рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

2

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра КСПП

Звіт по практиці

на тему:

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Вінниця 2010

Зміст

1. Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження

2. Визначення основних понять програми за темою дослідження

3. Вибірка в соціологічному дослідженні

4. Розробка та логічний аналіз анкети

5. Організація та методика проведення опитування респондентів

6. Статистика і обробка інформації

7. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження

Висновки

Література

Додаток

1. Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження

Проблема безробіття залишається драматичною ознакою переходу до ринкової економіки впродовж вісімнадцятирічного періоду соціально-економічних перетворень в Україні. Нові суперечливі тенденції динаміки українського безробіття потребують свого осмислення та врахування в розробці адекватної політики зайнятості на ринку праці.

Проблеми та тенденції рівня безробіття та шляхів його мінімізації розглядали такі українські вчені, як: В. Федоренко, П. Нікіфоров, А. Вольська, І. Петрова, А. Казановський, О. Котляр, В. Костиков, О. Рузавіна, І. Маслова та інші.

Проблема безробіття гостро постала в Україні, як і в багатьох інших країн з залишками елементів перехідної економіки, після невдалих спроб реалізувати економічні реформи. Проте, якщо у країнах Центральної і Східної Європи рівень безробіття сягнув одразу понад 10% робочої сили впродовж перших років економічних перетворень, то в Україні він зростає значно повільніше: починаючи з 1991 року по сьогодні рівень офіційно зареєстрованого безробіття в середньому не перевищив 6% [1, 24].

Низький рівень безробіття за офіційними даними, попри масове скорочення виробництва і гіперінфляцію перші роки незалежності, пояснюється високим рівнем прихованого безробіття та свідомим заниженням показників реального безробіття. Схожі тенденції прихованого безробіття, викликані впливом на економіку України світової фінансової кризи, спостерігаються і на сучасному етапі господарювання. Але їх розміри на сьогоднішній день вже зменшуються, про що свідчать дані Державного комітету статистики. У жовтні 2009року зберігалася позитивна тенденція до скорочення обсягів вимушеної неповної зайнятості. Так, кількість працівників, які перебували у відпустках із дозволу та ініціативи адміністрації, порівняно з вереснем скоротилася на 2,7 тис. осіб, або на 0,9%, і становила 295,2 тис. осіб (2,8% кількості штатних працівників).

Кількість працюючих у режимі скороченого робочого дня (тижня) у жовтні 2009 р. порівняно з попереднім місяцем також зменшилася на 47,6 тис. і становила 947,0 тис. осіб (9,0% кількості штатних працівників). Найбільш поширеним такий режим роботи був у Запорізькій області, де в таких умовах працював кожний шостий працівник, Луганській - кожний сьомий, Дніпропетровській - кожний восьмий, Львівській - кожний дев'ятий.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, зросла з 526,3 тис. осіб на 1 листопада 2009 року. до 536,7 тис. осіб на 1 грудня 2009 р., проте зменшилася на березень 2010 року до 505,2 тис. осіб. Число зареєстрованих безробітних на 1 грудня 2009року становило 512,2 тис. осіб, становить 80% аналогічного періоду минулого року. Також спостерігається зменшення кількості безробітних жінок, молоді у віці до 35 років, але збільшилася кількість звільнених з економічних причин. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 95,4% незайнятих громадян, із них 78,2% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце робітника, майже кожний третій - посаду службовця, а кожний шостий не мав професійної підготовки. За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2009р. було працевлаштовано 44,7 тис. осіб, що на 36,3% менше, ніж у жовтні п.р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 47,4%, а молодь у віці до 35 років - 50,3% [3]. Не дивлячись на негативні прогнози на 2009 рік, рівень безробіття в Україні виявився нижче, ніж у деяких країнах Європи. До того ж, згідно з даними офіційної статистики, кількість безробітних у державі продовжує зменшуватися.

Система заходів щодо зниження рівня безробіття в Україні включає:

- розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

- надання підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини працівників на скорочений робочий день;

- державну підтримку нетрадиційним сферам зайнятості; стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації й подальшого працевлаштування додаткової робочої сили; залучення приватного (як вітчизняного, так й іноземного) капіталу в райони зі стійким рівнем безробіття;

- регулювання можливості працевлаштування за кордоном, приєднання України до міжнародного ринку праці;

- стимулювання осіб, що отримують державну допомогу, до пошуку робочих місць;

- збільшення кількості стажистів у системі професійної освіти; введення в дію запасів невстановленого устаткування та підвищення коефіцієнта змінності його в цілому;

- заходи щодо квотування робочих місць для представників найуразливіших груп на ринку праці, безвідсоткові кредити, що надаються безробітним, які започатковують власний бізнес;

- організацію регіональними або місцевими органами влади у кооперації з окремими підприємствами або закладами соціальних (громадських) робіт тощо.

Отже, темпи скорочення рівня безробіття в Україні за період 2008-2009 років свідчать про ефективність урядових заходів щодо покращення ситуації на ринку праці в Україні.

Актуальність проблеми в сьогоденні:

В Україні завжди існувало безробіття, проте під час економічної кризи дане питання ще більше загострилося, так як велика кількість підприємств не витримали тиску кризи, залишивши без роботи велику кількість громадян.

Ступінь вивчення і розробки:

Дослідження по даному питанню проводилося Буковинською державною фінансовою академією, Чернівці. Також за даною проблемою постійно слідкує Державний комітет статистики України.

Проблемна ситуація:

Внаслідок економічної кризи в Україні значно зросла кількість безробітних, проте не всі безробітні надалі бажають працевлаштуватися, адже не працювати їм теж ніхто не забороняв.

2. Визначення основних понять програми за темою дослідження

Об'єктом даного соціологічного дослідження є студенти ВНТУ, а саме студенти інституту ЕЕЕМ, факультету ЕЕ, групи 1ЕС-06.

Предметом соціологічного дослідження є ставлення студентів групи 1ЕС-06 до масового безробіття в Україні.

Метою соціологічного дослідження є: визначити що є основною причиною масового безробіття в Україні.

Завданням соціологічного дослідження є: визначити що є основною причиною масового безробіття в Україні. (Чи вплинула економічна криза на рівень безробіття? Як вибори президента України відобразилися на рівні безробіття?).

Ключові поняття:

Безробітні -- працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку (або інших передбачених чинним законодавством доходів) через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці.

Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.

Сезонне безробіття -- результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.

Панельне безробіття (у розумінні монетаристів -- природне безробіття): відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття. Це та група безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з кваліфікацією, віком, станом здоров'я, місцем проживання або недостатнім бажанням до праці. Отже, це особи, відрізані від ринку праці.

Фрикційне безробіття виникає, коли робочі тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.

Структурне безробіття -- виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції.

Гіпотеза дослідження:

Внаслідок економічної кризи в Україні значно збільшилася кількість безробітних.

3. Вибірка в соціологічному дослідженні

На етапі збирання первинних матеріалів суб'єкт соціологічного дослідження повинен з'ясувати кількісні та якісні параметри об'єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, щоб отримати реальну картину соціальної реальності. У практиці емпіричних досліджень, якщо об'єкт кількісно невеликий (не перевищує 300--500 одиниць), можна вдатися до суцільного обстеження, опитавши, наприклад, усіх респондентів або проаналізувавши всі номери визначених часописів тощо.

Але соціологія найчастіше має справу з великими групами людей, носіями певних характерних ознак, учасниками різноманітних соціальних процесів. Об'єктом досліджень можуть бути десятки і сотні тисяч людей, що мешкають у різних регіонах, містах, областях; багатотисячні колективи промислових підприємств, організацій; великі соціальні спільноти: підприємці, молодь, студентство, жіноцтво, діти. Тому дослідник, дбаючи про якість, достовірність майбутніх результатів, повинен ретельно підійти до вибору найоптимальніших методів. Адже суцільні обстеження за таких обставин неможливі (виняток становлять суцільні дослідження, використовувані під час перепису населення, проведення референдумів). Тому найчастіше вдаються до вибіркового методу як альтернативи суцільному обстеженню. Його теорія ґрунтується на досягненнях математичної статистики.

Вибірковий метод -- науково обґрунтований підхід, за результатами якого роблять висновки про об'єкт дослідження як ціле, спираючись на дані аналізу його певної частини.

Використання методу вибірки передбачає опанування таких понять, як «генеральна сукупність», «вибіркова сукупність», «одиниця відбору», «одиниця спостереження», «репрезентативність», «помилка репрезентативності» тощо.

Генеральна сукупність - множина елементів, що мають якусь спільну характеристику, яка вказує на їх приналежність до системи. Перелік всіх елементів генеральної сукупності являється основою вибірки.

Генеральна сукупність може бути якісною або кількісною в залежності від того, являються властивості одиниць відбору ознаками чи змінними.

Генеральна сукупність може бути скінченною та нескінченною в залежності від того, чи обмежено число елементів вибірки.

Вибіркова сукупність - частина генеральної сукупності, об'єкти якої виступають в якості основних об'єктів спостереження. Ця частина генеральної сукупності обирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості генеральної.

Репрезентативність (від франц. representatif - наочний) - властивість вибіркової сукупності представляти характеристики генеральної сукупності.

Репрезентативність вибірки означає, що з деякою наперед заданою або обчисленою похибкою можна ототожнити встановлений на вибірковій сукупності розподіл ознак, що вивчаються, з їх дійсним розподілом в генеральній сукупності або, якщо користуватись мовою статистики, знайти оцінки параметрів генеральної сукупності.

Соціологічне дослідження - вид соціологічного дослідження, який відрізняється специфікою методології та методики отримання нового достовірного соціологічного знання.

Суцільне соціологічне дослідження - це соціологічне дослідження, в процесі якого обпитуються усі без виключення представники генеральної сукупності.

Вибіркове соціологічне дослідження - це соціологічне дослідження, яке проводиться для вибіркової сукупності за допомогою вибіркового методу.

Вибіркові дослідження мають більші переваги перед суцільними в ефективності затрат праці, часу та засобів на розв'язання тої чи іншої проблеми.

Визначення необхідної кількості респондентів для проведення опитування

Для проведення соціологічного дослідження в якості респондентів залучаються студенти ВНТУ групи 1ЕС-06 з кількістю респондентів - 24 особи віком від 20 до 23 років незалежно від матеріального та сімейного становища, які на час опитування проживають у місті Вінниця.

Визначення місця і часу проведення опитування

Місце проведення опитування - лекційні зали Вінницького національного технічного університету. Час проведення опитування - травень 2010; година проведення не визначена, але орієнтовно - це від 8.00 до 14.00 години.

Обґрунтування відношення дослідження до даної аудиторії

Конкретне соціологічне дослідження, що стосується проблеми безробіття в Україні, проводиться саме серед вище вказаної аудиторії, оскільки дана проблема в ній є досить актуальною, так як найближчим часом (після закінчення ВУЗу) їй також доведеться працевлаштовуватися.

Доведення репрезентативності вибірки

Беручи до уваги той факт, що об'єктом нашого дослідження є лише одна група 1ЕС-06, опитати яку не складе особливих проблем, то говорити про вибірку та про репрезентативність недоцільно. Тобто у даному випадку ми маємо суцільне соціологічне дослідження серед 24 студентів, які і виступають носіями досліджуваної проблеми.

4. Розробка та логічний аналіз анкети

Анкета

Дорогий Друже! Перед собою ти бачиш ряд запитань, відповівши на які, ти значно допоможеш зрозуміти ставлення студентства до мистецтва. Максимально відверті відповіді на запропоновані питання дадуть змогу дослідити і визначити наскільки ця проблема є актуальною на даний час.

Для позначення відповіді постав будь-яку позначку навпроти вибраного тобою варіанта або вкажи свій варіант відповіді, де це можливо.

Заздалегідь вдячний тобі за щирі та відверті відповіді!

1. Чи є проблема масового безробіття в Україні актуальною?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

2. Чи варто досліджувати дану проблему?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

3. Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодилися на більш важку і з меншою зарплатнею?

а) ні в якому разі

б) так, адже жити за щось потрібно

в) можливо

г) свій варіант_______________

4. Як Ви вважаєте, всі безробітні хочуть знайти роботу і працювати?

а) так

б) ні

5. Що на Вашу думку є основною причиною масового безробіття в Україні?

а) небажання працювати

б) економічна криза

в) зміна влади

6. Які шляхи вирішення даної проблеми Ви б могли запропонувати?

а) підготовка фахівців на яких є попит

б) надання підприємцям пільг на найм робочої сили

в) створення нормальних умов для можливості роботи за кордоном

г) свій варіант_______________

7. Чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття?

а) так

б) ні

в) не знаю, не цікавився

г) лише погіршує ситуацію, що склалася

8. Статистичні дані по рівню безробіття є …?

а) завищеними

б) дійсними

в) заниженими

г) зовсім не відповідають дійсності

9. Якими на Вашу думку будуть майбутні наслідки безробіття?

а) спад народжуваності

б) погіршення рівня життя населення

в) ще більше загострення кризового стану

г) свій варіант __________________

10. Ваш вік _____ років.

11. Ваша стать __________________________

12. Ваша освіта _________________________

13. Ваш сімейний стан ___________________

5. Організація та методика проведення опитування респондентів

Кодувальний листок

№ запитання

респонденти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

а

а

в

а

бв

а

в

б

б

20

Ч

НВ

НО

2

а

а

б

б

б

аб

б

а

в

21

Ч

НВ

НО

3

в

в

а

а

в

а

в

б

г

20

Ч

НВ

НО

4

а

а

в

а

б

ав

а

б

бв

21

Ч

НВ

НО

5

а

а

б

б

бв

а

г

в

в

21

Ч

НВ

НО

6

а

а

б

а

аб

а

а

б

в

21

Ч

НВ

НО

7

а

а

в

б

б

б

г

а

б

21

Ч

НВ

НО

8

а

а

в

а

в

аб

а

б

бв

21

Ч

НВ

НО

9

а

а

в

б

бв

а

в

в

в

21

Ч

НВ

НО

10

а

а

а

а

а

ав

б

в

в

21

Ч

НВ

НО

11

а

а

б

а

б

б

а

в

б

21

Ч

НВ

НО

12

а

а

б

а

б

а

в

б

в

21

Ч

НВ

О

13

а

а

в

б

бв

ав

г

в

в

20

Ч

НВ

НО

14

а

а

б

б

бв

а

г

г

абв

20

Ч

НВ

НО

15

а

а

б

б

б

а

а

б

б

21

Ж

НВ

О

16

а

а

а

а

б

бв

в

б

бв

22

Ч

НВ

НО

17

а

а

в

а

бв

аб

в

б

бв

23

Ч

НВ

НО

18

а

б

в

а

в

аб

б

б

в

21

Ч

НВ

НО

19

а

а

в

а

аб

вб

б

б

а

22

Ж

НВ

НО

20

а

а

б

б

б

б

а

б

бв

22

Ч

НВ

НО

21

а

в

б

а

б

б

а

б

б

20

Ч

НВ

НО

22

а

б

б

а

б

а

г

б

б

21

Ч

НВ

НО

23

а

а

б

б

б

аб

в

б

бв

21

Ж

НВ

НО

24

а

а

б

а

б

а

б

б

в

20

Ж

НВ

НО

Примітки

НВ - незакінчена вища освіта, О - одружений(а), НО - неодружений(а)

Ч, Ж - стать чоловіча, жіноча відповідно

3.9. г. Не знаю

6. Статистика і обробка інформації

Зміст питання

Варіанти відповідей

Кількість

Відсоток, %

1

Чи є проблема масового безробіття в Україні актуальною?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

23

0

1

96

0

4

2

Чи варто досліджувати дану проблему?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

18

2

2

84

8

8

3

Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодилися на більш важку і з меншою зарплатнею?

а) ні в якому разі

б) так, адже жити за щось потрібно

в) можливо

г) свій варіант

3

12

9

0

12

50

38

0

4

Як Ви вважаєте, всі безробітні хочуть знайти роботу і працювати?

а) так

б) ні

15

9

62

38

5

Що на Вашу думку є основною причиною масового безробіття в Україні?

а) небажання працювати

б) економічна криза

в) зміна влади

3

20

9

9

63

28

6

Які шляхи вирішення даної проблеми Ви б могли запропонувати?

а) підготовка фахівців на яких є попит

б) надання підприємцям пільг на найм робочої сили

в) створення нормальних умов для можливості роботи за кордоном

г) свій варіант

18

11

5

0

53

32

15

0

7

Чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття?

а) так

б) ні

в) не знаю, не цікавився

г) лише погіршує ситуацію, що склалася

7

5

7

5

29

21

29

21

8

Статистичні дані по рівню безробіття є …?

а) завищеними

б) дійсними

в) заниженими

г) зовсім не відповідають дійсності

2

16

5

1

8

68

20

4

9

Якими на Вашу думку будуть майбутні наслідки безробіття?

а) спад народжуваності

б) погіршення рівня життя населення

в) ще більше загострення кризового стану

г) свій варіант

2

13

16

1

6

41

50

3

10

Ваш вік

20

21

22

23

6

14

3

1

26

58

12

4

11

Ваша стать

чоловіча

жіноча

20

4

75

25

12

Ваша освіта

незакінчена

вища

24

100

13

Ваш сімейний стан

одружений(а)

не одружений(а)

2

22

8

92

7. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження

В ході проведеного соціологічного дослідження на тему «Масове безробіття в Україні як соціальна проблема» отримано результати, які дають змогу оцінити сучасні погляди молоді на дану проблему. В опитуванні взяли участь 24 респонденти, які є студентами групи 1ЕС-06 Вінницького національного технічного університету. Серед них 20 осіб - представники чоловічої статі, 4 особи - представниці жіночої статі, віком від 20 до 23 років (20 років - 6 чол., 21 рік і більше - 18 чол.), всі мають незакінчену вищу освіту, 22 чол. неодружені, 2 чол. одружені.

Метою дослідження було визначити що є основною причиною масового безробіття в Україні та наскільки дана проблема є актуальною.

Дослідження було проведено одним з методів опитування - шляхом анкетування. Кожний студент давав відповідь на запитання поставлені у анкеті індивідуально. Дані було занесене у кодувальний листок і проведено подальшу обробку.

1. На питання, чи є проблема масового безробіття в Україні актуальною, майже усі респонденти (96%) (окрім одного) відповіли, що дана проблема є актуальною. Це свідчить про те, що молодь зацікавлена даною проблемою.

2. Основна частина респондентів (84%) вважає, що дана проблема потребує дослідження, 8% вважає, що не потребує і такі ж кількості байдуже.

3. При втраті хорошої роботи, половина погодилася б на більш важку роботу з меншою зарплатнею, 38% опитаних можливо погодилися б, і 12% не погодилися.

4. На питання чи всі безробітні хочуть знайти роботу і працювати все ж таки більша частина опитаних (62%) вважає, що так і 38% в це не вірить.

5. Спробуємо визначити, що ж є основною причиною нашої проблеми. І так, 63% опитаних вважає, що у всьому винна криза, 28% вважає причиною зміну влади і 9% вважає, що це просто небажання працювати.

6. 53% респондентів вважає, що проблему безробіття можна вирішити шляхом перепрофілювання безробітних, тоді як 32% вважає, що потрібно надати підприємцям нормальні умови для найму і також 15% рахує, що потрібно створити нормальні умови для можливості роботи за кордоном.

7. На питання про те, чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття 29% вважає, що так, і стільки ж даним питання не цікавилося; що нічого не робиться вважає 21% опитаних і стільки ж вважає, що уряд лише погіршує ситуацію, що склалася.

8. В Україні по безробіттю ведеться статистика, і ми запитали респондентів чи вірять вони їй: і таки 68% вірить, 20% вважає, що показник занижений, 8% - завищений і 4% вважає, що він зовсім не відповідають дійсності.

9. Яких наслідків слід очікувати в майбутньому від безробіття ми запитали у опитаних респондентів і отримали наступні результати: це призведе до ще більшого загострення кризового стану - 50%, погіршиться рівень життя населення - 41%, зменшиться народжуваність - 6%, і 3% не знає, що буде.

Висновки

В ході дослідження була висунута гіпотеза про те, що внаслідок економічної кризи в Україні значно збільшилася кількість безробітних, що переросло у масове безробіття. Дана гіпотеза повністю підтвердилася.

Як показали результати дослідження, проблема дійсно існує, і її потрібно вирішувати. Більшість опитаних респондентів вважає, що основною причиною проблеми є економічна криза, яка «з'їла» немалу кількість невеликих підприємств, а також нестабільність у політиці. І даних два фактори в сукупності залишило без роботи чималу кількість українців.

Література

1. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. - К.: Либідь,2005. - 440с.

2. http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58691.doc.htm Аналіз сучасного стану безробіття в Україні та перспективи його мінімізації

3. http://www.ukrstat.gov.ua/ Державний комітет статистики України

Додаток

Анкета

Дорогий Друже! Перед собою ти бачиш ряд запитань, відповівши на які, ти надаси змогу визначити чи існує в Україні масове безробіття та що воно собою становить. Максимально відверті відповіді на запропоновані питання дадуть змогу дослідити і визначити наскільки ця проблема є актуальною на даний час.

Для позначення відповіді постав будь-яку позначку навпроти вибраного тобою варіанта або вкажи свій варіант відповіді, де це можливо.

Заздалегідь вдячний тобі за щирі та відверті відповіді!

1. Чи є проблема масового безробіття в Україні актуальною?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

2. Чи варто досліджувати дану проблему?

а) так

б) ні

в) мені байдуже

3. Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодилися на більш важку і з меншою зарплатнею?

а) ні в якому разі

б) так, адже жити за щось потрібно

в) можливо

г) свій варіант_______________

4. Як Ви вважаєте, всі безробітні хочуть знайти роботу і працювати?

а) так

б) ні

5. Що на Вашу думку є основною причиною масового безробіття в Україні?

а) небажання працювати

б) економічна криза

в) зміна влади

6. Які шляхи вирішення даної проблеми Ви б могли запропонувати?

а) підготовка фахівців на яких є попит

б) надання підприємцям пільг на найм робочої сили

в) створення нормальних умов для можливості роботи за кордоном

г) свій варіант_______________

7. Чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття?

а) так

б) ні

в) не знаю, не цікавився

г) лише погіршує ситуацію, що склалася

8. Статистичні дані по рівню безробіття є …?

а) завищеними

б) дійсними

в) заниженими

г) зовсім не відповідають дійсності

9. Якими на Вашу думку будуть майбутні наслідки безробіття?

а) спад народжуваності

б) погіршення рівня життя населення

в) ще більше загострення кризового стану

г) свій варіант __________________

10. Ваш вік _____ років.

11. Ваша стать _________________________ _

12. Ваша освіта _________________________

13. Ваш сімейний стан ___________________

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты