzkr?jumu veido?anu. L?dz ar

pirm?s apdro?in??anas iemaksas veik?anu sp?k? st?jas apdro?in??ana. Tas

noz?m?, ka apdro?in?t? n?ves gad?jum? pieder?gajiem tiks izmaks?ta pilna

apdro?in??anas summa. Savuk?rt, ja apdro?in??anas l?guma laik?

apdro?in??anas gad?jums nav iest?jies apdro?in?tajai personai tiek

izmaks?ta visa apdro?in??anas summa k? ar? pe??as procenti par uzkr?to

kapit?lu.

3.1.1.Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai

Uzkr?jo?? programma “5+5”

Maksas izgl?t?ba ar? Latvij? k??st par realit?ti, diem??l ne katrs to

var at?auties.Vai J?s v?laties lai J?su b?rns sa?emtu kvalitat?vu

augst?ko izgl?t?bu? Ta?u par to n?kas g?d?t jau laikus. AAS LATVA pied?v?

?o ieceri p?rv?rst realit?t?, nosl?dzot dz?ves apdro?in??anas l?gumu, kas

atvieglos b?rnam m?c?b?m nepiecie?amo naudas l?dzek?u uzkr??anu.

Programma atvieglo vec?kiem sakr?t finanses, kas b?rnam b?s nepiecie?amas

augst?k?s izgl?t?bas ieg??anai vai patst?v?gas dz?ves uzs?k?anai. Katram

no b?rna vec?kiem vai citiem radiniekiem tas ?obr?d izmaks?s tikai 5

latus m?nes?. T? patiesi nav liela summa, lai garant?tu J?su b?rna

n?kotnes labkl?j?bu.

Programmas priek?roc?bas

No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt

da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t b?rna izgl?t?bas

finans?jumu J?su ?imenes bud?et?. L?guma darb?bas laik? J?s varat main?t

uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu termi?u un

bie?umu. Vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum?, turpm?kie pr?miju

maks?jumi nav j?veic, b?rns l?gum? noteiktaj? datum? sa?ems visu l?guma

summu.Vienlaic?gi b?rnu var apdro?in?t pret nelaimes gad?jumiem, kas

vec?kiem ir finansi?li izdev?g?k, nek? ieg?d?joties atsevi??u nelaimes

gad?jumu apdro?in??anas polisi. B?rns sa?em ar? papildus pabalstu vec?ku

vai radinieku zaud?juma gad?jum?.

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

Pabalstu apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum? LATVA

izmaks?s b?rnam v?l papildus ikgad?jos pabalstus l?dz b?rna 15 vai 18

gadu vecuma sasnieg?anai.

Nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

Kad b?rns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkr?to naudas

summu kop? ar pe??as procentiem izmaks? ?etru gadu laik? stipendiju veid?

vai vienreiz?j? maks?jum?. Apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma

gad?jum? turpm?kie pr?miju maks?jumi nav j?veic un l?gum? noteiktaj?

datum? LATVA izmaks?s J?su b?rnam visu l?gum? noteikto naudas

summu.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s b?rns sa?ems visu uzkr?to naudas summu un pien?ko?os pe??as

procentus.

3. 1. 2. Uzkr?jo?? dz?ves programma “KLASIKA “

Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta ien?kuma un

komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c iesp?jas ilg?k.

Ta?u Latvijas demogr?fisk? situ?cija, kad arvien samazin?s darba akt?vo

personu un palielin?s pension?to personu skaits, nevie? cer?bas ar valsts

garant?to pensiju iev?rojamu pieaugumu.

LATVA pied?v? programmu “Klasika” lai b?tu dro?iem par savu n?kotni.??

programma pal?dz?s Jums ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzr?jumu un

?aus ar? p?c akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes un

komfortu. M?nes? ietaup?tie da?i lati pietiks, lai papildus valsts

garant?tai pensijai sev nodro?in?tu ierastos iztikas l?dzek?us.

Programmas priek?roc?bas

J?s varat b?t dro?s par savu vecumdienu finansi?lo labkl?j?bu.Programma

pal?dz sistematiz?t vecumdienu finansu labkl?j?bas nodro?in??anu J?su

bud?et?.No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju

sa?emt da?u no LATVAS pe??as.J?s varat papildus apdro?in?ties nelaimes

gad?jumiem, kas ir finansi?li izdev?g?k nek? ieg?d?ties atsevi??u

nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi.J?s varat sa?emt aizdevumu, t?

apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas laik? J?s varat

main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu

termi?u un bie?umu. J?s varat b?t dro?s, ka J?su sakr?t? nauda nepazud?s,

to var?s sa?emt ar? J?su nor?d?tais mantinieks.Regul?ri veicot iemaksas,

J?s k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?

sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem

LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa

da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas

summu un pien?ko?os pe??as procentus.

3.1.3.Uzkr?jo?? dz?ves programma “M?r?a ieguld?jums”

Ik dienas m?s katrs g?d?jam, lai sar?p?tu sadz?v? nepiecie?am?s un

v?lam?s lietas un nodro?in?tu sev arvien pieaugo?u komfortu. Tam

nepiecie?ami iev?rojami l?dzek?i, kuri parasti var?tu b?t vair?k.

Programma “M?r?a ieguld?jums” pal?dz?s izveidot finansu l?dzek?u

uzkr?jumus un nodro?in?ties, lai nelaimes gad?jums vai slim?ba nerad?tu

Jums vai J?su ?imenei finansi?las gr?t?bas. M?nes? ietaup?ti 10 lati

patiesi nav liela summa, ta?u t? var?tu b?t pietieko?a, lai nodro?in?tu

J?su ?imenes n?kotnes finansi?lo stabilit?ti, Jo jaun?ks J?s nosl?gsiet

uzkr?juma l?gumu, jo izdev?g?ki b?s t? nosac?jumi.

Programmas priek?roc?bas

No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt

da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t finansu stabilit?tes

nodro?in??anu J?su ?imenes bud?et? . J?su ?imene b?s nodro?in?ta . Ja ar

Jums kas nel?gs atgad?sies, tad turpm?kie l?gum? noteiktie apdro?in??anas

pr?mijas maks?jumi vairs neb?s j?veic. Ta?u l?guma termi?a beig?s J?su

nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu l?gum? paredz?to naudas summu.Kr?jot

naudu pie apdro?in?t?ja, J?s vienlaic?gi sa?emat ar? apdro?in??anas

pakalpojumus, kuru paties? v?rt?ba atkl?jas laika gait?.J?s varat sa?emt

aizdevumu, t? apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas

laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar?

pr?miju maks?jumu termi?u un bie?umu. Regul?ri veicot iemaksas, J?s

k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?

sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem

LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa

da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas

summu un pien?ko?os pe??as procentus.

3.1.4. Programma “Garants “

AAS LATVA pied?v? dz?v?bas riska apdro?in??anu, t.i., apdro?in??anu

praktiski jebkuram n?ves gad?jumam - gan slim?bas, gan nelaimes gad?juma

rezult?t?.

M?su pied?v?jums piem?rots gan fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

Apdro?in??anas l?gumu iesp?jams nosl?gt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz

vair?kiem gadiem, piem?ram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.

Apdro?in??anas atl?dz?bu var noteikt ne tikai LVL, bet ar? cit?s val?t?s

- USD, EUR.

K?dos gad?jumos ieteicama dz?v?bas riska apdro?in??ana :

1. ja J?s r?p?jaties par savas ?imenes labkl?j?bu un Jums ir svar?ga

nodro?in?t tuviniekus ar naudas l?dzek?iem J?su n?ves gad?jum?

2. ja J?su ?imen? ir viens galvenais naudas peln?t?js, tad apdro?in??anas

atl?dz?ba pal?dz?s atrisin?t finansi?l?s probl?mas, kas rodas apg?dnieka

n?ves gad?jum?,

3. ja esat veiksm?gs uz??m?js un Jums ir izsniegts kred?ts, dz?v?bas riska

apdro?in??ana Jums ir ?pa?i piem?rota - apdro?in??anas polise var b?t gan

k? kred?ta nodro?in?jums, gan k? garantija J?su ?imenei, ka mantiniekiem

nevajadz?s uz?emties kred?tsaist?bas, bet ie??l?tais ?pa?ums paliks

?imenei

4. ja pagaid?m nevarat at?auties uzkr?jo?o apdro?in??anu, t.i., dz?v?bas

apdro?in??anu ar naudas l?dzek?u uzkr?juma veido?anu, tad Jums ir

piem?rota dz?v?bas riska apdro?in??ana, kas izmaks?s iev?rojami l?t?k

5. ja J?su ien?kumi ir stabili, J?su ?imenei pieder ?pa?umi, tad dz?v?bas

riska apdro?in??anas atl?dz?ba J?su ?imenei b?s noder?ga, lai kompens?tu

ar mantojuma sa?em?anu saist?tos izdevumus

6. ja J?su uz??mum? ir kvalific?ti, pieredz?ju?i darbinieki ar labu

izgl?t?bu, bez kuriem uz??muma t?l?ka att?st?ba nav iedom?jama, tad ?o

darbinieku dz?v?bas apdro?in??ana Jums ir b?tiska, r?p?joties par

uz??muma n?kotni

K? izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu

Apdro?in??anas atl?dz?bu izmaks?jam vienreiz?j? maks?jum? polis?

nor?d?tajam labuma guv?jam - fiziskai vai juridiskai personai, vai J?su

mantiniekiem. K? labuma guv?ju J?s varat nor?d?t ne tikai k?du no saviem

tuviniekiem, bet ar?, piem?ram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai

uz??mumu, kura n?kotne Jums ir svar?ga. Ir iesp?jams nor?d?t vair?kus

labuma guv?jus, katram paredzot noteiktu apdro?in??anas atl?dz?bas da?u.

Apdro?in??anas pr?mija

Apdro?in??anas pr?mija jeb maksa par apdro?in??anu ir atkar?ga no J?su

izv?l?t?s apdro?in?juma summas (atl?dz?bas, kuru izmaks?jam apdro?in?t?s

personas n?ves gad?jum?) un l?guma termi?a.Apdro?in??anas pr?miju

iesp?jams samaks?t vienreiz?j? maks?jum?, nosl?dzot l?gumu, vai maks?t

pak?peniski - katru m?nesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gad?.

3. 1. 5. Par darba dev?ja l?dzek?iem

Ja izmantojat darbinieku dz?v?bas apdro?in??anu,- J?s k? darba dev?js

varat r?p?ties par savu darbinieku labkl?j?bu n?kotn?. Pied?v? Darba

dev?jam uzkr?t naudu, vienlaikus apdro?inot gan darbinieku dz?v?bu, gan

darbiniekus nelaimes gad?jum?. J?s varat uz??mumam piesaist?t v?rt?gus

darbiniekus un aizsarg?t person?la izgl?t?b? invest?to. J?su uz??mums g?s

pe??u no naudas uzglab??anas apdro?in??anas sabiedr?b?.J?s varat

palielin?t darbinieku ie??mumus, nepalielinot uz??muma izmaksas, jo

Uzkr?jo??s apdro?in??anas maks?jumi nav apliekami ar valsts oblig?to

soci?lo iemaksu un uz??muma ien?kumu nodokli.

Kad izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu :

Uzkr?jo??s apdro?in??anas l?guma termi?a beig?s apdro?in?tais

darbinieks sa?em uzkr?to naudu un pe??as procentus - vienreiz?j?

maks?jum? vai periodiskos maks?jumos.Apdro?in??anas sabiedr?ba izmaks?

apdro?in??anas atl?dz?bu apdro?in?t? darbinieka ?imenei apg?dnieka

zaud??anas gad?jum?.LATVA izmaks? apdro?in?tajai personai papildu

atl?dz?bu, ja Darba dev?js ir apdro?in?jis darbiniekus nelaimes

gad?jumiem,

Papildu pakalpojumi

7. L?guma laik? J?s l?gum? varat iek?aut jaunus apdro?in?tos, izsl?gt

personas no apdro?in??anas l?guma, k? ar? aizst?t no l?guma izsl?gt?s

personas ar cit?m.

8. Ja v?lieties, uzkr?jumu var veidot val?t?

9. Apdro?in??anas termi?a laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s naudas summu,

pagarin?t l?guma termi?u vai main?t pr?miju maks??anas periodus.

Apdro?in??anas pr?mijas

10. Apdro?in??anas maks?jumu jeb apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir atkar?gs

no klienta izv?l?t?s uzkr?jam?s summas un apdro?in??anas termi?a.

Pr?mijas var maks?t reizi m?nes?, ceturksn?, pusgad? vai reizi gad?.

Iesp?jamie maks?jumu veik?anas l?dzek?i - uz??muma l?dzek?i, uz??muma un

darbinieka l?dzek?i vai darbinieka l?dzek?i.

3.2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana.

3.2.1 Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu .

|Dz?v?bas apdro?in??an? ar kapit?la uzkr??anu atl?dz?bas tiek |

|izmaks?ta ne tikai tad, ja l?guma darb?bas laik? iest?jas |

|apdro?in?t?s personas n?ves gad?jums, bet ar? l?guma darb?bas |

|perioda beig?s. T?tad ?? apdro?in??ana vienlaic?gi nodro?ina |

|?imeni apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, k? ar? finans?jumu |

|vecumdienu apr?pei. Papildus j?min, ka apdro?in??anas atl?dz?ba |

|l?guma darb?bas laik? palielin?s, jo visi l?gumi piedal?s |

|papildus pe??as sadal?. |

| |

|Katram dz?v?bas apdro?in??anas ar kapit?la uzkr??anu l?gumam |

|j?b?t saist?tam ar aizsardz?bu darba sp?ju zuduma gad?jum?. M?s |

|iesak?m darba sp?ju zuduma papildus apdro?in??anu, jo, ja J?s |

|slim?bas vai negad?juma rezult?ta zaud?jat darba sp?jas, Jums |

|nevajadz?s maks?t pr?mijas dz?v?bas apdro?in??anai ar kapit?la |

|veido?anu. |

|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai: varat kontakt?ties ar R?gas Fenikss |

|apdro?in??anas sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par |

|vesel?bas p?rbaud?m dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai. |

3. 2. 2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana .

|Dz?v?bas riska apdro?in??anu var?tu saukt par "t?ro" dz?v?bas |

|apdro?in??anu. T? ir piem?rota, ja J?s v?laties nodro?in?ties |

|tikai n?ves gad?jumam. T? ir ?pa?i piem?rota gados jaun?m |

|?imen?m, kuru ien?kumi v?l ir nelieli un kuriem ir svar?gi b?t |

|finansi?li nodro?in?tiem apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, jo, ja |

|apg?dnieks nomirst, no valsts soci?l?s apdro?in??anas var |

|sagaid?t tikai nelielas izmaksas. |

|Pr?mijas, kas maks?jamas par dz?v?bas riska apdro?in??anu, ir |

|?oti izdev?gas. 28 gadus vecs v?rietis par nodro?in?jumu n?ves |

|gad?jum?, kura apjoms ir 50 000 DM un l?guma darb?bas laiks 20 |

|gadu, ik m?nesi maks? 45,75 DM. |

|Dz?v?bas riska apdro?in??anu pirmo 10 gadu laik? var p?rveidot |

|dz?v?bas apdro?in??anu ar kapit?la uzkr??anu bez atjaunotas |

|vesel?bas p?rbaudes un Jums vecum? neb?s j?skaita katrs sant?ms. |

| |

| |

|3.2.3.“Saist?to dz?v?bu “ apdro?in??ana . |

| ?is ?pa?ais dz?v?bas apdro?in??anas veids ir piem?rots |

|laul?tiem p?riem, kuru ?imenes bud?ets ir b?tiski atkar?gi no abu |

|dz?vesbiedru ien?kumiem. T? ir svar?ga, piem?ram, aiz??mumu |

|nodro?in??an?. |

|Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta, kad viena no ab?m |

|apdro?in?taj?m person?m mirst, bet v?l?kais, beidzoties l?guma |

|darb?bas termi?am. |

|Saist?to dz?v?bu apdro?in??anu var nosl?gt ne tikai laul?ti p?ri, |

|bet ar? citas personas, piem?ram dz?vesbiedri, kas dz?vo |

|civillaul?b?, dar?jumu partneri u.c. |

|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai: J?s variet kontakt?ties ar apdro?in??anas |

|sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par vesel?bas p?rbaud?m |

|dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma apdro?in??anai . |

Secin?jumi un priek?likumi

1. Dz?v?bas apdro?in??ana - ilgtermi?a apdro?in??ana , saist?s ar kapit?la

uzkr??anos . Apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas .

Apdro?in?t?js var noteikt savu ?pa?u k?rt?bu k?d? termi?? s?kas

apdro?in??ana

2. Dz?v?bas apdro?in??anas termi?? ir ne maz?ks par 1 gadu . Beig?s ir

ties?bas sa?emt visu naudu un plus v?l uzkr?tos procentus .Par l?dzek?u

glab??anu tiek maks?ti procenti .

3. Ja l?guma darb?bas laik? notiek nelaimes gad?jums , tad sa?em visu summu

, k? ar? n?ves gad?jum? sa?em visu naudas summu .

4. Pensijas apdro?in??ana, k? dz?v?bas apdro?in??anas veids – da?a no

soci?l?s apdro?in??anas maks?jumiem (valsts ) . Liel?ko ?patsv?ru ie?em

priv?tie pensiju fondi .

5. Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri .Nepareiza

tarifa likme ir t?d , ja t? ir par?k augsta vai par?k zema . Ne jebkura

cena ir pie?emama pat?r?t?jam .

Lai uzlabotu dz?v?bas apdro?in??anu

6. J?pied?v? apdro?in??anas ??m?jam iesp?ju izv?l?ties apdro?in??anas

noteikumus , p?c kuriem apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa b?rniem

notiek st?joties pilngad?bas vecum? , sasniedzot noteiktu vecumu , p?c

augst?kas izgl?t?bas beig?anas utt.

7. Garant?t apdro?in??anas nodro?in?juma sa?em?anu piln? apm?r? vai

dal?j?, teko?o izmaksu veid? p?c l?guma , iest?joties apdro?in??anas

gad?jumam .

8. Palielin?t apdro?in?t?ja saist?bu apjomu apdro?in??anas ??m?ja vai

apdro?in?tas personas saslim?an?s gad?jum? , kas noved pie invalidit?tes

, piesk?rt apdro?in??anas ??m?jam ties?bas izv?l?ties apdro?in??anas

saist?bu apm?ru p?c l?guma .

9. Palielin?t apdro?in??anas ??m?ju loku , it ?pa?i pusm??u vecuma cilv?ku,

ar noteikumu samaks?t apdro?in??anas iemaksu vienlaikus p?c l?guma.

Izmantotas literat?ras saraksts

1. “Apdro?in??anas sabiedr?bas un to uzraudz?bas likums “ ; 1998, 10

.j?nijs

2. “Likums par apdro?in??anas l?gumu “; 1998 ,10. j?nijs

3. “Apdro?in??ana . Pamatprincipi un prakse .” D. Blendis

4. “Cтрахование от А до Я .“ ; Москва 1996

5. “Основы страхования ;А . А .Гвозденко, Москва 1998

6. Apdro?in??anas uzraudz?bas inspekcijas interneta m?jas lapa

7. Apdro?in??anas sabiedr?bas «Latva» interneta m?jas lapa

8. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?gas Fenikss interneta m?jas lapa .

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты