рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - A/S Kaija

A/S Kaija

R?gas Valsts Tehnikums

Adrese: Atlantijas iel? 15,

LV-1015 R?ga, LATVIA

T?lr.: +371 7029282

Fakss: +371 7029205

A.Horo?eko G1-3m

V?sture

A/s “Kaija” ir uz??mums ar 115 gadu ilgu v?sturi. S?kotn?ji tas atradies

Rоg?, Rom?novu (tagad?j? L??pl??a) iel?.

Uz??mums strauji att?stas tr?sdesmito gadu ekonomisk? uzplaukuma laik?,

ra?ojot ne tikai zivju, ga?as, aug?u,

ogu un s?nu konservus, bet ar? da??dus m?jsaimniec?bai nepiecieрamus sk?rda

piederumus.

P?c 1. pasaules kara par fabrikas logo k??st lidojo?a kaija ar zivi kn?b?.

Valda uzskats, ka tie?i t?p?c 1940. gad? uz??mumam tiek dots v?rds “Kaija”.

P?c 2. pasaules kara “Kaija” ?etrdesmit gadu laik? nep?rtraukti palielina

ra?o?anas jaudas, pievienojot vair?kus zivju p?rstr?des uz??mumus un

nep?rtraukti veicot ieguldоjumus ra?o?anas att?st?b?. L?dz ar to fabrik?

tiek uzs?kta jaunu konservu produkcijas veidu, k? ar? kulin?rijas

izstr?d?jumu un k?pin?jumu ra?o?ana. Turpina att?st?ties ar? konservu k?rbu

izgatavo?ana, ar kur?m uz??mums jau tolaik apg?d?ja ar? citus Latvijas

zivjr?pniec?bas uz??mumus.

1995. gad? p?c privatiz?cijas uz??mums k??st par publisku akciju

sabiedr?bu. Kop? 1997.gada maija “Kaijas” akcijas tiek kot?tas Rоgas Fondu

bir?as ofici?laj? sarakst?.

A/S “Kaija” vid?jais past?v?gais str?d?jo?o skaits - 720 cilv?ki, no

kuriem:

55% - sievietes

45% - v?rie?i

Kvalit?te

A/S “Kaija” garant? stabilu un augstu kvalit?ti, kas balstоta uz pieredzi

un jaunradi. Produkcija tiek izgatavota p?c uz??muma speci?listu radоt?m

recept?m, arvien uzlabojot izstr?d?jumu kvalit?ti un izmantojot iepriek??jo

paaud?u laik? uzkr?t?s atziтas. Uz??mum? str?d? darbinieki ar lielu darba

st??u , pieredzi un kompetenci.

A/s “KAIJA” ra?o?ana sast?v no 3 pamatra?otn?m:

> konservu ceha

> zivju gastronomijas kompleksa

> sk?rda ceha

Konservu ceh? tiek ra?ota steriliz?tu zivju konservu produkcija, t?s

ra?o?anai izmantotas 3 l?nijas.

Zivju gastronomijas kompleks? tiek ra?oti zivju preservi un konservi, kuru

ra?o?an? izmanto 3 l?nijas, zivju kulin?rija, k? ar? auksti un karsti

k?pin?tas zivis, kuru ra?o?an? izmanto k?pin??anas kr?snis.

Sk?rda cehs sast?v no 4 iecirktiem:

> litogr?fijas iecirknis

> v?ku izgatavo?anas iecirknis

> k?rbu izgatavo?anas iecirknis

> met?la grie?anas iecirknis

|A/S “Kaija” darbоbas virzieni ir zivju p?rstr?de, zivju produkcijas |

|realiz?cija, konservu taras ra?o?ana, met?la lok?тu litogr?f??ana, k?|

|ar? cita veida saimniecisk? darb?ba. |

Pied?v?jums

|Uz?| |

|?mu| |

|ms | |

|pir| |

|c?j| |

|iem| |

|pie| |

|d?v| |

|? | |

|da?| |

|?du| |

|s | |

|ziv| |

|ju | |

|kon| |

|ser| |

|vus| |

|(zi| |

|vis| |

|e??| |

|?, | |

|sav| |

|? | |

|sul| |

|?, | |

|tom| |

|?tu| |

|m?r| |

|c?;| |

|ziv| |

|ju | |

|pas| |

|t?t| |

|es)| |

|, | |

|kul| |

|in?| |

|rij| |

|as | |

|izs| |

|tr?| |

|d?j| |

|umu| |

|s | |

|(zi| |

|vju| |

|fil| |

|eja| |

|s | |

|un | |

|gab| |

|ali| |

|ti | |

|da?| |

|?do| |

|s | |

|s?l| |

|оju| |

|mos| |

|, | |

|mar| |

|in?| |

|d?s| |

|un | |

|m?r| |

|c?s| |

|, | |

|?el| |

|ej?| |

|, | |

|e??| |

|? | |

|u.c| |

|.),| |

|auk| |

|sti| |

|un | |

|kar| |

|sti| |

|k?p| |

|in?| |

|tas| |

|ziv| |

|is,| |

|k? | |

|ar?| |

|da?| |

|?du| |

|s | |

|j?r| |

|ask| |

|?po| |

|stu| |

|sal| |

|?tu| |

|s ,| |

|maj| |

|on?| |

|zes| |

|un | |

|cit| |

|us | |

|pro| |

|duk| |

|tus| |

|. | |

|A/S| |

|“Ka| |

|ija| |

|” | |

|ir | |

|uz | |

|pir| |

|c?j| |

|a | |

|vaj| |

|adz| |

|?b?| |

|m | |

|ori| |

|ent| |

|?ts| |

|uz?| |

|?mu| |

|ms.| |

|Lat| |

|vij| |

|?, | |

|Bal| |

|tij| |

|as | |

|val| |

|stо| |

|s | |

|un | |

|San| |

|kt-| |

|P?t| |

|erb| |

|urg| |

|? | |

|“Ka| |

|ija| |

|” | |

|sav| |

|u | |

|pro| |

|duk| |

|cij| |

|u | |

|p?r| |

|dod| |

|gan| |

|vai| |

|rum| |

|tir| |

|got| |

|?ji| |

|em,| |

|gan| |

|maz| |

|umt| |

|irg| |

|ot?| |

|jie| |

|m, | |

|pie| |

|d?v| |

|?jo| |

|t | |

|izd| |

|evо| |

|gu | |

|atl| |

|ai?| |

|u | |

|sis| |

|t?m| |

|u. | |

|P?r| |

|?jo| |

|s | |

|reм| |

|ion| |

|os | |

|uz?| |

|?mu| |

|ms | |

|sav| |

|u | |

|pro| |

|duk| |

|cij| |

|u | |

|pie| |

|d?v| |

|? | |

|vai| |

|rum| |

|tir| |

|got| |

|?ji| |

|em.| |

|P?c| |

|kli| |

|ent| |

|a | |

|pie| |

|pra| |

|s?j| |

|uma| |

|fir| |

|ma | |

|nod| |

|ro?| |

|ina| |

|pro| |

|duk| |

|cij| |

|as | |

|pie| |

|g?d| |

|i | |

|Lat| |

|vij| |

|as | |

|ter| |

|ito| |

|rij| |

|?. | |

| | |

| | |

|A/S| |

|“Ka| |

|ija| |

|” | |

|reg| |

|ul?| |

|ri | |

|pie| |

|dal| |

|?s | |

|p?r| |

|tik| |

|as | |

|pro| |

|duk| |

|tu | |

|sta| |

|rpt| |

|aut| |

|isk| |

|aj?| |

|s | |

|izs| |

|t?d| |

|?s | |

|un | |

|gad| |

|ati| |

|rgo| |

|s. | |

|Tie| |

|k | |

|r?k| |

|ota| |

|izb| |

|rau| |

|kum| |

|a | |

|tir| |

|dzn| |

|iec| |

|?ba| |

|un | |

|pro| |

|duk| |

|tu | |

|deg| |

|ust| |

|?ci| |

|ja | |

|da?| |

|?do| |

|s | |

|Lat| |

|vij| |

|as | |

|vei| |

|kal| |

|os,| |

|kur| |

|kom| |

|pet| |

|ent| |

|i | |

|dar| |

|bin| |

|iek| |

|i | |

|iep| |

|azо| |

|sti| |

|na | |

|pat| |

|?r?| |

|t?j| |

|us | |

|ar | |

|eso| |

|?aj| |

|iem| |

|pro| |

|duk| |

|tie| |

|m | |

|un | |

|jau| |

|num| |

|iem| |

|. | |

|Lat| |

|vij| |

|? | |

|uz?| |

|?mu| |

|ma | |

|pro| |

|duk| |

|cij| |

|u | |

|var| |

|ieg| |

|?d?| |

|tie| |

|s | |

|lie| |

|l?k| |

|ajo| |

|s | |

|vei| |

|kal| |

|os | |

|un | |

|vei| |

|kal| |

|u | |

|tоk| |

|los| |

|“Ri| |

|mi”| |

|, | |

|“In| |

|ter| |

|peg| |

|ro”| |

|, | |

|k? | |

|ar?| |

|vis| |

|u | |

|Lat| |

|vij| |

|as | |

|raj| |

|onu| |

|vei| |

|kal| |

|os.| |

| | |

|“Ka| |

|ija| |

|s” | |

|pri| |

|nci| |

|pi,| |

|str| |

|?d?| |

|jot| |

|ar | |

|kli| |

|ent| |

|iem| |

|, | |

|ir | |

|: | |

> ?tra apkalpo?ana

> pla?s sortiments da??d?m gaum?m

> elastоgi pieg?des un apmaksas noteikumi

> kvalit?tes garantijas

> uz tirgus pras?b?m orient?ta produktu ra?o?anas un p?rdo?anas

pilnveido?ana

A/S “Kaija” n?kotne ir uz pat?r?t?ju orient?ta, Eiropas savien?bas

standartiem atbilsto?as tehnolo?ijas ievie?ana un produktu att?st?ba.

A/S “Kaija” visp?r?jais m?r?is ir nodro?in?t uz??muma stabilu ilgtermita

izaugsmi. Рim m?r?im ir pak?rtotas uz??muma komerci?l?s, ra?o?anas,

tehnisk?s, finansu un soci?l?s att?st?bas politikas, strat??ijas,

programmas un operat?v? darb?ba. ?r?jie faktori liecina par zivju

produkcijas ra?ojo?o uz??mumu att?st?bas iesp?j?m. Tuv?kaj? perspekt?v?

tiks turpin?ts darbs “Kaijas” pozоciju nostiprin??anai k? viet?j?, t? ar?

eksporta tirgos. Tam pamat? ir pl?notie pas?kumi jaunu produktu izstr?d?,

ra?o?anas tehnolo?ijas pilnveido?an? un produkcijas kvalit?tes

nodro?in??anas sist?mas att?st?b?. Uz??muma tehnisk?s att?st?bas politika

paredz ekonomiski pamatotus ieguldоjumus ra?o?anas jaudu uztur??anai un

palielin??anai tuv?kajos gados, un piln?gu atsevi??u ra?otu rekonstrukciju,

t?m sasniedzot maksim?lo tehniski iesp?jamo un ekonomiski lietder?go

kalpo?anas laiku.

Pasniedz k? auksto uzkodu vai k? sal?tus, pievienojot kl?t da??dus svaigus

d?rze?us, olu un citus produktus.

Vado?s Baltijas zivju p?rstr?des uz??mums !

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты