đĺôĺđŕňű đĺôĺđŕňű
 

Ăëŕâíŕ˙

Đŕçäĺëű

Íîâîńňč

Πńŕéňĺ

Ęîíňŕęňű

 
đĺôĺđŕňű

Ŕâčŕöč˙ č ęîńěîíŕâňčęŕ
Ŕäěčíčńňđŕňčâíîĺ ďđŕâî
Ŕđáčňđŕćíűé ďđîöĺńń
Ŕđőčňĺęňóđŕ
Ŕńňđîëîăč˙
Ŕńňđîíîěč˙
Áŕíęîâńęîĺ äĺëî
Áĺçîďŕńíîńňü ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč
Áčçíĺń-ďëŕí
Áčîëîăč˙
Áóőó÷ĺň óďđŕâëĺí÷ó÷ĺň
Âîäîńíŕáćĺíčĺ âîäîîňâĺäĺíčĺ
Âîĺííŕ˙ ęŕôĺäđŕ
Ăĺîăđŕôč˙ č ăĺîëîăč˙
Ăĺîäĺçč˙
Ăîńóäŕđńňâĺííîĺ đĺăóëčđîâŕíčĺ č íŕëîăîîáëîćĺíčĺ
Ăđŕćäŕíńęîĺ ďđŕâî
Ăđŕćäŕíńęîĺ ďđîöĺńńóŕëüíîĺ ďđŕâî
Ćčâîňíűĺ
Ćčëčůíîĺ ďđŕâî
Číîńňđŕííűĺ ˙çűęč č ˙çűęîçíŕíčĺ
Čńňîđč˙ č čńňîđč÷ĺńęčĺ ëč÷íîńňč
Ęîěěóíčęŕöčč ńâ˙çü öčôđîâűĺ ďđčáîđű č đŕäčîýëĺęňđîíčęŕ
Ęđŕĺâĺäĺíčĺ č ýňíîăđŕôč˙
Ęóëčíŕđč˙ č ďđîäóęňű ďčňŕíč˙
Ęóëüňóđŕ č čńęóńńňâî
Ëčňĺđŕňóđŕ
Ëîăčęŕ
Ëîăčńňčęŕ
Ěŕđęĺňčíă
Ěŕńń-ěĺäčŕ č đĺęëŕěŕ
Ěŕňĺěŕňčęŕ
Ěĺäčöčíŕ
Ěĺćäóíŕđîäíîĺ č Đčěńęîĺ ďđŕâî
Óăîëîâíîĺ ďđŕâî óăîëîâíűé ďđîöĺńń
Ňđóäîâîĺ ďđŕâî
Ćóđíŕëčńňčęŕ
Őčěč˙
Ăĺîăđŕôč˙
Číîńňđŕííűĺ ˙çűęč
Áĺç ęŕňĺăîđčč
Ôčçęóëüňóđŕ č ńďîđň
Ôčëîńîôč˙
Ôčíŕíńű
Ôîňîăđŕôč˙
Őčěč˙
Őîç˙éńňâĺííîĺ ďđŕâî
Öčôđîâűĺ óńňđîéńňâŕ
Ňŕěîćĺííŕ˙ ńčńňĺěŕ
Ňĺîđč˙ ăîńóäŕđńňâŕ č ďđŕâŕ
Ňĺîđč˙ îđăŕíčçŕöčč
Ňĺďëîňĺőíčęŕ
Ňĺőíîëîăč˙
Ňîâŕđîâĺäĺíčĺ
Ňđŕíńďîđň
Ňđóäîâîĺ ďđŕâî
Ňóđčçě
Óăîëîâíîĺ ďđŕâî č ďđîöĺńń
Óďđŕâëĺíčĺ
Đŕäčîýëĺęňđîíčęŕ
Đĺëčăč˙ č ěčôîëîăč˙
Đčňîđčęŕ
Ńîöčîëîăč˙
Ńňŕňčńňčęŕ
Ńňđŕőîâŕíčĺ
Ńňđîčňĺëüńňâî
Ńőĺěîňĺőíčęŕ
Čńňîđč˙
Ęîěďüţňĺđű ÝÂĚ
Ęóëüňóđîëîăč˙
Ńĺëüńęîĺ ëĺńíîĺ őîç˙éńňâî č çĺěëĺďîëüçîâŕíčĺ
Ńîöčŕëüíŕ˙ đŕáîňŕ
Ńîöčîëîăč˙ č îáůĺńňâîçíŕíčĺ

đĺôĺđŕňű
đĺôĺđŕňű

ÍŔÓ×ÍŔß ÁČÁËČÎŇĹĘŔ - ĐĹÔĹĐŔŇŰ - Íŕđîäíűĺ ňđŕäčöčč â ńîâđĺěĺííîě ęîńňţěĺ

Íŕđîäíűĺ ňđŕäčöčč â ńîâđĺěĺííîě ęîńňţěĺ


Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđăńęčé  Ăîńóäŕđńňâĺííűé
Óíčâĺđńčňĺň  Ňĺőíîëîăčč 
č  Äčçŕéíŕ
Ęŕôĺäđŕ  ęîíńňđóčđîâŕíč˙  č  ňĺőíîëîăčč 
řâĺéíűő  čçäĺëčé
ĘÓĐŃÎÂŔß  ĐŔÁÎŇŔ
íŕ  ňĺěó:  Čńďîëüçîâŕíčĺ  íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ
ďđč  ńîçäŕíčč 
ńîâđĺěĺííîé  îäĺćäű
ăđóďďŕ: 3-ŘÄ-1
ńňóäĺíň: Ăŕëŕăŕí 
Ŕ.Â.
đóęîâîäčňĺëü: äîö. Âŕńĺőŕ  Ë.Ď.
îöĺíęŕ:__________________
Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă
1997ă.
ĐĹÔĹĐŔŇ
Đŕáîňŕ  čçëîćĺíŕ 
íŕ  ńňđŕíčöŕő  ďĺ÷ŕňíîăî 
ňĺęńňŕ, ńîäĺđćčň  15  čëëţńňđŕöčé, 1  ňŕáëčöó  č  1 
ăđŕôčę.
Îáúĺęňîě  čńńëĺäîâŕíč˙  ˙âë˙ĺňń˙  íŕđîäíŕ˙  îäĺćäŕ.
Öĺëüţ  đŕáîňű 
˙âë˙ĺňń˙  ďđîńëĺäčňü  âëč˙íčĺ 
íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ  íŕ 
ôîđěű  č  äĺęîđŕňčâíîĺ  îôîđěëĺíčĺ 
ńîâđĺěĺííîăî  ęîńňţěŕ.
Îńíîâíîé  ěĺňîä 
čńńëĺäîâŕíč˙  -  ŕíŕëčç 
ěîäĺëĺé, ńîçäŕííűő  íŕ  îńíîâĺ 
íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ.
Đĺçóëüňŕňîě  čńńëĺäîâŕíč˙  ˙âë˙ĺňń˙  îďđĺäĺëĺíčĺ  ńňĺďĺíč 
čńďîëüçîâŕíč˙  íŕđîäíűő  ňđŕäčöčé 
â  ďđŕęňčęĺ  ěîäĺëčđîâŕíč˙  ńîâđĺěĺííîăî  ęîńňţěŕ.
Âíĺäđĺíčĺ  đĺçóëüňŕňîâ 
čńńëĺäîâŕíč˙  đĺęîěĺíäóĺňń˙  ďđč 
ńîçäŕíčč  đŕçíîîáđŕçíűő  ńîâđĺěĺííűő 
âčäîâ  îäĺćäű  íŕ 
îńíîâĺ  íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ, âîçěîćíîńňü  çŕčěńňâîâŕíč˙  ňđŕäčöčé  íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ 
â  íŕńňî˙ůĺě  č  áóäóůĺě.
ëéÑÖêÜÄçàÖ
ǂ‰ÂÌË                                                                                                            4
1. àÒÒΉӂ‡ÌË 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡                                               6
1.1. ëÂÁÓÌÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚  Ë 
̇ӉÌ˚  Ú‡‰ËˆËË                                                                        6
1.2. îÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚  Ë 
̇ӉÌ˚  Ú‡‰ËˆËË                                                   7
1.2.1. é‰Âʉ‡  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚                                                                                                            8
1.2.2. ÑÓχ¯Ìflfl  ӉÂʉ‡                                                                                                                8
1.2.3. ÇÂıÌflfl  ӉÂʉ‡                                                                                                                  9
1.2.4. é‰Âʉ‡  ‰Îfl  ÒÔÓڇ  Ë 
Óډ˚ı‡                                                                                             10
1.2.5. ç‡fl‰Ì‡fl  ӉÂʉ‡
2. ê‡Á‚ËÚË 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ˝ÎÂÏÂÌÚӂ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï                                                                                                           13
2.1. èË̈ËÔ˚ 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ
ÓÙÓÏÎÂÌËfl  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡       13
2.2. àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  (20-30-  „Ó‰˚)         20
2.3. ëӂÂÚÒÍÓ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌË  30-ı 
Ӊӂ.                                                                                 22
2.4.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚
        ‚  40-ı 

̇˜‡Î 
50-ı  „Ó‰Ó‚                                                                                                   25
2.5.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË
  ÒÓ 
ÚÓÓÈ  ÔÓÎӂËÌ  50-ı 
Ë  ‰Ó  ̇¯čő äíĺé                                                              28
2.6.
î‡Á˚ 
ÍÚ˂ÌÓÒÚË 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ                                                           34
3. ëÚÂÔÂ̸ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ̇ӉÌ˚ı 
Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
Ô‡ÍÚËÍÂ
    ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡                                                 36
á‡Íβ˜ÂÌË                                                                                                            38
Ńďčńîę ëčňĺđŕňóđű                                                                                                                        41
Ââĺäĺíčĺ
ç‡Ӊ̇fl  ӉÂʉ‡,
ÓˇÛ‚¸,
ÒÓÁ‰‡‚¯ËÂÒfl  ̇ 
ÔÓÚflÊÂÌËË  ÏÌӄËı  ‚ÂÍӂ, ˙âë˙ţňń˙ 
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ  ˜‡ÒÚ¸˛  χÚÂˇθÌÓÈ 
ÍÛθÚÛ˚  ̇Ӊ‡.  îÓÏ˚  ӉÂʉ˚,
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓ  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ 
¯ÂÌË  Ëı  Á‡‚ËÒÂÎË  ÓÚ  ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËı 
ÛÒÎӂËÈ  Ë  ÛӂÌfl 
‡Á‚ËÚËfl 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌ˚ı  ÒËÎ, ÓÚ 
Á‡ÌflÚËÈ  ̇Ӊ‡  Ë 
ÒÎÓÊ˂¯ËıÒfl 
ËÒÚÓ˘ÂÒÍËı 
ÛÒÎӂËÈ.  ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‚ 
҂ÓËı 
Í·ÒÒ˘ÂÒÍËı,
Â͇ÏË 
ÒÎÓÊ˂¯ËıÒfl  ÙÓχı 
ÒÍÓ̈ÂÌÚËӂ‡Î 
ÂÍӂÓÈ  ÓÔ˚Ú 
̇Ӊ‡.  àÏÂÌÌÓ 
ÔÓ˝ÚÓÏÛ  ‰Îfl  ˇÓθ¯ËÌÒڂ‡ 
ıۉÓÊÌËÍӂ 
ÓÒÌӂÌÓÈ  ÒÏ˚ÒΠ Ë 
ˆÂÌÌÓÒÚ¸ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÎӄËÍ 
ÙÓÏ 
Ë 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËÈ,
‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË  Ë 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚË.
àÁÛ˜ÂÌË 
Óˇ‡ÁˆÓ‚  ̇ӉÌӄӠ
ڂÓ˜ÂÒڂ‡  ‚ 
ÏÛÁÂÈÌ˚ı 
ÍÓÎÎÂ͈Ëflı  ÒÚ‡Ì˚  ÛˇÂʉ‡ÂÚ,
̇ÒÍÓθÍÓ 
Ó„‡Ì˘ÌÓ  ‚ 
̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÒÓ‰ËÌÂÌ˚ 
ÛÚËÎËڇÌ˚  Ë 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍË  ͇˜ÂÒڂ‡.  čěÂÌÌÓ  ˇÎ‡„Ó‰‡fl  ڇÍÓÏÛ  ÒÓ‰ËÌÂÌ˲  ˇ˚ÎË 
ÒÓÁ‰‡Ì˚  Ô‰ÂθÌÓ 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌ˚Â,
 
ÔÓ˝ÚÓÏÛ 
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ  ‚‡ÊÌ˚  ‚¢Ë.  ÜËÁÌÂÌ̇fl  ÓÒÌӂ‡  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
͇͠ Ë  ÍÓÒÚ˛Ï‡,
  ÚÓÏ,
˜ÚÓ 
ÓÌÓ 
Ò„‰‡ 
ˇ˚ÎÓ 
Óˇ‡˘ÂÌÓ  Í 
˜ÂÎӂÂÍÛ, Í  „Ӡ
Ôӂ҉̂ÌÓÈ  ÊËÁÌË,
˜ÚÓ  Ë  ҉·ÎÓ  „Ӡ ÔÓÌflÚÌ˚Ï.  àÒÍÛÒÒڂӠ ̇Ӊ‡  ÙÓÏËӂ‡ÎÓÒ¸  ‚ 
Ú˜ÂÌË  ‰ÎËÚÂθÌÓÈ 
ËÒÚÓËË,
ÒÓı‡ÌflÎÓ  ‚Ò  ҇ÏÓ 
ˆÂÌÌÓ  Ë  ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ  ÊËÁ̸˛,
ÛˇË‡ÎÓ 
Ò 
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ.
çÂÓˇ˚˜‡ÈÌÓ 
҇ÏÓˇ˚ÚÂÌ  Ë 
Ó˄Ë̇ÎÂÌ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ̇Ӊӂ,
̇ÒÂÎfl˛˘Ëı  ̇¯Û 
ÒÚ‡ÌÛ,  „Ӡ
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ 
ˇÓ„‡ÚÒڂӠ ÙÓÏ,
҂ÓÂÓˇ‡ÁË 
ÛÍ‡¯ÂÌËÈ,
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁË 
ÔËÂÏӂ 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl.
 ç‡ӉÌ˚È 
̇ˆËÓ̇θÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  Ì  fl‚ÎflÂÚÒfl  Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÈ    ‚ 
҂ÓËı 
ÙÓχı  ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ 
͇Ú„ÓËÂÈ. ç‡Ӊ 
˚‡ˇ‡Ú˚‚‡Î  Ë 
ÒÓı‡ÌflΠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÙÓÏ˚, ‚  Ì‡ËˇÓθ¯ÂÈ 
ÒÚÂÔÂÌË 
ÒÓÓڂÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë 
ı‡‡ÍÚÂÛ  „Ӡ Á‡ÌflÚËÈ, ˇ˚ÚÛ, 
Âӄ‡Ù˘ÂÒÍËÏ  Ë 
ÍÎËχÚ˘ÂÒÍËÏ 
ÛÒÎӂËflÏ,
Óڂ˜‡‚¯Ë  ˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍËÏ 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËflÏ  Ó 
Í‡ÒÓÚÂ. “‡Í
ÌÂ̈˚, ÍÓÏË,
˝‚ÂÌÍË Ë 
ۄË 
̇Ӊ˚ 
ä‡ÈÌ„Ӡ ë‚Â‡  Ë 
ëˡËË 
ÌÓÒËÎË  Ë 
ÌÓÒflÚ 
ÚÛÌËÍÓÓˇ‡ÁÌÛ˛  ӉÂʉ۠ ËÁ  ÓÎÂ̸„Ӡ ÏÂı‡,
ÙÓÏ˚,
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  Ë 
χÚÂˇΠ ÍÓÚÓ˚ı 
̇ıӉflÚÒfl  ‚ 
ÚÂÒÌÓÈ 
Á‡ËÏÓ҂flÁË  Ò 
ÒÛӂ˚Ï  ÍÎËχÚÓÏ  ˝ÚËı  ‡ÈÓÌӂ  Ë 
ÓıÓÚÌ˘¸ËÏ  ÔÓÏ˚ÒÎÓÏ.
äÎËχÚ˘ÂÒÍË 
ÛÒÎӂËfl, Ӊ  Á‡ÌflÚËÈ 
ÓÔ‰ÂÎËÎË 
ÔӂÒÂÏÂÒÚÌÓ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  Û 
ÛÒÒÍËı,
͇͠ Ë  ‰ۄËı 
Ò·‚flÌÒÍËı  ̇Ӊӂ  Ë 
Ëı 
ÒÓÒ‰ÂÈ,
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ 
ÁËÏÌÂÈ  ӂ˜ËÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÓÚ΢‡˛˘ÂÈń˙  Û 
͇ʉÓÈ 
̇ˆËÓ̇θÌÓÒÚË 
ÙÓÏÓÈ,
ÎËÌÓÈ,
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚Ï  Ë 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï  ¯ÂÌËÂÏ,
  ڇ͠ Ê  ÒÔÓÒÓˇÓÏ 
ÌÓ¯ÂÌËfl.  à 
ڇÍË 
ÔËÏÂ˚  ÏÓÊÌÓ 
Ô˂ӉËÚ¸ 
ˇÂÒÍÓ̘ÌÓ.  ùÚÓ 
ӂÓËÚ  Ó 
ÚÓÏ, 
˜ÚÓ 
ˉ˚  Ë  ÙÓÏ˚  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
Ô‰Òڇ‚Îfl˛Ú  ÒÓˇÓÈ  Ì  ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ, ‡  ‚ÔÓÎÌ 
Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ  fl‚ÎÂÌËÂ,
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÌÓ  ‚ÒÂÈ 
ÊËÁ̸˛  ̇Ӊ‡ 
ËÎË 
̇ˆËË. 
éˇ‡Áˆ˚ 
̇ӉÌӄӠ
ڂÓ˜ÂÒڂ‡ 
ÓıÌӂÎfl˛Ú 
ıۉÓÊÌËÍӂ  ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡ -
ÍÂ‡ÏËÒÚӂ, ÚÂÍÒÚËθ˘ËÍӂ,
Ï¡Âθ˘ËÍӂ,
˛‚ÂÎËӂ,
¯‚ÂÈÌËÍӂ.  ÝÏÓˆËÓ̇θÌÓ-Óˇ‡ÁÌÓ  ̇˜‡ÎÓ  ̇ӉÌӄӠ
ÔËÍ·‰ÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡, őóäîćĺńňâĺííŕ˙
̇Ӊ̇˙  Ù‡ÌڇÁËfl  ÓÒÓˇÂÌíî 
Ô˂ÎÂ͇ÚÂθÌ˚  ‰Îfl  ıۉÓÊÌË͇-ÏӉÂθÂ‡.  œÎ‡‚Ì˚  ÎËÌËË  ‡ÓÍ  ԇÏflÚÌËÍӂ 
ıËÚÂÍÚÛ˚,
ÏÓÚ˂˚ 
Ë 
ËÚÏ˚ 
Ó̇ÏÂÌڇθÌ˚ı  ÛÁÓӂ 
Â‚flÌÌÓÈ  ÂÁ¸ˇ˚,
œœ‡‚ÎӂÒÍËı  Ô·ÚÍӂ,
ÒÚÛÍÚÛ˚  ‰ÓÏÓÚ͇Ì˚ı 
χÚÂˇÎӂ 
̇ıӉflÚ  ÓÚÍÎËÍ  ‚  ڂÓ˜ÂÒڂ 
ÏӉÂθÂӂ  ͇͠
ÒÒӈˇÚ˂Ì˚ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍË. 
ëӂÂÏÂÌÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl 
ÒÓÁ‚Û˜Ì˚Ï 
̇ӉÌÓÏÛ  ‚ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
ÔÓıÓÊËı  ËÒÛÌÍӂ 
/ÍÎÂÚÍË,
ÔÓÎÓÒÍË  ‡ÁÌ˚ı  ËÚÏӂ  Ë 
χүڇˇÓ‚/, ‚  ˄ 
هÍÚÛ  χÚÂˇÎӂ  ËÎË  Óˇ˘ÂÏ 
ÍÓÎÓËÒÚ˘ÂÒÍÓÏ 
¯ÂÌËË.  ÇÂÒ¸  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸  ˜‡ÒÚÓ  ÒÚÓËÚÒfl  ̇ 
ÔËÏÂÌÂÌËË  ˝ÎÂÏÂÌÚӂ,
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı  ‰Îfl  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡.  è·ÚÍË,
ÏÂıӂ˚ 
ÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚, ҇ÔӄË,
ÔÓfl҇ 
ÛÏÂÒÚÌÓ 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡˛Ú  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ  ÍÓÒÚ˛Ï 
̇ˆËÓ̇θÌ˚ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË.
 ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï, ‚ 
ÍÓÚÓÓÏ 
Òӄ·Òӂ‡Ì˚  Ë 
ÒÓÔӉ˜ËÌÂÌ˚  ‚Ò  ‰ÂڇÎË,
ÔӉÒ͇Á˚‚‡ÂÚ  ‚‡ˇÌÚ˚ 
¯ÂÌËÈ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
ÌÒ‡ÏˇÎÂ.  Ç 
̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÒÓ‰ËÌÂÌ˚ 
ËÒÍÛÒÒڂӠ
Óˇ‡ˇÓÚÍË  ÍÓÊË,
ÔÎÂÚÂÌËÂ,
Ú͇˜ÂÒڂ‡,
ÔÔÎË͇ˆËË Ë ‚˚¯Ë‚ÍË.  í‡‰ËˆËÓÌÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ͇ʉӄӠ ̇Ӊ‡ 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ԇÏflÚÌËÍÓÏ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚Ï 
ÌÒ‡ÏˇÎÂÏ,
·‚Ì˚Ï  ‚  ÍÓÚÓÓÏ 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ҇Ϡ ˜ÂÎӂÂÍ. 
ÔÓÏ˚  Ë 
ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇ıӉflÚÒfl  ‚ 
ÔflÏÓÈ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ  ‚ˉ‡ 
χÚÂˇ·, „Ӡ Ô·ÒÚ˘ÂÒÍËı  ҂ÓÈÒڂ,
ËÒÛÌ͇,
هÍÚÛ˚, ˆ‚Âڇ.  èË̈ËÔ˚ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌӄӠ ÔÓÒÚÓÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ˜ÂÚÍÓÒÚ¸  ÙÓÏ,
ÎËÌËÈ,
ÔӉÛχÌ̇fl 
ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl,
ÔӉ˜ËÌÂÌË  ‰ÂÍÓ‡ 
ÔÓÍÓ˛,
ÒÓÓڂÂÚÒڂË  χÚÂˇ·  Ë 
ÙÓÏ˚ 
̇Á̇˜ÂÌ˲ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‰Îfl 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÒÔˆˇÎËÒڇ 
fl‚Îfl˛ÚÒfl  ÔËÏÂÓÏ 
ËÁ‡ÈÌÂÒÍӄӠ ÔӉıӉ‡  Í 
ÒÓÁ‰‡Ì˲ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  Óˇ‡ÁˆÓ‚.  èÓÍÓÈ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ÔÓÒÚ  Ë 
˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÌ.  ëÓÁ‰‡‚‡fl  ӉÂʉÛ,
̇ӉÌ˚  χÒÚÂ‡  Òڇ‡ÎËÒ¸ 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ú¸  χÚÂˇΠ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ˆÂθÌ˚ÏË  ÔÓÎÓÚÌˢ‡ÏË,
Ì 
ÂÁ‡Ú¸ 
„Ó. 
Ç 
ÓÔÓÒ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍӄӠ
¯ÂÌËfl 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇Ӊ 
ËÒıӉËΠ ËÁ 
Í‡ÒÓÚ˚ 
χÚÂˇ·, ËÁ  ÙÓÏ˚  Ë 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ‚¢Ë.  í‡Í,
̇Ӊ̇fl 
ӉÂʉ‡ 
ËÁ 
ıÓÎÒڇ 
ËÎË 
¯ÂÒÚË,
ÒÓı‡Ìflfl  ̇ÚÛ‡Î¸Ì˚È  ˆ‚ÂÚ 
ÓÎÓÍÓÌ,
fl‚Îfl·Ҹ  ıÓÓ¯ËÏ  ÙÓÌÓÏ  ‰Îfl 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË.  ÇÂıÌflfl  ӉÂʉ‡  ËÁ  ÒÛÍ̇ 
/‚ÓÈÎÓ͇/  ËÎË 
ӂ˜ËÌ˚ 
ÂÍÓËӂ‡Î‡Ò¸  ‚ 
ÓÒÌӂÌÓÏ 
ÔÔÎË͇ˆËflÏË  ËÁ  ˆ‚ÂÚÌÓÈ  ÍÓÊË,
ÒÛÍ̇ 
ËÎË 
̇¯Ë‚͇ÏË  ËÁ 
¯ÂÒÚflÌ˚ı  ¯ÌÛӂ,
ÍËÒÚÂÈ. 
é‰Âʉ‡ 
ËÁ 
ÚÓÌÍËı  Ú͇ÌÂÈ 
ÛÍ‡¯‡ÎËÒ¸,
͇͠
Ô‡‚ËÎÓ,
˚¯Ë‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl  ‡ÒÔÓ·„‡Î‡Ò¸  ÔÓ  ÎËÌËflÏ  ¯‚Ó‚,
Í‡flÏ, ÒÓ‰ËÌflfl 
ÓډÂθÌ˚  ˜‡ÒÚË  ‚ 
‰ËÌÓ 
ˆÂÎÓÂ,
ÔӉ˜ÂÍ˂‡fl 
Í‡ÒÓÚÛ  ÙÓÏ˚  ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ë 
Ú· 
˜ÂÎӂÂ͇. ç‡fl‰ÌÛ˛  ӉÂʉ۠
ËÁ„Óڇ‚Î˂‡ÎË  ڇÍÊ  ËÁ  ˆ‚ÂÚÌ˚ı  ÛÁÓÌ˚ı  Ú͇ÌÂÈ.
1. àÒÒΉӂ‡ÌË 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡
1.1. ëÂÁÓÌÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚  Ë 
̇ӉÌ˚  Ú‡‰ËˆËË
àÌÚÂÂÒÌÓ,
˜ÚÓ 
ڇÍÓÈ 
هÍÚÓ, ͇͠
ÒÂÁÓÌÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚,
Ì 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ÌË  flÒÌÓ 
ÓÔ‰ÂÎfl˛˘ÂÈ 
Â΢ËÌÓÈ,
ÌË 
̇Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ  ÒËÎÓÈ,
ÍÓÚÓ‡fl 
„ÛÎËӂ‡Î‡  ˇ˚ 
ËÌÚÂÂÒ 
ıۉÓÊÌËÍӂ-ÏӉÂθÂӂ
 Í  ̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂÛ: ÛÒËÎÂÌË  ËÎË 
ÓÒ·ˇÎÂÌË 
ÍÚ˂ÌÓÒÚË  ‚ 
ÔÓˆÂÒÒ  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË  ӉÂʉ˚ 
Ë  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚  Ë 
ÎÂڇ, Ë 
Îfl 
ÓÒÂÌË 
Ë 
ÁËÏ˚. ç‡ÔËÏÂ,
  1945 
Ӊ۠
ˇÓθ¯Â 
Ò„Ӡ
̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚. éÚ‡ÊÂÌË  Ëı  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ‚¢ÂÈ  ‰Îfl  ÎÂڇ, ÓÒÂÌË  Ë 
ÁËÏ˚ 
  ÚÓÏ  Ê  „Ó‰Û 
ÒÓÒڇ‚ÎflÂÚ  ÔËÏÂÌÓ  ӉÌÛ  Ë 
ÚÛ  Ê 
Â΢ËÌÛ  /13-17 
%/.
Ç 
1948  „Ó‰Û  ˇÓθ¯Â  ‚Ò„Ӡ
¯ÂÌËÈ  ÓÚ  ̇ӉÌ˚ı  ÔÓÓˇ‡Áӂ  ԇ‰‡ÂÚ  ̇ 
ÓÒÂÌÌË  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚  /37 
%/, ÏÂ̸¯Â - ̇ 
ÁËÏÌË  /14%/. èÓ˜ÚË 
ÔÓӂÌÛ 
‡Á‰ÂÎËÎË 
ÒӉÂʇÌË  ÏÓÚ˂ӂ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚ 
Ë  ÎÂڇ 
/ÒÓÓڂÂÚÒڂÂÌÌÓ  27 
Ë  23%/. ‚ 
θÌÂȯÂÏ  ÏÓÊÌÓ  ÛÒڇÌӂËÚ¸  هÍÚ 
Ô‚‡ÎËӂ‡ÌËfl 
ÒÒËÏËÎflˆËË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚. ùÚÓ 
͇҇ÂÚÒfl  ÔÂ‚ÓÈ  ÔÓÎӂËÌ˚  50-ı 
Ӊӂ, „‰Â 
ÌÂÒÍÓθÍÓ 
ÏÂ̸¯Â  ˇ˚ÎÓ 
ÏÓÚ˂ӂ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÏӉÂÎflı  ӉÂʉ˚ 
Îfl  ÎÂڇ,
ÓÒÂÌË 
Ë 
ÁËÏ˚.
ÇÓ 
ÚÓÓÈ  ÔÓÎӂËÌ  50-ı 
Ӊӂ 
̇ӉÌÓ 
ËÒÍÛÒÒڂӠ
ÒÎÛÊËÚ  ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ  ‰Îfl 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËfl  ‚¢ÂÈ 
ÎÂÚÌ„Ӡ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌڇ.
åÂÌ 
Á‡ÏÂÚÌÓ 
ÔÓfl‚ÎÂÌË 
ÎËflÌËfl  ̇ӉÌӄӠ ËÒÚÓ˜ÌË͇  ‚ 
Óˇ‡Áˆ‡ı 
ӉÂʉ˚ 
ÂÒÂÌÌ„Ó,
ÓÒÂÌÌ„Ӡ Ë 
ÁËÏÌ„Ӡ ̇Á̇˜ÂÌËfl. Ç  ÔÂ‚ÓÈ 
ÔÓÎӂËÌ  60-ı 
Ӊӂ 
̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚  ‚ 
Ì‡ËˇÓθ¯ÂÈ 
ÒÚÂÔÂÌË 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ‰Îfl  ÒÓÁ‰‡Ìˡˇ 
ÏӉÂÎÂÈ  ‰Îfl 
ÂÒÌ˚ 
Ë  ÎÂڇ,
Ó 
ÚÓÓÈ  ÔÓÎӂËÌ  60-ı 
Ӊӂ 
ÔӉ  ‚ÎËflÌËÂÏ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ˇÓθ¯ÂÈ  ÏÂ 
ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ÁËÏ˚ 
Ë 
ÓÒÂÌË.
óÂÏ 
Óˇ˙flÒÌËÚ¸ 
ÚẨÂÌˆË˛  ‡ÌÓÈ 
ÓËÂÌڇˆËË 
ËÒÚÓ˜ÌË͇  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ  ÒÂÁÓÌÌӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl?
ŒÚ‚ÂÚ 
ÂÚ 
ËÁÛ˜ÂÌË  ÚӄÓ,
˜ÚÓ 
ËÏÂÌÌÓ  ËÁ 
̇ӉÌӄӠ ËÒÍÛÒÒڂ‡ 
Ó҂‡Ë‚‡ÂÚÒfl 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ‚ 
ÚÓÚ 
ËÎË 
ËÌÓÈ 
ÔÂËӉ. ç‡ÔËÏÂ,
40-  „Ó‰˚  - 
Ӊ˚ 
"ÓÚÍ˚ÚËfl"  ‚˚¯Ë‚ÍË  ̇ 
̇ӉÌ˚ı  ӉÂʉ‡ı 

Ûˇ‡ı‡ı, 
¯Û¯Ô‡Ì‡ı. ÅÓθ¯Â  ‚Ò„Ӡ
ıۉÓÊÌËÍË  ۂÎÂ͇˛ÚÒfl 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  Ë  ÔӉ 
ÎËflÌËÂÏ 
Á̇ÍÓÏÒڂ‡  Ò 
ÂÍÓÓÏ  ̇ӉÌ˚ı  ӉÂʉ 
ÔÓÂÍÚËÛ˛Ú  ÏӉÂÎË  Ë 
΄ÍӄӠ Ô·ڸfl  Ë  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚. Ç  ‚ÔÓÎÌ 
ÔÓÌflÚÌÓ,
˜ÚÓ  Ì‡ËˇÓΠ
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÈ  ڇ͇fl  ӉÂʉ‡  ˇ˚·  ‰Îfl 
ÂÒÌ˚ 
Ë  ÎÂڇ.
Ç 
50-  „Ó‰˚  Ë 
  ̇˜‡Î  60-ı 
Ӊӂ, Íӄ‰‡  ‚˚¯Ë‚͇ 
Òڇ· 
Á‡ÏÂÌflÚ¸Òfl  ͇ÈÏӂ˚ÏË  Ë 
ÍÛÔÓÌÌ˚ÏË  Ú͇ÌflÏË,
  ڇÍÊ 
ÔÓÎÓÚ̇ÏË  Ò 
ËÒÛÌ͇ÏË 
/̇ˇË‚Ì˚ÏË  Ë 
Ú͇ÌÌ˚ÏË/,
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏË  ÒڇËÌÌ˚ 
̇ӉÌ˚  Ú͇ÌË,
Â‰Û˘‡fl 
Óθ 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ‚¢ÂÈ  ҇χ  ÒÓˇÓÈ   ÔÂ¯·  Í 
ÒÒÓÚËÏÂÌÚÛ  ΄ÍÓÈ  ӉÂʉ˚,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚ 
Ë   ÎÂڇ.
èÓÁ‰ÌÂÂ,  ‚ 
ÒÂ‰ËÌ  60-ı 
Ӊӂ, ˇÓΠ
ÂڇθÌÓ  ËÁÛ˜ÂÌË 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ô˂ÂÎÓ  Í 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı  ˜ÂÚ 
ÂıÌÂÈ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚:
ÔӉ‰Â‚ÍË, ˇÂͯË,
ÚÛÎÛԇ, ҇‡Ù‡Ì‡,
ÔÓ 
҂ÓÂÏÛ 
̇Á̇˜ÂÌ˲  Úfl„ÓÚ²˘Ëı  Í 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉÂ.
ç‡ÔËÏÂ,
  1964 
Ӊ۠
ËÁ  Óˇ˘Â„Ó 
ÍÓ΢ÂÒڂ‡ 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı  ‰Îfl  ÁËÏ˚, ÓÍÓÎÓ  66 % 
Ëϲڠ
˜ÂÚ˚ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡. Ç 
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë  „Ó‰˚, ÔÓ  1968 
Ӊ 
Íβ˜ËÚÂθÌÓ,
  ӉÂʉ  ‰Îfl  ‚ÂÒÌ˚, ÎÂڇ  Ë 
ÓÒÂÌË 
ÓÚ‡ÊÂÌË  ˉÂÈ,
ÁflÚ˚ı 
ËÁ 
̇ӉÌӄӠ ËÒÚÓ˜ÌË͇,
ÏÂÌ 
ÍÚ˂ÌÓ  Ë  ÒÓÒڇ‚ÎflÂÚ 
ÒÓÓڂÂÚÒڂÂÌÌÓ  17, 29 
Ë  27%.
1
2. Ôóíęöčîíŕëüíîńňü îäĺćäű č íŕđîäíűĺ ňđŕäčöčč
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË  Óˇ‡ÁˆÓ‚  ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚  Á‡‚ËÒËÚ  Ë 
ÓÚ 
 
̇Á̇˜ÂÌËfl. çÂÓˇıӉËÏÓ  Ò͇Á‡Ú¸,
˜ÚÓ 
ËÒÒΉӂ‡ÌË  ˝ÚÓÈ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  Á‡ÚۉÌÂÌÓ  fl‰ÓÏ  Ô˘ËÌ. åӉÂÎËÛ˛˘Ë 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË  ÚÓθÍÓ  Ò 
ÒÂ‰ËÌ˚  50-ı 
Ӊӂ 
ÒڇÎË 
ÙÓÏËӂ‡Ú¸  ÍÓÒÚ˛Ï  ÔÓ  ÔË̈ËÔÛ  „Ӡ ˇ˚ÚӂӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl. ÑÓ  ˝ÚӄÓ,
͇͠
Ô‡‚ËÎÓ,
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÎË  Ô·ڸfl,
ÂıÌ˛˛ 
ӉÂʉÛ, ˛ˇÍË,
ˇÎÛÁ˚,
ÒÔÓÚ˂Ì˚ 
ÍÓÒÚ˛Ï˚, ÌÓÒ˂¯Ë  Ô˜‡Ú¸ 
ÌÂÍÓ„Ӡ ÛÒ‰ÌÂÌÌӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl. ՇÔËÏÂ, 
ÒÓÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸  Ô·ڸfl  ‚ÓÓˇ˘Â. éÌÓ  ÏӄÎÓ  ˇ˚Ú¸  ҉·ÌÓ  ËÁ  ̉ÓӄÓÈ  Ú͇ÌË,
ËÏÂÚ¸ 
ÌÂÒÎÓÊÌ˚È 
ÔÓÍÓÈ  Ë 
ÓډÂÎÍÛ,
Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ  ‰Â¯Â‚Ó 
ÒÚÓËÚ¸  Ë 
ÚÂÏ 
҇Ï˚Ï 
Ô‰̇Á̇˜‡Ú¸Òfl  ̇ 
͇ʉ˚È 
Â̸. ÑۄÓ  Ô·ڸÂ,
ˇÓΠ
ÒÎÓÊÌӄӠ
ÔÓÍÓfl,
˚ÔÓÎÌflÎÓÒ¸  ËÁ  ‰ÓӄÓÈ  Ú͇ÌË,
ÛÍ‡¯‡ÎÓÒ¸  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ÒÚÓËÎÓ 
ÓÓÊÂ, ˜ÂÏ  ÔÂ‚ÓÂ,
Ë 
ÒÎÛÊËÎÓ 
˚ıӉÌ˚Ï  ÚۇÎÂÚÓÏ.
íÓ  Ê  ÏÓÊÌÓ  Ò͇Á‡Ú¸  Ë 
Ó 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉÂ. åӉÂÎËӂ‡ÌË 
ÒÔÓÚ˂ÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÚÓθÍÓ 
Á‡Óʉ‡ÎÓÒ¸  Ë 
ÌÓÒËÎÓ  ı‡‡ÍÚÂ  ÔÓˇ. ó‡ÒÚÓ  âĺđőí˙˙ 
˜‡ÒÚ¸ 
ڇÍӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇ÔÓÏË̇ÎÓ  Ô·ڸ  /‚ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‰Îfl  ÍÓ̸ÍÓˇÂʈ‚/  ËÎË  ʇÍÂÚ  /‚ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‰Îfl  Î˚ÊÌËÍӂ/. é‰Âʉ‡  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚  ˜‡ÒÚÓ 
Ô‰Òڇ‚Îfl·  ÒÓˇÓÈ  ˇÎÛÁÛ  Ò 
˛ˇÍÓÈ, ‡ 
Ì‡ËˇÓΠ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ 
ӉÂʉÓÈ  ‰Îfl 
Óχ 
ˇ˚ÎË 
ı‡Î‡Ú˚ 
/ÍÓÓÚÍËÂ
Ë 
ÎËÌÌ˚Â/  Ë 
ÔËʇÏ˚. éÚÒÛÚÒڂӂ‡ÎÓ  Ë
˜ÂÚÍÓ 
ÂÎÂÌË  ˇ˚ÚÓ‚Ó„Ó ęîńňţěŕ  Ì‡  ‚ˉ˚. ùÚÓ 
Á‡ÚۉÌflÎÓ 
ËÙÙÂÂ̈Ëӂ‡ÌË  ‡ˇÓÚ˚  ÔÓ  ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ‚ˉ‡ 
ËÁ‰ÂÎËÈ.
èÓˆÂÒÒ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  Ì  ۉ‡ÎÓÒ¸ 
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ËÁÛ˜ËÚ¸  Ë 
ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ 
‰ËÌÒڂÂÌÌ˚È 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ 
Ô˜‡ÚÌÓÈ  ËÌÙÓχˆËË  Ó 
ÒӂÂÚÒÍÓÏ  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  - 
"ÜÛ̇Π ÏӉ" 
-  Ì  ÒڇˇËÎÂÌ  ÔÓ  ÛˇË͇ˆËË. ç‡ÔËÏÂ,
ÏӉÂÎË 
ӉÂʉ˚ 
Îfl 
‡ˇÓÚ˚ 
ÔÛˇÎËÍÛ˛ÚÒfl  ÔӉ  ‡ÁÌ˚ÏË 
̇Á‚‡ÌËflÏË:
"‰Îfl 
‡ˇÓÚ˚", "‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚",
"̇ 
͇ʉ˚È 
Â̸". Ç 
ӉÌÓÏ 
ӉӂÓÏ 
ÍÓÏÔÎÂÍÚ  /Á‡ 
1946  „Ó‰/ 
ÓÔÛˇÎËÍӂ‡ÌÓ  7 
ÏӉÂÎÂÈ  ÒÎÛÊ¡ÌÓÈ  ӉÂʉ˚, ‚  ‰ۄÓÏ  /Á‡ 
1948  „Ó‰/  -  77.
֢ 
ıÛÊ 
ÓˇÒÚÓËÚ  ‰ÂÎÓ  Ò 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉÓÈ. é̇ 
ÓÚÒÛÚÒڂÛÂÚ  ̇ 
ÒÚ‡Ìˈ‡ı 
"ÜÛ̇·  ÏӉ" 
Á‡  1956  „Ó‰,
Á‡ÚÂÏ 
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl,
  1962-1966  „Ó‰‡ 
ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ, ‚  1967 
Ӊ۠
ÓÔflÚ¸ 
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl, ˜ÚÓˇ˚  ÔÓÚÓÏ  ÒÌӂ‡  ËÒ˜ÂÁÌÛÚ¸.
ç‡ËˇÓΠ
ÛÒÚÓȘ˂Ӡ
‡Á‡ˇ‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl  Ë 
ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒfl  ‚ 
Ô˜‡ÚË 
ÂıÌflfl  ӉÂʉ‡,
̇fl‰ÌÓ  Ô·ڸÂ,
ÍÓÒÚ˛Ï 
Îfl 
ÒÔÓڇ  Ë 
Óډ˚ı‡.
äÓÒÚ˛Ï,
͇͠
Òfl͇fl 
ˇ˚Úӂ‡fl 
¢¸, ËÏÂÂÚ 
ÛÚËÎËڇÌ˚  Ë 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍË 
ÙÛÌ͈ËË. ìÚËÎËڇÌ˚ 
ÙÛÌ͈ËË 
ÒÓÓڂÂÚÒÚ‚Û˛Ú  ̇Á̇˜ÂÌ˲ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡. äÓÒÚ˛Ï  ‰Îfl  ‰Óχ¯ÌËı  Á‡ÌflÚËÈ,
Îfl 
ÒÎÛÊˇ˚, ‰Îfl 
ÒÔÓڇ  Ë 
Óډ˚ı‡,
ÂıÌflfl 
ӉÂʉ‡,
̇fl‰ÌÓ  Ô·ڸ  -  ‚Ò  ˝ÚË  ‚¢ˠ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚  ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ 
ÛÒÎӂËfl,
̇ËÎÛ˜¯ËÏ  Óˇ‡ÁÓÏ 
Óڂ˜‡˛˘Ë  ÚÓÏÛ  ËÎË  ËÌÓÏÛ  Ӊ۠
ÂflÚÂθÌÓÒÚË 
˜ÂÎӂÂ͇  ‚ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ  Ò‰  Ë 
 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ  ‚ÂÏfl.
ä‡Í  ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
ÛÚËÎËڇÌÓ  ÒӉÂʇÌË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡ÂÚ  „Ӡ ÙÓÏÛ. ùÒÚÂÚ˘ÂÒ͇fl 
ÙÛÌ͈Ëfl  ӉÂʉ˚, ͇͠ Ô‡‚ËÎÓ,
Ó„‡Ì˘ÌÓ 
ÒÓ˜ÂڇÂÚÒfl  Ò 
 
ÛÚËÎËڇÌ˚ÏË 
ÙÛÌ͈ËflÏË. àÏË 
ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl  ÏÓÏÂÌÚ  Û˜‡ÒÚËfl 
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌӄӠ ÓˇÎË͇  ӉÂʉ˚. Ç  ҇ÏÓÏ  ‰ÂÎÂ,
ڇ͠
͇͠
·‚ÌÓ 
̇Á̇˜ÂÌË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË 
҂ÓÂÓˇ‡ÁÌӄӠ
ÏËÍÓÍÎËχڇ  ‰Îfl 
ÓÔÚËχθÌ˚ı 
ÛÒÎӂËÈ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË  ËÎË  ‰ÓÒۄ‡ 
˜ÂÎӂÂ͇, Á‡‰‡˜‡ 
ËÒÍÛÒÒڂ‡ -  ̇ÈÚË  ÔÛÚË  Í 
˚ÔÓÎÌÂÌ˲  ˝ÚӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl. ՇÔËÏÂ, 
ËÒÍÛÒÒڂӠ ‰ÓÎÊÌÓ 
ÔÓÏӄ‡Ú¸ 
Ô‚‡˘ÂÌ˲  Úۉ‡  ËÁ
ÌÂÓˇıӉËÏÓÒÚË  ‚ 
ۉӂÓθÒڂËÂ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ 
ÍÂÒÚ¸flÌ  ̇ 
ÒÂÌÓÍÓÒ  ËÎË  ʇڂ۠ ̇‰Â‚‡ÎË 
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ 
ÍÓÒÚ˛Ï˚. àı 
̇fl‰ÌÓÒÚ¸ 
ÒÍ‡¯Ë‚‡Î‡  ÚflÊÂÒÚ¸  Úۉ‡,
ÂÍÓ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ڇ͠ Ê  ͇͠
Ë 
ÔÂÒÌfl, ˄‡ÎË  Óθ 
ÒÚËÏÛÎflÚÓӂ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË,
ÌÓÒfl 
  Ì  ‰Óβ 
ÚÓÊÂÒڂ‡.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ÏÓÚ˂ӂ  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡ 
ÌÂÔÓÒ‰ÒڂÂÌÌÓ 
҂flÁ‡ÌÓ  Ò 
Ôӂ˚¯ÂÌËÂÏ  Ì  ÚÓθÍÓ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓÈ,
ÌÓ  Ë 
ÛÚËÎËڇÌÓÈ  ÙÛÌ͈ËË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡. äÓÏ 
Ò‡‚ÌÂÌˡ  ‚ˉӂ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓ 
ÒÚÂÔÂÌË 
̉flÂÏÓÒÚË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ,
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚÒfl  Ó˜Â̸  ‚‡ÊÌ˚Ï  ‚˚fl‚ËÚ¸ 
Ô˘ËÌ˚ 
‡Á΢Ëfl  ‚ 
˝ÚÓÏ 
ÔÓˆÂÒÒÂ. é˜Â‚ˉÌÓ,
ڇÍÓ 
˚fl‚ÎÂÌË  ˇÛ‰ÂÚ 
͇҇ڸÒfl 
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl 
ÛÚËÎËڇÌÓÈ  Ë 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓÈ 
ÙÛÌ͈ËË  ͇ʉӄӠ ‚ˉ‡ 
ӉÂʉ˚ 
Ë 
Ú‡‰ËˆËÈ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ڇ͠ ËÎË  Ë̇˜Â 
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚. ÑÛχÂÚÒfl,
Îӄ˘ÌÓ 
̇˜‡Ú¸ 
‡ÒÒχÚ˂‡ÌË 
Ú‡ÌÒÙÓχˆËË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
˝ÚÓÏ 
ÒÔÂÍÚ  Ò 
ӉÂʉ˚ 
Îfl  ÒÎÛÊˇ˚,
ÍÓÚÓ‡fl  ÏÂÌ  ‚Ò„Ӡ
ÔӉ‚ÂÊÂ̇ 
ÎËflÌ˲  ̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ.
1.2.1 Îäĺćäŕ äë˙ ńëóćáű
é‰Âʉ‡  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚  -  ˝ÚÓ  ӉÂʉ‡  ‰Îfl  ‡ˇÓÚÌËÍӂ 
Û˜ÂʉÂÌËÈ,
ËÌÒÚËÚÛÚӂ,
¯ÍÓÎ, ÛÒÎӂ˷,  ‡ˇÓÚ˚ 
ÍÓÚÓ˚ı  Ì 
ÓÚ΢‡˛ÚÒfl  ÂÁÍÓ  ‰ۄ  ÓÚ 
ۄ‡. é‰Âʉ‡  ‰Îfl 
ÒÎÛÊˇ˚ 
ËÏÂÂÚ 
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë  ÙÓÏ˚,
Ò‚ÓˇÓ‰Ì˚  ËÎË 
Ò΄͇ 
ÔË΄‡˛˘Ë  Í 
Ù˄ÛÂ. íÂıÌÓÎӄËfl 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl  ڇÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
‡ÒÒ˜Ëڇ̇  ̇ 
χÒÒӂÓ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒڂÓ.
é‰Âʉ‡  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚  ‰ÓÎÊ̇ 
ÓˇÂÒÔ˜˂‡Ú¸ 
Û‰ÓˇÒڂӠ ‚ 
‡ˇÓÚÂ. ïۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚È  ÓˇÎËÍ  ‚¢ˠ
¯‡ÂÚÒfl 
ÔÓÔÓˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸˛ 
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ  ˜‡ÒÚÂÈ,
Ô·ÒÚËÍÓÈ  ÙÓÏ,
ˆ‚ÂÚÓÏ,
ËÒÛÌÍÓÏ  Ë 
هÍÚÛÓÈ  Ú͇ÌÂÈ. á‰ÂÒ¸  ÔÓ˜ÚË 
̉ÓÔÛÒÚËχ  ڇ͇fl  ÓډÂÎ͇,
͇͠
˚¯Ë‚͇. ÅÓθ¯ËÌÒڂӠ
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Îfl 
ÒÎÛÊˇ˚ 
ÔÓÂÍÚËÛÂÚÒfl  ̇ 
ÓÒÌӂ  ˉÂÈ, ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÌ˚ı  ÒӂÂÏÂÌÌ˚ÏË 
Ú·ӂ‡ÌËflÏË.
ꇈËÓ̇θÌ˚  ÙÓÏ˚
/ˇÎÛÁ, ˛ˇÓÍ/  ˜‡˘Â 
Ò„Ӡ
Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÂ,
ÌÓÒflÚ 
ËÌÚÂ̇ˆËÓ̇θÌ˚È 
ı‡‡ÍÚÂ  Ë,
͇Á‡ÎÓÒ¸  ˇ˚, Ì 
ÌÛʉ‡˛ÚÒfl  ‚Ó 
‰ÂÌËË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ. é‰Ì‡ÍÓ,
ıÓÚfl 
Ë  ‚ 
Ì¡Óθ¯ÓÈ  ‰ÓÁÂ,
˝ÚË 
ÏÓÚ˂˚ 
ÒÂ-ڇÍË  ̇ıӉflÚ 
ÓÚÍÎËÍ  ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ˝ÚӄӠ ‚ˉ‡ 
ӉÂʉ˚. ÅÂÁÛÒÎӂÌÓ,
ˇԇÁÓÌ 
ÔËÏÂÌÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ Á‰ÂÒ¸ 
ӄ‡Ì˘ÂÌ:
˝ÚÓ 
Î˯¸ 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚  ÔÓÍÓfl 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
Óˇ˘ËÈ 
ı‡‡ÍÚÂ  ÙÓÏ˚, ‚  ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÔӉӷÌÓÈ  ÙÓÏ  Ûˇ‡ıË, Ú͇ÌË 
ÔÂÒÚÓÚ͇Ì˚  ËÎË  ̇ˇË‚Ì˚Â,  Ò 
ËÒÛÌÍÓÏ,
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏ 
ËÒÛÌÍÓÏ 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı  ÔÓÎÓÚÂÌ.
í‡ÍË 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚  Ì  ÔӉ‡‚Îfl˛Ú 
ÒÎÛÊ¡Ì˚È 
ı‡‡ÍÚÂ  ӉÂʉ˚,
ÓÌË 
ÌÓÒflÚ  ÓÒÓˇÛ˛  ÚÂÔÎÓÚÛ  ‚ 
ÓÙˈˇθÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï.
ÍÓ, 
ÌÂÒÏÓÚfl  ̇ 
ÚÓ, 
˜ÚÓ 
Ú‡‰ËˆËË  ̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
̇ıӉflÚ  ÏÂÒÚÓ  ‚ 
¯ÂÌËË 
ÒÎÛÊ¡ÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
Ëı 
ÓÎfl  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
Ì‚ÂÎË͇.
1.2.2. Äîěŕří˙˙ îäĺćäŕ
ç‡Á̇˜ÂÌË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 

ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸  ˜ÂÎӂÂÍÛ  ÛÒÎӂËfl  ‰Îfl  Á‡ÌflÚËÈ  Ë 
Óډ˚ı‡ 
Óχ, ‚ 
ÒÂϸÂ. ï‡‡ÍÚÂ 
˚‡ÊÂÌËfl 
ÛÚËÎËڇÌÓÈ  Ë 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓÈ  ÙÛÌ͈ËË  Á‰ÂÒ¸  ËÌÓÈ,
˜ÂÏ  ‚  ӉÂʉ  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚. ÑÓχ¯Ìflfl  ӉÂʉ‡  ‰ÓÎÊ̇  ˇ˚Ú¸ 
Û‰ÓˇÌÓÈ  ÔÓ 
ÙÓÏ 
Ë 
ÔÓÍÓ˛,
ÒÓ˜Âڇڸ  ‚ 
Ò¡ 
˜ÂÚ˚ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚË,
̇fl‰ÌÓÒÚË,
ˇ˚Ú¸ 
ÔËflÚÌÓÈ  ‰Îfl 
ÓÍÛʇ˛˘Ëı  Ë 
ÒÓÓڂÂÚÒڂӂ‡Ú¸ 
Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚË  ˜ÂÎӂÂ͇.
ê¯ÂÌË  ‰Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚  ÏÓÊÂÚ  ˇ˚Ú¸  ˇÓΠ ÒÏÂÎ˚Ï  Ë 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚Ï  ÔÓ  ÙÓÏÂ,
ˆ‚ÂÚÛ 
Ë 
Ú͇ÌflÏ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ 
‡Á‰ÂÎÂÌË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
̇ 
ÚË 
ÔӉ„ÛÔÔ˚: 1/  ӉÂʉ‡  ‰Îfl  Ò̇,  ‰Îfl 
ÛÚÂÌÌ„Ӡ Ë 
˜ÂÌ„Ӡ ÚۇÎÂڇ,
2/  ӉÂʉ‡  ‰Îfl  ‰Óχ¯ÌÂÈ  ‡ˇÓÚ˚, 3/  ӉÂʉ‡  ‰Îfl  Óډ˚ı‡.
èÓÂÍÚËӂ‡ÌË  Ë 
χÒÒӂ˚È  ‚˚ÔÛÒÍ  ‰Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚  ‚ÒÂı  ÚÂı 
ÔӉ„ÛÔÔ  ÓˇÛÒÎӂËÎË  ˇ˚ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍËÈ  ‚ˉ 
Óχ¯Ì„Ӡ ÍÓÒÚ˛Ï‡. é‰Ì‡ÍÓ 
Ëϲ˘ËÂÒfl 
χÚÂˇÎ˚ 
҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Û˛Ú  Ó 
ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ÔÂËÏÛ˘ÂÒڂӠ
‡Á‡ˇ‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚  Î˯¸  ӉÌÓÈ 
ÔӉ„ÛÔÔ˚  - 
ӉÂʉ˚ 
Îfl 
Óχ¯ÌÂÈ  ‡ˇÓÚ˚. åӉÂÎÂÈ 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Îfl 
Óډ˚ı‡ 
ÒӂÒÂÏ 
ÌÂÏÌӄÓ.
Ç 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ËÒÔÓθÁÛ˛Ú  ÙÓÏ˚ 
‡ÁÌӄӠ ÒÚËÎfl  - 
Í·ÒÒ˘ÂÒÍӄÓ,
ÒÔÓÚ˂ÌӄÓ,
هÌڇÁËÈÌӄÓ. ÑÎfl 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl  ӉÂʉ˚  ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl  Ú͇ÌË 
ıÎÓÔ˜‡ÚÓˇÛχÊÌ˚Â,
θÌflÌ˚Â,  ¯Ú‡ÔÂθÌ˚Â,
ÔÓÎÛ¯ÂÒÚflÌ˚Â.
éÌË 
ÏӄÛÚ 
ˇ˚Ú¸ 
·‰ÍÓÍ‡¯ÂÌ˚ÏË,
ÔÂÒÚÓ
Í‡¯ÂÌÌ˚ÏË,
̇ˇË‚Ì˚ÏË, Ò  هÍÚÛÌÓÈ 
˚‡ˇÓÚÍÓÈ. ñ‚ÂÚӂÓ 
¯ÂÌË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÏÓÊÂÚ 
ˇ˚Ú¸  ͇͠
Ì˛‡ÌÒÌ˚Ï,
ڇ͠ Ë  ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚Ï.
Ç 
͇˜ÂÒڂ  ÓډÂÎÓÍ  Á‰ÂÒ¸ 
ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl  ÓˇÓÍË,
ˇÂÈÍË, χ¯ËÌ̇fl  Ë 
ۘ̇fl 
˚¯Ë‚͇.
îÛÌ͈ËÓ̇θ̇fl 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÌÓÒÚ¸ 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚,
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
ÏÌÓÊÂÒڂ‡  ÙÓÏ,
χÚÂˇÎӂ,
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚ı  ˆ‚ÂÚӂ  Ë 
ÓډÂÎÓÍ 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ  ÔË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÓÔÛÒÚËÚ¸ 
ˇÓθ¯Û˛  ÒÚÂÔÂ̸ 
ÓÒÔËËϘ˂ÓÒÚË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Í 
̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï. ç‡ÔËÏÂ,
 
Óχ¯ÌÂÏ  ÍÓÒÚ˛Ï 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÔÓÍÓfl  Ûˇ‡ı, ÔËÂÏ˚ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡, ı‡‡ÍÚÂÌ˚ 
ˆ‚ÂÚӂ˚  ÒÓ˜ÂڇÌËfl  ˇÂÎӄӠ Ò 
Í‡ÒÌ˚Ï,
Í‡ÒÌӄӠ Ò 
ÒËÌËÏ. òËÓÍÓ 
ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl  ̇ˇË‚Ì˚  Ú͇ÌË  Ò 
ËÒÛÌ͇ÏË  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï, ‡  ڇÍÊ  ڇÍË  ‰ÂڇÎË,
͇͠
Ô·ÚÍË, ¯‡ÎË,
ÔÓÍ˚‚‡Î‡.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÌÓÒËÚ 
ı‡‡ÍÚÂ 
ËÁˇË‡ÚÂθÌÓÒÚË,
Òӂԇ‰‡˛˘ÂÈ  Ò 
Óˇ˘ÂÈ 
ÚẨÂ̈ËÂÈ. ç‡ÔËÏÂ,  ‚ 
40-ı  -  ̇˜‡Î  50-ı 
Ӊӂ 
ˇÓθ¯Â 
Ò„Ӡ
ÔÂÂ‡ˇ‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl 
ÔÓÍÓÈ  Ûˇ‡ı  Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
 
ÍÓ̈ 
50-ı  -  ̇˜‡Î  60-ı 
Ӊӂ  -  "̇ӉÌ˚È"  ÛÁÓ  ̇ˇË‚Ì˚ı  Ú͇ÌÂÈ. É·‰Í‡fl  Ú̸͇  ˜‡ÒÚÓ  ÒÓ˜ÂڇÂÚÒfl  Ò 
̇ˇË‚ÌÓÈ  ÍÛÔÓÌÌÓÈ,
ÓډÂÎ˚‚‡ÂÚÒfl 
ÚÂÒ¸ÏÓÈ,
ˇ‡ıÓÏÓÈ, ̇ÔÓÏË̇fl 
ÒÔÓÒÓˇ˚  ÛÍ‡¯ÂÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ӉÂʉ.
ÖÒÎË 
ÓˆÂÌ˂‡Ú¸ 
ÒÔÓÒÓˇÌÓÒÚ¸ 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÒÒËÏËÎËӂ‡Ú¸ 
̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚,
ÚÓ  Ó̇ 
Ó͇ÊÂÚÒfl 
Á̇˜ËÚÂθÌÓ 
ˇÓθ¯ÂÈ, ˜ÂÏ  Û 
ÒÎÛÊ¡ÌÓÈ  ӉÂʉ˚. è‡‚‰‡,
ڇÍÓ 
ÔÓÎÓÊÂÌË  ‚¢ÂÈ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  Ì  ‚Ò„‰‡. ç‡ÔËÏÂ,
  1945-1955  „Ó‰‡ı 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ÒÎÛÊˇ˚ 
Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl  ÍÓ΢ÂÒڂÂÌÌÓ  ˇÓθ¯ËÏ,
˜ÂÏ  ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚. ÑÓ 
ÌÂÍÓÚÓÓÈ 
ÒÚÂÔÂÌË  ˝ÚÓ  ÏÓÊÌÓ 
Óˇ˙flÒÌËÚ¸  ÚÂÏ,
˜ÚÓ  ‚  1945-1955 
Ӊ‡ı 
Óχ¯Ì˛˛  ӉÂʉ۠
Ì 
˚‰ÂÎflÎË  ÒÚÓθ  ˜ÂÚÍÓ  ËÁ  ΄ÍӄӠ Ô·ڸfl.
顠
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ‰Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
1962-1966  „Ó‰‡ı 
Ò͇Á‡Ú¸  Ì˘„Ӡ ÌÂθÁfl,
ڇ͠
͇͠ ‚  ˝ÚÓÚ  ÔÂËӉ  ̇ 
ÒÚ‡Ìˈ‡ı  "ÜÛ̇·  ÏӉ"  ÏӉÂÎË 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Ì 
ÔÓÏ¢‡˛ÚÒfl.
1.2.3. Âĺđőí˙˙ îäĺćäŕ
ä 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ 
ÓÚÌÓÒflÚÒfl 
ÍÓÒÚ˛Ï˚,  Ô·˘Ë,
ԇθÚÓ, ÔÓÎÛԇθÚÓ,
ÔÂÎÂËÌ˚. ÑÂÎÂÌË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
̇ 
ÁËÏÌ˛˛,
ÂÏËÒÂÁÓÌÌÛ˛,
ÎÂÚÌ˛˛ 
Ó͇Á˚‚‡ÂÚ 
ÎËflÌË  ̇ 
˚ˇÓ 
ÏÓÚ˂ӂ,
ÔËÏÂÌflÂÏ˚ı  ‰Îfl   
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl.
é‰Ì‡ÍÓ 
هÍÚÓÓÏ,
ÓÔ‰ÂÎfl˛˘ËÏ  ÒÔˆËÙËÍÛ 
ÔÂÎÓÏÎÂÌËfl  Ú‡‰ËˆËÈ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ÔË 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ÏӉÂÎÂÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚,
fl‚ÎflÂÚÒfl  ‚ÂÒ¸ 
ÍÓÏÔÎÂÍÒ  Ò‰Òڂ,
ÓˇÛÒ·‚Î˂‡˛˘Ëı   
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËÂ.
ÇÂıÌflfl  ӉÂʉ‡ 
ÓÚ΢‡ÂÚÒfl  ÓÚ  ΄ÍӄӠ Ô·ڸfl 
ˇÓθ¯ÂÈ 
ÒÚӄÓÒÚ¸˛  ÙÓÏ,
·ÍÓÌËÁÏÓÏ  ‰ÂÍÓ‡. Ç    ¯ÂÌËË,
͇͠
Ô‡‚ËÎÓ, Ì 
ÓÔÛÒ͇˛ÚÒfl  fl͇fl  ‚˚¯Ë‚͇,
ËÁÎ˯Ìflfl 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸,
ÔÂÒÚÓڇ. ùÚÓ 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÓ  Ë 
ÒÙÂÓÈ 
ÔËÏÂÌÂÌËfl 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚, Ë 
Á̇˜ËÚÂθÌÓ  ˇÓθ¯ÂÈ 
ÔӉÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ 
ÛÔÓÚ¡ÎÂÌËfl.
åӉÂÎËӂ‡ÌË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl 
Ò‰Òڂ‡ÏË  ‡ıËÚÂÍÚÓÌËÍË.
è·ÒÚ˘ÂÒ͇fl  ÙÓχ 
ÒÚÓËÚÒfl 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ÏË 
ÎËÌËflÏË.
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl  ̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚  
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÌÂÒÍÓθÍÓ  ËÌ˚Â,
˜ÂÏ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ΄ÍӄӠ Ô·ڸfl. Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚, 
ÔÂʉ  
Ò„Ó, 
Îӄ˘ÌÓ  ÓÊˉ‡Ú¸ 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl  ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  ÔÓÍÓfl 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡. á‰ÂÒ¸  Ï˚  ‚ˉËÏ 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍÛ 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ 
ÔÓÍÓfl  Ì  ÚÓθÍÓ 
̇ӉÌÓÈ  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚:
ÔӉ‰Â‚ÍË, ˇÂͯË,
҂ËÚ˚, ÌÓ  Ë 
Ûˇ‡ı. ç‡ÔËÏÂ,
 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ÏӉÂÎÂÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚,
ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl  Í 
40-Ï  „Ó‰‡Ï,
ÌÂӉÌÓÍ‡ÚÌÓ 
ÔӂÚÓflÂÚÒfl  ÏÓÚ˂  ͂‡‰‡ÚÌÓÈ 
ÔÓÈÏ˚  Ë 
Û͇‚‡  Ì‡ 
χÌÊÂÚÂ,
ÍÓÚÓ˚È  ‚ 
ÓÔË҇ÌËflı 
ÏӉÂÎÂÈ  Ù˄ÛËÛÂÚ  ͇͠ "ÛÒÒÍËÈ  Û͇‚". Ç  ̇˜‡Î  50-ı 
Ӊӂ 
ÏӉÂÎË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÌÂÒÛÚ 
ÒΉ˚ 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍË  ÍÓÌÒÚÛ͈ËË
ÂıÌÂÈ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  - 
˜‡ÒÚÓ 
ÔӂÚÓflÂÚÒfl  ÏÓÚ˂  ҂ËÚ˚,
ˇÂͯË,
˜ÂÍÂÒÍË, ˜ÓıË.
ë 
1954  ÔÓ  1961 
Ӊ‡, ‚  ÔÂËӉ 
ÓÒ·ˇÎÂÌËfl 
ËÌÚÂÂ҇  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂÛ, ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓ˜ÚË 
Ì 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ,
Á‡ÚÓ 
ÔÓÒΉÒڂËË  ÔÓ˜ÚË  ̇ 
ÔÓÚflÊÂÌËË  10  ÎÂÚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÍÚ˂ÌÓ 
ÔÂÂ‡ˇ‡Ú˚‚‡ÂÚ 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ.
ëӂÂÏÂÌÌ˚  ÏӉÂÎË  ÌÂÒÛÚ  Ë 
‰‚‡ 
Á‡ÏÂÚÌ˚Â, Ë  fl‚Ì˚ 
ÔËÁ̇ÍË 
ÔÓÍÓfl  ÛÒÒÍËı  ÔӉ‰Â‚ÓÍ,
ÚÛÎÛÔӂ,
ÂıÌÂÈ 
ӉÂʉ˚ 
̇Ӊӂ 
èˡ‡ÎÚËÍË,
Í‡ËÌ˚,
‰ÌÂÈ 
ÄÁËË. äÓÏ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ 
ÔÓÍÓfl  Ë 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı 
ÒËÎÛ˝ÚÌ˚ı  ÎËÌËÈ,
ÓÁÓʉ‡ÂÚÒfl 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌË  Í 
ÛÚËÎËڇÌÓÒÚË,
ÒÓ˜Âڇ˛˘ÂÂÒˇ  Ò 
Í‡ÒÓÚÓÈ. äÓÌÍÂÚÌÓ 
˚‡ÊÂÌË  ˝ÚËı 
Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ 
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  ‚ 
ÔËÏÂÌÂÌËË  Û‰ÓˇÌ˚ı  Ë 
ÚÂÔÎ˚ı  ÏÂıӂ˚ı  „ÓÎӂÌ˚ı  ÛˇÓӂ,
Ô·ÚÍӂ 
Ë 
ÔӉ¯ÎÂÏÌËÍӂ,
̇‰Â‚‡˛˘ËıÒfl  ÔӉ  „ÓÎӂÌÓÈ  ÛˇÓ.
èÓˆÂÒÒ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÂÌ.
ÇÔÂ‚˚ 
ÓÌË 
ˇ˚ÎË 
¯ËÓÍÓ 
ÔËÏÂÌÂÌ˚  ‚ 
ÚÓ  ‚ÂÏfl,
Íӄ‰‡ 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÔÓÍÓfl 
ÛÒÒÍÓÈ  Ûˇ‡ıË 
/͂‡‰‡Ú̇fl  ÔÓÈχ  Û͇‚Ó‚/  ̇¯ÎË 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
Ú‡ÌÒÙÓÏËӂ‡Ú¸Òfl  ‚ 
ÏӉÂÎflı  ԇθÚÓ  /1947  „Ó‰/. îÓχ  Ë 
ÔÓÍÓÈ 
ÂıÌÂÈ  ÊÂÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚  ÚӄӠ
ÂÏÂÌË  - 
ÔflÏÓÈ  ÒËÎÛ˝Ú  Ò 
‡Ò¯ËÂÌÌ˚ÏË  ÔΘ‡ÏË  - 
Ó͇Á‡ÎÒfl  ‚ÓÒÔËËϘ˂˚Ï  Í 
ËÁ‚ΘÂÌÌ˚Ï  ËÁ  ̇ӉÌӄӠ
̇ÒΉËfl  ÏÓÚ˂‡Ï.
èÓÁ‰ÌÂÂ,
Íӄ‰‡ 
ÔÓËÁÓ¯ÎË  ËÁÏÂÌÂÌËfl  ‚ 
ÙÓÏ 
ԇθÚÓ 
Ë 
ÔflÏÓÈ  ÒËÎÛ˝Ú 
ÒÏÂÌËÎÒfl 
ÒËÎÛ˝ÚÓÏ  Ò 
ӡ΄‡˛˘ËÏ  ÎËÙÓÏ  Ë 
‡Ò¯ËÂÌÌ˚Ï  ÌËÁÓÏ,
„Ӡ
ıËÚÂÍÚÓÌË͇  ‰‡Î‡ 
ÔӂӉ 
Îfl 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ı  ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ 
̇ӉÌÓÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚.  
ç˜ÚÓ 
ÔӉӷÌÓ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  Ë 
  60-ı  „Ó‰‡ı, Íӄ‰‡  ÔÓÒΠ
ӂÓθÌÓ 
ÎËÚÂθÌӄӠ
ÓÒÔӉÒڂ‡ 
ÔflÏÓÈ  ÙÓÏ˚  ‚ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ 
ÔÓfl‚ËÎÒfl 
ÔÓÍÓÈ 
‰Ë̄ÓÚ  - 
ԇθÚÓ 
ÔÓÎÛÔË΄‡˛˘ÂÈ  ÙÓÏ˚,
Ò΄͇ 
‡Ò¯ËÂÌÌÓ  Í 
ÌËÁÛ.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ԇθÚÓ 
Ì‡ËˇÓΠ
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌÓ  ‚‡¸ËÛ˛ÚÒfl  ÏÓÚ˂˚ 
ÛÒÒÍÓÈ  ˇÂͯˠ Ë 
ÔӉ‰Â‚ÍË:
Í˂ÓÎËÌÂÈÌ˚È  ÍÓÈ 
ÒÔËÌÍË  Ë 
ÔÓÎÓ˜ÂÍ,
ÔË΄‡ÌË  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
ڇÎËË,
‡Ò¯ËÂÌË  ÙÓÏ˚  ‚ 
ÌËÁÛ. ùÚË 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË 
ÓÒڇÚÓ˜ÌÓ 
ÔÓ˜ÌÓ 
ÛڂÂ‰ËÎËÒ¸  ‚ 
ÏӉÂ. éÌË  ۉ‡˜ÌÓ 
ÒÓ˜Âڇ˛ÚÒfl  Ò 
˜ÂڇÏË 
ÌÂÍÓÚÓÓÈ  ÊÂÒÚÍÓÒÚË 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ı  ÎËÌËÈ  ԇθÚÓ.
éÚ‡ÊÂÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÂıÌÂÈ  ÊÂÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
Á‡ÌËχÂÚ 
Á̇˜ËÚÂθÌÓ 
ˇÓθ¯Â  ÏÂÒÚÓ, ˜ÂÏ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ÒÎÛÊ¡ÌÓÈ  Ë 
Óχ¯ÌÂÈ  ӉÂʉ˚.
1.2.4. Îäĺćäŕ äë˙ îňäűőŕ č
ńďîđňŕ
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‰Îfl  ÒÔÓڇ  Ë 
Óډ˚ı‡ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ÏÓÚ˂ӂ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄÓ
̇ӉÌӄӠ ËÒÍÛÒÒڂ‡ 
Á‡ÌËχÂÚ  ˇÓθ¯Ó  ÏÂÒÚÓ.
ç‡ËˇÓΠ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ÏË  ‚ˉ‡ÏË 
ÒÔÓڇ  Û 
̇Ҡ fl‚Îfl˛ÚÒfl:
ÁËÏÓÈ 
-  Î˚ÊË,
ÍÓ̸ÍË, ÎÂÚÓÏ  - 
ÚÂÌÌËÒ,
˄˚  Ò  Ïfl˜ÓÏ,
ӉÌ˚È 
ÒÔÓÚ
ÚÛËÁÏ. ä‡Ê‰˚È  ‚ˉ 
ÒÔÓڇ  ‚ÌÓÒËÚ  Ò‚Ó˛ 
ÒÔˆËÙËÍÛ  ‚  ¯ÂÌË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
Á‡‚ËÒfl˘Û˛  ÓÚ 
ÛÒÎӂËÈ  Ë 
Ò‰˚, ‚ 
ÍÓÚÓ˚ı 
ÔÓıӉflÚ 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ 
Á‡ÌflÚËfl  Ë 
ÍÚ˂Ì˚È  Óډ˚ı 
˜ÂÎӂÂ͇.
ëÔÓÚ˂Ì˚ 
ÍÓÒÚ˛Ï˚  ‰Îfl  ÚӄӠ
ËÎË 
ËÌӄӠ
ˉ‡ 
ÒÔÓڇ
ÓÚ΢‡˛ÚÒˇ  ‰ۄ  ÓÚ 
ۄ‡ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚Ï 
ÔÓÒÚÓÂÌËÂÏ,
ˆ‚ÂÚӂ˚Ï 
¯ÂÌËÂÏ,
ı‡‡ÍÚÂÓÏ  ‰ÂÍÓ‡. ëËÎÛ˝Ú,
ÎËÌËË 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ˆ‚ÂÚӂÓ 
¯ÂÌËÂ,
ËÚÏË͇ 
Ë 
ÔÓÔÓˆËË  ‰ÓÎÊÌ˚  ‚˚‡Ê‡Ú¸ 
ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ı 
Á‡ÌflÚËÈ,
ÔӉ‚ËÊÌÓÒÚ¸ 
Ë̇Ï˘ÌÓÒÚ¸.
ÑÎfl 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌˡ 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ 
ÛÔÓÚ¡Îfl˛ÚÒfl  Ë 
Óˇ˚˜Ì˚  ӉÂÊÌ˚  Ú͇ÌË, Ë 
ÒÔˆˇθÌ˚  Ú͇ÌË  Ë 
χÚÂˇÎ˚  ‰Îfl  ÒÔÓڇ, Ë 
ÚËÍÓڇÊÌÓ 
ÔÓÎÓÚÌÓ.
ëÔÓÚ˂Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‰ÓÎÊÂÌ  ˇ˚Ú¸ 
Û‰ÓˇÌ˚Ï, Ô‡ÍÚ˘Ì˚Ï  Ë 
Í‡Ò˂˚Ï. ùÒÚÂÚ˘ÂÒÍË 
ÙÛÌ͈ËË  ‚ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ˄‡˛Ú 
Á̇˜ËÚÂθÌÛ˛  Óθ. ùÚÓ 
Óˇ˙flÒÌflÂÚÒfl  ÚÂÏ,
˜ÚÓ 
ÒÔÓÚ˂Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  - 
ӉÌÓ 
ËÁ 
Ò‰Òڂ  ÓÙÓÏÎÂÌËfl 
ÓÒÓˇÓÈ  ÓˇÒڇÌӂÍË, ‚ 
ÍÓÚÓÓÈ 
ÔÓËÒıӉËÚ  ÒÔÓÚ˂Ì˚ 
Á‡ÌflÚËfl 
˜ÂÎӂÂ͇. ëÔÓÚ˂Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‰ÓÎÊÂÌ 
ÒÔÓÒÓˇÒڂӂ‡Ú¸ 
Ê·Ì˲  ˜ÂÎӂÂ͇ 
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ 
ۉӂÓθÒڂË  ÓÚ  ‰ÓÒۄ‡, ڇ͠ ËÎË  Ë̇˜Â 
҂flÁ‡ÌÌӄӠ Ò 
ÔËӉÓÈ, Ò    Í‡Ò͇ÏË,
ˆ‚ÂÚÓÏ  Ì¡‡,
ÁÂÎÂÌË 
ËÎË 
ÒÌ„‡. ùڇ  ҂flÁ¸ 
ÓÒÛ˘ÂÒڂÎflÂÚÒfl  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÔËÏÂÌÂÌËfl  ‚ 
¯ÂÌËË 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ı  ӉÂʉ  flÍËı  Í‡ÒÓÍ, ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚ı  ÚÓÌӂ,
Ôˉ‡˛˘Ëı  ÍÓÒÚ˛ÏÛ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸  Ë 
Í‡ÒÓ˜ÌÓÒÚ¸.
çÂÓˇıӉËÏÓÒÚ¸ 
ÓˇÂÒÔ˜ÂÌËfl  ÔӉ‚ËÊÌÓÒÚË 
Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ 
ÔËÏÂÌÂÌË 
ÔÓÍÓfl,
ÍÓÚÓ˚È  Ì  ÒÚÂÒÌflΠ ˇ˚ 
ËÊÂÌËfl  ˜ÂÎӂÂ͇.
í·ӂ‡ÌËfl,
Ô‰˙fl‚ÎflÂÏ˚  Í 
¯ÂÌ˲ 
ÒÔÓÚ˂ÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ÏÓÊÌÓ  ҂ÂÒÚË  Í 
ÛÏ  ÓÒÌӂÌ˚Ï:
Í‡ÒÓ˜ÌÓÒÚ¸  Ë 
Û‰ÓˇÒڂÓ. ùÚË  Ê  ͇˜ÂÒڂ‡ 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚  ‰Îfl  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡. ç 
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒÔÓÚ˂ÌӄÓ
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚  ˜ÂÚ˚ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇ӉÌӄÓ. ëÔÓÚ˂̇fl  ӉÂʉ‡  Ó˜Â̸  ΄ÍÓ  Ë 
Ó„‡Ì˘ÌÓ 
"Û҂‡Ë‚‡ÂÚ" 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚È  ÍÓÈ,
ÒÚ˜‡˛˘ËÈÒfl  ‚ 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ̇ӉÌ˚ı
Ûˇ‡ı  -  ÍÓÈ  Û͇‚Ó‚  Ò 
·ÒÚӂˈÂÈ,
ˆÂθÌÓÍÓÂÌÓÈ  Ò 
Û͇‚ÓÏ. äÒڇÚË  Ò͇Á‡Ú¸,
ÏӉÂθÂ‡ÏË  ÑÓχ 
ÏӉÂÎÂÈ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓ˜ÌÓ  ‚ÁflÚ 
̇ 
ÓÓÛÊÂÌË 
ÔflÏÓÈ  Ûˇ‡¯Â˜Ì˚È  Û͇‚  Ò 
ˆÂθÌÓÍÓÂÌÌÓÈ 
·ÒÚӂˈÂÈ. éÌ 
Ó͇Á‡ÎÒfl 
ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚Ï  ‚ 
ÍÛÚ͇ı  ‰Îfl 
Î˚ÊÌËÍӂ, ‡Î¸ÔËÌËÒÚӂ.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ˜‡ÒÚÓ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl 
ÔËÂÏ˚  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡,
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚  ‚ 
̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ, -  
óÂÚÍÓ 
˚‰ÂÎfl˛˘ËÂÒfl  Û˜‡ÒÚË  ̇ 
ۉË, ÔΘ‡ı,
ÔÓÎÓÒ˚ 
̇ 
Û͇‚‡ı, ‚‰Óθ  ¯‚Ó‚. ç‡ËˇÓΠ ‡ÍÚ˂ÌÓ,
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ‚ 
ÔÓÒΉÌ  ‚ÂÏfl, ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÔËÏÂÌflÂÚÒfl 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È  ÍÓÎÓËÚ,
ÓÒÌӂ‡ÌÌ˚È  ̇ 
ÒÓ˜ÂڇÌËË  ͇͠ ÔÓÒÚ˚ı  ÚÓÌӂ 
/̇ÔËÏÂ,
Í‡ÒÌӄӠ Ò  ˇÂÎ˚Ï  ËÎË  ÒËÌËÏ/,
ڇ͠ Ë  ˇÓΠ
ÒÎÓÊÌ˚ı 
/̇ÔËÏÂ,
ÒËÌ„Ӡ
Ò 
ÙËÓÎÂÚӂ˚Ï,
χÎËÌӂ˚Ï/. èË  ˝ÚÓÏ 
ˆ‚ÂÚӂ‡fl  ÍÓÏÔÓÁˈËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ  ËÎË 
̇ÔÓÏË̇ÂÚ 
̇ӉÌ˚  ÍÓÒÚ˛Ï˚ 
ËÚÏÓÏ  Ë 
ÔÓÔÓˆËflÏË 
ˆ‚ÂÚӂ˚ı  ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ,
ËÎË  ˇÂÂÚ  ÓÚ  ̇ӉÌӄӠ ÚÓθÍÓ 
ÔË̈ËÔ 
ÏÓÌËË  ˆ‚Âڇ.
ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÎÓËÚ, ‡  ‚ÏÂÒÚ  Ò 
ÌËÏ  Ë 
Ó˄Ë̇θÌÓÒÚ¸ 
ÒÓÓˇ˘‡ÂÚÒfl 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏÛ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÏÛ 
ÍÓÒÚ˛ÏÛ  ÔÛÚÂÏ 
ÔËÏÂÌÂÌËfl  ‰Îfl  „Ӡ
ÓډÂÎÍË  ڇÍËı 
ÛÍ‡¯ÂÌËÈ,
͇͠
¯ÌÛӂ˚  ÔÂÚÎË,
ÔÎÂÚÂÌ˚  Ë 
ÍÓʇÌ˚  Á‡ÒÚÂÊÍË, ÍËÒÚË,
ˇ‡ıÓχ, ÔÓfl҇.
ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ͇͠
ËÒÚÓ˜ÌËÍ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚Ò„‰‡  Á‡ÌËχΠ
Á̇˜ËÚÂθÌÓ  ÏÂÒÚÓ. àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
̇ÔËÏÂ,
˜ÚÓ  ‚  40-ı 
Ӊ‡ı  70-80%  ÏӉÂÎÂÈ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ÌÂÒÎË  ÒΉ˚ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ‚ 
Ëı 
ÒÓÁ‰‡ÌËË  ˜ÂÚ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡. чÊ  ‚ 
50-  „Ó‰˚,
Íӄ‰‡  ËÌÚÂÔÂڇˆËˇ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ˇ˚·  ҂‰Â̇  ÔÓ˜ÚË  ̇ 
ÌÂÚ,
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓ  ¯ÂÌË 
ÒÔÓÚ˂ÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓÒ¸  ̇ 
ˇ‡Á 
Ú‡‰ËˆËÈ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡.
Ç 
ÔÓÒΉÌ  ‚ÂÏfl  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ÏÓÚ˂ӂ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  Ì  ÚÓθÍÓ  Ì  Á‡ÚÛı‡ÂÚ,  ÌÓ  Ë
ÛÒËÎ˂‡ÂÚÒfl. ÖÒÎË 
Ò‡‚Ì˂‡Ú¸ 
ÒÔÓÚ˂Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÔÓ 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÔÓˆÂÒÒ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Ò
ۄËÏË 
ˉ‡ÏË 
ӉÂʉ˚, ÚÓ  ÏÓÊÌÓ 
Á‡ÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ 
ÓÌ  ÓÔÂÂʇÂÚ  ‚ 
˝ÚÓÏ 
ӉÂʉ۠
Îfl 
ÒÎÛÊˇ˚,
Óχ¯Ì˛˛ Ë  ‚ÂıÌ˛˛.
1.2.5. Íŕđ˙äíŕ˙ îäĺćäŕ
ä 
ÛÔÔ 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÓÚÌÓÒflÚÒfl  Ô·ڸfl,
Ô·ڸfl- ÍÓÒÚ˛Ï˚,
ÌÒ‡ÏˇÎË. ç‡fl‰ÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚,  ÔÂʉ  ‚Ò„Ó, 
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  ‚ 
ÙÓÏ 
-  Ó̇  ‚Ò„‰‡  ÓˇÓÒÚÂ̇,
Ë̇Ï˘̇. ç‡fl‰Ì‡fl  ӉÂʉ‡  ˇÓΠ ˜ÂÏ  ͇ÍÓÈ -
ÎˡӠ
ۄÓÈ 
  ‚ˉ  ‚˚‡Ê‡ÂÚ  ÌӂÓ  ‚ 
ÏӉÂ. í͇ÌË, 
ËÁ 
ÍÓÚÓ˚ı 
ËÁ„Óڇ‚Î˂‡ÂÚÒfl 
̇fl‰Ì‡fl  ӉÂʉ‡,
Ó˜Â̸ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚  ÔÓ  Ò˚¸˛,
ÒÚÓÂÌ˲,
هÍÚÛÂ,
ˆ‚ÂÚÛ  Ë 
ËÒÛÌÍÛ. àı 
̯ÌËÈ  ‚ˉ 
ÒÎÛÊËÚ, ͇͠ Ô‡‚ËÎÓ,
ˆÂÎË 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ˜ÂÎӂÂ͇.
Ç 
˝ÚÓÏ 
Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl  ÓÒÌӂ̇fl 
ÙÛÌ͈Ëfl 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  - 
ÙÛÌ͈Ëfl 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒ͇fl.
ìÚËÎËڇ̇fl 
ÙÛÌ͈Ëfl  ‚ 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉÂ
˄‡ÂÚ 
ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌÛ˛  Óθ.
ç‡fl‰ÌÓÒÚ¸  ӉÂʉ˚ 
ÓÒÚ˄‡ÂÚÒfl 
‡ÁÌ˚ÏË  Ò‰Òڂ‡ÏË  - 
ÎÂÔÍÓÈ 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ  ÙÓÏ˚,
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚ı 
χÚÂˇÎӂ,
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËÂÏ  ‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚ı 
ÓډÂÎÓÍ. Ç  ÔÂ‚ÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl  ڇÍÓ  ÔӉÛÍÚ˂ÌÓ 
Ò‰ÒڂÓ,
͇͠
ÍÓÈ. ç‡fl‰Ì‡fl  ӉÂʉ‡  ÏÓÊÂÚ  ˇ˚Ú¸  Ó˜Â̸ 
ÒÎÓÊÌÓÈ  ÔÓ  ÍÓ˛. Ç 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ҂ÓÂÏ  ˝ÚÓ  ڇ͠ ̇Á˚‚‡ÂÏ˚ 
ÍÚ˂Ì˚  ÙÓÏ˚,
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚  ̇ 
ÒÓÔÓÒڇ‚ÎÂÌËË  χÒÒ.
Ç˚¯Ë‚͇  Ë 
‡Á΢Ì˚  ÓډÂÎÍË 
ÓÚÍ˚‚‡˛Ú 
ˇÓθ¯Ë  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
Ôˉ‡‚‡Ú¸  ̇fl‰ÌÓÒÚ¸ 
Ô·ڸflÏ 
ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚ı  ÙÓÏ,
ÔÓÒÚ˚ı  ÔÓ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓÏÛ  ÒÚÓ˛. ùÚËÏ  ÙÓχϠ
҂ÓÈÒڂÂÌ̇  ÒÚӄÓÒÚ¸ 
ÒÚË΂ӄӠ
¯ÂÌËfl, ÓÚÌÓÒfl˘‡fl  Ëı  Í 
ÙÓχϠ
ÔflÏÓۄÓθÌË͇  ËÎË  Ú‡ÔˆËË.
éÒÓˇÂÌÌÓÒÚ¸ 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÚÓÏ, ˜ÚÓ  Ó̇ 
ÓÎÊ̇ 
˚‡Ê‡Ú¸ 
Ë 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡Ú¸ 
Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚ¸ 
˜ÂÎӂÂ͇. ë‡ÏÓ 
̇Á̇˜ÂÌË  ڇÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ËÒÍβ˜‡ÂÚ 
ÚË‡ÊËӂ‡ÌËÂ.
á‰ÂÒ¸ 
ÏÓÊÌÓ 
ÔӂÂÒÚË  ԇ‡ÎÎÂθ  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ:
ÌË 
ӉËÌ 
Óˇ‡Áˆ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ì 
ÔӂÚÓflÂÚ  ‚ 
ÚÓ˜ÌÓÒÚË  ‰ۄÓÈ  ÌË  ‚ 
ÂڇÎflı 
ÔÓÍÓfl, ÌË  ‚ 
ÓډÂÎÍÂ,
ÌÂÒÏÓÚfl  ̇ 
ÚÓ, 
˜ÚÓ 
Ò 
ÓÌË 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓ  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ 
ÔÓÒÚÓÂÌ˚  ÔÓ  ӉÌËÏ 
Ë 
ÚÂÏ  Ê 
ÔË̈ËԇÏ.
ê‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚  ‚˚¯Â 
ÙÛÌ͈ËË  Ë 
҂ÓÈÒڂ‡  ̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚, ‡  ڇÍÊ 
ÓÔÛˇÎËÍӂ‡ÌÌ˚È  χÚÂˇΠ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú 
ӂÓËÚ¸  Ó 
ˇÓθ¯ÓÈ 
ÓÒÔËËϘ˂ÓÒÚË 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  Í 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ÔË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË.
èÓËÒÍË 
Ìӂ˚ı 
¯ÂÌËÈ  ̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ҂ÓÂÏ 
ÔÓÒÚÓÂÌ˚  ̇ 
ÓÔÎÓ˘ÂÌËË  ˉÂÈ,
ÓÁÌËͯËı  ‚ 
ÂÁÛθڇÚ 
ÍÓÌڇÍڇ  Ò 
̇ӉÌ˚Ï 
ËÒÍÛÒÒڂÓÏ. ùÚÓ 
Ò͇Á˚‚‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÚÂχÚËÍ  Ë 
 
ÒÔÓÒÓˇ‡ı   
ËÌÚÂÔÂڇˆËË.
ç‡ÔËÏÂ, ÔË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÔÓÍÓfl  ̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı,
ÂıÌÂÈ 
ӉÂʉ˚,
Íβ˜ÂÌË  ‚ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌÓ  ¯ÂÌË  ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ‚¢ÂÈ 
ÓډÂθÌ˚ı  ‰ÂڇÎÂÈ,
ÁflÚ˚ı 
ÓÚ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  - 
Ô·ÚÍӂ,
ÔÓÍ˚‚‡Î.
Ç 
Ì‡ËˇÓθ¯ÂÈ 
ÒÚÂÔÂÌË  ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚  ÔÓÍÓfl  ‚Âı‡ 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı: ÔflÏ˚  ÎËÌËË,
ÔÓÈÏ˚,
ÔÓÎËÍË,
·ÒÚӂˈ˚, ÙÓχ 
Ûˇ‡¯Â˜ÌӄӠ Û͇‚‡,
˜ÎÂÌÂÌË  ÙÓÏ˚  Ô·ڸ‚ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ÏË
ÂÚË͇θÌ˚ÏË 
ÎËÌËflÏË 
ÔÓÒÂ‰ËÌ  ËÎË  ¯‚‡ÏË,
̇˜Ë̇˛˘ËÏËÒfl  ÓÚ  ÔÓÎËÍӂ. éÚ 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı 
Á‡ËÏÒڂӂ‡Ì  ڇÍÊ 
˝ÎÂÏÂÌÚ  Óˇ˙ÂÏÌÓÒÚË  ҇ÏÓÈ  ÙÓÏ˚:
̇fl‰Ì˚  Ô·ڸfl  ˜‡ÒÚÓ 
·ÎËÒ¸  ÒÓ 
ÒˇÓ͇ÏË  ÓÚ  ÍÓÍÂÚÍË,
ËÏÂÎË 
̇ÔÛÒÍ 
̇‰ 
ÔÓflÒÓÏ, ͇͠ Û 
ÔӉÔÓfl҇ÌÌÓÈ  Ûˇ‡ıË.
Ç 
ÔÓÒΉÌË  „Ó‰˚  ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒfl  ÏÓÚ˂ 
ÍÓÒӂÓÓÚÍË.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ˜‡ÒÚÓ  ÔËÏÂÌflÂÚÒfl  ‚˚¯Ë‚͇,
ÓÚ΢‡˛˘‡flÒfl 
ÏÌӄÓÓˇ‡ÁËÂÏ 
ˇÌÚӂ  Ì 
ÚÓθÍÓ  ÍÓ΢ÂÒڂ‡  Ë 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ÛÁÓ‡,
ÌÓ  Ë 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı 
ÔËÂÏӂ  ÓډÂÎÍË. Ç˚¯Ë‚͇ 
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl  ˇÓ„‡ÚÒڂÓÏ 
˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚ı  ¯‚Ó‚,
ÓÒÌӂ‡ÌÌ˚ı  ̇
ÚÂıÌËÍ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı, ̇ 
ÔËÂχı  ÓډÂÎÍË 
҇‡Ù‡Ìӂ,
ÂıÌÂÈ 
ӉÂʉ˚.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÏÌӄÓÍ‡ÚÌÓ  ËÒÔÓθÁӂ‡Î‡Ò¸  ÙÓχ,
ÒËÎÛ˝Ú 
Ë 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ÛÒÒÍËı  ҇‡Ù‡Ìӂ.
éÚ‡ÊÂÌË 
ÔÓÎÛ˜ËÎË  ڇÍË 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ 
ÔÓÍÓfl 
ÛÒÒÍËı 
҇‡Ù‡Ìӂ, ͇͠
˜ÎÂÌÂÌË  ÔÓ  ‚ÂÚË͇θÌ˚Ï 
ÎËÌËflÏ  -  ÔÓ  Ò‰ÌÂÈ  ÎËÌËË  Ë 
ÎËÌËflÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï 
ÒËÏÏÂÚ˘ÌÓ  ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ  ˆÂÌÚ‡,
ÔÓÒÚÓÂÌË  ÙÓÏ˚  Ò 
Û˜‡ÒÚËÂÏ 
˚ÒÓÍÓÈ 
ÍÓÍÂÚÍË,
ˇÂÚÂÎÂÈ  ‚˚ÒÓÍÓÈ 
ÍÓÌÙ˄Û‡ˆËË.
Å˚ÎË 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˚  ÔËÂÏ˚ 
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl  ‚˚¯Ë‚ÍË  ̇ 
҇‡Ù‡Ì‡ı  - 
̇ÔËÏÂ,
˚¯Ë‚ÍÛ 
‡ÒÔÓ·„‡ÎË  ‚‰Óθ 
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌӄӠ ¯‚‡, ÔÓ 
ÎËÌËflÏ  ÍÓÍÂÚÍË,
̇ 
ˇÂÚÂÎflı. á‡ËÏÒڂӂ‡ÌË 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  ÔÓÍÓfl  Ë 
ÂÍÓ‡ 
ÛÒÒÍËı 
҇‡Ù‡Ìӂ  ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ  ÒÓÁ‰‡Ú¸  ÌÓ‚Û˛ 
ÒÚÓÈÌÛ˛  ÙÓÏÛ  ӉÂʉ˚,
˚‡ÁËÚÂθÌÛ˛  Ë 
ÔӉ‚ËÊÌÛ˛.
éÚ 
ÂıÌÂÈ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
ÔÓÂÍڇı 
̇fl‰Ì˚ı  ‚¢ÂÈ 
ÓÔÎÓ˘‡˛ÚÒfl  Ì  ҇ÏË 
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÔÓÍÓfl  /ÎËÌËË  ͇͠ ڇÍӂ˚Â/, ‡  
ÒÍÓ  Ëı 
˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ 
Á‚Û˜‡ÌËÂ,
ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡˛˘Â  ÓÒÚÓÚÛ 
ÓÒÔËflÚËfl  ÙÓÏ˚. í‡ÍË 
fl‚ÎÂÌËfl  ÏÓÊÌÓ  ̇ˇÎ˛‰‡Ú¸  ‚ 
¯ÂÌËË  ÏÌӄËı 
ÏӉÂÎÂÈ,
̇ÔËÏÂ, ‚ 
ÛÔÓÏË̇‚¯ÂÈÒfl  ‡Ì  ÏӉÂÎË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ‚ 
ÓÒÌӂ۠ ÍÓÚÓÓÈ  ÔÓÎÓÊÂ̇  ‰Ë̇ÏË͇  ÎËÌËÈ  ÛÒÒÍÓÈ  ‰Û¯Â„ÂË.
ÖÒÎË 
Ò‡‚Ì˂‡Ú¸ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚ 
̇fl‰ÌÓÈ  Ë 
ۄËı 
ˉӂ, ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ 
ÓÚÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ 
ÓÚ‡ÊÂÌË 
̇ӉÌӄӠ
̇ÒΉËfl  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  - 
هÍÚ 
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È,
˚‡Ê‡ÂÚÒˇ  ‡ÍÚ˂ÌÓ,
ıÓÚfl 
Ë  ËÏÂÂÚ 
ÌÂÍÓÚÓ˚ 
ÍÓΡ‡ÌËfl  ̇ 
ÔÓÚflÊÂÌËË 
ËÒÒΉÛÂÏӄӠ ÔÂËӉ‡. ç‡ÔËÏÂ,
 
ÍÓ̈ 
40-ı  -  ̇˜‡Î  50-ı 
Ӊӂ  ‚ 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ 
̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ˇÓθ¯Â,
˜ÂÏ  ‚Ó  ‚ÒÂı  ‰ۄËı  ‚ˉ‡ı  ӉÂʉ˚,
ÍÓÏ 
ӉÂʉ˚ 
Îfl 
ÒÔÓڇ  Ë 
Óډ˚ı‡. Ç  ÒÂ‰ËÌ  50-ı 
Ӊӂ  ̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
̇fl‰Ì˚ı  ‚¢ÂÈ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸ 
ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ.
Ç 
ÍÓ̈ 
50-ı  Ë  ̇ 
ÔÓÚflÊÂÌËË  60-ı 
Ӊӂ 
̇ӉÌÓ 
̇ÒΉˠ ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ‡ÒÒÓÚËÏÂÌڇ 
̇fl‰ÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚ 
Ó˜Â̸ 
ÒËθÌÓÈ  ÒÚÂÔÂÌË.
2. Đŕçâčňčĺ
čńďîëüçîâŕíč˙ ýëĺěĺíňîâ íŕđîäíîé îäĺćäű â ńîâđĺěĺííîě 
    ęîńňţěĺ
2.1.
Ďđčíöčďű
ďîńňđîĺíč˙ č äĺęîđŕňčâíîăî îôîđěëĺíč˙ íŕđîäíîăî ęîńňţěŕ
ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  - 
҂ÓÂÓˇ‡ÁÌÓ  Ë 
flÍÓ 
fl‚ÎÂÌË 
χÚÂˇθÌÓÈ  Ë 
ÛıӂÌÓÈ 
ÍÛθÚÛ˚. éˇ‡Áˆ˚  „Ó,
ÒÓˇ‡ÌÌ˚  ‚ 
̇¯Ëı 
ÏÛÁÂflı,
ÔÓ‡Ê‡˛Ú 
ˇÓ„‡ÚÒڂÓÏ  Í‡ÒÓÍ,
ÎӄËÍÓÈ 
ÙÓÏ,
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚ¸˛ 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl.
Ñӯ‰¯Ë  ‰Ó 
̇Ҡ
Óˇ‡Áˆ˚ 
̇ӉÌÓÈ 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÓÚÌÓÒflÚÒfl  „·‚Ì˚Ï 
Óˇ‡ÁÓÏ  Í 
ÔÂËӉ۠
Ó͇ÔËڇÎËÒÚ˘ÂÒÍӄӠ
‡Á‚ËÚËfl  Óˇ˘ÂÒڂ‡, „‰Â  ӉÂʉ‡ 
ËÁ„ÓÚӂÎfl·Ҹ  ‚ 
ÛÒÎӂËflı 
̇ÚÛ‡Î¸ÌӄӠ
ıÓÁflÈÒڂ‡,
̇˜Ë̇fl 
Ò 
˚‡ˇÓÚÍË  ÔflÊË  Ë 
ÍÓ̘‡fl 
ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ 
ÓÚӂÓÈ  ‚¢Ë. Ç 
͇˜ÂÒڂ  Ò˚¸fl  ËÒÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸ 
ÔËӉÌ˚ 
χÚÂˇÎ˚: ¯ÂÒÚ¸,
ÎÂÌ, ÍÓÌÓÔÎfl,
 
ÔÓÒΉÒڂËË  Ë 
ÔÓÍÛÔÌ˚  Ôflʇ  Ë 
Ú͇ÌË: ¯ÂÎÍ,
ÒËÚˆ, ÍÛχ˜. é‰Âʉ‡  ˇÓ„‡ÚÓ 
Ó̇ÏÂÌÚËӂ‡Î‡Ò¸ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ÛÁÓÌ˚Ï  Ú͇˜ÂÒڂÓÏ,
Òڇ‚͇ÏË 
ËÁ 
ÍÛχ˜‡ 
Ë  ÛÁÓÌӄӠ ÒËÚˆ‡,
ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË  ÔÓÎÓÒ͇ÏË  Ú͇ÌË,
ÔÓÁÛÏÂÌÚÓÏ.
Ç 
ÓÒÌӂ  ÒÓÁ‰‡ÌËfl  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ÎÂʇڠ
ÔË̈ËÔ˚  Ë 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË,
Òӄ·ÒÌÓ  ÍÓÚÓ˚Ï  ÙÓÏËӂ‡ÎÒfl 
ÔÓÍÓÈ,
‡ÒÔÓ·„‡ÎËÒ¸  Ó̇ÏÂÌÚ˚,
ÓډÂθÌ˚  ˜‡ÒÚË  ÒÓ‰ËÌflÎËÒ¸  ‚ 
ÚÓÚ 
ËÎË  ËÌÓÈ  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸. Œˇ˚˜‡ˇÏË  Ë 
ÂÏÂÌÂÏ  ˇ˚ÎÓ 
ÛÒڇÌӂÎÂÌÓ,
Íӄ‰‡, ͇ÍÛ˛  Ë  ‚  ͇ÍÓÏ 
ÒÓ˜ÂڇÌËË  ӉÂʉ۠ ̇‰Â‚‡Ú¸. çÂÔÓÒ‰ÒڂÂÌÌÓ 
҂flÁ‡Ì̇fl  Ò 
ÚۉӂÓÈ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ 
˜ÂÎӂÂ͇,
̇Ӊ̇fl 
ӉÂʉ‡ 
ÓÚ΢‡ÂÚÒfl 
ˇÓθ¯ÓÈ 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚ¸˛ 
ÔÓÍÓfl. Ç 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ҂ÓÂÏ  ÓÌ  ÔÓÒÚ  Ë  
˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÌ,
ڇ͠
͇͠
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌ  ¯ËËÌÓÈ 
ÓÏÓÚ͇ÌӄӠ
ÔÓÎÓÚ̇,
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ 
ÒÓÁ‰‡Ú¸  Û‰ÓˇÌÛ˛  ‰Îfl 
˜ÂÎӂÂ͇  ÙÓÏÛ  Ë  ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ÛÚËÎËÁËӂ‡Ú¸  Ú̸͇. í‡ÍÓÈ 
ÍÓÒÚ˛Ï  Ì 
ÒÚÂÒÌflΠ
ËÊÂÌËÈ  Ë 
ˇ˚Π ӉË̇ÍӂӠ ıÓÓ¯  Ë 
Îfl 
ÚflÊÂÎӄӠ
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍӄӠ Úۉ‡  Ë 
Îfl 
Ô‡Á‰ÌÂÒڂ.
Ç 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ  ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl  ÙÓÏ˚  ÔˇÏÓ
ÍÓÂÌÌÓÈ  Ë 
ÍÓÒÓÍÎËÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚  [1]. ç‡ÔËÏÂ,
ÓÒÌӂ̇fl  ˜‡ÒÚ¸ 
ӉÂʉ˚ 
Û 
ÏÌӄËı 
̇Ӊӂ 
-  Ûˇ‡ı‡  - 
ÍÓË·Ҹ  ËÁ 
ÔflÏÓۄÓθÌ˚ı 
ÍÛÒÍӂ  ÔÓÎÓÚ̇. Ö  ÒڇÌ,
Û͇‚‡, ‚Òڇ‚ÍË  ÔӉ  Ï˚¯Í‡ÏË  Ë  ̇  ÔΘ‡ı  (·ÒÚӂˈ˚,
ÔÓÎËÍË) 
Ô‰Òڇ‚ÎflÎË  ÒÓˇÓÈ 
ÔflÏÓۄÓθÌËÍË  ‡ÁÌÓÈ  ‰ÎËÌ˚  Ë 
¯ËËÌ˚. éÒÓˇÂÌÌÓ  ˝ÚÓ 
ı‡‡ÍÚÂÌÓ  ‰Îfl  Ì‡ËˇÓΠ ‰‚ÌËı  ÙÓÏ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ڇ͠
̇Á˚‚‡ÂÏ˚ı 
ÚÛÌËÍÓÓˇ‡ÁÌ˚ı,     Ú. Â.   Ò¯ËÚ˚ı  ËÁ  ÔflÏ˚ı 
ÔÓÎÓÚÌˢ  ˇÂÁ  ÍÎË̸‚  Ë 
ÒˇÓÓÍ. í‡Í‡fl  ÙÓχ 
ÒÚ˜‡ÂÚÒfl,
̇ÔËÏÂ, ‚ 
ÛÒÒÍÓÈ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ  (Ûˇ‡ıË,
̇‚Â¯ÌËÍË,
¯Û¯Ô‡Ì˚, ËÒ. 1), ‡  ڇÍÊ  ‚ 
ӉÂʉ 
̇Ӊӂ 
èӂÓÎʸfl.
ÅÓΠ
ÔÓÁ‰Ìˇˇ  ӉÂʉ‡ 
ËÏÂÂÚ 
ÍÎË̸fl  Ë 
ÒˇÓÍË 
Û 
ÓÎӂËÌ˚, ̇
ÍÓ̈‡ı 
Û͇‚Ó‚, Û  ÔÓfl҇. ê‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËÂÏ  ÙÓÏ˚  Ë 
ÔÓÍÓfl 
ÓÚ΢‡ÂÚÒfl  ڇÍÓÈ  ‚ˉ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
͇͠
҇‡Ù‡Ì. ÑÎfl 
ÛÒÒÍÓÈ 
̇ӉÌÓÈ  ÊÂÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ 
҇‡Ù‡Ì˚ 
ÍÓÒÓÍÎËÌÌ˚È  (ËÒ. 2),
ÔflÏÓÈ 
ÒˇÓ˜‡Ú˚È  (ËÒ. 3,
Ò‚ÂÌ˚  ӷ·ÒÚË  êÓÒÒËË),
҇‡Ù‡Ì˚ 
̇Í·‰ÌӄӠ
ÔÓÍÓfl  - 
҇flÌÒÍË  (ËÒ. 4,
äÛÒ͇fl 
ӷ·ÒÚ¸). ë‡‡Ù‡Ì 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎÒfl  ËÁ  „·‰ÍËı 
¯ÂÒÚflÌ˚ı  Ú͇ÌÂÈ,
ÔÂÒÚfl‰Ë, ̇ˇË‚Ì˚ı 
θÌflÌ˚ı  Ú͇ÌÂÈ,
ÒËÚˆ‡. ÑÂÍÓ  ‚ 
ˉ 
ÔÓÎÓÒ 
ËÁ 
ÎÂÌÚ,
ÚÂÒ¸Ï˚,
ÔÓÁÛÏÂÌڇ  ‡ÒÔÓ·„‡ÎÒfl  ÔÓ  ÔӉÓÎÛ,
Ò‰ÌÂÈ  ÎËÌËË, ‚  ‚ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË. êÛÒÒÍÓÏÛ 
҇‡Ù‡ÌÛ 
҂ÓÈÒڂÂÌ̇  ˇÓθ¯‡fl 
Ô·ÒÚË͇  ÙÓÏ˚  Ë 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚ¸.
çÂχÎӂ‡ÊÌÛ˛  Óθ  ‚ 
˝ÚÓÏ 
˄‡Î 
ÔÓÍÓÈ. ç‡ÔËÏÂ,
ÌÂÓˇ˚˜‡ÈÌÓ 
ÒÚÓÈ̇fl  ÙÓχ  Û 
ÍÓÒÓÍÎËÌÌӄӠ ҇‡Ù‡Ì‡:
ÌËÁ 
„Ó, ԇ‰‡fl 
ÍÛÔÌ˚ÏË  هΉ‡ÏË,
ÒÓÁ‰‡‚‡Î 
Ô˜‡ÚÎÂÌË 
͇ÌÌÂÎËӂ‡ÌÌÓÈ 
ÍÓÎÓÌÌ˚  (ËÒ. 5). ë‡‡Ù‡Ì˚ 
ÔflÏӄӠ ÒˇÓ˜‡ÚӄӠ
ÔÓÍÓfl  ËÏÂÎË  ˇÓΠ
Óˇ˙ÂÏÌÛ˛ 
ÁËÚÂθÌÓ,
ÌÓ 
Ïfl„ÍÛ˛,
ÒÚÛfl˘Û˛Òfl  ÙÓÏÛ. îÓχ 
҇‡Ù‡Ìӂ  ̇Í·‰ÌӄӠ ÔÓÍÓfl 
ÔÓËÁ‚Ӊ˷ 
Ô˜‡ÚÎÂÌË 
·ÍÓÌ˘ÌÓÒÚË  (ËÒ. 3,4). 燠 ÍÓÒÓÏ  ÍÓ 
¯‡ÂÚÒfl 
ˇÓθ¯ËÌÒڂӠ ÙÓÏ  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚,
ÍÓÚÓ‡fl  Ô‰Òڇ‚Îfl·  ÒÓˇÓÈ  ËÎË 
ÔÓÎÓÚÌflÌ˚Â,
ËÎË 
ÛˇÓ¯ÂÒÚflÌ˚  ͇ÙڇÌ˚. ì  ‡ÁÌ˚ı  ̇Ӊӂ  ÓÌË 
̇Á˚‚‡ÎËÒ¸ 
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ  (͇ÙڇÌ,
ÁËÔÛÌ, ҂Ëڇ) Ë 
ÓÚ΢‡ÎËÒ¸  ÔÓ  ÔÓÍÓ˛,
ıÓÚfl 
ËÏÂÎË 
ÏÌӄӠ
Óˇ˘Â„Ó 
ÔÓ 
̯ÌÂÏÛ  ‚ˉÛ. Ç 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚  ͇ÙڇÌ˚ 
ÔÎÓÚÌÓ  ӡ΄‡ÎË  Ù˄ÛÛ  ‚ 
ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË 
Ë 
‡Ò¯ËflÎËÒ¸  ‚ÌËÁÛ. ùÚÓ  ˇ˚ÎË  ‚¢ˠ ËÎË  ˆÂθÌÓÍÓÂÌÌ˚Â,
ËÎË 
ÓÚÂÁÌ˚  ÔÓ  ÎËÌËË  ڇÎËË. Ç  ÔÂ‚ÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â  ÙÓχ 
ÒÚÓË·Ҹ  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÍÎË̸‚, ‚Ó  ‚ÚÓÓÏ  - 
Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÚӄÓ, ˜ÚÓ  ‡Ò¯ËÂÌ̇fl 
ÌËÊÌflfl  ˜‡ÒÚ¸ 
Ô‰Òڇ‚Îfl·  ÒÓˇÓÈ  ‚ 
ÍÓ 
ÔflÏÓ  ËÎË 
˜ÛÚ¸ 
‡ÒÍίÂÌÌÓ 
ÔÓÎÓÚÌÓ,
ÒÓˇ‡ÌÌÓ  ̇ 
ÎËÌËË 
ڇÎËË  ‚  ÒˇÓÍÛ. ùÚÓ  ˇ˚ÎÓ 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÓ  ÛÚËÎËڇÌÓÈ  ͇Ùڇ̇:
ÒÓı‡ÌflÚ¸  ÚÂÔÎÓ  Ë 
Ó„‡Ì˘ÌÓ  ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl  Ò 
ӉÂʉÓÈ,  ÔӂÂı  ÍÓÚÓÓÈ  Ó̇  ̇‰Â‚‡Î‡Ò¸  - 
Ûˇ‡ıÓÈ,
˛ˇÍÓÈ, ҇‡Ù‡ÌÓÏ.
Çˉ  ‚ÂıÌÂÈ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl 
‡ÁÏÂÓÏ 
ÓÏÓÚ͇ÌÌӄӠ
ÔÓÎÓÚ̇  ËÎË  ¯ÍÛ˚,
 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎË 
ÔflÏÓÈ  Ë 
ÔË 
ÌÓ¯ÂÌËË 
ÔӉÔÓflÒ˚‚‡ÎË. é̇  ËÏ· 
"˚ıÎ˚È"  ÒËÎÛ˝Ú,
ÒÍÓ¯ÂÌÌ˚  ÔÓÎ˚,
ÁËÚÂθÌÓ 
ÌÂÒÍÓθÍÓ 
"ÓÔÓÍˉ˚‚‡Î‡Ò¸".
ãËÌËfl 
ÔÓÍÓfl 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 

Ô·‚Ì˚ 
Í˂˚ 

Òӄ·Òӂ‡Ì˚  Ò 
̇ÚÓÏ˘ÂÒÍËÏ 
ÒÚÓÂÌËÂÏ  ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ  Ù˄Û˚. Ç 
ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË 
Òڇ̇ 
ÓÌË, ͇͠ Ô‡‚ËÎÓ,
ÔÓıӉflÚ  ˜ÂÂÁ 
˚ÔÛÍÎÓÒÚË  Ù˄Û˚  - 
ۉ¸, ÎÓԇÚÍË,
Óˇ‡ÁÛfl 
˜ÂÚÍÛ˛ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÛ˛  ÙÓÏÛ.
éÔ˚Ú, ËÌÚÛˈËfl,
ڇ·ÌÚ 
̇ӉÌ˚ı  ÔÓÚÌ˚ı 
ÔÓÁ‚ÓÎËÎË 
ÒÓÁ‰‡Ú¸  Óˇ‡Áˆ˚ 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÓÈ  ÙÓÏ˚  ӉÂʉ˚, ‚ 
ÍÓÚÓÓÈ 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚ¸ 
ÍÓÌÚÛӂ 
ÒËÎÛ˝Ú‡  ̇ıӉË·Ҹ  ‚ 
ÚÓÌÍÓÏ  ÔÓÔÓˆËÓ̇θÌÓÏ 
Á‡ËÏӉÂÈÒڂËË  Ò 
ÌÛÚÂÌÌËÏË 
˜ÎÂÌÂÌËflÏË. ãËÌËË 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  - 
˝ÚÓ 
Ì 
ÔÓÒÚÓ 
ÌÂÓˇıӉËÏ˚  ¯‚˚. àı 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË 
ÓˇÛÒ·‚Î˂‡ÂÚ 
Ë̇ÏËÍÛ  ÙÓÏ˚,   ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ 
ËÒÛÌÓÍ,
˜‡ÒÚÓ 
ÔÓ‡Ê‡˛˘ËÈ  ҂ÓÂÈ 
Í‡ÒÓÚÓÈ. éÒÓˇÓ 
ËÌÚÂÂÒÌ˚  ‚ 
˝ÚÓÏ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË  ÎËÌËË  ÔÓÍÓfl 
ÂıÌÂÈ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÍÓÚÓ‡fl  ‚ 
ÒÓÁ‰‡ÌËË  ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓÈ 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË  ‚¢ˠ ˄‡Î‡  ÚÛ  Ê 
Óθ, ˜ÚÓ  Ë 
˚¯Ë‚͇ 
̇ 
Ûˇ‡¯Í‡ı.
äÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚  ÎËÌËË  ‡Á΢Ì˚ı  ‚ˉӂ  ӉÂʉ˚ 
-  Ûˇ‡ı,
҇‡Ù‡Ìӂ,
ÂıÌÂÈ 
ӉÂʉ˚ 
-  ÔÓıÓÊË  ‚ÌÛÚË  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ‚ˉ‡, Ì 
ÔӂÚÓfl˛Ú  ‰ۄ  ‰ۄ‡  ‚ 
¯ÂÌËË 
ÒÚÓfl 
ÓډÂθÌÓÈ  ‚¢Ë. éÌË 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚.
ùÚÓ 
҂ˉÂÚÂθÒڂÛÂÚ  Óˇ 
ËÁÓˇÂڇÚÂθÌÓÒÚË  ̇Ӊ‡, Ó  „Ӡ
ÒÔÓÒÓˇÌÓÒÚË  Í 
ËÏÔӂËÁ‡ˆËË.
LJÊÌÓÈ 
˜ÂÚÓÈ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÌÓÒÚ¸ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË  ̇ 
¢‡ı. éÌÓ 
҂flÁ‡ÌÓ  Ò 
ÙÓÏÓÈ  Ë  ÔÓÍÓÂÏ  ͇͠ ‰ÂڇÎÂÈ, ڇ͠ Ë 
Ò„Ӡ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‚ 
ˆÂÎÓÏ. ï‡‡ÍÚÂ  Ë 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ ‚˚¯Ë‚ÍË,
Ê 
ÒÏ˚ÒÎӂÓ 
Á̇˜ÂÌË 
Ó̇ÏÂÌڇθÌ˚ı  Ù˄Û  Á‡‚ËÒÂÎË  ÓÚ 
҂ÓÈÒڂÂÌÌÓÈ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚË  ÓÚ 
ÒÓÓˇ‡ÊÂÌËÈ  ˝ÍÓÌÓÏËË,
ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı  Ë 
ÏÂÒÚÌ˚ı 
ÓÚ΢ËÈ,
‡Á΢Ì˚ı  Óˇ˚˜‡Â‚, ‚ 
ÒÓÓڂÂÚÒڂËË  Ò 
ÍÓÚÓ˚ÏË 
ÔËÏÂÌfl·Ҹ  ӉÂʉ‡. ÇÒ  ˝ÚÓ 
ÓÔ‰ÂÎflÎÓ  ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË  ‰ÂÍÓ‡  ÔÓ  „ÓËÁÓÌڇÎflÏ  Ë 
ÂÚË͇ÎflÏ,
ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌË  „Ӡ ̇ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı  ÏÂÒڇı. ç‡ÔËÏÂ,
˚¯Ë‚͇ 
̇ 
Ûˇ‡ı‡ı 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl  ‚ 
ӉËÌ 
ËÎË 
ÌÂÒÍÓθÍÓ  fl‰Ó‚  ‚‰Óθ 
Ò‰Ì„Ӡ ¯‚‡, ÔÓ  ÎËÌËflÏ,
Ë‰Û˘ËÏ 
ԇ‡ÎÎÂθÌÓ  ÂÏÛ,
Óθ 
ˇÓÍӂ˚ı 
¯‚Ó‚, ‚‰Óθ  ÎËÌËÈ,
ÔÓıӉfl˘Ëı  ÔÓ  ÒÔËÌ  ˜ÂÂÁ  ÎÓԇÚÍË,
ÔÓ 
ÒÂ‰ËÌ 
̯ÌÂÈ  ÔÓÎӂËÌÍ  Û͇‚‡. ÇÂÚË͇θÌ˚ 
ÔÓÚÓÍË  ‚˚¯Ë‚ÍË 
˜ÂÂ‰Û˛ÚÒfl  Ò 
ÓËÁÓÌڇθÌ˚ÏË 
ÔÓÎÓ҇ÏË,
ÔӉ˜ÂÍ˂‡˛˘ËÏË  Í‡fl  ÔӉÓ·,
Û͇‚Ó‚,
ÓÓÚÌËÍӂ, ‡  ڇÍÊ  ÌËÁ 
ÔÂ‰ÌËÍӂ,
̇‚Â¯ÌËÍӂ,
҇‡Ù‡Ìӂ, ԇ΂.
ìÁÓ  ‚ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ 
˚ÔÓÎÌflÎÒfl  Ì  ÚÓθÍÓ  ‚ 
ˉ 
ÔÓÎÓÒ. ó‡ÒÚÓ  ÓÌ  ˇ˚‚‡ÂÚ 
ÔË̠҇
 
ÓډÂθÌ˚ 
ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍË  Ù˄Û˚  - 
ÍۄË,
ÔflÏÓۄÓθÌËÍË,
ÓÏˇ˚,
ÔÓÎÛÍۄË. ç‡ÔËÏÂ,
˚¯Ë‚͇ 
̇ 
ÔΘ‚ÓÈ  ˜‡ÒÚË  Û͇‚Ó‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ‡ 
ÛÒÒÍËı  Ûˇ‡ı  ˜‡ÒÚÓ 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ  ÛÁÓÌ˚È 
ÔflÏÓۄÓθÌËÍ.
Ç˚¯Ë‚͇ 
̇ 
ÔÓÎӘ͇ı  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
ۉˠ
Ë  ̇  ÒÔËÌ  ‚ 
χËÈÒÍËı  Ûˇ‡ı‡ı 
ÒÓÓڂÂÚÒڂÛÂÚ 
ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌ˲  „ۉÌ˚ı  ÊÂÎÂÁ  Ë 
ÎÓԇÚÓÍ  Ë 
ËÏÂÂÚ 
ˉ 
ÓÏˇÓ‚,
ÚÂۄÓθÌËÍӂ,
ÓÁÂÚÓÍ. éÍÓ̘‡ÌË  ¯‚Ó‚  Ë 
‡ÁÂÁӂ 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡˛ÚÒfl 
ÛÁÓÓÏ, ÔÓ  ÙÓÏ 
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏ  ÔÓÎÛÍۄˠ
ÚÂۄÓθÌËÍË.
äÓÏ  ÚӄÓ,
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ 
ËÚÏ˘ÂÒÍÓ  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË  ÛÁÓ‡  (ÔÓ  ÔË̈ËÔÛ  Ûˇ˚‚‡ÌËfl  ËÎË  ̇‡ÒڇÌËfl)  Ë 
‡ÔÔÓÚÌÓÂ. èËÏÂÓÏ 
ËÚÏ˘ÂÒÍӄӠ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl  ÛÁÓ‡ 
ÒÎÛÊËÚ  ÛÍ‡¯ÂÌË  Û͇‚Ó‚ 
ÔÓÎÓÒ͇ÏË  ÛÁÓ‡ 
‡Á΢ÌÓÈ  ¯ËËÌ˚. èËÏÂ 
‡ÔÔÓÚÌÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ÏÓÊÌÓ  ̇ÈÚË  ̇ 
Û͇‚‡ı 
flÁ‡ÌÒÍËı,
ÓÎӂÒÍËı  Ûˇ‡ı. ç‡ËˇÓΠ
ËÌÚÂÂÒÌÓÈ  Ò 
˝ÚÓÈ 
ÚÓ˜ÍË 
ÁÂÌËfl  fl‚ÎflÂÚÒfl 
Ó̇ÏÂÌڇˆËfl  Û͇‚Ó‚  Ûˇ‡ı 
Ò‰ÌÂÛÒÒÍÓÈ  ÔÓÎÓÒ˚  - 
ÒÏÓÎÂÌÒÍËı,
ÚÛθÒÍËı, ÓÎӂÒÍËı.
ÇÂ͇ÏË 
ÒÓÁ‰‡‚‡‚¯ËÂÒˇ  Ú‡‰ËˆËË 
ÍÓÏÔÓÌӂÍË  ÛÁÓ‡  ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡˛Ú 
˜ÂÚÍÓÒÚ¸ 
ÓÙÓÏÎÂÌËfl  ‚¢Ë,
˚‡Ê‡˛˘Û˛Òfl  ‚ 
ÏÓÌ˘ÌÓÏ 
ÒÓ˜ÂڇÌËË 
Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı 
ÛÁÓÓÏ  Û˜‡ÒÚÍӂ  Ò 
Û˜‡ÒÚ͇ÏË 
ÌÂÁ‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË,
˄‡˛˘ËÏË 
Óθ 
ÙÓ̇. ùڇ  „‡ÏÓÌËfl 
ÓÒÚ˄‡ÂÚÒfl  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÔÓÔÓˆËÓ̇θÌӄӠ
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË  Ë 
ÙÓ̇, Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÎӄËÍË,
Òӄ·ÒÌÓ  ÍÓÚÓÓÈ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï 
Óˇ‡ÁÓÏ 
ÂÍÓËÛÂÚÒfl  ‚Âı  Ë 
ÌËÁ 
ËÁ‰ÂÎËfl,  
ÒÂ‰Ë̇  Ë 
ÂڇÎË. ç‡ÔËÏÂ,
ÛÍ‡¯ÂÌË 
̇ÌÓÒËÎÓÒ¸  ̇ 
ÓˇÓÁËÏ˚ 
ÔӂÂıÌÓÒÚË.
ó‡ÒÚË 
Ûˇ‡ı,
Ì‚ˉÌ˚ 
ËÁ-ÔӉ  ÔÓÌ‚˚  ËÎË 
ÔÂ‰ÌË͇,
Óˇ˚˜ÌÓ 
Ì 
ÛÍ‡¯‡ÎËÒ¸.
éÒÓˇ‡fl  Óθ 
ÓڂӉË·Ҹ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚Ï 
ÎËÌËflÏ-¯‚‡Ï. éÌË 
ÒÎÛÊËÎË 
‡ÌˈÂÈ  ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ,
˛˘ÂÈ 
̇˜‡ÎÓ 
ÍÓÏÔÓÁˈËË  ÛÁÓ‡,
ÍÓÚÓ‡fl  ˜‡ÒÚÓ 
Á‡‚ËÒ· 
ÓÚ 
ÎËÌ˚ 
Ë  ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËfl  ¯‚‡. 燘‡ÎÓ  Ë 
ÍÓ̈ 
¯‚‡  ËÌӄ‰‡ 
ÛÍ‡¯‡ÎË  ÓÒÓˇ˚Ï  ÛÁÓÓÏ. Ç  ‚˚¯Ë‚Í 
χËÈÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚  ‰‡Ê  ̇Á‚‡ÌËfl 
ÌÂÍÓÚÓ˚ı 
˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚ı 
ÔËÂÏӂ  ÔÓËÒıӉËÚ  ÓÚ  Ëı 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ÓÍÓÎÓ  ¯‚‡.
ò‚˚,
ÒÓ‰ËÌfl˛˘Ë  Û͇‚  ÒÓ  ÒڇÌÓÏ  Ûˇ‡ıË,
ÒڇÎË 
҂Ó„Ӡ
Ӊ‡ 
ÓÒÌӂÓÈ  ‰Îfl  ˆÂÎ˚ı 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚ı 
ÒËÒÚÂÏ  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
ÔΘ‚ӄӠ ÔÓfl҇  Ò 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï  ˆÂÌÚÓÏ,‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï  ÔӉ  ÔΘ‚˚Ï 
ÒÛÒڇ‚ÓÏ. ùÚÓÚ  ˆÂÌÚ  ‚ 
ÛÒÒÍËı 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı‡ı 
(͇„‡ÔÓθÒÍËı 
ÓÓÌÂÊÒÍËı)
, ‡ 
ڇÍÊ 
 
χËÈÒÍËı  Ë 
ÏÓ‰Ó‚ÒÍËı
ÛÍ‡¯‡ÎÒfl 
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ˇÓ„‡Ú˚Ï  ÔÓ  ËÒÛÌÍÛ  Ë 
ÒÎÓÊÌ˚Ï  ÔÓ  ÚÂıÌËÍ  ÛÁÓÓÏ,
Ò 
ÍÓÚÓ˚Ï 
ÏÓÌ˘ÌÓ 
ۂflÁ˚‚‡ÎÓÒ¸ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ  Ûˇ‡ÌÒڂӠ ‚Ò„Ӡ Û͇‚‡. ç‡ÔËÏÂ,
ÔΘ‚‡fl 
˚¯Ë‚͇ 
ÛÒÒÍËı  Ûˇ‡ı 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ  ӉÌÛ  ËÎË 
ÌÂÒÍÓθÍÓ 
ÛÁÓÌ˚ı  ÔÓÎÓÒ  ‡Á΢ÌÓÈ  ¯ËËÌ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı  ÔÓÔÂÂÍ  ÔΘ‡. ë‡Ï‡fl 
¯ËÓ͇fl  Óˇ˚˜ÌÓ  ÔËÏ˚͇ÂÚ  Í 
ÓÒÌӂ‡Ì˲  ÔÓÎË͇,
fl‚ÎflflÒ¸  ҂flÁÛ˛˘ËÏ  Á‚ÂÌÓÏ  ÏÂʉ۠
ÔÓÎËÍÓÏ  Ë 
ÛÁÍËÏË  ÛÁÓÌ˚ÏË 
ÔÓÎÓ҇ÏË, ËÚÏ˘ÌÓ 
ÔÓÍ˚‚‡˛˘ËÏË  Û͇‚  ‚ÔÎÓÚ¸  ‰Ó 
Á‡ÔflÒÚ¸fl. ò‚˚ 
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
ÔÓÎË͇ 
Ë  ‚ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË  Ûˇ‡ıË  ڇÍÊ 
˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ.
ìÍ‡¯ÂÌË  ÓÍÓÎÓ  ‚˚ÂÁ‡  „ÓÎӂËÌ˚ 
ÒÓÒڇ‚ÎflÂÚ  ‚ 
ӉÌËı 
ÒÎÛ˜‡flı  ÛÁÍÛ˛  „·‰ÍÛ˛ 
ËÎË 
ÛÁÓÌÛ˛ 
ÔÓÎÓÒÍÛ, ‚  ‰ۄËı  - 
ÒËθÌÓ  ‡Á‚ËÚÓ 
̇„ۉÌÓ 
ÛÍ‡¯ÂÌË  ËÎË  ‚ 
ˉ 
fl‰‡ 
ԇ‡ÎÎÂθÌ˚ı 
Í‡ÒÓ˜Ì˚ı  ÔÓÎÓÒ  (‚ 
flÁ‡ÌÒÍÓÈ  ӉÂʉÂ),
ËÎË  ‚  ‚ˉ 
ÔflÏÓۄÓθÌË͇  Ò 
ÒËÏÏÂÚ˘Ì˚Ï  ÛÁÓÓÏ  (‚ 
͇„ÓÔÓθÒÍËı  Ûˇ‡ı‡ı).
ê‡ÁÏ¢ÂÌË  ÛÁÓ‡  ̇ 
ÚÓÈ 
ËÎË 
ËÌÓÈ 
¢ˠ
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÓ 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚ¸˛  Ë 
ÔӉ˜ËÌÂÌÓ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌÓÈ  ÎӄËÍÂ. ÑÓÏËÌËÛ˛˘ÂÏÛ 
ÍÓ΢ÂÒڂ۠ ÛÁÓ‡  ‚ 
͇ÍÓÈ-ÌˡÛÚ¸  ˜‡ÒÚË 
ËÁ‰ÂÎËfl  ‚‚ÂıÛ 
ËÎË 
ÌËÁÛ 
ÒÓÓڂÂÚÒÚ‚Û˛Ú  ÍÓ΢ÂÒڂӠ Ë 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË  „Ӡ ‚ 
ۄËı 
ÏÂÒڇı. ç‡ÔËÏÂ,
ÂÒÎË  ‚  Ûˇ‡ı  ‚ 
Ì‡ËˇÓθ¯ÂÈ 
ÒÚÂÔÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ 
̇„ÛÊÂÌ 
ÔΘ‚ÓÈ  ÔÓflÒ,
ÚÓ 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ ‚˚¯Ë‚ÍË,
͇͠
Ô‡‚ËÎÓ,
Ûˇ˚‚‡ÂÚ 
̇ 
Û͇‚‡ı 
Ë 
ÌËÁÛ. àÌӄ‰‡ 
Ì‡ËˇÓθ¯Û˛ 
ÛÁÓÌÛ˛ 
̇„ÛÁÍÛ  ÌÂÒÂÚ  ÔӉÓΠ Ûˇ‡ıË  (̇ÔËÏÂ,
 
Ô‡Á‰Ì˘ÌÓÈ  Ûˇ‡ı 
̇ÒÂÎÂÌËfl 
Ò‚ÂÌ˚ı  ӷ·ÒÚÂÈ  - 
ä‡„ÓÔÓθÒÍÓÈ,
Äı‡Ì„ÂθÒÍÓÈ).
èÓÎÓ҇ 
Ó̇ÏÂÌڇ  ‚ 
ÓډÂθÌ˚ı 
ÒÎÛ˜‡flı  ËÏÂÂÚ  ¯ËËÌÛ  ˇÓΠ 30 
ÒÏ. Ç 
ÚÂı 
ÒÎÛ˜‡flı, Íӄ‰‡  Ûˇ‡ı‡  ‚ÌËÁÛ 
ÛÍ‡¯‡Î‡Ò¸  χÎÓ  ËÎË  ‚Ó‚Ò  Ì  ÛÍ‡¯‡Î‡Ò¸,
ÔӂÂı 
Ì 
̇‰Â‚‡ÎÒfl  ڇ͠
̇Á˚‚‡ÂÏ˚È  ÔӉÓΠ (Äı‡Ì„ÂθÒ͇fl  ӷ·ÒÚ¸). éÌ 
Ô‰Òڇ‚ÎflΠ ËÁ  Ò¡fl 
Ӊ 
ıÓ΢‚ÓÈ  ˛ˇÍË  Ò 
Ó˜Â̸ 
¯ËÓÍÓÈ  ÔÓÎÓÒÓÈ 
˚¯ËÚӄӠ ËÎË 
˚Ú͇ÌÌӄӠ ÛÁÓ‡,
ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ  ‡Ò¯ËÚӄӠ
ˆ‚ÂÚÌ˚Ï  „‡ÛÒÓÏ  Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌÌӄӠ ÔÓ  Í‡˛  ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÓÈ 
ˇ‡ıÓÏÓÈ  ËÁ 
¯ÂÒÚË. é˜Â‚ˉÌÓ,
˝ÚÓ 
҂flÁ˚‚‡ÎÓÒ¸  ÒÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ  Ì  ÚÓθÍÓ 
ÛÍ‡ÒËÚ¸ 
ÍÓÒÚ˛Ï, ÌÓ  Ë 
ÔӉ˜ÂÍÌÛÚ¸ 
ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸  Ù˄Û˚,
Ôˉ‡Ú¸ 
ÂÈ 
ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌ˚È  ‚ˉ. äÓÏ  ÚӄÓ,
˚¯Ë‚͇ 
̇ 
ÔӉÓΠ
ÌÂÒÂÚ 
Ë 
ÛÚËÎËڇÌÛ˛ 
̇„ÛÁÍÛ. êÛˇ‡ıË  Ò 
ÔӉÓ·ÏË  ̇‰Â‚‡ÎË 
̇ 
ÔÓÍÓÒ,
ÍÓÚÓ˚È  Ò˜ËڇÎÒfl 
Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ. 燠
ÔÓÍÓÒ  Ûˇ‡ıË 
ˇ˚ÒÚÓ 
̇ÏÓ͇ÎË  ÓÚ 
ÓÒ˚, ‡ 
ÔÎÓÚ̇fl  ‚˚¯Ë‚͇  ̇ 
ÔӉÓΠ
ÓˇÂ„‡Î‡  ÌӄË. òËË̇ 
"ÛÍ‡Ò‡"  ÔӉÓ· 
ı‡‡ÍÚÂËÁӂ‡Î‡ 
Û͇‰ÂθÌˈ۠ Ë 
ˇ˚· 
Ô‰ÏÂÚÓÏ 
Ó‰ÓÒÚË.
èӉÛχÌÌÓÒÚ¸  Ë 
ÒÚÓÈÌÓÒÚ¸ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌӄӠ
‡ÁÏ¢ÂÌËfl  ÛÁÓ‡, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË  ̇ 
Ûˇ‡ı‡ı,
̇ˇÎ˛‰‡˛ÚÒfl  ‚ 
ÚÂı 
ÒÎÛ˜‡flı, Íӄ‰‡  Ûˇ‡ıË  ˇ˚ÎË 
‰ËÌÒڂÂÌÌ˚ÏË 
ÂڇÎflÏË  ÍÓÒÚ˛Ï‡,
̇‰Â‚‡ÎËÒ¸  ˇÂÁ 
ÔÓÌ‚˚ 
Ë 
҇‡Ù‡Ì‡. ç‡ÔËÏÂ,
 
ӷ·ÒÚflı, „‰Â  ÔÓÌ‚‡ 
Ò˜Ëڇ·Ҹ 
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸˛ 
ÚÓθÍÓ  ÊÂÌÒÍӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡,
‚ۯÍË 
Ó 
Á‡ÏÛÊÂÒڂ‡  ÌÓÒËÎË    ӉÌÛ  Î˯¸  Ûˇ‡ıÛ. Ç  ˝ÚÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â  Ûˇ‡ıÛ 
ÛÍ‡¯‡ÎË  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ  Ë 
 
ÔΘ‚ÓÈ  ˜‡ÒÚË, Ë  ÔÓÒÂ‰ËÌ  Ë 
ÌËÁÛ. ìÁÓ 
ÔÓÔÓˆËÓ̇θÌÓ  Á‡ÔÓÎÌflΠ
ÔӂÂıÌÓÒÚ¸  Òڇ̇  Ûˇ‡ıË,
‡ÒÔÓ·„‡flÒ¸  ‚ÓÍۄ 
ÓÎӂËÌ˚, ̇  „ۉË, ̇  Û͇‚‡ı  ‚‰Óθ  ¯‚Ó‚  Ë 
ÌËÁÛ. éÒÓˇÂÌÌÓÈ 
Í‡ÒÓÚÓÈ  ÛÁÓ‡  Ë 
„Ӡ
ËÒÍÛÒÌ˚Ï  ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂÏ 
ÓÚ΢‡˛ÚÒfl  Ûˇ‡ıË  ̇Ӊӂ 
èӂÓÎʸfl,
Ô‰Òڇ‚Îfl˛˘Ë  ÒÓˇÓÈ 
ËÁÛÏËÚÂθÌ˚  Óˇ‡Áˆ˚ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÈ 
ÍÓÏÔÓÁˈËË  ‚¢Ë.
ìÍ‡¯ÂÌË  ӉÂʉ˚ 
˚ÔÓÎÌflÎÓÒ¸  ÚÂÏfl 
ÒÔÓÒÓˇ‡ÏË:
Ú͇˜ÂÒڂÓÏ, ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
̇¯Ë‚͇ÏË 
‡Á΢Ì˚ı  χÚÂˇÎӂ  - 
ÚÂÒ¸Ï˚,
ÍÛÊ‚. ó‡˘Â  ‚Ò„Ӡ ˝ÚÓ  ˇ˚ÎÓ  ˇ‡ÌÓ 
Ú͇˜ÂÒڂӠ Ò 
Ó̇ÏÂÌÚÓÏ,
˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï 
Í‡ÒÌÓÈ  ÌËÚ¸˛  ӉÌËÏ 
˜ÂÎÌÓÍÓÏ. ìÁÓ 
ÙÓÏËӂ‡ÎÒfl
 ÛÚÓ˜ÌÓÈ  ÌËÚ¸˛,
ÔÂÂÍ˚‚‡‚¯ÂÈ  ÌËÚË  ÓÒÌӂ˚. ùÎÂÏÂÌÚ˚ 
Ó̇ÏÂÌڇ 
˜Â‰ӂ‡ÎËÒ¸  Ò 
ÔÓ҂ÂڇÏË  ÙÓ̇. èËÏÂÌflÎÓÒ¸  Ë 
Á‡Í·‰ÌÓ 
Ú͇˜ÂÒڂÓ,
Íӄ‰‡ 
‡Á΢Ì˚  ˜‡ÒÚË  ÛÁÓ‡ 
Ú͇ÎËÒ¸  Ò  ÔÓÏÓ˘¸˛ 
‡Á΢Ì˚ı 
˜ÂÎÌÓÍӂ. í͇ÌÌ˚È  ÛÁÓ 
ÛÔÓÚ¡ÎflÎÒfl  „·‚Ì˚Ï 
Óˇ‡ÁÓÏ  ‰Îfl  ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl  Û͇‚Ó‚,
ÌËÊÌÂÈ 
˜‡ÒÚË 
Ûˇ‡ı,
ÔÂ‰ÌËÍӂ,
̇‚Â¯ÌËÍӂ. ó‡ÒÚÓ 
ÛÁÓÌ˚ 
ÔÓÎÓÒ˚  ËÒÍÛÒÌÓ 
ÓÔÓÎÌflÎËÒ¸  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ÒÓÒڇ‚Îflfl 
ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚È  ÔÓ  Í‡ÒÓÚ  ‰ÂÍÓ.
Ç˚¯Ë‚͇ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ÓÚ΢‡ÂÚÒfl 
Ì‡ËˇÓθ¯ËÏ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËÂÏ  ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı 
ÔËÂÏӂ  Ë 
ÒÔÓÒӷӂ. Ç˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚ 
ÒÚÂÊÍË  ÚÓ  ÔÎÓÒÍÓ 
ÔÓÍ˚‚‡˛Ú 
ÔӂÂıÌÓÒÚ¸  Ú͇ÌË,
͇͠
ÒÎ˂‡flÒ¸  Ò 
ÌÂÈ, ÚÓ  Óˇ‡ÁÛ˛Ú  ÌÓ‚Û˛ 
هÍÚÛÛ, ͇͠
ÒÚӘ‚ÓÈ  ÚÂıÌËÍÂ.
ä‡ÒÓÚÓÈ  Ë 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËÂÏ  ¯‚Ó‚ 
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl  ÚÂıÌË͇ 
˚ÒÓÍÓÈ  „·‰Ë,
ÔËÏÂÌfl˛˘‡flÒfl  ‚ 
ÁÓÎÓÚÓÏ  ¯Ëڸ  ËÎË  ‚ 
˚¯Ë‚Í 
ÊÂϘۄÓÏ  Ë 
‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË  ͇ÏÌflÏË.
í̸͇ 
ÛÍ‡¯‡Î‡Ò¸
˚¯Ë‚ÍÓ 
ˇÂÁ 
Ô‰‚‡ËÚÂθÌӄӠ
ËÒÛÌ͇,
ÛÁÓ 
˚ÔÓÎÌflÎÒfl 
ÒÚÂÊ͇ÏË  ÔflÏÓ  ÔÓ  ÌËÚflÏ  ÛÚ͇ 
Ë 
ÓÒÌӂ˚. í‡Íӂ‡ 
˚¯Ë‚‡Î¸Ì‡fl 
ÚÂıÌË͇  Ë  ‚ 
ÛÒÒÍËı 
ÍÓÒÚ˛Ï‡ı, Ë  ‚ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡ı  ‰ۄËı  ̇ӉÌÓÒÚÂÈ,
̇ÔËÏÂ,  ̇Ӊӂ  èӂÓÎʸfl. Ö 
ÒÓÒڇ‚Îfl˛Ú  ¯‚˚  "̇ˇÓ", ÓÒÔËÒ¸,
ÍÂÒÚ, ÍÓ҇fl  ÒÚÂÊ͇,
Ò˜ÂÚ̇fl 
·‰¸,
ÒÚӘ‚‡fl  ‚˚¯Ë‚͇,
¯Ëڸ 
ÔÓ 
˚ÂÁ‡Ï. ê‡ÁÏÂ  ÒÚÂÊ͇  Á‡‚ËÒÂΠ ÓÚ  ÚӄÓ,
ÒÍÓθÍÓ  ÌËÚÂÈ  ÓÒÌӂ˚  Ë 
ÛÚ͇ 
Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl  ˄ÎÓÈ. ÇÂ΢Ë̇ 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ  ÛÁÓ‡  Ë 
ÒÂÈ 
˚¯ËÚÓÈ  ÔÎÓ˘‡‰Ë 
ÓÔ‰ÂÎfl·Ҹ  Ë 
‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î‡Ò¸  ÔÓ 
ÍÓ΢ÂÒڂ۠ ÒÚÂÊÍӂ  Ë 
ÌËÚÂÈ Ú͇ÌË. Ç  ‚˚¯Ë‚Í 
ÌÂÍÓÚÓ˚ı  ̇ӉÌÓÒÚÂÈ  Ò̇˜‡Î‡ 
˚ÔÓÎÌflÎÒfl 
ÍÓÌÚÛ  ÛÁÓ‡ 
(χËÈÒ͇fl  ‚˚¯Ë‚͇),
ÌÛÚË 
ÍÓÚÓӄӠ Á‡ÚÂÏ 
˚¯Ë‚‡ÎÒfl  Ó̇ÏÂÌÚ. ÑÎfl  ‚˚¯Ë‚Í 
ÔËÏÂÌflÎË  ÒÔˆˇθÌ˚  ÌËÚÍË,
Ëϲ˘Ë 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ 
ÍÛÚÍÛ. àı 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎË  ËÁ  θÌflÌӄӠ Ë 
¯ÂÒÚflÌӄӠ ‚ÓÎÓÍ̇  Ë 
Í‡ÒËÎË  ÂÒÚÂÒڂÂÌÌ˚ÏË 
Í‡ÒËÚÂÎflÏË.
èÓÁ‰Ì  ÔÓÎÛ˜ËÎË 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË 
ÔÓÍÛÔÌ˚ 
˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚  ÌËÚÍË  - 
ıÎÓÔ˜‡ÚÓˇÛχÊÌ˚Â,
ÛÒ, ¯ÂÎÍ.
ÑÎfl 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ÛÁÓ‡  ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚  ÔËÏÂÌflÎÓÒ¸  Ò‡ÁÛ 
ÌÂÒÍÓθÍÓ  ‚ˉӂ  ‚˚¯Ë‚‡Î¸ÌÓÈ 
ÚÂıÌËÍË  ËÎË  ¯‚Ó‚. ç‡ÔËÏÂ,
"̇ˇÓ" 
ÓÔÓÎÌflÎÒfl  „·‰¸Â‚ÓÈ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  Ë 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  ÍÂÒÚÓÏ. äӂӂ˚È  ÛÁÓ 
χËÈÒÍÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÓÒÌӂ‡ÌÌ˚È  ̇ 
ÍÓÒÓÏ 
ÒÚÂÊÍÂ,
ӷӄӢ‡ÎÒfl 
‡ÁÂÊÂÌÌ˚ÏË
‡Á‡ˇÓÚ͇ÏË
ÔÓÎÛÍÂÒÚÓÏ.
åÓ‰Ó‚Ò͇fl  ‚˚¯Ë‚͇ 
ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒfl 
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ 
ˇÓθ¯Ó„Ó  ÍÓ΢ÂÒڂ‡  ¯‚Ó‚  - 
ÍÓÒ˘ÍË,
ÓÈÌӄӠ
ÍÂÒڇ,
˝ÁflÌÒÍËı,
Ú‡ÏˇÛÌ˚ı.
èË  ‚ÒÂÏ 
ÏÌӄÓÓˇ‡ÁËË  ‚˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚ı  (‡ˇÓ˜Ëı) 
ÔËÂÏӂ  ̇ӉÌ˚  ‚˚¯Ë‚ÍË  ̇ 
ӉÂʉ 
ÓÚ΢‡˛ÚÒfl 
ÌÂÓˇ˚˜‡ÈÌÓÈ 
Òӄ·Òӂ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌӄӠ Á‡Ï˚Ò·  Ë 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍӄӠ
ËÒÔÓÎÌÂÌËfl.
ä‡Í 
Ô‡‚ËÎÓ, ‚ 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË  ӉÂʉ˚  ‚Ò  ÒÔÓÒÓˇ˚  ÛÍ‡¯ÂÌËfl 
ÒÓ‰ËÌflÎËÒ¸:
ÛÁÓ˚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  Ë 
Ú͇˜ÂÒڂÓÏ,
ÓÔÓÎÌflÎËÒ¸ 
̇¯Ë‚͇ÏË  ËÁ 
ÎÂÌÚ,
ÔÓÁÛÏÂÌڇ,
ÚÂÒ¸Ï˚. èË  ˝ÚÓÏ  ̇¯Ë‚ÍË  ËÎË 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡ÎË  ‚˚¯Ë‚ÍÛ  Ë 
Ú͇ÌÌ˚È 
Ó̇ÏÂÌÚ,
͇͠ ˝ÚÓ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ‚ 
flÁ‡ÌÒÍÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï 
(̇‚Â¯ÌËÍË),
ËÎË 
fl‚ÎflÎËÒ¸ 
҇ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓÈ  ‰ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÈ 
ÔÓÎÓÒÓÈ,
͇͠
͇Èχ 
̇ 
ÓÎӂÒÍËı  Ë 
ÓÓÌÂÊÒÍËı  ԇÌ‚‡ı,
̇ 
ÛÒÒÍËı  ҇‡Ù‡Ì‡ı.
Ñӯ‰¯Ë  ‰Ó 
̇Ҡ
Óˇ‡Áˆ˚ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ۉ˂Îfl˛Ú 
ˇÓ„‡ÚÒڂÓÏ  Ë 
ËÁÓˇÂڇÚÂθÌÓÒÚ¸˛ 
Ó̇ÏÂÌڇ,
ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ 
ˆ‚ÂÚӂӄӠ
¯ÂÌËfl. íÓÊÂÒڂÂÌÌÓÒÚ¸,
Ô‡Á‰Ì˘ÌÓÒÚ¸,
ÛÏÂÌË 
ÚÓÌÍÓ 
ÓÔÂËӂ‡Ú¸ 
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚ÏË  Ë 
ÚÓ̇θÌ˚ÏË 
ÒÓ˜ÂڇÌËflÏË 
Í‡ÒÓÍ 
҂ˉÂÚÂθÒڂÛÂÚ  Ó 
ÔËÒÛ˘ÂÏ  ̇Ӊ۠
͇˜ÂÒڂ  ‚ˉÂÚ¸ 
Í‡ÒÓÚÛ  ‚ 
ÊËÁÌË 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍË 
ÓÙÓÏÎflÚ¸  ҂ÓÈ  ˇ˚Ú.
ÇÂ‰Û˘ËÏË 
ˆ‚ÂÚӂ˚ÏË  ÚÓ̇ÏË  ‚ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ  fl‚Îfl˛ÚÒfl  ˇÂÎ˚È,
Í‡ÒÌ˚È  Ë 
ÒËÌËÈ. èÂËÏÛ˘ÂÒڂÂÌÌÓ 
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  ˇ˚Π ÛÁÓ 
˚¯Ë‚ÍË 
̇ 
Ûˇ‡ı‡ı,
ÔÂ‰ÌË͇ı,
̇‚Â¯ÌËÍӂ,
¯Û¯Ô‡Ì‡ı, ËÁ„ÓÚӂÎfl‚¯ËıÒfl  ËÁ
θÌflÌ˚ı  ËÎË 
¯ÂÒÚflÌ˚ı 
Ú͇ÌÂÈ  ˇÂÎӄӠ
ˆ‚Âڇ. ä‡ÒÌ˚È  ˆ‚ÂÚ  ˇ˚Π Û  ̇Ӊ‡  ҇Ï˚Ï  βˇËÏ˚Ï. ëÌËÏ  ˇ˚ÎÓ  ÚÂÒÌÓ 
҂flÁ‡ÌÓ  ÔÓÌflÚ  Í‡ÒÓÚ˚  β‰ÂÈ  Ë 
ÔËӉ˚. ë‡Ï˚ÏË 
̇fl‰Ì˚ÏË 
Ò˜ËڇÎËÒ¸  ӉÂʉ‡  ËÁ  Í‡ÒÌÓÈ  Ú͇ÌË  (҇‡Ù‡Ì˚,
ÔÓÌ‚˚), ‚˚¯Ë‚͇  Í‡ÒÌ˚ÏË  ÌËÚ͇ÏË.
ÉÓÒÔӉÒڂӠ
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  ‚ 
ÂÍÓÓÚ˂ÌÓÏ 
¯ÂÌËË  ӉÂʉ˚ 
ı‡‡ÍÚÂÌÓ  ‰Îfl  ÏÌӄËı 
̇ӉÌÓÒÚÂÈ.
åÓÊÌÓ 
ÒÂÚËÚ¸ 
˚ÔÓÎÌÂÌË  ‰ÂÍÓ‡ 
ÚÓθÍÓ  Í‡ÒÌ˚Ï  ˆ‚ÂÚÓÏ. ç‡ÔËÏÂ,
 
˚¯Ë‚Í 
̇ 
Ô‰ÏÂڇı  ӉÂʉ˚ 
Ò‚ÂÌ˚ı  ӷ·ÒÚÂÈ 
êÓÒÒËË 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˚ 
ˇÓ„‡ÚÂȯË 
ÓÚÚÂÌÍË  Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ -   ÓÚ  ÌÂÊÌÓ- ÓÁӂӄӠ ‰Ó 
ÛÒÚÓ-
Í‡ÒÌӄÓ. ëÚÂÊ͇ÏË,
˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË  Í‡ÒÌÓÈ 
ÌËÚÍÓÈ,
ÒÚÓflÚÒfl  Ë 
ÍÓÌÚÛ˚ 
ËÒÛÌÍӂ, Ë  Ëı 
ÌÛÚÂÌÌfl  ˜‡ÒÚ¸. ìÁÓ  ÚÓ  Ò„Û˘‡ÂÚÒfl,
ÚÓ  ÒڇÌӂËÚ¸Òfl  ‰ÍËÏ. Ç 
ÒÓ˜ÂڇÌËË  Ò 
flÍËÏË  ÍÛÒ͇ÏË  ÍÛχ˜‡  ̇ 
ÔÓÎË͇ı,
·ÒÚӂˈ‡ı, ̇  ÍÓ̈‡ı  Û͇‚Ó‚  Ë 
ÔÂ‰ÌËÍӂ 
Óˇ‡ÁÛ˛ÚÒfl ۉ˂ËÚÂθÌ˚ 
ÚÓ̇θÌ˚  ÍÓÏÔÓÁˈËË.
ê‡Á΢Ì˚ 
ÓÚÚÂÌÍË  Ë 
ËÌÚÂÌÒ˂ÌÓÒÚ¸ 
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ 
ÒÓÁ‰‡˛Ú  Ó˜Â̸  ÚÓÌÍÛ˛  „‡ÏÓÌ˲.
èÂӷ·‰‡ÌË 
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  ‚ 
ÛÍ‡¯ÂÌËflı 
ı‡‡ÍÚÂÌÓ  Ë 
Îfl 
ӉÂʉ˚ 
̇ӉÌÓÒÚÂÈ  ÇÓ΄Ó-
ä‡Ï¸fl. í‡Í  χËÈÒ͇fl  ‚˚¯Ë‚͇  ÓÚ΢‡ÂÚÒfl 
ÓÒÓˇÓÈ  Í‡ÒÓÚÓÈ 
ÓÚÚÂÌÍӂ 
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  ÓÚ  flÍӄӠ ‰Ó 
ÚÂÏÌӄӠ Í‡ÒÌÓ-
ÍÓ˘Ì‚ӄÓ.
ÑÂÍÓ‡Ú˂Ì˚È  ÛˇÓ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÔË 
ÓÏËÌËÛ˛˘ÂÏ 
Á‚Û˜‡ÌËË  Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  ÏÓÊÂÚ 
Íβ˜‡Ú¸  ‚  Ò¡fl  Ë 
ۄË 
flÍË 
ÚÓ̇, ˜‡ÒÚÓ 
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚Â,
ڇÍË  ͇͠
ÁÂÎÂÌ˚È,
ÒËÌËÈ,
Ó‡ÌÊ‚˚È,
ÊÂÎÚ˚È. ñ‚ÂÚӂÓ 
¯ÂÌË 
ÓډÂθÌÓÈ  ‚¢ˠ
˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl  ‚ 
ÒÓÓڂÂÚÒڂËË
Ò 
ÍÓÏÔÓÁˈËÂÈ  ÍÓÒÚ˛Ï‡.
èÓ˝ÚÓÏÛ  ˆ‚ÂÚ 
ÛÁÓ‡ 
̇ 
Ûˇ‡ı‡ı 
Ó„‡Ì˘ÌÓ 
ÒÓ‰ËÌflÂÚÒfl  Ò 
̇Ò˚˘ÂÌÌ˚Ï  ˆ‚ÂÚÓÏ  ‚¢ÂÈ,
̇‰Â‚‡‚¯ËıÒfl  ҂ÂıÛ  - 
ÔÓÌ‚,
҇‡Ù‡Ìӂ, ˛ˇÓÍ,
ÍÓÚÓ˚ 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎËÒ¸  ËÁ  Ú͇„ÌÂÈ  ÒËÌ„Ó,
˜ÂÌӄÓ,
ÂÊ  Í‡ÒÌӄӠ Ë 
ÁÂÎÂÌӄӠ ˆ‚ÂÚӂ.
Ρ˘Â 
ÍÓÎÓËÒÚ˘ÂÒÍÓ  ¯ÂÌË 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  Á‡‚ËÒËÚ  ÓÚ 
ÔÓÔÓˆËÈ  ˜‡ÒÚÂÈ  ‡ÁÌ˚ı 
ˆ‚ÂÚӂ˚ı  ÚÓÌӂ, ı‡‡ÍÚÂ‡  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl  ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË
Ë  ÙÓ̇. ç‡ÔËÏÂ,
‡Á¯ÂÌ̇fl  ‚˚¯Ë‚͇  ӉÂʉ˚ 
Ò‚ÂÌ˚ı 
ӷ·ÒÚÂÈ  Ò 
Û˜‡ÒÚËÂÏ  ‚ 
ÛÁÓ 
ˇÂÎӄӠ
ˆ‚Âڇ 
Ú͇ÌË 
ÒÓÁ‰‡ÂÚ 
Ô˜‡ÚÎÂÌË 
ËÁfl˘ÂÒڂ‡,
ÊÛÌÓÒÚË,
ÌÂÍÓÚÓÓÈ 
ÓÒ·ˇÎÂÌÌÓÒÚË  Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ. Ç  ӉÂʉ 
ÊËÚÂÎÂÈ  ˛ÊÌ˚È 
ӷ·ÒÚÂÈ  - 
í‡ÏˇÓ‚ÒÍÓÈ,
ÓÎӂÒÍÓÈ,
 
Í‡ÒÌ˚Ï  ˆ‚ÂÚÓÏ  ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl 
Ú͇ÌÌ˚  Ó̇ÏÂÌڇθÌ˚ 
ÔÓÎÓÒ˚  Ë 
˚¯Ë‚ÍË, ‡ 
ÔÓ҂ÂÚ˚  ÙÓ̇ 
Ì‚ÂÎËÍË, ˝ÚÓÚ  ˆ‚ÂÚ 
ÒÓÁ‰‡ÂÚ  ˝ÙÙÂÍÚ 
ˇÓθ˘ÓÈ  flÍÓÒÚË  Ë 
Á‚Û˜ÌÓÒÚË.
óÂÌ˚È  ˆ‚ÂÚ,
͇͠
Ô‡‚ËÎÓ,
ÔËÏÂÌflÂÚÒfl  ‰Îfl  ӷӄ‡˘ÂÌËfl  Ë 
ÛÒËÎÂÌËfl 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ Á‚Û˜‡ÌËfl 
ÓÒÌӂÌ˚ı  ÚÓÌӂ,
Ӊ̇ÍÓ 
  fl‰Â  ÒÎÛ˜‡Â‚  ÓÌ  fl‚ÎflÂÚÒfl  ‚Â‰Û˘ËÏ. èËÏÂÓÏ  ÏӄÛÚ 
ÒÎÛÊËÚ¸ 
ÍÓÒÚ˛Ï˚ 
ÊËÚÂÎÂÈ 
ÓÓÌÂÊÒÍÓÈ  ӷ·ÒÚË,
  ڇÍÊ  „‡„‡ÛÁӂ, ÏÓΉ‡‚‡Ì.
Ç˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚ¸  Ë 
ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÒÚ¸  Óˇ˘Â„Ó 
ÍÓÎÓËڇ  ˝ÚËı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ 
ÒÚÓËÚÒfl  ̇ 
ÍÓÌÚ‡ÒÚ  flÍËı  ÔÓÌ‚,
ÓˇËθÌÓ 
Ó̇ÏÂÌÚËӂ‡ÌÌ˚ı  ÔÓ  ÔӉÓÎÛ, Ë 
‡Ù˘ÂÒÍÓÈ  ‚flÁË 
˜ÂÌӄӠ ÛÁÓ‡ 
̇ 
ˇÂÎÓÏ 
ÔÓÎÓÚÌ  Ûˇ‡ıË. éˇ˙‰ËÌÂÌ˲ 
ÍÓÌÚ‡ÒÚËÛ˛˘Â„Ó  ‚Âı‡  Ë 
ÌËÁ‡ 
ÒÎÛʇڠ
flÍË 
¯ÂÈÌ˚  ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ËÁ  ÔÓÁÛÏÂÌڇ  Ë 
ˇÛÒ, ‡ 
ڇÍÊ 
ÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚.
ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  - 
҂ÓÂÓˇ‡Á̇fl  ÙÓχ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍӄӠ
҇Ïӂ˚‡ÊÂÌËfl,
  ˆ‚ÂÚ  - 
˝ÚÓ 
flÁ˚Í 
̇Ӊ‡, ÓÒÓˇ˚È 
ÒÔÓÒÓˇ  ‚˚‡ÊÂÌËfl  ˜Û‚Òڂ. ùÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓ 
ÓÁ‰ÂÈÒڂË  ˆ‚Âڇ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ҂flÁ‡ÌÓ  Ò 
ÔÂ‰‡˜ÂÈ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı 
̇ÒÚÓÂÌËÈ  - 
ÚÓÊÂÒڂÂÌÌÓÒÚË,
‡‰ÓÒÚË, Ô˜‡ÎË. àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ 
҇ÏÓÈ 
Í‡ÒÓ˜ÌÓÈ  ˇ˚·  ӉÂʉ‡ 
Ô‡Á‰Ì˘̇fl. Ö  ‰ÂÍÓ 
ÔÓÒÚÓÂÌ  ̇ 
ÏÓÌËË  Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ  Ò 
Ó‡ÌÊ‚˚Ï,
ÔÛÔÛÌ˚Ï,
ÁÂÎÂÌ˚Ï.
á‡ÒÎÛÊ˂‡ÂÚ 
ÌËχÌËfl  ‡Á‰ÂÎÂÌË 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇ 
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚È  Ë 
ˇÛ‰Ì˘Ì˚È, ÔÓ 
ÔËÁ̇ÍÛ,
ÓÔ‰ÂÎfl˛˘ÂÏÛ  Ӊ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË.
é‰Âʉ‡,
ÔËÏÂÌflÂχfl  ‚ 
ˇ˚ÚÛ, ËÁ„ÓÚӂÎfl·Ҹ  ËÁ  ‡Á΢Ì˚ı  ÔÓ  ͇˜ÂÒڂ۠
χÚÂˇÎӂ, Ë  ˝ÚËÏ 
ÓÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸    ̇Á̇˜ÂÌËÂ,
ڇ͠
͇͠
ÓÒÓˇ˚ı 
ÙÓÏ 
ÔÓÍÓfl  ‚ 
̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÌÂÚ. îÓχ  ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ë 
ÓډÂθÌ˚ı  „Ӡ ‰ÂڇÎÂÈ  ˇ˚· 
Á‡ 
ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË 
ËÒÍβ˜ÂÌËflÏË  ‰ËÌÓÈ, ıÓÚfl 
ËÏÂÎËÒ¸ 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ 
ÓÚ΢Ëfl  ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ  ÚӄÓ, ÍÓÏÛ  ÍÓÒÚ˛Ï 
ÔË̇‰ÎÂʇÎ,
  Ë  ‰Îfl  ͇ÍËı 
ÒÎÛ˜‡Â‚ 
ÓÌ 
̇‰Â‚‡ÎÒfl.
è‡Á‰Ì˘Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ËÁ„ÓÚӂÎflÎÒfl  ËÁ  ˇÓΠ
ÚÓÌÍӄӠ
ÔÓÎÓÚ̇,
ÛÍ‡¯‡ÎÒfl 
ÓˇËθÌÓÈ, flÍÓÈ  Ë 
ÚۉÓÂÏÍÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
 
ÔÓÁ‰Ì  ‰Îfl 
˝ÚӄӠ
ÔËÏÂÌflÎËÒ¸  ڇÍË  "‰ÓӄËÂ" 
هˇ˘Ì˚  Ú͇ÌË,
͇͠ ÍÛχ˜,
Îfl ‚˚¯Ë‚ÍË  Ë 
ÓډÂÎÍË 
ÛÔÓÚ¡ÎflÎËÒ¸ 
ÔÓÍÛÔÌ˚  ÌËÚÍË  („‡ÛÒ,
¯ÂÎÍ), ÎÂÌÚ˚,
ÔÓÁÛÏÂÌÚ.
ÅۉÌ˘Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎÒfl  ËÁ  „ÛˇÓ„Ó,
˜‡ÒÚÓ 
ÔÓÒÍÓÌÌӄӠ
χÚÂˇ·,
ÛÍ‡¯‡Îfl 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  χÎÓ 
ËÎË 
ÒӂÒÂÏ 
Ì 
ÛÍ‡¯‡ÎÒfl. ÉÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚,
ÓˇÛ‚¸,
ÔËÏÂÌfl‚¯ËÂÒfl  ÔÓ  ˇÛ‰ÌflÏ, ˇ˚ÎË  ˇÓΠ
ÔÓÒÚ˚  ÔÓ 
ÙÓÏÂ,
ÂÍÓÛ 
Ë 
χÚÂˇ·Ï.
ÇÓÁ‡ÒÚ̇fl 
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸  ÍÓÒÚ˛Ï‡  ڇÍÊ 
ÓÔ‰ÂÎfl·Ҹ  Ú̸͇˛  Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌËflÏË.
ç‡ÔËÏÂ,
ÂÚÒ͇fl 
ӉÂʉ‡ 
Ô‰Òڇ‚Îfl·  ÒÓˇÓÈ  ӉÌÛ  Ûˇ‡ıÛ,
··Ҹ 
ËÁ 
ˇÓΠ
Ûˇ˚ı  Ú͇ÌÂÈ  ˜ÂÏ  ‰Â‚˘¸fl,
Ë  ÛÍ‡¯Â̇  ˇ˚·  Ó˜Â̸  χÎÓ. êÛˇ‡ıË  ‰Â‚Û¯ÂÍ 
Ó̇ÏÂÌÚËӂ‡ÎËÒ¸ 
ˇÓθ¯ËÏ  ÍÓ΢ÂÒڂÓÏ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ÒÓ  ÒÎÓÊÌ˚Ï 
ÛÁÓÓÏ. ç‡ËˇÓΠ ˇÓ„‡ÚÓÈ 
Ó̇ÏÂÌڇˆËÂÈ 
ÓÚ΢‡Ò·Ҹ  ӉÂʉ‡  ÏÓÎӉÓÈ 
ÊÂÌ˘ËÌ˚. é˜Â̸ 
ÒÍÓÏÌ˚ÏË  ÔÓ  ÓډÂÎÍ  ˇ˚ÎË  Ûˇ‡ıË 
ÔÓÊËÎ˚ı  Ë 
Òڇ˚ı 
ÊÂÌ˘ËÌ. ÑÎfl  ‚˚¯Ë‚ÍË  ‰Â‚˘¸Ëı,
ÊÂÌÒÍËı  Ë 
ӂ¸Ëı 
Ûˇ‡ı 
ÔËÏÂÌflÎËÒ¸ 
ÒÔˆˇθÌ˚  ÛÁÓ˚,
Ò˜Ëڇ‚¯ËÂÒfl 
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸˛  ӉÂʉ˚ 
ÊÂÌ˘ËÌ˚ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌӄӠ
ÓÁ‡Òڇ  Ë 
ÒÂÏÂÈÌӄӠ
ÔÓÎÓÊÂÌËfl. Ç 
ËÒÍÛÒÒڂ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ‚‡ÊÌÓ 
ÓÚÏÂÚËÚ¸  ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚ¸,
ÍÓÚÓÛ˛  ÏÓÊÌÓ  ˇ˚ÎÓ 
ˇ˚ 
̇Á‚‡Ú¸ 
"˜Û‚ÒڂÓÏ 
χÚÂˇ·". èӉ  ˝ÚËÏ 
˚‡ÊÂÌËÂÏ  ÔӉ‡ÁÛÏ‚‡ÂÚÒfl 
ÂÍӂÓÈ  ÓÔ˚Ú 
̇ӉÌ˚ı  χÒÚÂӂ,
ÍÓÚÓ˚È  ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  ‚ 
ÛÏÂÌËË  ËÁ‚Θ¸  ‚Ò 
ÙËÁ˘ÂÒÍË  Ë 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍË 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË  ËÁ 
Óˇ‡ˇ‡Ú˚‚‡ÂÏӄӠ Ò˚¸fl,
Ô‡‚ËθÌÓ  „Ӡ
ÔËÏÂÌËÚ¸,
Ò 
Ì‡ËˇÓθ¯ËÏ 
˝ÙÙÂÍÚÓÏ 
ÒÓ˜Âڇڸ 
‡Á΢Ì˚ 
χÚÂˇÎ˚,
ÚÓ˜ÌÓ 
Ë 
ËÒÍÛÒÌÓ  ‚˚ˇ‡Ú¸ 
ÚÂıÌËÍÛ 
Ó̇ÏÂÌڇˆËË.
ÑÓÏÓÚ͇ÌÌ˚ 
ÔÓÎÓÚ̇, ËÁ  ÍÓÚÓ˚ı  ¯ËÎË  ӉÂʉÛ,
ÓÚ΢‡ÎËÒ¸  ‰ۄ  ÓÚ 
ۄ‡ 
ÓÎÓÍÌËÒÚ˚Ï 
ÒÓÒڇ‚ÓÏ  (ÎÂÌ,
ÍÓÌÓÔÎfl, ¯ÂÒÚ¸),
ËÏÂÎË 
‡Á΢ÌÛ˛  ÚÓ΢ËÌÛ  Ë 
Ô·ÒÚËÍÛ. àÁ  ˇÓΠ
ÚÓÌÍËı  ÔÓÎÓÚÂÌ 
ËÁ„ÓÚӂÎfl·Ҹ  Ô‡Á‰Ì˘̇fl  ӉÂʉ‡,
ËÁ 
Ûˇ˚ı  - 
ˇÛ‰Ì˘̇fl. é‰Ì‡ÍÓ  ͇ÍӂӠ ˇ˚ 
ÌË  ˇ˚ÎÓ 
̇Á̇˜ÂÌË  ӉÂʉ˚,
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË 
҂ÓÈÒڂ‡  Ú͇ÌÂÈ  ‚Ò„‰‡ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸  ‰Îfl  ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl 
Ì‡ËˇÓθ¯ÂÈ 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË  ÙÓÏ˚.
é̇ÏÂÌڇˆËfl  ÔÓ  Ò‰Òڂ‡Ï  Ë 
ÚÂıÌËÍ 
ÒÓÓڂÂÚÒڂӂ‡Î‡ 
هÍÚÛ 
ÛÍ‡¯‡ÂÏ˚ı  Ú͇ÌÂÈ. èflÏÓۄÓθ̇fl  ÙÓχ  Ûˇ‡ı  ËÁ  θÌflÌӄӠ
ÔÓÎÓÚ̇  ˇÎ‡„Ó‰‡fl  „Ӡ ÔÎÓÚÌÓÈ  ÒÚÛÍÚÛ  Ó˜Â̸ 
ÒÍÛθÔÚÛ̇.
ä‡Í 
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ.  Ûˇ‡ıË 
ÓډÂÎ˚‚‡ÎËÒ¸  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ 
Ò‡‚ÌËÚÂθÌÓ 
ÚÓÎÒÚ˚ÏË 
ÌËÚ͇ÏË  ËÁ 
θ̇  ËÎË  ¯ÂÒÚË,
Ó„‡Ì˘ÌÓ  ÒÓ˜Âڇ‚¯ËÏËÒfl  Ò 
Ú̸͇˛ 
Ë 
Óˇ‡ÁÛ˛˘ËÏË 
Á‡ÒÚËÎËÒÚ˚ 
ÛÁÓËÒÚ˚ 
ÔÎÓÒÍÓÒÚË. ìÁÓ 
˚ÔÓÎÌflÎÒfl 
ÔÂËÏÛ˘ÂÒڂÂÌÌÓ 
Îˈ‚˚ÏË  ÒÚÂÊ͇ÏË  ڇÍËı 
˚¯Ë‚‡Î¸Ì˚ı  ¯‚Ó‚, ͇͠ ÍÓ҇fl  ÒÚÂÊ͇,
·‰¸, "̇ˇÓ". Ç  ˝ÚÓÏ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË  ÔÓ͇Á‡ÚÂθ̇  ‚˚¯Ë‚͇  ̇ 
χËÈÒÍËı  Ûˇ‡ı‡ı  Ò 
 
Á‡ÒÚËÎËÒÚ˚Ï 
"Íӂӂ˚Ï" 
ÛÁÓÓÏ.
Ç 
ÚÂı 
ÒÎÛ˜‡flı, Íӄ‰‡  ÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸ 
ÚÓÌÍËÏË 
Ú͇ÌflÏË,
̇ÔËÏÂ, ‰Îfl 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl 
̇fl‰Ì˚ı 
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ı  Ûˇ‡ı  Ò 
ÔÓÎÌ˚ÏË 
ÒˇÓ˜‡Ú˚ÏË  Û͇‚‡ÏË,
ÔËÏÂÌflÎËÒ¸  ‰ۄË 
χÚÂˇÎ˚  Ë 
ۄ‡fl 
ÚÂıÌË͇  ‚˚¯Ë‚ÍË. ùÚË  Ûˇ‡ıË  ˜‡ÒÚÓ  ‰Â·ÎËÒ¸ 
ÍÓÓÚÍËÏË,
Ó 
ÔÓfl҇ 
ËÎË 
ÍÓÓ˜Â. ÑÎfl  Ëı  ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ÔËÏÂÌflÎËÒ¸ 
ÚÓ̘‡È¯Ë 
θÌflÌ˚  ËÎË 
ıÎÓÔ˜‡ÚÓˇÛχÊÌ˚  ÌËÚÍË,
˚¯Ë‚͇ 
ˇ˚· 
ÛÒÚÓÓÌÌÂÈ 
(ÚÂıÌË͇ 
"‰‚ÛÒÚÓÓÌÌflfl  „·‰¸",
"ÒÚfl„Ë"). àÁÛÏËÚÂθ̇fl 
Í‡ÒÓڇ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ˇÂÎ˚ÏË  ÌËÚ͇ÏË  ̇ 
ˇÂÎÓÏ 
ÚÓÌÍÓÏ  χÚÂˇÎ  ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
˄˚ 
҂ÂÚÓÚÂÌ‚˚ı  „‡‰‡ˆËÈ. á‰ÂÒ¸  Ëϲڠ
Á̇˜ÂÌË  Ì  ÚÓθÍÓ 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË  ҂ÓÈÒڂ‡ 
ÓÒÌӂÌӄӠ Ë 
ÓډÂÎÓ˜ÌӄӠ
χÚÂˇÎӂ,
ÌÓ  Ë  ÚÂıÌË͇  ‚˚¯Ë‚ÍË:
·‰¸Â‚ÓÈ 
¯Ó‚, ‰ÓÒڇÚÓ˜ÌÓ  „ˡÍËÈ  ÔÓ  ҂ÓÂÈ 
ÒÚÛÍÚÛÂ,
Ì  ӄÛˇÎflÂÚ  Ïfl„ÍÛ˛  ΄ÍÛ˛  Ú̸͇.
èÓ-‰ۄÓÏÛ 
ÓډÂÎ˚‚‡ÎËÒ¸ 
ÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚. ó‡ÒÚÓ  ÓÌË 
Ô‰Òڇ‚ÎflÎË  ÒÓˇÓÈ 
ÒÎÓÊÌ˚ 
ÒÓÓÛÊÂÌËfl  Ò 
‡Á΢Ì˚ÏË 
͇͇҇ÏË  Ë 
ÔÓÍ·‰Í‡ÏË,
ˇ˚ÎË 
ÛÍ‡¯ÂÌ˚ 
˚ÔÛÍÎ˚Ï 
¯ËÚ¸ÂÏ  ÁÓÎÓÚ˚ÏË  Ë 
Ï˯ÛÌ˚ÏË  ÌËÚflÏË,
ˇËÒÂÓÏ,
ÊÂϘۄÓÏ,
ˇÛ҇ÏË,
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚ÏË 
ÔӉ‚ÂÒ͇ÏË,
ÔÚ˘¸ËÏË  ÔÂ¸flÏË, ˆ‚ÂڇÏË.
ìÏÂÌË 
ÔÓÌflÚ¸  χÚÂˇÎ,
χÍÒËχθÌÓ  ‚˚fl‚ËÚ¸  „Ӡ ÛÚËÎËڇÌ˚  Ë 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
ÒÔÓÒÓˇÒڂӂ‡ÎÓ  Ì  ÚÓθÍÓ 
Ô‡‚ËθÌÓÏÛ  „Ӡ
ÔËÏÂÌÂÌ˲,
ÌÓ  Ë  ˝ÙÙÂÍÚ˂ÌÓÒÚË 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ ¯ÂÌËfl,
ËÁÓˇÂڇÚÂθÌÓÒÚË  ‚ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËË  ‰ÂÍÓ‡.
ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‚ 
ÒÓˇ‡ÌÌÓÏ  ‚ˉ 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸,
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È  ̇ 
ӉÒڂ  ÎËÌËÈ  ÔÓÍÓfl, ÙÓÏ 
ÒËÎÛ˝Úӂ, ̇ 
ÒÓÓڂÂÚÒڂËË 
هÍÚÛ˚  Ë 
Ô·ÒÚËÍË  Ú͇ÌÂÈ,
̇ 
Ó„‡ÌËÁÛ˛˘ÂÈ  ÓÎË  ‰ÂÍÓ‡  Ë 
ˆ‚Âڇ, ̇ 
҂flÁË 
ÛÚËÎËڇÌ˚ı  Ë 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚ı 
ÓÒÚÓËÌÒڂ.
ëΉÛÂÚ 
ÔӉ˜ÂÍÌÛÚ¸ 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÒÚ¸ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÍÓÚÓ‡fl  ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl  ‚ 
ˆÂÎÓÏ 
fl‰Â 
ÔË̈ËÔӂ  Ë 
͇˜ÂÒڂ. ç‡ӉÌÓÏÛ 
ÍÓÒÚ˛ÏÛ 
҂ÓÈÒڂÂÌÌ˚:
‡ˆËÓ̇θ̇fl 
ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl,
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌ̇fl 
¯ËËÌÓÈ 
ÓÏÓÚ͇ÌÌ˚ı  ÔÓÎÓÚÂÌ,
ÒÚÓÂÌËÂÏ 
˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ  Ù˄Û˚,
̇Á̇˜ÂÌËÂÏ  ‚¢ÂÈ  ‚ 
ˇ˚ÚÛ;
ÔÓÎÌÂȯ‡fl 
Òӄ·Òӂ‡ÌÌÓÒÚ¸ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ı  ÎËÌËÈ  Ë 
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡  (‚˚¯Ë‚ÍË,
ÚÂÒ¸Ï˚);
fl͇fl 
ˆ‚ÂÚӂ‡fl  „‡Ïχ,
Íβ˜‡˛˘‡fl  ‚ 
Ò¡fl 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ ˆ‚ÂÚӂ˚ı  ÚÓÌӂ,
ËÁ‰‡‚̇ 
ÔËÁ̇ÌÌ˚ı 
̇ӉÓÏ  Í‡Ò˂˚ÏË  (Í‡ÒÌ˚È,
ˇÂÎ˚È, ÒËÌËÈ,
ÁÂÎÂÌ˚È,
ÊÂÎÚ˚È 
Ò 
Óˇ‡‚ÎÂÌËÂÏ 
‡Á΢Ì˚ı  ÓÚÚÂÌÍӂ 
Ó‡ÌÊ‚ӄÓ,
ÔÛÔÛÌӄÓ,
ÓÁӂӄÓ);
ÓˇÓÒÚÂÌ̇fl 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸;
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÒÚ¸  Óˇ˙‰ËÌÂÌËfl 
‡Á΢Ì˚ı  ‚¢ÂÈ  ‚ 
ÌÒ‡ÏˇÎ¸;
‰ËÌÒڂӠ ÛÚËÎËڇÌÓÒÚË  Ë 
Í‡ÒÓÚ˚,
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË  Ë 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚË.
ÇÒ  ˝ÚË  ˜ÂÚ˚  Ëϲڠ
ˇÓθ¯Ó  Á̇˜ÂÌË  ‰Îfl  ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ  ͇͠ ÔË̈ËÔ˚,
ÍÓÚÓ˚ÏË 
ÌÂÓˇıӉËÏÓ 
ÛÍӂӉÒڂӂ‡Ú¸Òfl  ‚ 
ڂÓ˜ÂÒڂÂ. ëΉÛÂÚ 
Óˇ‡ÚËÚ¸ 
ÌËχÌË  ̇ 
Ú 
҂ÓÈÒڂ‡  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÍÓÚÓ˚  ÓÚÍ˚‚‡˛Ú  ÔÂ‰ 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
˝ÏÓˆËÓ̇θÌӄӠ Ó҂ÓÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ӉÂʉ˚. ùÚËÏË 
҂ÓÈÒڂ‡ÏË  ÏӄÛÚ  ˇ˚Ú¸:
ÙÓχ 
Ë 
ÔÓÍÓÈ  ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÎËÌËË 
ÒËÎÛ˝Ú‡  ÚÓÈ 
ËÎË 
ËÌÓÈ 
„Ӡ
ÙÓÏ˚,
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËË 
ÌÛÚÂÌÌ„Ӡ
˜ÎÂÌÂÌËfl 
(ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚  ÎËÌËË),
Ô‰Òڇ‚Îfl˛˘Â 
ËÌÚÂÂÒ  ÚÓ˜ÍË 
ÁÂÌËfl  Ì 
ÚÓθÍÓ 
‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË,
ÌÓ  Ë 
Í‡ÒÓÚ˚. àÏË  ÏӄÛÚ  ˇ˚Ú¸  ڇÍÊ  ˇÓ„‡ÚÓ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ  Ûˇ‡ÌÒڂӠ
̇ӉÌ˚ı  ӉÂʉ, ˆ‚ÂÚ,
ÚÂıÌË͇ 
ÛÁÓ‡,
˜Û‚ÒڂӠ
χÚÂˇ·  Ë 
ÓÔ˚Ú 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  „Ӡ ҂ÓÈÒڂ  ‰Îfl 
ÓÒÚËÊÂÌËfl 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓÈ 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚË 
¯ÂÌËfl  ‚¢Ë,
ÒÔÓÒÓˇÌÓÒÚ¸ 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ 
Ó„‡ÌËÁӂ‡Ú¸  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸.
é˜Â‚ˉÌÓ,
ËÏÂÌÌÓ 
˝ÚË 
˜ÂÚ˚ 
̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ë 
ÒÓÒڇ‚Îfl˛Ú 
ÒӉÂʇÌË 
ÔÓÌflÚËfl 
"̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚",
ÛڂÂ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl  ‚ 
ÚÂÏËÌÓÎӄËË  ̇¯Â„Ó 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Ò 
ÔÂ‚˚ı 
„Ӡ
¯‡„Ó‚. åÂʉ۠
ÔÓÌflÚËflÏË 
"̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚"
Ë 
"̇ӉÌ˚  Ú‡‰ËˆËË"  ÌÂÚ 
ÔÓÚ˂Ó˜Ëfl.
ç‡ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚  -  ˝ÚÓ 
ÍÓÌÍÂÚÌÓ 
ÔÂÎÓÏÎÂÌË 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ 
ËÒÍÛÒÒڂ  ÒÓÁ‰‡ÌËfl  ‚¢ÂÈ. èË  ˝ÚÓÏ 
ËϲÚÒfl  ‚ 
ˉ۠
̇ӉÌ˚ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚  Ú‡‰ËˆËË,
Ú. Â.   ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚ 
ÔË̈ËÔ˚  Ë 
ڂÓ˜ÂÒÍËÈ  ÏÂÚӉ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚  Ë 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍË  ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ-
ÔËÍ·‰ÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
ÔÂ‰‡‚‡‚¯ËÂÒfl 
̇ӉÓÏ  ËÁ 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl  ‚ 
ÔÓÍÓÎÂÌË  Ë 
ÒÓı‡Ì˂¯Ë  ҂Ó 
Á̇˜ÂÌË  ‰Ó 
̇¯Â„Ó 
ÂÏÂÌË.
É·‚̇fl 
ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  - 
˝ÚÓ 
ÔËÚfl„‡ÚÂθ̇fl  ÒË· 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍӄӠ
ÓÁ‰ÂÈÒڂËfl 
̇ӉÌӄӠ ÔËÍ·‰ÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
„Ӡ
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸,
χÊÓ, ÚÓÚ  ҇Ï˚È  ÓÔÚËÏËÁÏ,
ÔÂ‰‡˛˘ËÈÒfl 
ÁËÚÂβ  βˇÓ„Ó 
ÂÏÂÌË  ‚Ì 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ 
Óˇ˘ÂÔËÌflÚӄӠ Óˇ˘ÂÒڂÂÌÌӄӠ ‚ÍÛ҇.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
Ú‡‰ËˆËÈ  ˝ÚӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ÚÂÒÌÓ  ҂flÁ‡ÌÓ  Ò 
ÒӉÂʇÌËÂÏ  ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÈ  ÏӉ˚  ‚ 
ӉÂʉ 
ÚӄӠ
ËÎË 
ËÌӄӠ
ÔÂËӉ‡,
ÍÓÚÓÓ 
Íβ˜‡ÂÚ  ‚  Ò¡fl 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌË  Óˇ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍÓÏ  ˉ‡Î 
Í‡ÒÓÚ˚ 
˜ÂÎӂÂ͇, „Ӡ ÓˇÎËÍÂ,
ÒËÎÛ˝Ú  Ë 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ı  ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚflı 
ÓÒÔӉÒÚ‚Û˛˘ÂÈ  ÙÓÏ˚  ӉÂʉ˚;
Ò 
ÔË̈ËԇÏË  ÔÓÒÚÓÂÌËfl  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ
ÓÙÓÏÎÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡,
Ì‡ËˇÓΠ
flÍËÏË  „Ӡ
˜ÂڇÏË,
ÔÓÎۘ˂¯ËÏË 
‡Á‚ËÚË  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
(Ú‡ÍÚӂÍÓÈ  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ÏÓÚ˂‡,
ÏÂÓÈ 
„Ӡ
ÔËÓˇ˘ÂÌËfl  Í 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚Ï  Ú·ӂ‡ÌËflÏ  ÏӉ˚  ‚ 
ӉÂʉÂ); Ò  ‚ÎËflÌËÂÏ  ÚÂı  ËÎË  ËÌ˚ı 
ÒÓˇ˚ÚËÈ 
Óˇ˘ÂÒڂÂÌÌÓÈ  ÊËÁÌË  (‚˚Òڇ‚ÍË,
ÙÂÒÚ˂‡ÎË).
2.2.Čńďîëüçîâŕíčĺ
íŕđîäíîé îäĺćäű â ńîâĺňńęîě ěîäĺëčđîâŕíčč (20-30 ăîäű)
çÂÒÏÓÚfl  ̇ 
ÚÓ 
˜ÚÓ 
Ó 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚ 
ӂÓÂÌÌӄӠ ÔÂËӉ‡  ËÏÂÂÚÒfl  Î˯¸ 
Ì¡Óθ¯ÓÈ  χÚÂˇÎ,
ÔÓ 
ÚÂÏ 
ÔÛˇÎË͇ˆËflÏ,
ÍÓÚÓ˚ 
ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸  ‚ 
̇¯Ë 
ÌË, ۉ‡ÂÚÒfl  ‚ 
͇ÍÓÈ- ÚÓ  ÏÂ 
ÔÓÒΉËÚ¸  ÚẨÂÌˆË˛ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚. í‡Í,
Ó͇Á‡ÎËÒ¸ 
Ә‚ˉÌ˚ÏË  هÍÚ˚ 
Óˇ‡˘ÂÌËfl  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Í 
̇ӉÌ˚Ï  Óˇ‡Áˆ‡Ï  ӉÂʉ˚,
ÛÒڇÌӂÎÂÌË  ҂flÁË  ÏÂʉ۠ ˝ÚËÏË 
Óˇ‡Áˆ‡ÏË  Ë 
ÏӉÂÎflÏË 
ˇ˚ÚӂӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÛÒڇÌӂÎÂÌË  ‡Ì‡ÎӄËË  ‚ 
ÔÓÍÓÂ,
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËË  ‰ÂÍÓ‡, ˆ‚ÂÚӂÓÈ  „‡ÏÏÂ.
äӄ‰‡ 
ӂÓflÚ  Óˇ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚflı  ÏӉ˚  Ë 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚  20-ı 
Ӊӂ, ÚÓ 
҂flÁ˚‚‡˛Ú  Ëı  Ò 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËÂÏ  Óˇ 
ˉ‡Î 
ÊÂÌÒÍÓÈ 
Í‡ÒÓÚ˚,
ı‡‡ÍÚÂÌÓÏ  ‰Îfl  ÒÂ‰ËÌ˚  ˝ÚӄӠ ÔÂËӉ‡. í‡ÍËÏ  ˉÂÎÓÏ  ˇ˚·  ‚  ÚÓ  ‚ÂÏfl 
ÊÂÌ˘Ë̇  Ò  χθ˜Ë¯ÂÒÍÓÈ 
Ù˄ÛÓÈ, ˇÂÁ  ڇÎËË, Ò 
ÔÎÓÒÍÓÈ  „ۉ¸˛. ÇÔÂ‚˚ 
ÔÓfl‚Ë‚¯ËÂÒfl  Úӄ‰‡  Ô·ڸfl-
Ûˇ‡¯ÍË 
҂ÓÈ 
ÙÓÏÓÈ  Ë 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËÂÈ  ÔӉ˜ÂÍ˂‡ÎË 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÒÚ¸  Ù˄Û˚ 
"ÊÂÌ˘ËÌ˚-
χθ˜Ë͇". ùڇ  ÙÓχ 
ÓÁÌËÍ·  Ì  Ò‡ÁÛ. é̇  Ô˯·  ̇ 
ÒÏÂÌÛ 
ÔflÏÓÈ,
ÌÂÒÍÓθÍÓ  ˚ıÎÓÈ,
ۉÎËÌÂÌÌÓÈ  ÙÓÏ 
ÊÂÌÒÍӄӠ Ô·ڸfl,
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÈ  ‚ 
̇˜‡Î 
20-ı  „Ó‰Ó‚. ã‡ÍÓÌËÁ  ÌӂÓÈ  ÙÓÏ˚,
flÒÌ˚ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ 
˜ÎÂÌÂÌËfl, ÔÓÒÚ˚  Óˇ˙ÂÏ˚  Ë 
ÔÎÓÒÍÓÒÚË 
ÔÓÚ·ӂ‡ÎË  ڇÍӄӠ Ê  ÔÓÒÚӄӠ Ë 
˜ÂÚÍӄӠ
ÓÙÓÏÎÂÌËfl,
ÒÓÁ‰‡‚ 
ÛÒÎӂËfl  ‰Îfl 
ÍÓÌڇÍڇ  Ò 
ÙÓÏÓÈ  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚Ï  ÒÚÓÂÏ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚.
Ç 
ÏӉ 
20-ı 
Ӊӂ 
ËÏÂÂÚÒfl  ÌÂÒÍÓθÍÓ 
̇Ô‡‚ÎÂÌËÈ,
҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Û˛˘Ëı  Ó 
҂flÁË 
Ò  ̇ӉÌ˚Ï 
ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ. ç‡ÔËÏÂ,
̇ 
ÓˇÎÓÊÍ  ӉÌӄӠ ËÁ 
ÌÓÏÂӂ  ÊÛ̇·  "çӂÓÒÚË  ÏӉ˚" 
ËÁÓˇ‡ÊÂÌÓ 
̇fl‰ÌÓÂ
Ô·ڸÂ. èÓ  ÙÓÏÂ,
ÒËÎÛ˝ÚÌ˚Ï  Ë 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚Ï  ÎËÌËflÏ,
  ڇÍÊ 
‡ÁÏ¢ÂÌ˲  ‚˚¯Ë‚ÍË  Ó̇  ̇ÔÓÏË̇ÂÚ 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÛ˛  Ûˇ‡ıÛ. Ç  ‰ۄÓÏ 
ÌÓÏÂ  ÊÛ̇·  Ï˚ 
ˉËÏ 
ÏӉÂθ 
ԇθÚÓ, ̇ 
¯ÂÌËË 
ÍÓÚÓӄӠ
Ò͇Á‡ÎÓÒ¸ 
ÎËflÌË  Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı  ˜ÂÚ 
ÛÒÒÍӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡:
ÓډÂÎ͇ 
ԇθÚÓ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  ̇ÔÓÏË̇ÂÚ 
ÍÓÒӂÓÓÚÍÛ.
é  ÔÓÔ˚Ú͇ı  ̇¯Â„Ó  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl 
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸  ӉÂʉ۠
ÔÓ 
ÏÓÚ˂‡Ï 
̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÏÓÊÌÓ  ÛÁ̇ڸ  ÒÓ  ÒÚ‡Ìˈ  ÊÛ̇· 
"ÄÚÂθÂ",
ÔÂ‚Ó„Ó 
ÒӂÂÚÒÍӄӠ ÊÛ̇·  ÏӉ. ä‡Í 
ÛڂÂʉ‡˛Ú 
ÓÔË҇ÌËfl  ‚ 
ÔÓÍÓ  Ë 
ÓډÂÎÍ 
ÌÂÍÓÚÓ˚ı 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ÍÓÈ,
ÍÓÎÓËÚ  Ë 
ÔËÂÏ˚  ÛÍ‡¯ÂÌËfl,
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚  ‚ 
̇ӉÌÓÏ  ÍÓÒÚ˛ÏÂ.
Ç 
ÌÂÍÓÚÓ˚ı 
ÏӉÂÎflı  ¯ÂÌË  ÙÓÏ˚ 
ÓÒÌӂ˚‚‡ÂÚÒfl  ̇ 
ÏÓÚ˂‡ı 
͇Á‡ÍË̇  Ë 
Ûˇ‡ıË 
ӉÌӂÂÏÂÌÌÓ  - 
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl 
Óˇ˙ÂÏÌÓÒÚ¸  ÙÓÏ˚ 
̇ӉÌÓÈ  Ûˇ‡ıË,
 
Òڇ̇ 
Ë 
Û͇‚Ó‚ 
("flÁ‡ÌÒÍËÈ 
ÒËÎÛ˝Ú"),
ÎËÌËfl 
ÔÓÍÓfl  ͇Á‡ÍË̇. Ç 
ÛÍ‡¯ÂÌËË 
ÒÚ˜‡˛ÚÒfl 
flÍÓÒÚ¸  Ë 
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸  ˆ‚Âڇ 
(Í‡ÒÌӄÓ,
ˇÂÎӄÓ,
˜ÂÌӄÓ), ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl 
ÒÓ˜ÂڇÌËfl  ‡Á΢Ì˚ı 
هÍÚÛ  Ú͇ÌÂÈ  Ë 
ÍÓÊË.
燠 ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂÌ  ÔÓÂÍÚ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‰Îfl 
ÛÎˈ˚ 
Ë 
‡ˇÓÚ˚. îÓχ  ˝ÚӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ôflχfl,
ÎËÌËË 
ÔΘ‡ 
Ò΄͇ 
ÒÍÓ¯ÂÌ˚. êÛ͇‚  ‚ 
‡Á‚ÂÌÛÚÓÏ  ‚ˉ 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ  Ú‡ÔÂˆË˛,
ˆÂÎËÍÓÏ 
˚ÍÓÂÌÌÛ˛  ËÁ  Ú͇ÌË 
ˇÂÁ 
ÍÎË̸‚. èӉıӉ  Í 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ‚¢ˠ Á‰ÂÒ¸ 
ÓÒÌӂ˚‚‡ÎÒfl  ̇ 
‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË 
̇ӉÌӄӠ ÔÓÍÓfl,
҂flÁ˚‚‡ÎÒfl  Ò 
ӄ‡Ì˘ÂÌÌÓÈ 
¯ËËÌÓÈ  Ú͇ÌË  Ë 
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ  Í 
˝ÍÓÌÓÏËË. äÓÌÒÚÛ͈Ëfl  Ô·ڸfl  ËÏÂÂÚ 
ÔflÏ˚  ÎËÌËË. ÇÏÂÒÚÓ  Û͇‚‡  - 
ÛÍ‡¯ÂÌ̇fl 
Ó̇ÏÂÌÚÓÏ  ÔÓÈχ. èÓÒڇfl  Û‰ÓˇÌ‡fl  ÙÓχ,
Ó˜ÂڇÌËfl  ÎËÌËÈ  Ë 
·ÍÓÌ˘Ì˚È  ÛÁÓ 
Óڂ˜‡˛Ú  ‡ÒÔÓÒ‡ÌÂÌÌ˚Ï  Úӄ‰‡ 
ÚẨÂ̈ËflÏ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË.
çÂÒÍÓθÍÓ  ËÌÓÈ  ÔӉıӉ  ̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ‚ 
¯ÂÌËË  ÏӉÂÎË  Ô·ڸfl  ËÁ  ‚·‰ËÏËÒÍËı 
ÔÓÎÓÚÂ̈. քӠ
ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl  Ì  fl‚ÎflÂÚÒfl  ‰‡Ê  Óډ‡ÎÂÌÌ˚Ï  ÔӂÚÓÂÌËÂÏ 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  Ûˇ‡ıË, ÌÓ  Ó̇  ڇÍÊ 
ÒÚÓËÚÒfl  ̇ 
ÓÒÌӂ 
ÔflÏÓۄÓθÌË͇.
ä˂‡fl 
ÎËÌËfl 
ÒÛ˘ÂÒڂÛÂÚ 
ÚÓθÍÓ  ‚ 
ÔΘ‚ÓÏ  ¯‚  ÒÔÂ‰Ë. ä‡Í  ‚ˉÌÓ  ËÁ  ËÒÛÌ͇,
ÔÓÈχ 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ  ‚ÂÚË͇θÌ˚È  ‡ÁÂÁ. ç¡Óθ¯ÓÈ  Û͇‚ 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌ 
¯ËËÌÓÈ  Ú͇ÌË 
ÔÓÎÓÚÂ̈. óÂÚ˚ 
̇fl‰Ì˚ 
ÔÓÎÓÒ˚  ‚˚¯Ë‚ÍË 
‡ÒÔÓ·„‡˛ÚÒfl  ‚ÌËÁÛ  ÔÓ  ˇÓ͇Ï, ‚‚ÂıÛ  - 
ÒÔÂ‰ˠ Ë 
ÒÁ‡‰Ë,
̇ÔÓÏË̇fl  ̇ӉÌÛ˛  ӉÂʉ۠ Ë 
ÔӉÓÎʇfl 
Ú‡‰ËˆË˛ 
Îӄ˘ÂÒÍӄӠ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl 
ÛÍ‡¯ÂÌËÈ  ‚  ÒÓÓڂÂÚÒڂËË  ÒÓ 
ÒÚÓÂÌËÂÏ 
˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÈ  Ù˄Û˚  Ë 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËÂÈ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡. ìÌË͇θÌÓÒÚ¸  ҇ÏӄӠ χÚÂˇ·  Ë 
„Ӡ
Ì¡Óθ¯Ó 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ - 
Ò„Ӡ
 
·‰ËÏËÒÍËı 
ÔÓÎÓÚÂ̈‡  - 
ÔӉËÍÚӂ‡ÎÓ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
ÔË̈Ëԇ 
˝ÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚË.
LJˇˆËË  ̇ 
ÚÂÏÛ 
ÛÒÒÍÓÈ  Ûˇ‡ıË  Ë 
¯Û¯Ô‡Ì‡ 
ÔÓÁ‚ÓÎËÎË 
ÒÓÁ‰‡Ú¸  fl‰ 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
‡Á΢ÌӄӠ ̇Á̇˜ÂÌËfl  - 
ÓÚ 
͇ʉӉÌ‚ÌӄӠ Ô·ڸfl  ‰Ó 
Ô·ڸfl 
Îfl 
Ú‡Ú‡. àÌÚÂÂÒÌÓ 
ÓÚÏÂÚËÚ¸  ÒӂÂ¯ÂÌÌÓ 
Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ 
fl‚ÎÂÌËÂ: ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ‚ 
ÏӉÂÎflı  ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÚÓθÍÓ  ̇ 
̇fl‰Ì˚ı  ‚¢‡ı. é‰Âʉ‡  ÒÛ„ÛˇÓ 
ÛÚËÎËڇÌӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl 
(ÒÔÓÚ˂Ì˚È  ÍÓÒÚ˛Ï,
ÚÓÎÒÚӂ͇) 
ÛÍ‡¯ÂÌËÈ  Ì  ËÏÂÂÚ.
Շ  ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂ̇  ÏӉÂθ,
ÍÓÚÓ‡fl  ÏÓÊÂÚ  ˇ˚Ú¸  ÚÓ 
Óχ¯ÌËÏ  ËÎË 
‡ˇÓ˜ËÏ 
Ô·ڸÂÏ, ÚÓ 
ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ  ‰Îfl  ÛÎˈ˚, ÚÓ 
ÚۇÎÂÚÓÏ  ‰Îfl  Ú‡Ú‡. ÑÎfl  ‰Óχ  - 
˝ÚÓ 
ÔÓÒڇfl 
ÔflÏÓۄÓθ̇fl  Ûˇ‡ı‡  ˇÂÁ  Û͇‚Ó‚. ÖÒÎË  Í 
ÌÂÈ 
ÔËÒÚ„ÌÛÚ¸  Û͇‚‡  ËÁ  ÚÓÈ 
Ê 
ËÎË 
ۄÓÈ 
ÔӉıӉfl˘ÂÈ  Ú͇ÌË,
Ó̇ 
Ô‚‡˘‡ÂÚÒfl  ‚ 
Ô·ڸ 
Îfl 
‡ˇÓÚ˚. 燉ÂÚ˚È  ÔӂÂı  ڇÍӄӠ Ûˇ‡¯Â˜ÌÓÈ  ÙÓÏ˚  Ô·ڸfl  ͇ÙڇÌ,
ÓÚÍ˚Ú˚È  ËÎË 
Á‡Í˚Ú˚È, ‰Â·ÂÚ  „Ӡ ̇fl‰Ì˚Ï,
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚Ï 
ÌÒ‡ÏˇÎÂÏ.
é˄Ë̇θÌ˚Ï 
ÒÔÓÒÓˇÓÏ  ÔËÏÂÌÂÌËfl  Ú͇ÌË  ˇ˚ÎÓ 
ÒÓÁ‰‡ÌË  Ô·ڸfl  ËÁ  ÛÒÒÍӄӠ
̇ˇË‚ÌӄӠ „ÓÎӂÌӄӠ Ô·Ú͇. 䂇‰‡Ú 
͇¯ÂÏËӂӄӠ Ô·Ú͇  Ò 
ÛÁÓÓÏ  ÒÚÓËÚ  ÙÓÏÛ  Ë 
ÂÍÓ 
ÂıÌÂÈ  ÔΘ‚ÓÈ  ˜‡ÒÚË  Ô·ڸfl. քӠ
ÍÓÌÙ˄Û‡ˆËfl 
Ó„‡Ì˘ÌÓ  ‚ıӉËÚ  ‚ 
ÔflÏÓۄÓθÌÛ˛ 
ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛,
Óˇ‡ÁÛfl 
ÂıÛ 
Ïfl„ÍË 
ÒÍ·‰ÍË,
ÔӉӷÌ˚ 
ÒÍ·‰Í‡Ï  ‚ ̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ.
ëΉÛÂÚ 
ÓÚÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ 
ÏӉÌ˚ 
ÊÛ̇Î˚  ÚӄӠ
ÂÏÂÌË  ËÁ-Á‡ 
̉ÓÒڇÚ͇  ÓÚ˜ÂÒڂÂÌÌ˚ı 
ÏӉÂÎÂÈ 
ÔÂÂÔ˜‡Ú˚‚‡ÎË 
ËÒÛÌÍË  Ô·ڸ‚  Ë 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ  ËÁ  Á‡ÛˇÂÊÌ˚ı  ËÁ‰‡ÌËÈ. èÓÂÍÚӂ,
‡Á‡ˇÓڇÌÌ˚ı 
ıۉÓÊÌË͇ÏË-
ÏӉÂθÂ‡ÏË 
ÏÓÎӉÓÈ 
ëӂÂÚÒÍÓÈ  ÒÚ‡Ì˚,
ˇ˚ÎÓ 
Ó˜Â̸ 
χÎÓ. óÂÚÓÈ,
ÓÚ΢‡˛˘ÂÈ  Ëı  ËÒÛÌÍË,
fl‚ÎflÂÚÒfl  Ì  ÔÓÒÚÓ  ‚‚‰ÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍË, ‡ 
ÔÓÔ˚ÚÍË  ̇ÈÚË  ҂ÓÈ  ÒÚËθ 
ÔÓÍÓfl,
ÌÓ‚Û˛ 
Ó˄Ë̇θÌÛ˛  ÙÓÏÛ.
燠 ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂÌÓ  ̇fl‰ÌÓ  Ô·ڸ  ËÁ  „·‰ÍÓÈ  Ú͇ÌË,
ÛÍ‡¯ÂÌÌÓ 
¯ËÓÍËÏË 
ÔÓÎÓ҇ÏË 
flÍÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍË. îÓχ  Ô·ڸfl,
ӷ·‰‡˛˘‡fl 
ÔËÁ͇̇ÏË 
Úӄ‰‡¯ÌÂÈ  ÏӉ˚,
ÏÂÒÚ 
Ò 
ÚÂÏ 
ËÏÂÂÚ 
҂ÓÂÓˇ‡ÁÌ˚  ˜ÂÚ˚,
ÍÓÚÓ˚  ӉÌflÚ  „Ӡ Ò 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉÓÈ:
ÒËÎÛ˝Ú 
Ô·ڸfl 
̇ÔÓÏË̇ÂÚ  ÒËÎÛ˝Ú 
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ‚ 
ÍÓÚÓÓÏ  ‰ÎËÌ̇fl  Ûˇ‡ı‡ 
ÌÓÒË·Ҹ  Ò 
̇ÔÛÒÍÓÏ  ̇‰ 
ÔÓflÒÓÏ. äÓÒÓ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È  Í‡È 
ÔÓÎÓÚÌˢ‡ 
̇ÔÓÏË̇ÂÚ  ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È  ̇ 
˛„ 
êÓÒÒËË  Óˇ˚˜‡È 
ÌÓÒËÚ¸  ÔÓÌ‚۠ "Ò 
ÔӉÚ˚ÍÓÏ",
Íӄ‰‡ 
Í‡È 
ÚflÊÂÎÓÈ  ÔÓÌ‚˚  Óڄ˷‡ÎË  Ë 
Á‡Òӂ˚‚‡ÎË  Á‡ 
ÔÓflÒ, ˜ÚÓˇ˚  Ó̇  Ì 
ϯ‡Î‡ 
 
‡ˇÓÚÂ.
é‰Ì‡ÍÓ 
ÔÓËÒÍË  ÌӂÓÈ  ÙÓÏ˚  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ  ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚ 
҂ӉËÎËÒ¸  Í 
ÔÂ‰‡˜Â  ‚̯̄Ӡ
ÒıӉÒڂ‡  Ò 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉÓÈ. 燠
ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂÌ˚  ÍÓÒÚ˛Ï˚,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚  ‚ 
ÂÁÛθڇÚ 
ÔÓËÒÍӂ  ÙÓÏ˚ 
ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı 
ËÒÚÓ˜ÌËÍӂ  - 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ͇Á‡Í‡ 
Ë 
ÏÛÊÒÍËı 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ. èÓÂÍÚ˚ 
Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚ı  ÍÓÒÚ˛Ïӂ  ÔÓ˜ÚË  ‚ 
ÚÓ˜ÌÓÒÚË 
ÔӂÚÓfl˛Ú  ҂ÓË  ÔÓÓˇ‡Á˚  Ë 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓ,
Ë  ‰ÂÍÓÓÚ˂ÌÓ.
ç 
ÒÏÓÚfl  ̇ 
ÚÓ  ˜ÚÓ  ˝ÚË  ÏӉÂÎË 
ÌÂÒÍÓθÍÓ  ̇˂Ì˚  ‚ 
҂ÓÂÏ 
ÒÚÂÏÎÂÌËË  "‚ 
ÎÓˇ" 
ÒÓ‰ËÌËÚ¸  ÏӉ۠ Ë 
ÔÓÚÓÚËÔ,
ÓÌË 
ˆÂÌÌ˚ 
͇͠
҂ˉÂÚÂθÒڂӠ
Ê·ÌË  ıۉÓÊÌË͇  Ò͇Á‡Ú¸  ҂Ó  ÒÎӂÓ,
ÓÒ‚ÓˇÓ‰ËÚ¸Òfl  ÓÚ  ˆÂÔÚӂ 
Á‡ÛˇÂÊÌÓÈ  ÏӉ˚.
ÑÎfl 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ 
ıۉÓÊÌËÍË  ËÒ͇ÎË  Ë 
ۄË 
̇Ô‡‚ÎÂÌËfl. Ç 
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸,
ÒÏÂÎÓÒÚ¸ 
Í‡ÒÓ˜ÌӄӠ
¯ÂÌËfl 
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
ÓÒÚ˄‡ÎËÒ¸  ‚ 
fl‰Â 
ÒÎÛ˜‡Â‚ 
Ì  ÚÓθÍÓ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ, ÌÓ  Ë 
ÒÓ˜ÂڇÌËÂÏ 
‡Á΢Ì˚ı  ÔÓ  ˆ‚ÂÚÛ 
Ë 
ËÒÛÌÍÛ  Ú͇ÌÂÈ. ç‡ÔËÏÂ,
ÍÎÂÚ˜‡Ú‡fl  Ú̸͇  ˛ˇÍË 
ÒÓ˜Âڇ·Ҹ  Ò 
·‰ÍÓÈ 
Ú̸͇˛ 
ˇÎÛÁ˚. ã˛ˇËχfl 
̇ӉÓÏ  ÍÎÂÚ˜‡Ú‡fl  χÚÂËfl,
ÛÔÓÚ¡Îfl‚¯‡flÒfl  ‰Îfl  ÔÓÌ‚,
ÚÂÔÂ¸ 
ÔËÏÂÌfl·Ҹ  ‰Îfl  „ÓӉÒÍӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡.   
äÎÂÚ˜‡Ú‡fl  Ú̸͇ 
ËÒÔÓθÁӂ‡Î‡Ò¸  Ì  ÚÓθÍÓ  ‰Îfl  ˛ˇÓÍ, ÌÓ  Ë ‰Îfl  ԇθÚÓ,
ÔÓÎÛԇθÚÓ, ¯‡Ùӂ,
ÓÎӂÌ˚ı 
ÛˇÓӂ. Ç  ˝ÚÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â   
ËÒÛÌÓÍ 
ÔÓԇ‰‡ÂÚ  ‚ 
ÛÌËÒÓÌ  Ò 
̇ÏÂÚ˂¯ÂÈÒfl 
ÚẨÂ̈ËÂÈ  Í 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÒÚË  ‚ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ,
Íӄ‰‡  ‚  ÊËÁ̸  ‚Ò  ¯Ë 
ıӉËÚ 
ÒÔÓÚ, ÚÛËÁÏ,
ÔÛÚ¯ÂÒڂËfl. ÇÓÁÌË͇ÂÚ 
ÓÔÓÒ  Óˇ 
ӉÂʉÂ,
ÔËÒÔÓÒÓˇÎÂÌÌÓÈ  ‰Îfl  ڇÍӄӠ Ӊ‡ 
Á‡ÌflÚËÈ.
ëÔÓÚ˂Ì˚È 
βˇËÚÂθÒÍËÈ  ÍÓÒÚ˛Ï,
Ô‡‚‰‡, ¢ 
Ì ̇¯ÂΠ ҂Ó„Ӡ Îˈ‡, ÓÌ 
ÔӂÚÓflÂÚ  ÙÓÏ˚ 
Óˇ˚˜ÌӄӠ „ÓӉÒÍӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ÔÂÓˇÂڇfl 
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ  ÓÒÓˇ˚  ˜ÂÚ˚. í‡ÍÓÈ 
˜ÂÚÓÈ  fl‚Ë·Ҹ  Úӄ‰‡ 
„Ӡ
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸,
ÍÓÚÓ‡fl  ‰ÓÒÚ˄‡Î‡Ò¸ 
Íβ˜ÂÌËÂÏ  flÍËı 
˚¯ËÚ˚ı,‚flÁ‡ÌÌ˚ı  ‰ÂڇÎÂÈ  - 
¯‡ÔÓÍ, ¯‡Ùӂ,
ÌÓÒÍӂ,
ÛÍӂˈ 
-  ‚  ÍÓÏÔÎÂÍÚ 
ÓÒÌӂÌÓÈ  ӉÂʉ˚. èÂ‚˚Ï 
ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ  Á‰ÂÒ¸ 
Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ 
̇ӉÌÓ 
ËÒÍÛÒÒڂÓ. ëÔÓÚ˂Ì˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‚ÓÒÔËÌflΠ „Ӡ ˜ÂÚ˚  ˇÓΠ
Ó„‡Ì˘ÌÓ,
˜ÂÏ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ‰ۄӄӠ ̇Á̇˜ÂÌËfl.
ç  ÚÓθÍÓ 
ÓÚÌÓÒËÚÂθ̇fl 
ÔÓÒÚÓڇ 
Ûˇ‡¯Â˜ÌӄӠ ÔÓÍÓfl  ÏӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  20-ı 
Ӊӂ 
ÒÓÒÎÛÊË·  ÒÎÛÊˇÛ 
ÔӉÓÎÊÂÌ˲ 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ,
ÌÓ  Ë 
ÔÂӷ·‰‡ÌË  „·‰ÍÓÍ‡¯ÂÌ˚ı 
Ú͇ÌÂÈ  ‚˚Á‚‡ÎÓ 
ÌÂÓˇıӉËÏÓÒÚ¸ 
ÔËÏÂÌÂÌËfl  ˇÓθ¯Ó„Ó 
ÍÓ΢ÂÒڂ‡  ‚˚¯Ë‚ÍË. Ç˚¯Ë‚͇ 
Á‡ÌËχÂÚ  ÏÌӄӠ
ÏÂÒڇ 
 
ÓډÂÎÍ  Ô·ڸfl. ÖÒÎË 
͈ÂÌÚËӂ‡Ú¸  ‚ÌËχÌË  ̇ 
ÏӉÂÎflı,
ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚ı  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ÚÓ  ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚  ÏÓÊÌÓ 
ÓˇÌ‡ÛÊËÚ¸  ÔflÏÛ˛  ҂flÁ¸  Ëı  Ò 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉÓÈ. é̇ 
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  ÔÂʉ  ‚Ò„Ӡ ‚ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË  ‚˚¯Ë‚ÍË:
˚¯ËÚ˚ 
ÔÓÎÓÒ˚  Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛Ú 
ÓÎӂËÌÛ,
ÌËÁ 
Ô·ڸfl 
ËÎË 
ˇÎÛÁ˚, ÍÓ̈˚  Û͇‚Ó‚,
ÔÓflÒ, ÔÓıӉflÚ 
ÔÓÒÂ‰ËÌ  ‚¢Ë. èÓÎÓÒ˚  Ëϲڠ
‡Á΢ÌÛ˛  ¯ËËÌÛ,
ËÌӄ‰‡ 
Ô‰ÂθÌÓ  ÒÍÓÏÌÛ˛,
ËÌӄ‰‡ 
Á‡ÌËχ˛˘Û˛  ˇÓθ¯Â 
ÔÓÎӂËÌ˚  ˛ˇÍË, ‚  ˝ÚÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â 
̇ÔÓÏË̇˛˘ÂÈ  ÛÍ‡ËÌÒÍÛ˛  Ô·ıÚÛ.
ä‡Í  Ô‡‚ËÎÓ,
˚¯Ë‚͇ 
ÔËÏÂÌflÂÚÒfl  ̇ 
ӉÂʉÂ,
҉·ÌÌÓÈ  ËÁ  „·‰ÍËı 
҂ÂÚÎ˚ı  Ú͇ÌÂÈ  - 
ÒÛӂӄӠ ËÎË  ˇÂÎӄӠ
θÌflÌӄӠ
ÔÓÎÓÚ̇,
¯ÂÎÍӂ˚ı  ËÎË 
¯ÂÒÚflÌ˚ı. ü͇fl  ‚˚¯Ë‚͇ 
¯ÂÒÚ¸˛,
¯ÂÎÍÓÏ 
ËÎË 
ıÎÓÔ˜‡ÚÓˇÛχÊÌ˚ÏË  ÌËÚ͇ÏË,
  ڇÍÊ 
ÚÂÒ¸ÏÓÈ  ÒÓÁ‰‡ÂÚ 
Ó˘Û˘ÂÌË 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚË,
҂ÓÈÒڂÂÌÌÓÈ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉÂ. ëÓ‰ËÌflflÒ¸  Ò 
ˇÂÎ˚Ï,
ÒÛӂ˚Ï, ÍÓ˘Ì‚˚Ï,
ÒËÌËÏ 
ÔÓÎÓÚÌÓÏ  ‚¢Ë, ‚˚¯Ë‚͇  ͇͠ ˇ˚ 
ÛÒڇ̇‚Î˂‡ÂÚ 
ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛  ԇ‡ÎÎÂθ  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ.
åÓÊÌÓ  ҉·ڸ  ‚˚‚Ó‰,
˜ÚÓ  ‰ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ 
¯ÂÌË 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
‡ÒÒχÚ˂‡ÂÏӄӠ ÔÂËӉ‡  ‰Â·ÂÚ  Ә‚ˉÌÓÈ 
ÚẨÂÌˆË˛  ҂flÁË  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ,
ÍÓÚÓ‡fl  ‚˚‡Ê‡ÂÚÒfl  ‚ 
Òӄ·Òӂ‡ÌÌÓÒÚË  ‰ÂÍÓ‡  Ò 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËÂÈ,
  „Ӡ
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË,
ÍÓ΢ÂÒڂÂ. é‰Ì‡ÍÓ 
ÌÂθÁfl  ÓÚÏÂÚËÚ¸  ÔÓÎÌÛ˛
Ó„‡Ì˘ÌÓÒÚ¸ 
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡  Ë 
ÔÓÍÓfl  ‚¢Ë. Ç  fl‰Â  ÒÎÛ˜‡Â‚  ‚˚¯Ë‚͇ 
͇ÊÂÚÒfl 
̇Ó˜ËÚÓ 
Òڇ‚ÎÂÌÌÓÈ  ‚ 
ӉÂʉ۠
ÏӉÌÓÈ 
ÙÓÏ˚, ‡ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂̇fl  ‰‡Ì¸  ÏӉ 

̇΢ˠ ÌÂÓˇıӉËÏӄӠ
ÍÓ΢ÂÒڂ‡  ͇χÌӂ,
ÂθÂÙӂ,
ÒÍ·‰ÓÍ 

·˛Ú 
ÏӉÂθ 
Á‡ÔÛڇÌÌÓÈ
ÔÓ 
ÍÓÏÔÓÁˈËË. ùÚÓ  ¯ÎÓ  ‚ 
‡ÁÂÁ  Ò 
̇ӉÌ˚ÏË 
Ú‡‰ËˆËflÏË.
20-  „Ó‰˚  -  ̇˜‡ÎÓ  ‡ˇÓÚ˚  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ  ͇͠ Ò 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ.
äۄ 
̇ıӉÓÍ  ÒÎ˯ÍÓÏ  ‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÂÌ:
ÔflÏÓÍÓÂÌ̇fl  ÙÓχ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÒÚ¸  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ı‡‡ÍÚÂÌ˚  Ú͇ÌË. çÂÒÏÓÚfl  ̇ 
ÚÓ 
˜ÚÓ 
ڂÓ˜ÂÒÍË 
ÔÓËÒÍË  ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂÓÏ  ‰‡‚‡ÎË  ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È 
ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È  ÂÁÛθڇÚ,
˚‡Ê‡˛˘ËÈÒfl  ‚ 
ÌӂËÁÌ  ÏӉÂÎÂÈ,
ÒıӉÒڂӠ ˝ÚËı 
ÏӉÂÎÂÈ  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ  ˇ˚ÎÓ  Î˯¸  ‚̯ÌËÏ.
éˇ‡˘ÂÌË  Í 
Ú‡‰ËˆËflÏ  ̇ӉÌӄӠ ËÒÍÛÒÒڂ‡  Ì  fl‚ÎflÎÓÒ¸  ÓÒÌӂÌ˚Ï 
ÏÂÚӉÓÏ  ‚ 
‡ˇÓÚ 
ÏӉÂθÂӂ.
ê‡ÁÌÓÓˇ‡ÁË  ‚ 
ËÁ‰ÂÎËflı  ÓÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ 
هÒÓÌÓÏ, Ú. Â.   ÚÂÏ  ËÎË  ËÌ˚Ï  ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ 
˜ÎÂÌÂÌËÂÏ  ‚ 
Ô‰Â·ı  ӉÌÓÈ  Ë 
ÚÓÈ  Ê 
ÔflÏÓۄÓθÌÓÈ  ÙÓÏ˚.
2.3.
Ńîâĺňńęîĺ
ěîäĺëčđîâŕíčĺ 30-ő ăîäîâ
Ç 
30-ı  „Ó‰‡ı  ‰ÂÎÓ
ÓÚ˜ÂÒڂÂÌÌӄӠ
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚  Ó„‡ÌËÁӂ‡ÌÌÓ 
ˆÂÌÚ‡ÎËÁÛÂÚÒfl,‚ÏÂÒÚÓ 
ÏӉÂÎËÛ˛˘Ëı 
·ˇÓ‡ÚÓËÈ  ‚Ó 
·‚ 
ÒӂÂÚÒÍÓÈ  ÏӉ˚ 
ÒڇÌӂËÚÒfl 
åÓÒÍӂÒÍËÈ  ÑÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ,
Óˇ˙‰ËÌ˂¯ËÈ  ÎÛ˜¯Ëı 
ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ  ÒÚ‡Ì˚. ê‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl  ÚÂÍÒÚËθ̇fl  Ë 
¯‚ÂÈ̇fl 
ÓÚÓÒÎË 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
‡Òˆ‚ÂڇÂÚ 
ËÒÍÛÒÒڂӠ ̇Ӊӂ  ëëëê. ê‡Ò¯ËflÂÚÒfl 
ÏÂʉÛ̇ӉÌ˚È  ÓˇÏÂÌ 
ÔÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï  ÓÔ˚ÚÓÏ.
èÓËÒıӉflÚ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl  ‚ 
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÈ  ÏӉÂ. ùÚÓ 
Ò͇Á˚‚‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÒÏÂÌ 
˝ÒÚÂÚ˘ÂÒÍӄӠ ˉ‡·,
ÙÓÏ˚ 
¢ÂÈ, Ëı  ÒËÎÛ˝Ú‡,
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË.
ùÒÚÂÚ˘ÂÒÍËÈ  ˉ‡Π
ÙÓÏËӂ‡ÎÒfl  ÔӉ  ‚ÎËflÌËÂÏ  Ì  ÚÓθÍÓ 
‡Á‚ËÚËfl 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
ÌÓ  Ë  ÚÂı 
Óˇ˘ÂÒڂÂÌÌ˚ı 
ËÁÏÂÌÂÌËÈ,
ÍÓÚÓ˚  ÔÓËÒıӉËÎË  ‚ ÚÓ  ‚ÂÏfl. ç‡ÔËÏÂ,
Í  1931  „Ó‰Û 
ÏÂÒÚÓ 
ÓˇÎË͇ 
ÔӉ‚ËÊÌÓÈ,
ÌÂÒÍÓθÍÓ 
˝ÍÒˆÂÌÚË˘ÌÓÈ 
"ÊÂÌ˘ËÌ˚-
χθ˜Ë͇"  ÏӉÌ˚Ï 
ÒڇÌӂËÚÒfl  ÓˇÎËÍ  ÊÂÌ˘ËÌ˚  Ò 
˚ÒÓÍÓÈ  Ë 
ÚÓÌÍÓÈ 
Ù˄ÛÓÈ,
ωÎËÚÂθÌÓÈ  ‚ 
ËÊÂÌËflı,
͇͠ ˇ˚ 
ÂÏÓÌÒÚËÛ˛˘ÂÈ  Ò‚Ó˛ 
ËÁÌÂÊÂÌÌÓÒÚ¸.
燠 ÒÏÂÌÛ  ÔflÏÓÏÛ  ÒËÎÛ˝ÚÛ 
ÔËıӉËÚ  ÒËÎÛ˝Ú,
ÌÂÏÌӄӠ
‡Ò¯Ëfl˛˘ËÈÒfl  ÍÌËÁÛ. ÑÎË̇  ˛ˇÓÍ 
ۂÂ΢˂‡ÂÚÒfl  - 
ÓÌË 
ÓÔÛÒ͇˛ÚÒfl
Ó  ˘ËÍÓÎÓÚÍË.
ê‡ÒÔÓÒÚ‡Ì˂¯ËÈÒfl  ‚ 
ıËÚÂÍÚÛ  ÒÚËθ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ËÁχ 
̇Í·‰˚‚‡ÂÚ  ҂ÓÈ 
ÓÚÔ˜‡ÚÓÍ  Ë 
̇ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌË  ӉÂʉ˚. îÓχ 
̇Ò˚˘‡ÂÚÒfl 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ÏË 
ÎËÌËflÏË, ‚ 
هÒÓ̇ı  „ÓÒÔӉÒڂÛÂÚ 
ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍËÈ 
ËÒÛÌÓÍ. èÓÁ‰ÌÂÂ,
 
ÍÓ̈ 
30-ı  „Ó‰Ó‚, ‚  ÏӉ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È 
ÓÚÚÂÌÓÍ 
ÏËÎËڇËÁ‡ˆËË,
‡ÒÔÓÒÚ‡Ì˂¯ÂÈÒfl  ‚
á‡Ô‡‰ÌÓÈ 
ւÓÔ 
Ë 
ÔÂʉ 
Ò„Ӡ ‚ 
ÉÂχÌËË. èÓËÒıӉËÚ 
θÌÂȯ‡fl 
˝‚ÓβˆËfl 
ÒËÎÛ˝Ú‡  ÓÚ 
ÔflÏÓۄÓθÌË͇  Í 
ÚÂۄÓθÌËÍÛ.
ê‡Ò¯ËËÎËÒ¸  ÔΘË,
ÓˇÓÁ̇flË·Ҹ  ڇÎËfl,
ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ı  ÎËÌËÈ  Ë 
Ëı 
ÓˇËÎË 
ÌÛÚË 
ÒËÎÛ˝Ú‡  ÛÏÂ̸¯ËÎËÒ¸.
é‰Ì‡ÍÓ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓÒÚ¸  ͇͠ ÓÒÌӂ‡ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËfl  ÏӉÂÎÂÈ 
ÒÓı‡ÌflÂÚ  ‚Â‰Û˘Û˛  Óθ.
ëÓÁ‰‡ÌË  Ìӂ˚ı  ‚ˉӂ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓËÒıӉËÎÓ  ‚ 
ÛÒΠ
ÏӉÌӄӠ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl  ÚӄӠ ‚ÂÏÂÌË.
åӉÂÎË 
ӉÂʉ˚, ‚ 
˜‡ÒÚÌÓÒÚË  Ô·ڸ‚,
ËÏÂÎË  ‚ 
ÒËÎÛ˝Ú  ÔӉ˜ÂÍÌÛÚÛ˛  ڇÎ˲,
‡Ò¯ËÂÌÌ˚  ÔΘˠ Ë 
‡Á΢ÌÛ˛  ÙÓÏÛ  ˛ˇÓÍ  - 
ÔflÏÛ˛  Ë 
‡Ò¯ËÂÌÌÛ˛  ÍÌËÁÛ. éÚÚÂÌÓÍ 
ÒÔÓÚ˂ÌÓÒÚË  Ë 
ÏËÎËڇËÁ‡ˆËË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÒÓÓڂÂÚÒڂӂ‡Î 
ÒÚÂÏÎÂÌËflÏ  Í 
ӂ·‰Â‚‡Ì˲ 
ÓÂÌÌ˚ÏË  ÒÔˆˇθÌÓÒÚflÏË,
Í 
ÓÒÚËÊÂÌ˲  ÒÔÓÚ˂Ì˚ı 
ÛÒÔÂıӂ,
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï  „·‚Ì˚Ï 
Óˇ‡ÁÓÏ  Ò‰ˠ
ÏÓÎӉÂÊË.
ÉÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚ 
ÔËÓˇÂÎË 
·ÍÓÌ˘ÌÓÒÚ¸  Óˇ˙ÂÏӂ,
ÒڇÎË 
ÔÓıÓÊË  ̇ 
¯ÎÂÏ˚, ͇ÒÍË 
ÔÎÓÚÌÓ  Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘Ë  „ÓÎӂÛ. ÅÓθ¯Ó 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  ÔÓÎÛ˜ËÎË  ˇÂÂÚ˚,
Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚  ‚flÁ‡ÌÌ˚  ¯‡ÔÓ˜ÍË. Ç  ҂flÁË  Ò 
˝ÚËÏ 
ıۉÓÊÌË͇Ϡ
Ô˯ÎÓÒ¸  ËÏÂÚ¸  ‰ÂÎÓ  Ì  ÚÓθÍÓ  Ò 
ÔflÏ˚Ï  Ûˇ‡¯Â˜Ì˚Ï  ÒËÎÛ˝ÚÓÏ.
èÓÒΉÌËÈ,
Ì 
ËÒ˜ÂÁ‡fl  ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ,
ËÁÏÂÌËΠ Ò‚Ó˛ 
ÙÓÏÛ, ÒڇΠ ˇÓÎÂÂ
ÛÏÂÂÌÌ˚Ï  ÔÓ  Óˇ˙ÂÏÛ. ãËÌËfl  ڇÎËË 
‡ÒÔÓÎÓÊË·Ҹ  ̇ 
ÂÒÚÂÒڂÂÌÌÓÏ  ÏÂÒÚÂ.
ç‡ËˇÓΠ
ÍÚ˂ÌÓ  ÏÂÚӉ 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ÒڇΠ
ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl  ÔË 
ÒÓÁ‰‡ÌËË 
ÒÒÓÚËÏÂÌڇ  ΄ÍӄӠ
ÊÂÌÒÍӄӠ Ë 
ÂÚÒÍӄӠ Ô·ڸfl,
ËÏ‚¯Â„Ó 
  ҂ÓÂÈ 
ÓÒÌӂ  ÔÓÍÓÈ  ÛÒÒÍÓÈ  Ûˇ‡ıË.
Ä̇ÎËÁ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË 
ıۉÓÊÌËÍӂ 
åÓÒÍӂÒÍӄӠ ÑÓχ  ÏӉÂÎÂÈ 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ 
ÛÒڇÌӂËÚ¸    ҂flÁ¸ 
Ò 
ËÒÍÛÒÒڂÓÏ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡. ç‡ÔËÏÂ,¯ËÓ͇fl  ÔÓÈχ  ÔflÏӄӠ Û͇‚‡,
ÔËÏÂÌfl˛˘‡flÒfl  ‚  ͇˜ÂÒڂ 
ÏӉÌӄӠ ˝ÎÂÏÂÌڇ,
ˇ˚· 
Áflڇ 
ËÁ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚. ëıӉÒڂӠ Ò 
ÌÂÈ 
ËÏÂÂÚÒfl  Ë 
 
ˆ‚ÂÚÌÓÏ  ÓÙÓÏÎÂÌËË,
 
ÔËÂχı  ÛÍ‡¯ÂÌËfl,
Íӄ‰‡ 
ÓډÂÎÍÓÈ 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡ÂÚÒfl  ڇ 
ËÎË 
Ë̇fl 
Âڇθ, ̇ÔËÏÂ  ˆ‚ÂÚ̇fl 
·ÒÚӂˈ‡,
ˆ‚ÂÚÌÓÈ 
ۄÓÎÓÍ 
̇ 
ÔΘ‡ı.
Å˚ÎË 
‡Á‡ˇÓڇÌ˚  Ìӂ˚  ÏӉÂÎË 
ÂÚÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚  - 
Ó̇ 
Òڇ· 
flÍÓÈ,
҂ÓÂÓˇ‡ÁÌÓÈ. Ö  ÙÓχ  Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ̇˜‡ÎË 
Òڇ‚ËÚ¸Òfl  ‚  Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸  ÓÚ 
ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ 
ÒÔˆËÙËÍË 
ÒÚÓÂÌËfl  ‰ÂÚÒÍÓÈ  Ù˄Û˚  Ë 
‡Á‚ËÚËfl  ‰ÂÚÒÍÓÈ 
ÔÒËıÓÎӄËË. ë‚ÓˇÓ‰Ì˚È  Ë 
Û‰ÓˇÌ˚È 
ÔÓÍÓÈ,
ÌÂÓˇıӉËÏ˚È  ‚ 
ÂÚÒÍÓÏ  ÍÓÒÚ˛ÏÂ,
ËÏÂΠ
ÏÌÓÊÂÒڂӠ ‚‡ˇÌÚӂ,
ÔÓÓˇ‡Á˚ 
ÍÓÚÓ˚ı  ˇ˚ÎË  ̇ȉÂÌ˚ 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ‚ 
ËÒÍÛÒÒڂ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚. Ç˚¯Ë‚͇  Ë 
ۄË 
ÔËÂÏ˚  ÓډÂÎÍË  ΄ÍÓ  Ë 
Ó„‡Ì˘ÌÓ 
ÒÓ˜ÂڇÎËÒ¸  Ò 
ÔÓÒÚ˚ÏË 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ÏË  ÎËÌËflÏË  Ô·ڸ‚,
҇‡Ù‡Ìӂ, ԇθÚÓ.
éÚ‡ÊÂÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÓÒÌӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÏÓÊÌÓ  ‚ˉÂÚ¸ 
 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË  åÓÒÍӂÒÍӄӠ ÑÓχ  ÏӉÂÎÂÈ.
àÁ‚ÂÒÚÌ˚È 
ıۉÓÊÌËÍ-
ÏӉÂθÂ  Ä. î. Å·ÌÍ  Ô˯ÂÚ,
˜ÚÓ 
ÔÓËÒÍË  ̇ӉÌ˚ı  ÓÒÌӂ  ‚ 
ÔÂ‚Û˛ 
Ó˜Â‰¸  ‚˚‡ÁËÎËÒ¸  ‚ 
ËÁÛ˜ÂÌËË 
ڂÓ˜ÂÒڂ‡  ÍÛθÚÛ˚  Ë 
ˇ˚ڇ 
̇Ӊӂ 
ëëëê,
ÓÚ‡ÊÂÌÌ˚ı  ‚ 
̇ˆËÓ̇θÌÓÈ  ӉÂʉÂ. ç‡ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓ 
Óˇ‡ˇ‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl  Ë 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ÔË 
ÒÓÁ‰‡ÌËË  ÍÓÒÚ˛Ï‡. àÁÛ˜‡fl 
˝ÍÒÔÓ̇Ú˚  ÏÛÁ‚,
˚ÒڇÌӂÓÍ  Ë 
Á̇ÍÓÏflÒ¸  ÒÓ 
ÒÔˆˇθÌÓÈ 
ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ,
åÓÒÍӂÒÍËÈ  ÑÓÏ  ÏӉÂÎÂÈ 
Á‡ËÏÒڂÛÂÚ 
ÓډÂθÌ˚  ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı  ‚ˉӂ  ӉÂʉ˚,
ÔÂÂ‡ˇ‡Ú˚‚‡ÂÚ  Ëı  Ë 
ÔËÏÂÌflÂÚ  ‚ 
ÊÂÌÒÍÓÏ  Ô·ڸ  ‚ 
‡Á΢Ì˚ı  ‚‡ˇˆËflı.
ç‡ÔËÏÂ,
ÙÓχ 
Û͇‚‡ 
ÛÒÒÍÓÈ  Ûˇ‡ıË,
Û‰ÓˇÌ‡fl,
Í‡Ò˂‡fl 
Ë  ÔÓÒڇfl  ‚ 
ÔÓÍÓÂ,
˜‡ÒÚÓ 
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl  ‚ 
هÒÓ̇ı  ÑÓχ 
ÏӉÂÎÂÈ. ë‚ÓÂÈ 
΄ÍÓÒÚ¸˛  Ë 
ËÁfl˘ÂÒڂÓÏ  ÎËÌËÈ  Ó̇  ÛÍ‡¯‡ÂÚ  Ù˄ÛÛ 
ÊÂÌ˘ËÌ˚. ÑÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ  ¯ËÓÍÓ  ‡Á‡ˇÓڇΠ ˝ÚÓÚ  ÏÓÚ˂  Ë 
̇ÒÚÓȘ˂Ӡ ‚‚Ó‰ËÚ  „Ӡ ‚ 
Ô·ڸfl,
ÍÓÚÓ˚  ‚ÓÓˇ˘Â 
ÒÚÓflÚÒfl  ÔÓ  ÏÂÚӉ۠ ÔflÏ˚ı  ÒÚӄËı  ÎËÌËÈ. Ç 
ˆ‚ÂÚӂ˚ı 
ÒÓ˜ÂڇÌËflı  ÑÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ  ڇÍÊ 
ˉÂÚ 
ÓÚ 
̇ӉÌӄӠ
ڂÓ˜ÂÒڂ‡, ÔËÏÂÌflfl 
‡Òˆ‚ÂÚÍÛ 
̇ӉÌ˚ı  ÍÓÒÚ˛Ïӂ  Ë 
ÏÓÚ˂˚ 
̇ˆËÓ̇θÌ˚ı  ‚˚¯Ë‚ÓÍ.
àÌÚÂÂÒÌÓ  Ë 
ÔÓ- ÌӂÓÏÛ  ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ¯‚˚,
ÍÓÚÓ˚  ÒڇÌӂflÚÒfl  Ì  ÚÓθÍÓ  ÌÂËÁˇÂÊÌÓÈ 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ  ‰Âڇθ˛, ÌÓ  Ë 
Ò‰ÒڂÓÏ 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl 
ÊÂÌÒÍӄӠ Ô·ڸfl. ïۉÓÊÌËÍË 
ÔËÏÂÌfl˛Ú  ‚Òڇ‚ÍÛ  ‚ 
¯‚˚ 
ˆ‚ÂÚÌ˚ı  ˇÂÂÍ, ‰ÓÒÚ˄‡fl  ˝ÚËÏ 
ˆ‚ÂÚӂӄӠ Ë 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌӄӠ
˝ÙÙÂÍڇ. Ç  Û͇‚‡ı  Ë 
Û 
ÓÎӂËÌ˚ 
ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl  ÒˇÓÍË. éÌË  ڇÍÊ 
ÔÓÁ‡ËÏÒڂӂ‡Ì˚  ËÁ  ̇ӉÌ˚ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ. àı 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÓˇÓÒÌӂ˚‚‡ÂÚÒfl  Ì  ÚÓθÍÓ  Ò 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚ı,
ÌÓ  Ë  Ò 
ÛÚËÎËڇÌ˚ı 
ÔÓÁˈËÈ_
χÒÍËÛfl  ÔÓ͇ÚÓÒÚ¸  ÔΘ  (˜‡ÒÚ˚È 
̉ÓÒڇÚÓÍ  Ù˄Û˚),
ÒˇÓÍË 
fl‚Îfl˛ÚÒfl 
ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ 
ÓډÂÎÍÓÈ  Ô·ڸfl. ê‡Á΢Ì˚ 
ÒÔÓÒÓˇ˚  Óˇ‡ˇÓÚÍË 
ÓÎӂËÌ˚  Ë 
Û͇‚Ó‚, ˆ‚ÂÚÌ˚  ‚Ò‡‚ÍË  ‚ 
ÔΘ‚˚ı  ¯‚‡ı,
ÛÎËÍ,
Á‡‚flÁÓ˜ÍË  ‚ÏÂÒÚÓ  Ôۄӂˈ,
ÍËÒÚÓ˜ÍË  - 
Ò 
˝ÚÓ 
ÏÓÊÂÚ 
ÒÎÛÊËÚ¸ 
ÔÓÒÚ˚Ï  Ë 
ËÁfl˘Ì˚Ï 
ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ  Ô·ڸfl.
èflÏÓÈ  ÍÓÈ  Ô·ڸ‚  ÔËÌËχÂÚÒfl  ÑÓÏÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ  Á‡ 
ÓÒÌӂ۠ ÒÓÁ‰‡ÌËfl  Ìӂ˚ı  ÙÓÏ. ÖÒÎË 
ÒΉËÚ¸  Á‡ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËÂÏ 
Ûˇ‡¯Â˜ÌÓÈ  ÙÓÏ˚,
ÚÓ   
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍÛ  ‚  ÏӉÂÎflı  ӉÂʉ˚  ÏÓÊÌÓ  ̇ˇÎ˛‰‡Ú¸  ‚ 
‡ÁÌÓÏ 
¯ÂÌËË: 1) ÔÂ‰  Ë 
ÒÔËÌ͇ 
Ô·ڸfl 
ÍÓflÚÒfl  ËÁ  ˆÂÎӄӠ ÍÛÒ͇, Û͇‚‡  ËÎË 
ˆÂθÌÓÍÓÂÌÌӄӠ
"ÍËÏÓÌÓ",
Ó˜Â̸ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚  ‚ 
ÚÓ 
ÂÏfl, ËÎË  ‚Ú‡˜Ì˚Â; 2)
Òڇ̠
Ô·ڸfl-
Ûˇ‡ıË 
ËÏÂÂÚ 
ÔӉÓθÌ˚  ÎËÌËË  ÍÓfl,
ÔÓıӉfl˘Ë  ËÎË  ˜ÂÂÁ  „Ӡ ˆÂÌÚ, ËÎË  ÒËÏÏÂÚ˘ÌÓ  ÔÓ  ӡ 
ÒÚÓÓÌ˚ 
Ò‰ÂÌÈ  ÎËÌËË. á‰ÂÒ¸  Ï˚  ‚ˉËÏ 
fl‚ÌÛ˛ 
̇Îӄ˲ 
Ò 
ÔÓÍÓÂÏ  Ì  ÚÓθÍÓ 
ÛÒÒÍËı  Ûˇ‡ı,
ÌÓ  Ë  Ûˇ‡ı  ‰ۄËı 
̇ӉÌÓÒÚÂÈ,
̇ÔËÏÂ  ̇Ӊӂ  èӂÓÎʸfl.
ç‡ËˇÓΠ
ÂڇθÌÓÏÛ 
ËÒÒΉӂ‡Ì˲  Ë 
ÏÌӄӷ‡ÁÌÓÏÛ  ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲ 
ÔӉ‚Â„‡ÂÚÒfl  ‰ÂÍÓ  Ûˇ‡ıË. É·‚Ì˚È 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚È  ˆÂÌÚ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ
¯ÂÌËfl  - 
ÔΘ‚ÓÈ  ÔÓflÒ:
˚¯Ë‚͇  Û  ‚ÓÓڇ,
̇  „ۉˠ Ë 
Û͇‚‡ı 
ËÏÂÂÚ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚  ‚‡ˇÌÚ˚,
ÁflÚ˚ 
Îfl 
ÛÁÓ‡ 
ÓÙÓÏÎÂÌËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚, ‚ 
˜‡ÒÚÌÓÒÚË 
ÊÂÌÒÍËı  Ô·ڸ‚.  
ë‚flÁ¸ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ò 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚Ï 
ÔÓfl‚Ë·Ҹ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÊÂÌÒÍÓÈ 
ÂıÌÂÈ Ó‰Âʉ˚  ‚ 
ÏÂ̸¯ÂÈ 
ÒÚÂÔÂÌË  Ë 
 
ËÌÓÏ 
ı‡‡ÍÚÂÂ,
˜ÂÏ  ‚  ΄ÍÓÏ  Ô·ڸÂ. éÒÛ˘ÂÒڂÎfl·Ҹ  Ó̇  „·‚Ì˚Ï 
Óˇ‡ÁÓÏ  ˜ÂÂÁ 
ÔÂÂÏÒڂÂÌÌÓÒÚ¸  ÙÓÏ˚ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚. ç‡ÔËÏÂ,
  ÏӉ  ÚӄӠ ‚ÂÏÂÌË 
ÛڂÂ‰Ë·Ҹ  ÙÓχ  ͇Á‡ÍË̇. ä‡Í 
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
͇Á‡ÍËÌ 
-  ‚ÂıÌflfl 
ÒÛÍÓÌ̇fl  ӉÂʉ‡  Ò 
ÎËÌÌ˚ÏË  Û͇‚‡ÏË,
ӡ΄‡˛˘ËÏË  Ù˄ÛÛ  ‚ 
ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË 
Ë 
‡Ò¯Ëfl˛˘‡flÒfl  ÍÌËÁÛ. ë 
ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË 
‡Á΢ËflÏË 
ÔÓÍÓÈ 
͇Á‡ÍË̇  ˇ˚Π
ÔËÌflÚ  Û 
ÏÌӄËı 
̇ӉÌÓÒÚÂÈ.
ë 
ÔÓÌflÚËÂÏ 
"͇Á‡ÍËÌ"  ‚Ò„‰‡ 
҂flÁ˚‚‡ÂÚÒfl 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌË  Óˇ 
Ó˜Â̸ 
ÒËθÌÓ  ӡ΄‡˛˘ÂÈ  Ù˄ÛÛ 
ÒÚÓÈÌÓÈ  ÙÓÏ  ӉÂʉ˚.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ÒËÎÛ˝Ú 
͇Á‡ÍË̇  ÔÓfl‚ËÎÒfl  ‚ 
̇˜‡Î 
30-ı  „Ó‰Ó‚. 燠
ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂ̇  ÏӉÂθ 
ÊÂÌÒÍӄӠ ԇθÚÓ  ‚ 
ÙÓÏ 
͇Á‡ÍË̇. ê‡Ò¯ËÂÌÌ˚È  ‚Âı  ˝ÚӄӠ ԇθÚÓ,
Ôflχfl 
ÎËÌËfl 
ÔΘ, ۉÎËÌÂÌ̇fl  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÓÎӂÍË 
ˇÛÙÙÓÌËӂ‡ÌÌӄӠ Û͇‚‡,
ÛˇÓÚ̇fl  Á‡ÒÚÂÊ͇  Ò 
ӉÌÓÈ 
ÒÚÓÓÌ˚  ‚˚Á˚‚‡˛Ú 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËfl  Ó 
¯ËÌÂÎË, Ò  ‰ۄÓÈ  - 
Ó ÛÒÒÍÓÏ 
ÔÓÎÛ¯ÛˇÍÂ, ˜ÂÚ˚ 
ÍÓÚÓӄӠ ÏÓÊÌÓ  Á‡ÏÂÚËÚ¸  ‚ 
ÎËÌËfl 
ÒÔËÌÍË, ‚  ı‡‡ÍÚÂ 
ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËfl 
ÌËÊÌÂÈ  ˜‡ÒÚË 
ÍÓÔÛ҇ 
ÔÓÎÛ¯ÛˇÍ‡  Ò 
ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚ¸˛.
ÖÒÎË 
ÓˇÓˇ˘ËÚ¸  هÍÚ˚ 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  30-ı 
Ӊӂ, ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ 
҉·ڸ 
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ  ‚˚‚Ó‰:
ËÌÚÂÂÒ  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂ۠ ‚ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË  ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ 
Á̇˜ËÚÂθÌÓ  Ôӂ˚ÒËÎÒfl.
é҂ÓÂÌË  ÙÓÎÍÎÂ‡  ‰Îfl  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ 
ÒËÎÛ˝Ú 
fl‚ËÎÓÒ¸  ӉÌËÏ 
ËÁ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍӂ 
ڂÓ˜ÂÒڂ‡ 
ÏӉÂθÂӂ 
åÓÒÍӂÒÍӄӠ ÑÓχ  ÏӉÂÎÂÈ.
äۄ 
ÏÓÚ˂ӂ,
ÍÓÚÓ˚  ÔÓԇ‰‡˛Ú  ‚ 
ÒÙÂÛ 
ÌËχÌËfl  ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ  Ë 
 
θÌÂȯÂÏ  fl‚Îfl˛ÚÒfl 
ËÒıӉÌ˚ÏË 
ڂÓ˜ÂÒÍËÏË 
ÏÓÏÂÌڇÏË,
ÓÒڇÚÓ˜ÌÓ  ‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÂÌ:
ÙÓχ 
ӉÂʉ˚,
ˆ‚ÂÚӂ˚ 
ÒÓ˜ÂڇÌËfl,
Ó̇ÏÂÌڇˆËfl,
ˆ‚ÂÚ 
ËÚÂıÌË͇  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÔËÂÏ˚ 
ÓډÂÎÍË,
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ¯‚‡ 
ӉÌӂÂÏÂÌÌÓ
͇͠
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓÈ  Ë 
ÛÍ‡¯‡˛˘ÂÈ  ÎËÌËË.
èÓ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂ۠
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ӉÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ  ÔӉıӉ. é҂ÓÂÌË  „Ӡ
ÔÓËÒıӉËÚ  ÔÛÚÂÏ 
ÔflÏӄӠ
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl,
ËÌӄ‰‡ 
ÔÓÎÌӄӠ
Á‡ËÏÒڂӂ‡ÌËfl  ËÁ  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓÍÓfl,
ÙÓÏ˚ 
ÂڇÎÂÈ,
ÓډÂθÌ˚ı 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ  ‚˚¯Ë‚ÍË. ç‡ÔËÏÂ,
͇͠
ËÒÚÓ˜ÌËÍ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÈ  ‡ˇÓÚ˚ 
ÏӉÂθÂӂ  ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl  Î˯¸ 
̯ÌË  ÔËÁ̇ÍË 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡:
ı‡‡ÍÚÂ  ÔÓÍÓfl,
ÙÓÏ˚, ‰ÂÍÓ‡. ǂˉ۠
̉ÓÒڇÚÓ˜ÌÓÈ 
ËÁÛ˜ÂÌÌÓÒÚË 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ͇͠ fl‚ÎÂÌËfl  ‚ˆÂÎÓÏ  ‚˚ԇ‰‡ÎË  ËÁ  ‚ˉ۠
ڇÍË 
ÊÌ˚ 
هÍÚÓ˚, ͇͠
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË,
ÙÓÏ˚ 
Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ÓÚ 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ 
ÒÔÓÒÓˇ‡  ÔÓËÁ‚Ó‰Òڂ‡ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡;
ˇ˚Úӂ‡fl 
ÓˇÛÒ΂ÎÂÌÌÓÒÚ¸,
҂flÁË 
Ò 
Ú·ӂ‡ÌËflÏË  ÍÓÚÓÓÈ 
̇ӉÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï
ˇ˚Π
‡Á΢ÂÌ  ÔÓ  χÚÂˇÎÛ, ÍÓ΢ÂÒڂ۠
ÛÍ‡¯ÂÌËfl,
Á‡Ú‡Ú‡Ï 
Úۉ‡  ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ  ÚӄÓ, Íӄ‰‡,
ÍÂÏ, ‚ 
͇ÍÓÏ 
ÊËÁÌÂÌÌÓÏ  ÒÎÛ˜‡Â  ÓÌ 
ÔËÏÂÌflÎÒfl.
ùÚÓ  ϯ‡ÎÓ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÏÛ  ÔӉıӉ۠ Í 
ËÒÍÛÒÒڂ۠ ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ͇͠
Í 
ÒÓÍӂˢÌˈ  ˉÂÈ,
ÒÍӂ˚‚‡ÎÓ  ËÌˈˇÚ˂۠
ÏӉÂθÂӂ  Ë 
ӄ‡Ì˘˂‡ÎÓ 
ÂÁÛθڇÚ˚  Ëı  ‡ˇÓÚ˚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËÂÏ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı 
ÏӉÂÎÂÈ  Ò 
ÓˇflÁ‡ÚÂθÌ˚Ï 
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ  ‚˚¯Ë‚ÍË. ë‚flÁ¸  Ò 
ÏӉÓÈ 
ÓÒÛ˘ÂÒڂÎfl·Ҹ  ÔÛÚÂÏ  ‚‚‰ÂÌËfl  ڂÓ˜ÂÒÍËı 
̇ıӉÓÍ  ÓÚ 
̇ӉÌӄӠ ‚ 
ÛÊ 
̇ȉÂÌÌ˚  ÙÓÏ˚ 
ÓÒÔӉÒÚ‚Û˛˘Â„Ó  ÒËÎÛ˝Ú‡.
äÓÏ 
ÚӄÓ,
ÒÎÓÊÌ˚È  ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚È 
ÒÚÓÈ  ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÒÙÓÏËӂ‡‚¯ËÈÒfl  ÔӉ  ‚ÎËflÌËÂÏ  ÒÚËÎfl  ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ËÁχ,
ϯ‡Î 
ÍÓÌڇÍÚÛ  Ò 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚Ï 
ÒÚÓÂÏ  ̇ӉÌ˚ı  ӉÂʉ.
ÖÒÎË  ‚ 
20-ı  „Ó‰‡ı  ÙÓχ  Ë 
ÔÓÍÓÈ 
ÓӉÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
Òӂԇ‰‡ÎË  ‚  Óˇ˘Ëı  ˜Âڇı  Ò 
ÙÓÏÓÈ  Ë 
ÔÓÍÓÂÏ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÚÓ  ‚  30-ı 
Ӊ‡ı 
ڇÍӄӠ
Òӂԇ‰ÂÌËfl  Ì  ˇ˚ÎÓ. åӉ̇fl  ӉÂʉ‡  Ì  Ïӄ· 
"‚ÓÒÔËÌËχڸ"  ÓÚ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÌË 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı 
˝ÎÂÏÂÌÚӂ 
ÔÓÍÓfl, ÌË  ÔËÂÏӂ 
‡ÁÏ¢ÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡. èÓÔ˚ÚÍË 
ÏӉÂθÂӂ 
ÒÓ‰ËÌËÚ¸  ̇ӉÌÓ 
ËÒÍÛÒÒڂӠ Ë 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ËÁÏ  Ì  ËÏÂÎË 
ÛÒÔÂı‡. åӉÂÎË  ӉÂʉ˚,
‡Á‡ˇ‡Ú˚‚‡ÂÏ˚  ıۉÓÊÌË͇ÏË  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï,
ıÓÚfl 
Ë 
ÓÚ΢‡ÎËÒ¸  ÓÚ  Ë‰Û˘ÂÈ  Ò 
á‡Ô‡‰‡ 
ÏӉ˚ 
҂ÓÂÈ 
҇ÏÓˇ˚ÚÌÓÒÚ¸˛,
ÌӂËÁÌÓÈ, ÌÓ  ˇ˚ÎË 
ÔÂ„ÛÊÂÌ˚  ‚ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌÓÏ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË  Ë 
˝ÚÌӄ‡Ù˘Ì˚.
2.4.
Čńďîëüçîâŕíčĺ
íŕđîäíűő ěîňčâîâ â ěîäĺëčđîâŕíčč îäĺćäű
       â 40-ő .-..íŕ÷ŕëĺ50-ő ăîäîâ
ê‡Á‚ÂÌۂ¯‡flÒfl 
ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸  ÏӉÂÎËÛ˛˘Ëı 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ  ˇ˚·  ÔÂ‚‡Ì‡ 
ÇÂÎËÍÓÈ  éÚ˜ÂÒڂÂÌÌÓÈ  ‚ÓÈÌÓÈ. åÓÒÍӂÒÍËÈ  ÑÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ  ‚ÓÁÓˇÌӂËΠ Ò‚Ó˛  ‡ˇÓÚÛ 
ÚÓθÍÓ  ‚  1944  „Ó‰Û. ä  ˝ÚÓÏÛ 
ÂÏÂÌË  ‚  ÍÓÎÎÂÍÚ˂Â
ÏӉÂθÂӂ,
„Ӡ
ÒÓÚۉÌËÍӂ  ÛÊ 
̇ıӉËÎÒfl  ˆÂÎ˚È  fl‰  ÏÓÎӉ˚ı 
ıۉÓÊÌËÍӂ- ÓÍÓ̘˂¯Ëı 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚È  هÍÛθÚÂÚ 
åÓÒÍӂÒÍӄӠ
ÚÂÍÒÚËθÌӄӠ
ËÌÒÚËÚÛڇ. àı 
ڂÓ˜ÂÒ͇fl 
ÔӉ„ÓÚӂ͇,
ÓÒÌӂ‡Ì̇fl  ̇ 
ËÁÛ˜ÂÌËË 
ËÒÍÛÒÒڂ‡ 
ÔÓ¯ÎӄÓ,
ÒÔÓÒÓˇÒڂӂ‡Î‡  ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏÛ 
‡Á‚ËÚ˲  ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ‚ 
Ô·Ì 
̇ÒΉӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ. Ç  ҂ÓÂÈ  ‡ˇÓÚ 
ıۉÓÊÌËÍË-
ÏӉÂθÂ˚  ڇÍÊ 
Óˇ‡˘‡ÎËÒ¸  Í 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÈ 
flÍÓÒÚË  Ë 
Á‚Û˜ÌÓÒÚË 
̇ӉÌӄӠ
ÔËÍ·‰ÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
ÍÓÚÓÓ  ˇ˚ÎÓ  Úӄ‰‡  ÔÓ˜ÚË 
ÂÎËÌÒڂÂÌÌ˚Ï 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ 
ڂÓ˜ÂÒڂ‡. èÓÒÚÛÔÎÂÌË 
ËÌÙÓχˆËË  Ó 
ÒÓÒÚÓflÌËË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ËÁ-Á‡  „‡Ìˈ˚  Ë 
 
ÔÂ‚Û˛ 
Ó˜Â‰¸  ËÁ 
î‡ÌˆËË 
ÔÂÍ‡ÚËÎÓÒ¸  ¢  ‚ 
1939  „Ó‰Û,
Íӄ‰‡ 
ÇÚÓ‡fl  ÏËӂ‡fl  ‚ÓÈ̇ 
Óı‚‡ÚË· 
á‡Ô‡‰ÌÛ˛ 
ւÓÔÛ. ÖÒÚÂÒڂÂÌÌÓ,
˜ÚÓ 
ÍÚ˂ÌӄӠ ÓˇÏÂ̇ 
ÓÔ˚ÚÓÏ  ‚ 
ڇÍËı 
ÛÒÎӂËflı  ˇ˚Ú¸  Ì  ÏӄÎÓ. ëÎÓÊ˂¯‡flÒfl 
ÒËÚۇˆËfl, ‚  ÒËÎÛ 
ÍÓÚÓÓÈ  ÔÂ‰  ıۉÓÊÌË͇ÏË 
Ó͇Á‡ÎÒfl 
ÔÓÒÛÚË  ‰Â· 
ÚÓθÍÓ  ӉËÌ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ
ÔËڇÌËfl,
ÒÓÒÎÛÊË· 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÛ˛  ÒÎÛÊˇÛ:
˝ÚÓ 
Ô˂ÂÎÓ  Í 
ÂڇθÌÓÏÛ  Ë 
¯ËÓÍÓÏÛ 
ËÁÛ˜ÂÌ˲ 
̇ӉÌӄӠ ̇ÒΉËfl  ‚
ÍÓÒÚ˛ÏÂ,
‡Ì  ‚  ڇÍÓÈ 
ÒÚÂÔÂÌË  Ì  ̇ˇÎ˛‰‡‚¯ÂÏÛÒfl.
éÌÓ  Í  ÚÓÏÛ  Ê  ˇ˚ÎÓ 
ÂÒÚÂÒڂÂÌÌ˚Ï,
͇͠
ÔӉÓÎÊÂÌË 
ÔÓˆÂÒ҇,
̇˜‡ÚӄӠ
ÏӉÂθÂ‡ÏË  ¢  ‰Ó 
ÓÈÌ˚.
ëΉÛÂÚ  Ò͇Á‡Ú¸,
˜ÚÓ 
ÇÚÓ‡fl  ÏËӂ‡fl  ‚ÓÈ̇ 
̇ÎÓÊË·  ҂ÓÈ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È  ÓÚÔ˜‡ÚÓÍ  ̇ 
ÓˇÎËÍ 
ÊÂÌ˘ËÌ˚, ̇    ÍÓÒÚ˛Ï. éˇ‡Á 
ÊÂÌÒÍÓÈ 
Í‡ÒÓÚ˚  Ì 
ÒÚÓËÚÒfl  ˇÓθ¯Â  ̇ 
Á‡ÒÚ˚‚¯ÂÈ 
˝ÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌÓÒÚË.
à‰Â‡ÎÓÏ 
ÒÎÛÊËÚ  ÊÂÌ˘Ë̇- ÚÛÊÂÌˈ‡,
ÊÂÌ˘Ë̇- 
ÒÓΉ‡Ú,
̇ӂÌ 
Ò 
ÏÛʘË̇ÏË 
˚ÌÂÒ¯‡fl  ÚۉÌÓÒÚË  ‚ÓÈÌ˚. 顠 ˝ÚÓÏ 
ӂÓËÚ  Ë   
ÍÓÒÚ˛Ï:
‡Ò¯ËÂÌÌ˚Â,
ÊÂÒÚÍËÂ, ͇͠ Û 
ÏÛ̉Ë‡,
ÔΘË,
¯ËÓÍËÈ  ÔÓflÒ,
ÍÓÚÓ˚È 
ÔÎÓÚÌÓ  Óı‚‡Ú˚‚‡Î 
ÔӉӄ̇ÌÌ˚  Í 
Ù˄Û 
Ô·ڸ 
Ë 
ԇθÚÓ,
̇ÔÓÏË̇‚¯Â  ¯ËÌÂθ. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎËÒ¸  ˇÎÛÁ˚  Ò 
Û͇‚ÓÏ 
̇ 
χÌÊÂÚÂ,
ÒÚflÌÛÚ˚  ̇ 
ڇÎËË 
ÂϯÍÓÏ  Ë 
ÌÓÒ˂¯ËÂÒfl  ÔӂÂı 
ÔflÏÓÈ 
ÍÓÓÚÍÓÈ  ˛ˇÍË. Ç 
ÒÓ˜ÂڇÌËË  Ò 
҇Ôӄ‡ÏË 
̇ 
ÌËÁÍÓÏ  ͇ˇÎÛÍÂ,
ˇÂÂڇÏË,
ÒÛÏ͇ÏË 
Ô·̯ÂÚ͇ÏË  ڇÍÓÈ 
ÍÓÒÚ˛Ï  Ó˜Â̸  ̇ÔÓÏË̇Π ‚ÓÂÌÌÓ 
ÓˇÏÛ̉Ëӂ‡ÌËÂ.
èÓÒ΂ÓÂÌÌ˚È  ÔÂËӉ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ÏÓÊÌÓ  ‚ 
Óˇ˘ÂÏ 
Ô·Ì 
̇Á‚‡Ú¸ 
ÔÂËӉÓÏ  Ò̇˜‡Î‡  ÍÓ΢ÂÒڂÂÌÌӄӠ (40- 
Ӊ˚), Á‡ÚÂÏ 
͇˜ÂÒڂÂÌÌӄӠ ÓÚˇÓ‡  (50- 
Ӊ˚). èӉ 
˚‡ÊÂÌËÂÏ 
"ÍÓ΢ÂÒڂÂÌÌ˚È  ÓÚˇÓ" 
ÔӉ‡ÁÛÏ‚‡ÂÚÒfl  ‡ˇÓڇ  ÔÓ 
ۂÂ΢ÂÌ˲  ‚‡ˇÌÚӂ  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ÏÓÚ˂‡,
ÁflÚӄӠ
ËÁ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  Ë 
ÔÓÎۘ˂¯Â„Ó 
ÓÚ‡ÊÂÌË  ‚ 
fl‰Â 
ÏӉÂÎÂÈ. èË  ˝ÚÓÏ  ‚‡ˇˆËË  ÔӉ‚Â„‡ÎËÒ¸  Ò̇˜‡Î‡  Ú  Ê  ÙÓÏ˚ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ë 
ÔËÂÏ˚  Ó̇ÏÂÌÚËÍË,
ÍÓÚÓ˚ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸ 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ¢  ‚  ‰Ó‚ÓÂÌÌÓ  ‚ÂÏfl.
åӉÂÎËӂ‡ÌË  ӉÂʉ˚  ‚ 
40-50-ı 
Ӊ‡ı 
҂ˉÂÚÂθÒڂÛÂÚ  Ó 
ÚÓÏ, ˜ÚÓ  ÏӉÂÎË  Ë  ÊÂÌÒÍËı,
Ë 
ÂÚÒÍËı  Ô·ڸ‚  ÌÂÒÛÚ  ‚ 
ÓÒÌӂÂ
ÔÓÍÓfl  ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌӄӠ
ÔÓÒÚÓÂÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı,
ÔflÏÓÍÓÂÌÌÓÈ 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚  - 
¯Û¯Ô‡Ìӂ,
̇‚Â¯ÌËÍӂ. àı 
ÛÍ‡¯ÂÌË  ͇͠ ÔÓ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲,
ڇ͠ Ë  ÔÓ 
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ 
ÔËÂχϠ ̇ÔÓÏË̇ÂÚ 
ÓÙÓÏÎÂÌË  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡. ç‡ËˇÓÎÂÂ
˜‡ÒÚÓ 
ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒfl  ÔË̈ËÔ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl 
Ó̇ÏÂÌڇ  ‚ÓÍۄ  ‚ÓÓڇ,
̇  „ۉˠ Ë 
̇ 
Û͇‚‡ı, Ú. Â.   Ó̇ÏÂÌÚËÛ˛ÚÒfl  ˜‡ÒÚË  ‚¢Ë,
ÒÓÓڂÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë 
ÔΘ‚ÓÏÛ  ÔÓflÒÛ.
äÓÏ  ÚӄӠ
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ÔËÏÂÌÂÌË  Ë 
ۄËı 
ÒıÂÏ 
‡ÁÏ¢ÂÌËfl  ‚˚¯Ë‚ÍË:
Ò  ÔÂËÏÛ˘ÂÒڂÂÌÌ˚Ï 
ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ  ‚ÌËÁÛ,
̇ 
ÔӉÓθÌÓÈ  ˜‡ÒÚË  ‚¢Ë, ͇͠ ̇ 
Ûˇ‡ı‡ı 
ÊËÚÂÎÂÈ 
Ò‚ÂÌ˚ı 
ӷ·ÒÚÂÈ, Ë  ‡‚ÌÓÏÂÌÓ 
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË  Ó̇ÏÂÌÚËÍË  ÔÓ  ‚ÒÂÈ 
ÔÎÓÒÍÓÒÚË  Ûˇ‡ı.
äÓ΢ÂÒڂӠ ‚˚¯Ë‚ÍË 
ӂÓθÌÓ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌÓ.
ó‡˘Â 
Ò„Ӡ
² 
ÛÍ‡¯‡ÎËÒ¸ 
ÚÓθÍÓ  ‚ÂıÌflfl,
Ò‰Ìflfl  ËÎË 
ÌËÊÌflfl  ˜‡ÒÚË 
ÏӉÂÎË, ÒÓÓˇ˘‡fl  ÏӉÂÎË 
ÌÂÍÓÚÓÛ˛  ‰Ë̇ÏËÍÛ.
àÌӄ‰‡ 
˚¯Ë‚͇ 
‡‚ÌÓÏÂÌÓ  ‡Áˇ‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl  ÔÓ  ‚ÒÂÈ 
ÔÎÓ˘‡‰Ë 
Ó̇ÏÂÌÚËÛÂÏÓÈ  ‚¢Ë,
‡ÒÔÓ·„‡flÒ¸  ̇ 
ۉË, Û 
ÓÎӂËÌ˚, ̇  ÔΘ‡ı,
Óθ 
¯‚Ó‚, ÔÓ 
ÔӉÓÎÛ 
Ë 
Í‡˛ 
Û͇‚Ó‚,
Óژ„Ӡ
Ô·Ú 
˚Á˚‚‡ÂÚ 
Ó˘Û˘ÂÌË 
ÒÔÓÍÓÈÒڂËfl  Ë 
Û‡‚Ìӂ¯‡ÌÌÓÒÚË.
ëÚÂÏÎÂÌË 
ÔӉ˜ÂÍÌÛÚ¸  ÌËÁ  ‚¢ˠ ÏÓÊÌÓ  ۂˉÂÚ¸  ‚ 
fl‰Â 
ÏӉÂÎÂÈ  ÚӄӠ
ÂÏÂÌË. ùÚÓÚ  ‚‡ˇÌÚ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl 
Ó̇ÏÂÌڇ 
Ì‡ËˇÓΠ ۉ‡˜ÂÌ, ڇ͠ ͇͠ ÔË 
ÌÂÏ  ڇ  ËÎË  Ë̇fl  ÏӉÂθ  ӉÂʉ˚ 
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl  ÏÂÌ  ˝ÚÌӄ‡Ù˘ÌÓÈ,
˜ÂÏ 
ÏӉÂÎË 
Ò 
‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂÏ  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÔӉӷÌ˚Ï 
  ‡ÁˇÓÒÛ  ‚ 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı‡ı.
ëÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ 
‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸  ‚˚¯Ë‚ÍÛ  ÔÓ 
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ  ÒıÂÏ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  ÚẨÂ̈Ëfl  Í 
 
ÎÓ͇ÎËÁ‡ˆËË,
ÍÓÚÓ‡fl 
ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡ÂÚÒfl  ÔÓÍÓÂÏ  Ë 
ÙÓÏÓÈ  ‚¢Ë, Ë‰Û˘ËÏË  ÓÚ  ̇ӉÌӄӠ
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌӄӠ ÍÓfl. èËÏÂÓÏ 
ÎÓ͇θÌӄӠ
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ‚˚¯Ë‚ÍË 
fl‚ÎflÂÚÒfl  Ó̇ÏÂÌڇˆËfl  ͇χÌӂ,
ˇÓÍӂ˚ı 
¯‚Ó‚, Í‡Â‚  ËÁ‰ÂÎËfl. åӉÂθ,
ËÁÓˇ‡ÊÂÌ̇fl  ̇ 
ËÒÛÌÍ 
‡Á‡ˇÓڇ̇  ÔÓ  ÏÓÚ˂‡Ï  ÒÎӂ‡ˆÍӄӠ ͇Ùڇ̇. èÓÂÁ 
͇χÌӂ  ÛÍ‡¯ÂÌ 
ÍÛÔÌÓÈ 
¯ÌÛӂÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ÛÁÓ 
Ó͇ÈÏÎflÂÚ  „Ó, ÍÓ̈ÂÌÚËÛflÒ¸  ‚ 
ÌËÊÌÂÈ  ˜‡ÒÚË 
  ‚ˉ 
ÓÁÂÚÍË. íÂıÌË͇  Ë 
ËÒÛÌÓÍ  ‚˚¯Ë‚ÍË 
̇ÔÓÏË̇˛Ú 
ÒÔÓÒÓˇ  ÓډÂÎÍË 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Û 
̇Ӊӂ 
á‡Ô‡‰ÌÓÈ  ìÍ‡ËÌ˚, èÓθ¯Ë,
óÂıÓÒÎӂ‡ÍËË.
燠 ËÒÛÌÍ 
ËÁÓˇ‡ÊÂ̇  ÏӉÂθ 
̇fl‰ÌӄӠ
ÊÂÌÒÍӄӠ Ô·ڸfl-
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ‚  ÍÓÚÓÓÏ  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ 
͈ÂÌÚËÛ˛ÚÒfl  ¯‚˚  ̇ 
ÒÔËÌÍ  Ë 
ÏÂÒÚÓ 
͇χÌӂ. Ç˚¯Ë‚͇ 
˚ÔÓÎÌÂ̇  ¯ÌÛÓÏ,
ÛÎÓÊÂÌÌ˚Ï  ̇ 
ËÒÛÌÍÂ. Ç  ҂ÓÂÏ 
¯ÂÌËË  ‡‚ÚÓ  ¯ÂΠ ÓÚ  ÔË̈ËÔӂ 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl 
Â̄ÂÒÍӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡.
Ç 
ÔÓÍÓ  Ë 
ÙÓÏ 
ÏÌӄËı 
ÏӉÂÎÂÈ  ÊÂÌÒÍӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÏÓÊÌÓ  ÓˇÌ‡ÛÊËÚ¸ 
‡Á΢ÌӄӠ Ӊ‡  ‡Ì‡ÎӄËË  Ò 
ÔÓÍÓÂÏ  Ë
ÙÓÏÓÈ 
¯Û¯Ô‡Ì‡.
燷≇ÂÚÒfl 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË  ÎËÌËÈ 
ÔÓÍÓfl  Ë 
ÔË̈ËÔ˚ 
ÓډÂÎÍË  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚  ‡ÁÌ˚ı 
̇ӉÌÓÒÚÂÈ  - 
ÛÒÒÍËı,
ÛÍ‡Ë̈‚,
ˇÂÎÓÛÒӂ,
̇Ӊӂ 
䇂͇Á‡.   
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
Óˇ‡ÁˆÓ‚  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ‚ 
40-ı  „Ó‰‡ı  ‚˚Á‚‡ÎÓ  Í 
ÊËÁÌË 
ӄÓÏÌ˚È  Á‡Ô‡Ò 
ڂÓ˜ÂÒÍËı  Ò‰Òڂ,
ÌÂ‡ÒÍ˚Ú˚ı  ‚ 
30-ı  „Ó‰‡ı. üÍË 
̇ӉÌ˚  ‚˚¯Ë‚ÍË,
ÒÔÓÒÓˇ˚ 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ӉÂʉ˚,
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚ¸  Ë 
Îӄ˘ÌÓÒÚ¸ 
ÔÓÍÓfl,
‡‰ÓÒÚ̇fl  „‡Ïχ 
ˆ‚ÂÚӂ˚ı  ÒÓ˜ÂڇÌËÈ  - 
Ò 
˝ÚÓ, ͇͠ ˇ˚ 
Ìӂ¸ 
̇ȉÂÌÌÓ  ıۉÓÊÌË͇ÏË-
ÏӉÂθÂ‡ÏË,
ӷӄ‡ÚËÎÓ  Ëı 
ڂÓ˜ÂÒÍË  ÔÓËÒÍË.
çÓ  ̇fl‰Û  Ò 
ۉ‡˜Ì˚ÏË 
¯ÂÌËflÏË 
ÒΉÛÂÚ  ÓÚÏÂÚËÚ¸  Ë 
هÍÚ˚ 
ÌÂۉ‡˜ÌӄӠ
ÔÂڂÓÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ Ó˄Ë̇·.
ì‚ΘÂÌË 
̇ӉÌ˚ÏË  ÏÓÚ˂‡ÏË 
Ô˂ÂÎÓ  Í 
ÔÂ„ÛÊÂÌÌÓÒÚË 
ÏӉÂÎÂÈ  ‰ÂÍÓÓÏ. èÓfl‚ËÎÒfl 
ڂÓ˜ÂÒÍËÈ  Ô·„ˇÚ:
˜‡ÒÚÓ  ‚ 
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌÓÏ  ¯ÂÌËË 
̇ˇÎ˛‰‡ÎÓÒ¸ 
ÍÓÔËӂ‡ÌË 
ÔӉÎËÌÌË͇  - 
„Ӡ ÔÓÍÓÈ,
ˆ‚ÂÚ, ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍË  Ë 
Ê 
 
ËÒÛÌÓÍ 
ÔÂÂÌÓÒËÎËÒ¸  ̇ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓ  Ô·ڸÂ. á‡ÍÓÌ˚ 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl  Ë 
ÓÙÓÏÎÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇Û¯‡ÎËÒ¸. ç‡ÔËÏÂ,
ÙÛÌ͈ËÓ̇θ̇fl  Óθ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ì 
ÔËÌËχ·Ҹ  ‚Ó 
ÌËχÌË  - 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  ÛÍ‡¯‡ÎË  Ë 
͇ʉӉÌ‚ÌÛ˛, Ë 
̇fl‰ÌÛ˛  ӉÂʉÛ. çÂ‰ÍÓ 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ ‚˚¯Ë‚ÍË  Ë 
 
ÚۉÓÂÏÍÓÒÚ¸  ˇ˚ÎË 
ӉË̇Íӂ˚ÏË  Ë 
̇ 
Óχ¯ÌÂÏ  ı‡Î‡ÚÂ, Ë  ̇ 
Ô·ڸ 
Îfl 
Ú‡Ú‡.
ç  ‚Ò„‰‡ 
ÔËÌËχÎÒfl  ‚Ó 
ÌËχÌË  ÔË̈ËÔ  ÒÓÓڂÂÚÒڂËfl 
هÍÚÛ˚  Ú͇ÌË 
ÚÂıÌËÍ 
ÓډÂÎÍË. ã„ÍÓ  Ô·ڸ  ËÁ  ÍÂÔ-
ÊÓÊÂڇ,
˚¯ËÚÓ 
¯ÂÒÚ¸˛,
ÛÚflÊÂÎflÎÓÒ¸,
„Ӡ ÙÓχ  Ë 
ÔÓÍÓÈ 
ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡ÎËÒ¸  Ì 
Ô·ÒÚËÍÓÈ  Ú͇ÌË, ‡ 
ÒÚÂÏÎÂÌËÂÏ 
ÔӂÚÓËÚ¸  ÙÓÏÛ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡. ëӂÂ¯ÂÌÌÓ 
Ә‚ˉÌÓ,
˜ÚÓ 
ˇ‡Ú¸ 
ˇÂÁ 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍË  ‚Ò  ۂˉÂÌÌÓ  ‚ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÏ 
̇ÒΉËË  ̇Ӊ‡ 
Ë  ÔÂÂÌÓÒËÚ¸  „Ӡ ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓ  ˇ˚ÎÓ 
ÌÂθÁfl.
óÂÁÏÂÌÓ 
ۂΘÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍÓÈ,
ˇÓθ¯ÂÈ 
˜‡ÒÚ¸˛ 
˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ  ‚Û˜ÌÛ˛,
ÌÂËÁˇÂÊÌÓ  ‰Â·ÎÓ  Ô·ڸ  ËÎË 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÛÌË͇θÌ˚Ï,
ÓӄËÏ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚Ï  ‰Îfl  ˇÓθ¯Ó„Ó  ÒÓ͇  ÌÓÒÍË. Ç˚¯Ë‚͇  ÔÓ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲  Ë 
ı‡‡ÍÚÂÛ  ˜‡ÒÚÓ  Ì 
ÒÓ˜Âڇ·Ҹ  Ò 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËÂÈ  ӉÂʉ˚,
ÍÓÒÚ˛Ï 
ÔÂÂ̇Ò˚˘‡ÎÒfl 
ÓډÂÎÍÓÈ. "ç‡ӉÌ˚È"  ÍÓÈ  ̇˜‡Î  ‰Ó‚ÎÂÚ¸  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË.
Ç 
Ô·ڸflı,
ÍÓÒÚ˛Ï‡ı  Ë  ΄ÍËı  ԇθÚÓ 
ÓÏËÌËӂ‡Î‡  Ôflχfl 
Ûˇ‡¯Â˜Ì‡fl  ÙÓχ,
˜‡ÒÚÓ 
Ó˜Â̸ 
Ò‚ÓˇÓ‰Ì‡fl  ‚  ‚ÂıÌÂÈ  ˜‡ÒÚË, Ò 
Ô˚¯Ì˚ÏË  Û͇‚‡ÏË. éÚÒÛڂӂ‡ÎË 
ÓÚÎÓÊÌ˚ 
ÓÓÚÌËÍË,
ÏÂÒÚÓ 
ÌËı 
ÓÎӂË̇  ÓÙÓÏÎfl·Ҹ 
ÓÓÚÌËÍÓÏ-
ÒÚÓÈÍÓÈ, ÛÁÍÓÈ 
Óˇ¯Ë‚ÍÓÈ  ËÎË 
Óˇ‡ˇ‡Ú˚‚‡Î‡Ò¸ 
ӷڇ˜ÍÓÈ. ÇÏÂÒÚÓ  Ôۄӂˈ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÎËÒ¸  Á‡‚flÁÍË,
¯ÌÛÍË, ‰ÂÍÓ‡Ú˂̇fl  Ô·Ì͇.
è‡‚ËθÌ˚È  ‚ 
ÓÒÌӂÂ,
ÍÛÒ 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl  ҂Ó„Ӡ ÒÚËÎfl  ÍÓÒÚ˛Ï‡,
̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È  ÔÓÚ˂  ÒÎÂÔӄӠ
ÔӂÚÓÂÌËfl
Á‡„‡Ì˘ÌÓÈ  ÏӉ˚,
ËÒ͇ÁËÎË  ÔÓ 
ÒÛ˘ÂÒڂÛ. ÇÏÂÒÚÓ  ‡ˇÓÚ˚  ̇‰ 
‡Á΢Ì˚ÏË  ‚ˉ‡ÏË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ̇ 
Ò 
ÒÎÛ˜‡Ë 
ÊËÁÌË,
ÏÂÒÚÓ 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl 
Óˇ‡ÁˆÓ‚  Í‡Ò˂˚ı,
Û‰ÓˇÌ˚ı 
Ë 
ÓÒÚÛÔÌ˚ı  ‚¢ÂÈ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÎËÒ¸  ԇ‡‰Ì˚  ÏӉÂÎË,
 
˚¯Ë‚͇ 
ˇ˚· 
҇ÏÓˆÂθ˛. ÇÏÂÒÚÓ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ ÔÓËÒ͇ 
ÔÓfl‚ËÎÒfl 
˝ÚÌӄ‡ÙËÁÏ,
ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ 
ÔӂÚÓÂÌË 
ÓÚÊ˂¯Ëı  ÙÓÏ,
˝ÍÎÂÍÚË͇.
ëÚÂÏÎÂÌË  ‚ 
ÓˇflÁ‡ÚÂθÌÓÏ  ÔÓfl‰Í  Ôˉ‡Ú¸  ÏӉÂÎË  ̇ˆËÓ̇θÌ˚È 
ÍÓÎÓËÚ 
Ô˂ӉË·  Í 
ˇÒÛ‰‡Ï. ç‡ÔËÏÂ,
ÂÎӂÓÈ 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÒÓ‰ËÌflÎÒfl  Ò 
ÓÎӂÌ˚Ï  ÛˇÓÓÏ,
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏ 
ÒÓÓÍÛ.
äÛÒÛ 
ÒÎ˯ÍÓÏ 
ÔflÏӄӠ Á‡ËÏÒڂӂ‡ÌËfl  ˉÂÈ  ËÁ  ̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ÔÓ͇  Ì  Ïӄ 
ÔÓÚ˂ÓÒÚÓflÚ¸  ÍÛÒ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ
ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl 
ËÒÚÓ˜ÌË͇,
ÍÓÚÓ˚Ï  ‚·‰ÂÎË 
Î˯¸ 
ÌÂÍÓÚÓ˚  ıۉÓÊÌËÍË.
çÓ 
ÏÓÊÌÓ 
Ò 
ۂÂÂÌÌÓÒÚ¸˛  Ò͇Á‡Ú¸,
˜ÚÓ 
Ëı 
ÔÓËÒÍË  fl‚ËÎËÒ¸  ̇˜‡ÎÓÏ  ÌӂӄÓ,
ˇÓΠ
ÂÌӄӠ ÔӉıӉ‡ 
Í 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ.
çӂ˚È  ÔӉıӉ  ‚ 
Óˇ‡˘ÂÌËË  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂ۠
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚  ̇˜‡Î 
Ó˘ÛÚËÏÓ 
ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl  ‚Ó 
ÚÓÓÈ  ÔÓÎӂËÌ  50-ı 
Ӊӂ. ùÚÓ  ˇ˚ÎÓ 
˚Á‚‡ÌÓ 
Ì 
ÚÓθÍÓ 
ÔÓÚÂÒÚÓÏ  ÔÓÚ˂ 
ÍÓÔËӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ˝ÎÂÏÂÌÚӂ  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉÂ,
ÌÓ  Ë 
̇Á‚¯ÂÈ  ÒÏÂÌÓÈ  ÒËÎÛ˝Ú‡
Ë  ÙÓÏ. à‰Â‡ÎÓÏ
Òڇ· ÏÓÎӉ‡fl
ËÁfl˘Ì‡fl
ÊÂÌ˘Ë̇ 22-25  ÎÂÚ. ÜÂÒÚÍË 
ÒËÎÛ˝ÚÌ˚  ÎËÌËË,
ı‡‡ÍÚÂÌ˚  ‚ 
ÏӉ 
ÍÓ̈‡ 
40-ı  -  ̇˜‡Î‡  50-ı 
Ӊӂ, ÒÏÂÌËÎËÒ¸  Ïfl„ÍËÏË,
ÊÂÌÒڂÂÌÌ˚ÏË.
àÌӄӠ
ÔÓÒÚÓÂÌËfl  ÒڇÎË
Ò 
˜‡ÒÚË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡:
ÔË 
ۉÎËÌÂÌÌÓÈ,
Ò΄͇ 
‡ÒÍίÂÌÌÓÈ  ˛ˇÍ  - 
ӡ΄‡˛˘ËÈ,
ÒÍÓÏÌÓÈ  ÙÓÏ˚  ‚Âı  Ò 
ˆÂθÌÓÍÓÂÌÌ˚ÏË  Û͇‚‡ÏË  Ë 
ÓÍۄÎ˚ÏË  Û͇‚‡ÏË  Ë 
ÓÍۄÎ˚Ï  ÔΘÓÏ. çӂ˚È 
ÒËÎÛ˝Ú 
ÙÓÏËÛÂÚÒfl 
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ,
ÒӂÏ¢‡fl 
Ò̇˜‡Î‡ 
ÔËÁ̇ÍË 
Ôӯ‰¯ÂÈ  Ë 
̇ÒÚÛԇ˛˘ÂÈ  ÏӉ˚. èÂ‰ 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ‚Òڇ˛Ú  Á‡‰‡˜Ë 
ÔÂÂıӉÌӄӠ ÔÂËӉ‡:
ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl  ÓÚ  Ô˂˚˜ÌӄӠ ÏÂÚӉ‡ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Ò 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËÂÏ  ‚˚¯Ë‚ÍË. çӂ˚È 
ÒËÎÛ˝Ú  Ì 
Ïӄ 
ÓÒÔËÌËχڸ  ‚˚¯Ë‚ÍÛ  ‚ 
ÔÂÊÌËı 
ÍÓ΢ÂÒڂ‡ı  Ë 
ÔËÂχı 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl.
èÓfl‚ËÎËÒ¸  Ìӂ˚Â
Ú͇ÌË. àı 
ÓÎÓÍÌËÒÚ˚È  ÒÓÒڇ‚,
ÒÚÛÍÚÛ‡  Ë 
هÍÚÛ‡ 
ÓˇÛÒÎӂÎ˂‡ÎË 
ÔËÏÂÌÂÌË  Ìӂ˚ı  ‚ˉӂ 
ÓÙÓÏÎÂÌËfl  ËÁ‰ÂÎËÈ.
ç‡ÔËÏÂ,
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎËÒ¸ 
¯ÂÒÚflÌ˚  Ú͇ÌË 
ÍÂÔӂӄӠ ÔÂÂÔÎÂÚÂÌËfl,
ÒÔÓÒÓˇÌ˚ 
Óˇ‡Áӂ˚‚‡Ú¸  ‚˚‡ÁËÚÂθÌ˚Â
ÒÍ·‰ÍË; Ú͇ÌË  Ò 
ËÒÛ̘‡ÚÓÈ 
ÔӂÂıÌÓÒÚ¸˛  ‚ 
ˉ 
ÓÏˇËÍӂ,
ˇÓÓÁ‰ÓÍ. éÌË  ‚ÓÓˇ˘Â 
ËÒÍβ˜‡ÎË
̇ÌÂÒÂÌË  ‚˚¯Ë‚ÍË  Ë 
ۄӄӠ
ÂÍÓ‡. íÓ  Ê  ҇ÏÓ 
ÏÓÊÌÓ 
Ò͇Á‡Ú¸  Ó 
Ú͇Ìflı 
Îfl 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚,
ڇÍËı 
͇͠
ڂˉ  Ë  ÚËÍÓ,
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı  ̇ 
‰ÂÌËË 
  ÒÚÛÍÚÛÛ 
هÒÓÌÌÓÈ  ÔflÊË. ч  Ë 
ÓÒÌӂÌÓÈ 
ÔË̈ËÔ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, Òӄ·ÒÌÓ 
ÍÓÚÓÓÏÛ 
χÚÂˇΠ ÓÔ‰ÂÎflΠ ÙÓÏÛ  Ë 
ÓډÂÎÍÛ,
ÓÚÍ˚‚‡Î  ËÌÓÈ 
ÙÓÌÚ 
ڂÓ˜ÂÒÍËÏ  ÔÓËÒ͇Ï.
í‡ÍËÏ 
Óˇ‡ÁÓÏ,
ÍÓÏ 
ڇ·Ìڇ, ÍÓÚÓ˚È 
ÓÔ‰ÂÎflÂÚ 
¯ËËÌÛ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ ‚ˉÂÌËfl,
ÒÔÓÒÓˇÌÓÒÚ¸ 
Óˇ‡ÁÌÓ  Ó˘Û˘‡Ú¸  ËÒÚÓ˜ÌËÍ,
ÒÛ˘ÂÒڂÛÂÚ 
‡θÌÓÒÚ¸,
Ò  ÍÓÚÓÓÈ  Ì  ÏÓÊÂÚ  Ì 
Ò˜ËڇڸÒfl 
ıۉÓÊÌËÍ.
åÂÚӉ 
ÓڂΘÂÌÌӄӠ Ë, ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚,
ÌÂÓˇ‰ÛχÌÌӄӠ ÍÓÔËӂ‡ÌËfl  ˇ˚Π
͇Ë͇ÚÛÓÈ  ̇ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï.
ç 
ÒΉӂ‡ÎÓ 
̇Û¯‡Ú¸  ÒÚÛÍÚÛÛ 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ‚˚‡ˇÓڇÌÌÛ˛  ‚Â͇ÏË. èÓÒÚÓ 
ÔÂÂÌÂÒÂÌË 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı 
ÔËÂÏӂ  ÛÍ‡¯ÂÌËfl  ̇ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ˇ˚ÎÓ 
ÔÓÚ˂ÓÔÓ͇Á‡ÌÓ,
ڇ͠
͇͠
ÙÓχ 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ËÁÏÂÌË·Ҹ,
ËÁÏÂÌËÎÒfl  Ë 
χÚÂˇÎ, ËÁ 
ÍÓÚÓӄӠ ÓÌ 
ËÁ„ÓÚӂÎflÎÒfl.
å‡ÚÂˇΠ
ÂÁÍÓ 
ÓÚ΢‡ÎÒfl  ÓÚ 
ÓÏÓÚ͇ÌÌ˚ı 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı 
ÔÓÎÓÚÂÌ, Ò 
ÍÓÚÓ˚ÏË  ڇ͠ „‡ÏÓÌ˘ÌÓ 
҂flÁ˚‚‡Î‡Ò¸ 
̇Ӊ̇fl  ‚˚¯Ë‚͇. àÁÏÂÌËÎËÒ¸,
 
ÍÓÚÓ˚È  ÛÊ  ‡Á,
ÂÏfl, ˜ÂÎӂÂÍ,
„Ӡ
ÔÓÚ¡ÌÓÒÚË,
χÚÂˇθ̇fl  ˇ‡Á‡ 
Óˇ˘ÂÒڂ‡.
èÂʉ  ˜ÂÏ 
̇ӉÌÓ  ËÒÍÛÒÒڂӠ ‚Ìӂ¸  ÏӄÎÓ  Òڇڸ  ̇ 
ÒÎÛÊˇÛ 
ÏӉÂÎËӂ‡Ì˲  ӉÂʉ˚,
ÓÌÓ 
ÔÂÂÊËÎÓ 
ÌÂÍÓÚÓ˚È  ÔÂËӉ  ÓÚˈ‡ÌËfl,
Ô˂‰¯ËÈ  Í 
ۄÓÈ 
Í‡ÈÌÓÒÚË  - 
ÔÓ˜ÚË 
ÔÓÎÌÓÏÛ 
ËÁ„̇Ì˲  ‚˚¯Ë‚ÍË  ËÁ 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl 
ÊÂÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚. ùÚÓ 
ÔÓÎÓÊÂÌË  ˇ˚ÎÓ  ҂flÁ‡ÌÓ  Ò 
fl‰ÓÏ 
ÒÓˇ˚ÚËÈ  Ë 
ÔÂÂÏÂÌ  ‚ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË  Ë 
 
Óˇ˘ÂÒڂÂÌÌÓÈ  ÊËÁÌË  ÒÚ‡Ì˚.
2.5.
Čńďîëüçîâŕíčĺ
íŕđîäíűő ěîňčâîâ â ěîäĺëčđîâŕíčč ńî âňîđîé ďîëîâčíű   50-ő ăîäîâ č
       äî íŕřčő äíĺé
50-  „Ó‰˚  -  ‚ÂÏfl  ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl 
ÏÂʉÛ̇ÓÌӄӠ
ÒÓÚۉÌ˘ÂÒڂ‡  ‚  
ÚÂÍÒÚËθÌÓÈ  Ë 
΄ÍÓÈ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚflı.
Ç  1950  „Ó‰Û  ‚ 
ÅÂÎËÌ  ÔÓ  ËÌˈˇÚ˂  ÉÑê  ˇ˚Π Ó„‡ÌËÁӂ‡Ì  Ë 
Ôӂ‰ÂÌ 
ÏÂʉÛ̇ӉÌ˚È 
ÍÓÌÍÛÒ  ӉÂʉ˚,
ˆÂθ˛ 
ÍÓÚÓӄӠ ˇ˚Π ÓˇÏÂÌ 
ÓÔ˚ÚÓÏ  Ë 
ÛÒڇÌӂÎÂÌË 
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı 
ÍÓÌڇÍÚӂ. ëëëê  ‚ÔÂ‚˚ 
Û˜‡Òڂӂ‡Î  ‚ 
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÏ 
ÍÓÌÍÛÒ  ̇ 
ÎÛ˜¯Û˛ 
ÏӉÂθ 
ӉÂʉ˚ 
  1953  „Ó‰Û  ‚  è‡„Â.
í·ӂ‡ÌËflÏË 
ÍÓÌÍÛÒӂ  ÔÓ 
ÏӉÂÎËӂ‡Ì˲  ̇ 
ÔÂ‚˚È Ô·̠
˚‰‚Ë„‡ÂÚÒfl 
ÙÛÌ͈ËÓ̇θ̇fl  Óθ  ӉÂʉ˚,
 
ÛÚËÎËڇÌ˚  ͇˜ÂÒڂ‡. ìڂÂʉ‡ÂÚÒfl 
ÊÌÓÒÚ¸ 
ÒÔˆˇÎËÁ‡ˆËË  ӉÂʉ˚  ÔÓ  ̇Á̇˜ÂÌ˲  ‚ 
‡Ò˜ÂÚ  ̇ 
ı‡‡ÍÚÂ 
Á‡ÌflÚËfl  Ë 
ÓÒۄ 
˜ÂÎӂÂ͇. ì‰ÂÎflÂÚÒfl 
ˇÓθ¯Ó  ‚ÌËχÌË  ÛÚËÎËڇÌÓÒÚË,
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚË,
˝ÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚË  ӉÂʉ˚. ꯇ˛ÚÒfl 
ÓÔÓÒ˚   
ÒÔˆËÙËÍË  ‚ 
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË  ÓÚ 
ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  β‰ÂÈ, ‡  ڇÍÊ 
ÓÔÓÒ˚ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌӄӠ
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl  ‚¢ÂÈ.
Ç 
҂flÁË 
Ò 
˝ÚËÏ 
ÊÌ˚Ï 
ÏÓÏÂÌÚÓÏ  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÒڇÌӂflÚÒfl 
҂ÓÈÒڂ‡  Ú͇ÌÂÈ, Ëı 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË  Ë 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË.
Ç˚¯Ë‚͇ 
Ë 
ÓډÂÎ͇  Ì 
ÌÂÒÛÚ 
ˇÓθ¯Â
ËÍڇÚÓÒÍӄӠ ı‡‡ÍÚÂ‡,
ÓÌË  ̇  ‚ÚÓÓÏ  Ô·ÌÂ,
Ëı 
Óθ 
ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓ-
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï 
Á‡Ï˚ÒÎÓÏ,
ËÒıӉfl˘Ëı  ËÁ  ‚‡ˇˆËÈ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı 
ÒËÎÛ˝Úӂ 
ÏӉÌӄӠ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl. ó‡¯Â  ‚Ò„Ӡ ‚˚¯Ë‚͇ 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl  ÔÓ  ÓÚÎÂÚÛ 
ÓÓÚÌË͇  ËÎË  Í‡˛ 
ÓÎӂËÌ˚,
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ  Û͇‚‡,
ÔӉÓÎ. àÌӄ‰‡  Ó̇  ÌÓÒËÚ  ı‡‡ÍÚÂ 
ω‡Î¸ÓÌӂ  ËÎË 
‰ËÌ˘Ì˚ı  ÏÓÚ˂ӂ,
‡ÁÏ¢ÂÌÌ˚ı 
ÎÓ͇θÌÓ. èÓfl‚ÎflÂÚÒfl 
ÓډÂÎ͇  ˇ‡ıÓÏÓÈ, ÔÎËÒÒÂ.
äÓÏ 
ÚӄÓ,
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ  ¯ÂÌË 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
  fl‰Â  ÒÎÛ˜‡Â‚ 
ÒÚÓËÚÒfl  ̇ 
Í‡Ò͇ı  ̇ˇÓÈÍË, ̇  ÍÓÏˇË̇ˆËË  ÔÓÎÓÒ  „·‰ÍËı  ÚÓÌӂ 
‡Á΢ÌÓÈ  ¯ËËÌ˚. àÏÂÂÚ  ÏÂÒÚÓ 
ÒÓ‰ËÌÂÌË  ËÒÛ̘‡ÚÓÈ  Ú͇ÌË  Ò 
flÍÓÈ 
ӉÌÓÚÓÌÌÓÈ  (‚ 
Ô·ڸflı  ˇÂÁ 
Û͇‚Ó‚ 
ËÎË  Ò 
ÔÂÎÂËÌÓÈ). èËÏÂÌfl˛ÚÒfl 
͇ÈÏӂ˚Â,
ÍÛÔÓÌÌ˚  ËÎË 
ÔÓÎÛÍÛÔÓÌÌ˚  Ú͇ÌË. çÂ‰ÍÓ  Óθ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ ‡ÍˆÂÌڇ  ˄‡˛Ú  ˇÛÒ˚.
ë‚flÁ¸ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Ò 
̇ӉÌ˚Ï 
ËÒÍÛÒÒڂÓÏ 
ÔËÌËχÂÚ 
ı‡‡ÍÚÂ,
˜ÂÏ 
ÔÂʉÂ. éÚÌÓ¯ÂÌË  Í 
̇ӉÌÓÏÛ  ̇ÒΉ˲  ÒڇÎÓ  ˇÓΠ ÍËÚ˘Ì˚Ï,
ÌÓ 
ÒÙÂ‡ 
ÒÓÔËÍÓÒÌӂÂÌËfl  Ò 
ÌËÏ 
ۂÂ΢Ë·Ҹ. ëÓÓڂÂÚÒڂÂÌÌÓ  Ò 
˝ÚËÏ  ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl  Ë 
ÙÓÏ˚ 
ÔÓfl‚ÎÂÌËfl 
̇ӉÌӄӠ ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ.
éÌË 
ÒڇÎË 
ÏÌӄÓÓˇ‡ÁÌÂÈ  Ë 
Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛Ú  Ì  ÚÓθÍÓ 
ÍÓÒÚ˛Ï, ÌÓ
Ë  Ú͇ÌË,
ÓˇÛ‚¸,
ÛÍ‡¯ÂÌËfl  Ë 
ÓÔÓÎÌÂÌËfl  Í 
ÌÂÏÛ.
ïۉÓÊÌËÍӂ 
ËÌÚÂÂÒÛÂÚ  ÏÌӄÓÂ,
ÚÂÏ 
ˇÓÎÂÂ, ˜ÚÓ  ͇ʉÓ  ÌӂÓ 
ÔÓÍÓÎÂÌË  Ì  ÚÓθÍÓ 
Û҂‡Ë‚‡ÂÚ  ÓÔ˚Ú 
Ë 
ÔӂÚÓflÂÚ 
ÓÒÚËÊÂÌËfl  Û˜ËÚÂÎÂÈ,
ÌÓ  Ë 
‡ˇÓڇÂÚ  ‚ ÔÓËÒ͇ı  Ìӂ˚ı  ÙÓÏ 
Óˇ‡˘ÂÌËfl  Í 
Ú‡‰ËˆËflÏ. ç‡ÔËÏÂ,
͇͠ ˇ˚  Á‡ÌӂӠ ÓÚÍ˚Ú˚È 
ÌÂÓˇ˚˜Ì˚È 
‡Ù˘ÂÒÍËÈ  flÁ˚Í 
ÛÒÒÍËı  ̇ˇÓÂÍ, ÒÓ˜Âڇ˛˘ËÈ 
ÔÎÓÒÍÓÒÚÌÛ˛  ÔӉ‡˜Û 
ËÒÛÌ͇  Ò 
̇ÔÓÒ‰ÒڂÂÌÌÓÒÚ¸˛  ÒËÎ˚  ˆ‚Âڇ,
Ó͇˝‡‚¯ÂÈÒfl  Ó˜Â̸ 
ˇÎËÁÍÓÈ  Í  ÒӂÂÏÂÌÌÓÒÚË,
Π
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÒÓÁ‰‡Ú¸ 
ÏÌÓÊÂÒڂӠ ËÒÛÌÍӂ  ‰Îfl  ̇ˇË‚Ì˚ı  Ú͇ÌÂÈ,
ÔÓ‡Ê‡˛˘Ëı 
ÌӂËÁÌÓÈ  ÛÁÓ‡  Ë 
ÍÓÎÓËڇ. í‡Í 
‰ËÎËÒ¸  ÏÂÚӉ˚  ‡ˇÓÚ˚ ÒÓ 
Òڇ˚ÏË  ̇ˇË‚Ì˚ÏË  ÒËÚˆ‡ÏË  Ë 
҇ÚË̇ÏË,
ÍÓÚÓ˚  ÓÔ‰ÂÎËÎË  ÔÛÚ¸ 
Óˇ‡˘ÂÌËfl  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂ۠ ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ‡Ï͇ı  χÒÒӂӄӠ
ÔÓËÁ‚Ó‰Òڂ‡. åÌӄÓÓˇ‡ÁË 
Ó̇ÏÂÌڇθÌ˚ı  ÚÂÏ,
҂ÓÈÒڂÂÌÌÓ 
̇ӉÌ˚Ï  ̇ˇÓÈ͇Ï,
ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌÌ˚  ÔÓ-
ÌӂÓÏÛ, ˇÂÁ 
ÓÒÔӉÒÚ‚Û˛˘ÂÈ  ‡Ì  ̇ÚÛ‡ÎËÒÚ˘ÌÓÒÚË,
Ì 
ÚÓθÍÓ  ӷӄ‡ÚËÎË 
ÒÒÓÚËÏÂÌÚ  Ú͇ÌÂÈ,
ÌÓ  Ë  ‰‡ÎË  ÚÓΘÓÍ  ÔÓËÒ͇Ϡ ÙÓÏ˚  Ó‰Âʉ˚.
            ÇÒÂÏËÌÓ 
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È 
ÔÓÏ˚ÒÂΠ
˚ÏÍӂÒÍÓÈ 
˄Û¯ÍË  Ô˂ÂΠ Í 
ÔÓfl‚ÎÂÌ˲  ˇÓθ¯Ó„Ó 
ÍÓ΢ÂÒڂ‡ 
ڂÓ˜ÂÒÍËı  ˉÂÈ:
ˇ˚ÎË 
ÒÓÁ‰‡Ì˚  Ú͇ÌË 
Ò 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï 
Á‚ÓÌÍËÏ  ÍÓÎÓËÚÓÏ,
ÔÓÒÚ˚Ï 
ÔÎÓÒÍÓÒÚÌÓ-
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚Ï 
ËÒÛÌÍÓÏ.
ÑӂθÌÓ 
ÍÛÔÌ˚È  χүڇˇ  „Ӡ Ó͇Á‡ÎÒfl 
ÛÏÂÒÚÌ˚Ï  ͇͠ ‚ 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚ı  Ú͇Ìflı,
ڇ͠ Ë  ‚ 
Ú͇Ìflı 
Îfl 
ӉÂʉ˚,
̇ÔËÏÂ  ‰Îfl 
ÏÓÎӉÂÊÌ˚ı  ˛ˇÓÍ  Ë 
Ô·ڸ‚.
íÂıÌÓÎӄËfl 
Ôfl‰ÂÌËfl  Ë 
Ú͇˜ÂÒڂ‡ 
ÔӉÒ͇Á‡Î‡ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
ӷӄӢÂÌËfl 
ÒÚÛÍÚÛ˚  Ë 
هÍÚÛ˚  Ú͇ÌÂÈ. êӉËÎËÒ¸  Óˇ‡Áˆ˚  Ú͇ÌÂÈ  Ò 
Ìӂ˚Ï 
ˉÓÏ 
ÔӂÂıÌÓÒÚË,
ËÚÏÓÏ 
ˆ‚ÂÚӂ˚ı  ÔÓÎÓÒ,
̇ÔÓÏË̇˛˘Ë 
ÔÂÒÚfl‰ËÌÌ˚  Ú͇ÌË,
¯ËÓÍÓ 
ÔËÏÂ̂¯ËÂÒfl  ‰Îfl 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËfl  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚. á̇ÍÓÏÒڂӠ ÒÓ 
ÒÔˆËÙËÍÓÈ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl 
Ú͇ÌÌӄӠ ˆ‚ÂÚÌӄӠ ÛÁÓ‡  ̇ 
Û˜Ì˚ı  ÒڇÌ͇ı  ΄ÎÓ  ‚ 
ÓÒÌӂ۠ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl 
θÌflÌ˚ı 
ÔÓÎÓÚÂÌ  Ò 
‡Á΢Ì˚ÏË  هÍÚÛÌ˚ÏË 
‡Á‡ˇÓÚ͇ÏË,
ÔÂÒÚÓÚ͇ÌÌ˚ÏË 
ËÒÛÌ͇ÏË  ‡ÁÌ˚ı  ËÚÏӂ.
èÓÒڇfl 
هÍÚÛ‡  θ̇ 
ËÁ‰‡‚̇ 
ÛÊ˂‡Î‡Ò¸  Ò 
ڇÍËÏË 
Ê 
ÔÓÒÚ˚ÏË 
ÓډÂÎ͇ÏË  ËÁ  ÚÂÒ¸Ï˚,
ÍÛÊ‚‡ 
ÔÎÂÚÂÌӄӠ ËÎË 
flÁ‡ÌÌӄÓ,
˚¯Ë‚͇ÏË. ç‡ӉÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï  ÒÓ‰ËÌËΠ ‚ 
Ò¡ 
ˇÎ‡„ÓӉÒڂӠ Ë 
ÔÓÒÚÓÚÛ,
ˇÓ„‡ÚÒڂӠ
ÓډÂÎÓÍ  Ë 
flÍÓÒÚ¸  Í‡ÒÓÍ,
ÔӉÒ͇Á‡Î  ÏÓÚ˂˚  Ìӂ˚ı 
¯ÂÌËÈ  ‚ 
Ú͇ÌË 
ËÁ 
θ̇ 
Ë  ‰‡Î 
ÚÓΘÓÍ  Í 
ÒÓÁ‰‡Ì˲ 
Ó˄Ë̇θÌ˚ı  ÓډÂÎÓÍ.
ëڇÎË 
˚‡ˇ‡Ú˚‚‡Ú¸Òfl 
θÌflÌ˚ 
ӉÂÊÌ˚  Ú͇ÌË 
͇͠
·‰ÍÓÈ 
ÓÍ‡ÒÍË, ڇ͠ Ë 
ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌÓÈ.
èÓËÒÍË 
هÍÚÛÌӄÓ,
Ó̇ÏÂÌڇθÌӄӠ Ë 
ˆ‚ÂÚӂӄӠ
ӷӄӢÂÌËfl 
ÍÓÒÌÛÎËÒ¸  Ë 
Ú͇ÌÂÈ  ‰Îfl 
ԇθÚÓ 
Ë  ÍÓÒÚ˛Ïӂ:
ÔÓfl‚ËÎËÒ¸  Ú͇ÌË  Ò 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚Ï 
هÍÚÛÌ˚Ï  ÒÚÓÂÌËÂÏ  - 
ˇÛÍÎÂ, Ò  ÔÓÒÌӂ͇ÏË  ËÁ  هÒÓÌÌÓÈ  ÔflÊË,
ÔÓÎÓ҇Ú˚  Ë 
ÍÎÂÚ˜‡Ú˚Â,
҉ÂʇÌÌ˚  ÔÓ  ÍÓÎÓËÚÛ  Ë 
flÍËÂ,
Ëϲ˘Ë 
҂ÓË 
ÔÓÓˇ‡Á˚  ‚ 
ËÒÍÛÒÒڂ  ‚˚‰ÂÎÍË  Ú͇ÌÂÈ,
ÛÔÓÚ¡Îfl‚¯ËıÒfl  ̇ 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌË  ˛ˇÓÍ  Ë 
ÔÓÌ‚. çÂÛÏÂ‡˛˘‡fl 
Í‡ÒÓڇ  Í·ÒÒ˘ÂÒÍӄӠ
ËÒÛÌ͇  ËÁ 
ÔÓÎÓÒ 
Ë ÍÎÂÚÓÍ,
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ‚ 
ÍÛÔÌÓÏ 
‡ÔÔÓÚÂ,
Ìӂ¸ 
Ó͇Á‡Î‡Ò¸ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ.
á̇ÍÓÏÒڂӠ Ò 
ËÒÍÛÒÌ˚Ï  ËÒÛÌÍÓÏ 
ÛÒÒÍӄӠ
ÔÎÂÚÂÌӄӠ ÍÛÊ‚‡,
Ò 
ÁÓÎÓÚÓ¯‚ÂÈÌ˚ÏË  ‚˚¯Ë‚͇ÏË,
ÛÁÓ‡ÏË 
̇ 
ÔflÎ͇ı,
θ͇ı 
Ô˂ÂÎÓ  Í 
ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ 
Ú͇ÌÂÈ  Ò 
ÍÛÔÌ˚Ï 
ʇÍ͇‰Ó‚˚Ï 
ËÒÛÌÍÓÏ,
ڇÍËı  ͇͠
"äÓÒÏÓÒ",
"äÛÊ‚Ó",
͇ÔÓÌ 
̇ 
˜ÂıÎÂ. ùÚÓ  ‚ 
Ò‚Ó˛ 
Ó˜Â‰¸  ÔӉÒ͇Á‡ÎÓ  Ìӂ˚ 
¯ÂÌËfl  ÙÓÏ˚  ‚ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ,
Ë‰Û˘Ë 
 
҂ÓÂÏ 
ÔÓÓˇ‡Á  ÓÚ  ÒڇËÌÌ˚ı  ӉÂʉ.
àÁÛ˜ÂÌËÂ
ÚÂıÌÓÎӄËË  Ë 
ËÒÛÌÍӂ 
̇ӉÌÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ  ÔÓ-
ÌӂÓÏÛ 
ÛÍ‡ÒËÚ¸ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚  ‚¢ˠ ÍÛÔÌÓÈ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  "ÔӉ 
ÊÂϘۄ",
ÓډÂÎÍÓÈ  ¯ÌÛÓÏ,
ÔÎÂÚÂÌÓÈ  Ë 
flÁ‡ÌÌÓÈ 
ÚÂÒ¸ÏÓÈ,
ˇ‡ıÓÏÓÈ. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
Û˜ÌӄӠ ‚flÁ‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ‡Á‚ËÚÓ  ‚ 
èˡ‡ÎÚËÈÒÍËı 
ÂÒÔÛˇÎË͇ı,
ÎÓ 
ÔӂӉ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËÚ¸ 
‰ÂÌËÂÏ  ‚ 
Ì„Ó
Í‡ÒÓ˜Ì˚ı  ÚËÍÓڇÊÌ˚ı  ‰ÂڇÎÂÈ  Ò 
ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï 
ˆ‚ÂÚÌ˚Ï  Ë 
ÂθÂÙÌ˚Ï 
ËÒÛÌÍÓÏ. Ç 
˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ËÒÛ̘‡Ú˚  ˜ÛÎÍË  Ë 
ÌÓÒÍË 
ÒڇÎË 
ÏӉÌ˚ÏË  Ë 
ÛÏÂÒÚÌ˚ÏË  ‚ 
ÂÚÒÍÓÈ  Ë 
ÏÓÎӉÂÊÌÓÈ  ӉÂʉ  ‰Îfl  ÒÔÓڇ  Ë 
͇ʉӄӠ
Ìfl.
 
è‰Òڇ‚ÎflΠ
ËÌÚÂÂÒ  Ë 
Óˇ˚˜‡È 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ú¸  ‚ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ  „·‰ÍË  Ë 
ÛÁÓ˜‡Ú˚  Ú͇ÌË. àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ 
ÔË 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌËË 
flÁ‡ÌÒÍËı  Ûˇ‡ı  ÒÓ‰ËÌflÎËÒ¸  „·‰ÍÓ 
θÌflÌÓ  ÔÓÎÓÚÌÓ  ҂ÂıÛ  Ë 
ÔÂÒÚfl‰¸  ‚ 
ÒڇÌÂ. ÇÂı  Ûˇ‡ıË  Ë 
Û͇‚‡  ÛÍ‡¯‡ÎËÒ¸
ÛÁÓ‡ÏË 
ˇ‡ÌÌӄӠ Ú͇˜ÂÒڂ‡,
˚¯Ë‚ÍÓÈ, ‚flÁ‡ÌÌ˚Ï 
ÍÛÊ‚ÓÏ  Ë 
ۄËÏË 
ÓډÂÎ͇ÏË. ùÚÓ 
χÒÚÂÒڂӠ
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl 
‡Á΢Ì˚ı  ÔÓ  ÓÙÓÏÎÂÌ˲ 
χÚÂˇÎӂ  ‚ 
ӉÌÓÈ 
¢ˠ
ÔÓÒÎÛÊËÎÓ  ˉÂÂÈ  ‰Îfl  ÒÓÁ‰‡ÌËfl  Ìӂ˚ı 
ÂÚÒÍËı  ̇fl‰Ì˚ı  Ë 
ÒÔÓÚ˂Ì˚ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ.
àÁÛ˜ÂÌË 
ԇÏflÚÌËÍӂ 
‚ÌÂÛÒÒÍӄӠ
ÁӉ˜ÂÒڂ‡,
Â‚flÌÌÓÈ  ‰ÓÏӂÓÈ  ÂÁ¸ˇ˚ 
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ  ıۉÓÊÌË͇Ϡ
ÒÓÁ‰‡Ú¸  ҂Ó¡‡ÁÌ˚ 
ËÒÛÌÍË  Ú͇ÌÂÈ,
̇ÈÚË  ÌÓ‚Û˛  ÎËÌ˲  ‚ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ.
燠
ڂÓ˜ÂÒڂӠ
ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ 
ˇÓθ¯Ó  ‚ÎËflÌË  Ó͇Á‡Î  ÓˇÏÂÌ 
ÓÔ˚ÚÓÏ  ÏÂʉ۠
ÒÚ‡Ì‡ÏË  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
Ì 
ÚÓθÍÓ  ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
ÌÓ  Ë 
ËÒÍÛÒÒڂ‡. ç‡ÔËÏÂ,
Ôӂ‰ÂÌÌ˚  ‚ 
50- 60-ı 
Ӊ‡ı  ‚  åÓÒ͂  ‚˚Òڇ‚ÍË 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  fl‰‡  ÒÚ‡Ì, ‚  ÚÓÏ 
˜ËÒΠ
ÇÂ̄ËË,
êÛÏ˚ÌËË,
óÂıÓÒÎӂ‡ÍËË,
ÔÓÔÓÎÌËÎË 
ڂÓ˜ÂÒÍË  ԇÔÍË  ıۉÓÊÌËÍӂ 
Á‡ËÒӂ͇ÏË  ÙÓÏ,
Ù‡„ÏÂÌÚӂ 
ÔÓÍÓfl 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚÂÈ  ‰ÂÍÓ‡. ëËÎÛ˝Ú 
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ÇÂ̄ËË  Ë 
êÛÏ˚ÌËË  Ó͇Á‡ÎÒfl 
ӉÒڂÂÌÌ˚Ï 
ÒÚÛÔ˂¯ÂÏÛ  Úӄ‰‡  ‚ 
ÏӉ۠
Ë̇Ï˘ÌÓÏÛ 
ÒËÎÛ˝ÚÛ  Ò 
ÍÓÎÓÍÓÎÓÓˇ‡ÁÌÓÈ  ˛ˇÍÓÈ. Ç  ̇¯ÂÏ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ˝ÚÓ  ڇÍÊ  ̇¯ÎÓ 
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ. í‡Í,
ˆÂÎ˚È 
fl‰ 
ÏӉÂÎÂÈ  ÊÂÌÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚ 
ÛÍ‡¯‡ÂÚÒfl  ‚˚¯Ë‚͇ÏË,
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏË 
ÒÓ˜Ì˚  ÔÓ 
ˆ‚ÂÚÛ 
˚ÔÛÍÎ˚  „·‰¸Â‚˚  ‚˚¯Ë‚ÍË  ‚Â̄ӂ,
˜ÂÌÓ- ˇÂÎ˚Â,
¯ÌÛӂ˚  Ë 
ÔÔÎË͇ˆËÓÌÌ˚  ‚˚¯Ë‚ÍË  ÛÏ˚Ì.
äÓÌÒÚÛ͈Ëfl 
ÏӉÂÎÂÈ  ڇÍÊ 
ÒڇÌӂËÚÒfl  ˇÓΠ ‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌÓÈ.
èflχfl 
ÙÓχ 
ӉÂʉ˚ 
̇ 
ÌÂÍÓÚÓÓ  ‚ÂÏfl  ÓÚÚӯ·  ̇ 
ÚÓÓÈ  Ô·Ì, ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ 
‚Á΢Ì˚  ÙÓÏ˚  ˆÂθÌÓÍÓÂÌÌӄӠ Û͇‚‡:
ӡ΄‡˛˘ËÈ  ÎËÙ 
ÒڇΠ
ÒÚÓËÚÒfl  ÔÓÒ‰ÒڂÓÏ 
‡Á΢Ì˚ı  Í˂˚ı  ÎËÌËÈ. èÓÍÓÈ  ˛ˇÓÍ 
ӷӄ‡ÚËÎÒfl  ÏÌӄËÏË 
ˇÌڇÏË  Íί‚˚ı  ÙÓÏ. èÓfl‚ËÎËÒ¸  ˛ˇÍË 
"ڲθԇÌ",
"ˇÓ˜ÓÌÓÍ".
ï‡‡ÍÚÂÌÓÈ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚ¸˛  ‰Îfl  ˝ÚӄӠ
ˇÎËʇȯ„Ӡ Í 
̇Ϡ
˝Ú‡Ô‡ 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ÚÓ, ˜ÚÓ 
̇ӉÌ˚  ÏÓÚ˂˚  ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl 
ıۉÓÊÌË͇ÏË  ÔÓ  ÔË̈ËÔÛ 
ËÙÙÂÂ̈ˇˆËË.
ÇÏÂÚÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌËfl 
ÔÂÂÌÂÒÚË  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  ‚ÒÂ,
˜ÚÓ 
ËÏÂÂÚÒfl  ‚ 
̇ӉÌÓÏ, ͇͠ ˝ÚÓ  ‰Â·ÎË  ‡Ì¸¯Â,
ÒڇÎË 
ÎÛˇÓÍÓ  ‡Ì‡ÎËÁËӂ‡Ú¸  Ì  ÚÓθÍÓ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓ 
¯ÂÌË 
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡, ÌÓ  Ë 
„Ӡ ÒÏ˚ÒÎ,
Ú. Â.   Â„Ó 
̇Á̇˜ÂÌËÂ,
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ 
ÛÔÓÚ¡ÎÂÌËfl  Ú͇ÌÂÈ,
ÔÓÍÓfl,
ÂÍÓ‡ 
ÓÚ 
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÈ  ÓÎË  ‚¢ÂÈ.
ç‡ÒÚÛÔËΠ ÍÓ̈ 
ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÏÛ  ‚‚‰ÂÌ˲ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  Ë 
ÓÚÍ˚ÚÓ  ÌӂÓ 
̇Ô‡‚ÎÂÌË  ‚ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓÈ 
Ô‡ÍÚËÍ 
ÏӉÂθÂӂ.  ç‡ˆËÓ̇θÌÓ 
҂ÓÂÓˇ‡ÁË 
ÔÂÂÒڇÎÓ 
ÔÓÚ˂ÓÔÓÒڇ‚ÎflÚ¸Òfl 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏÛ 
ÏӉÌÓÏÛ  ÍÓÒÚ˛ÏÛ. åÂÚӉ 
ıۉÓÊÌËÍӂ  ‚ 
‡ˇÓÚ 
ÔÓ 
̇ӉÌ˚Ï  Ú‡‰ËˆËflÏ  ‚Ò  ˜‡˘Â 
Ë  ˜‡˘Â  ÒڇΠ
ÓÒÌӂ˚‚‡Ú¸Òfl  ̇ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÏ 
ÒËÌÚÂÁ  ˝ÚËı  ‰‚Ûı  ‡ÍÚۇθÌ˚ı  ‡ÒÔÂÍÚӂ.
èÓËÒıӉËÚ 
ËÁˇ‡ÌË  ͇ÍӄÓ- ÌËˇÛ‰¸  ӉÌӄӠ Óˇ‡Áˆ‡,
ˇÛ‰¸  ÚÓ  ÒËÎÛ˝Ú,
ˆ‚ÂÚӂ‡fl 
Ïχ, ÚÂıÌË͇  ‚˚¯Ë‚ÍË,
˝ÎÂÏÂÌÚ
ÔÓÍÓfl  ËÎË 
Óˇ˚˜‡È 
ÒÓ‰ËÌflÚ¸  Ú͇ÌË 
‡Á΢ÌÓÈ  هÍÚÛ˚,
ËÒÛÌ͇. Ç 
¯ÂÌËË 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
ÚۉÌÓ 
ÓˇÌ‡ÛÊËÚ¸  ˜ÂÚ˚  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ÔÓÚÓÚËԇ,
̇ÔËÏÂ  Ûˇ‡ıË 
ËÎË 
҂Ú˚, ‚ 
ÚÓÈ 
ÏÂÂ, ͇͠ ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  40-ı 
Ӊӂ.
èÂÂ‡ˇÓÚ͇  ڇÍӄӠ
ÔÓÔÛÎflÌӄӠ
̇ӉÌӄӠ ÏÓÚ˂‡,
͇͠
Ûˇ‡ı‡, ‚ 
ÍÓ̈ 
50-ı  Ë  Á‡ÚÂÏ  ‚ 
60-ı  „Ó‰‡ı 
ÔÂÚÂÔÂÎÓ 
Á̇˜ËÚÂθÌ˚ 
ËÁÏÂÌÂÌËfl. ë̇˜‡Î‡  Ûˇ‡ıÛ 
"Ó˜ËÒÚËÎË"  ÓÚ  ‚Ò„Ó, ˜ÚÓ 
Ó̇ËÏ·  ‚  40-ı  „Ó‰‡ı,
ÛڂÂ‰Ë‚ 
  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ҇ÏÓ 
‡ˆËÓ̇θÌÓ  - 
 
ÔflÏÛ˛  Û‰ÓˇÌÛ˛  ÙÓÏÛ. éˇËÎË 
ÛÍ‡¯ÂÌËÈ  ‚ 
ˉ 
˚¯Ë‚ÍË,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË 
ÍÓÚÓÓÈ 
ÔӂÚÓflÎÓ 
̇ӉÌ˚  ÔËÂÏ˚,
ˇ˚ÎÓ 
Á‡ÏÂÌÂÌÓ 
ÓÊËÂθflÏË,
ˇÛ҇ÏË,
ˇÂÎ͇ÏË 
ËÁ 
Â‚‡, ÏÂڇη. ëڇΠ
Ә‚ˉÌ˚Ï  هÍÚ,
˜ÚÓ  Í‡ÒÓڇ  ‚¢ˠ
¯‡ÂÚÒfl  Ì  ÚÓθÍÓ 
˚¯Ë‚ÍÓÈ,
˜ÚÓ  ÍÓÏ  Ì  ˄‡˛Ú 
ˇÓθ¯Û˛  Óθ 
ÓÒÚÓËÌÒڂ‡  ҇ÏӄӠ
χÚÂˇ·, „Ӡ
هÍÚÛ‡  Ë 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍË  ҂ÓÈÒڂ‡.
ùÚÓ 
ˇ˚ÎÓ 
ÔÓÚÂÒÚÓÏ  ÔÓÚ˂ 
̇‰Ó‚¯Ëı  ÒıÂÏ, ‡ 
ڇÍÊ 
҂ˉÂÚÂθÒڂÓÏ 
ÒÓÎˉ‡ÌÓÒÚË  Ò 
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÈ  ÏӉÓÈ, ÔËÌfl‚¯ÂÈ  ‚ 
͇˜ÂÒڂ  ӉÌÓÈ  ËÁ 
Â‰Û˘Ëı ÙÓÏ 
Ûˇ‡¯Â˜ÌÛ˛  ÙÓÏÛ.
é‰Ì‡ÍÓ  Ûˇ‡ı‡  Ì  ÒӂÒÂÏ  Ë 
Ì 
Ò‡ÁÛ 
ˇ˚· 
Î˯Â̇ 
ÂÍÓ‡. ï‡‡ÍÚÂ 
̇Ò˚˘ÂÌËfl 
ÂÍÓÓÏ, ÍÓ΢ÂÒڂÂÌ̇fl  Ë 
͇˜ÂÒڂÂÌ̇fl 
ÒÚÓÓ̇  ˝ÚӄӠ ÔÓˆÂÒ҇,
Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌË  ÙÓÏ˚  Ë 
ÛÍ‡¯ÂÌËfl 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ÒÛ˘ÂÒڂÂÌÌÓÈ 
˜ÂÚÓÈ  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
ı‡‡ÍÚÂÌӄӠ ‰Îfl  ͇ʉӄӠ ÓÚÂÁ͇  ‚ÂÏÂÌË.
ÑÎfl 
‡ÒÒχÚ˂‡ÂÏӄӠ ÔÂËӉ‡ 
ÔÓ͇Á‡ÚÂθÌ˚Ï 
fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÓÚÒÛÚ҂Ë  ‚ 
ÏӉÂÎflı  ӉÂʉ˚ 
ÒıÂÏ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ‰ÂÍÓ‡,
҂ÓÈÒڂÂÌÌ˚ı 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏÛ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÏÛ 
¯ÂÌ˲ 
̇ӉÌ˚ı  Ûˇ‡ı.
Ç˚¯Ë‚͇  ‚ 
ˉ 
Ó̇ÏÂÌڇθÌÓÈ 
ÔÓÎÓÒ˚  ˜‡ÒÚÓ 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl  ̇ 
ÔÎflÚ¸flı  ‚ 
ӉÌÓÏ 
ÏÂÒÚ 
͇͠
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚È  ‡ÍˆÂÌÚ. ç‡ËˇÓΠ flÍËÏ 
ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ  ˝ÚӄӠ ÔËÂχ  ÏÓÊÌÓ 
Ò˜Ëڇڸ  ÏӉÂÎË  ÔӉ 
‚ËÁÓÏ 
"ëÛÁ‰‡Î¸"  Ë 
"è·ıڇ". ÔÂ‚‡fl  ËÁ  ÌËı 
Ô‰Òڇ‚ÎflÂÚ  ÒÓˇÓÈ 
ÔflÏÓ  ÔÓÎÓÚÌflÌÓ  Ô·ڸÂ,
Ó̇ÏÂÌÚËӂ‡ÌÌÓ 
¯ËÓÍÓÈ 
ÔÓÎÓÒÓÈ  ‚˚¯Ë‚ÍË  ÔÓ  ÔΘ‚ÓÏÛ  ÔÓflÒÛ. Ç 
͇˜ÂÒڂ  χÚÂˇ·  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌÓ 
ÒÛӂÓ 
ÔÓÎÓÚÌÓ  Ë 
ˇÂ·fl 
¯ÂÒÚfl̇fl  Ôflʇ. äÛÔÌ˚È 
ËÒÛÌÓÍ  ‰ÂÍÓ‡ 
̇ÔÓÏË̇ÂÚ  Ó̇ÏÂÌÚËÍÛ 
‚ÌÂÈ  ÛÒÒÍÓÈ 
ıËÚÂÍÚÛ˚,
 
‡ÁÌˈ‡ 
  هÍÚÛ  ÏÂʉ۠ „·‰ÍÓÈ  θÌflÌÓÈ  Ú̸͇˛  Ë 
¯ÂÓıӂ‡ÚÓÒÚ¸˛ 
˚ÔÛÍÎ˚ı 
ÒÚÂÊÍӂ  ¯ÂÒÚË  ‚˚Á˚‚‡ÂÚ 
ÒÒӈˇˆË˛  Ò 
ÛÁÓ‡ÏË  ͇ÏÂÌÌÓÈ  ÂÁ¸ˇ˚,
ÚÓÌÍËÏ 
ËÒÍÛÒÒڂÓÏ  Ûˇ‡ÌÒڂ‡  ÒÓˇÓӂ. îÓχ  Ûˇ‡ıË  ËÁfl˘Ì‡,
ÔÓÒڇ 
Ë 
ÂÒÚÂÒڂÂÌ̇.
ÑÂÍÓ 
  ‚ˉ  ÙËÁ‡  ͇͠ ˇ˚ 
ÔӉ˜ÂÍ˂‡ÂÚ  ˜ËÒÚÛ˛ 
ÚÂÍÚÓÌËÍÛ  ÙÓÏ˚,
ÛÒڇ̇‚Î˂‡ÂÚ 
ÔÂÂÍ΢ÍÛ  Ò 
̇ӉÌ˚Ï  ÍÓÒÚ˛ÏÓÏ,
Ì 
̇Û¯‡fl
Ô˜‡ÚÎÂÌËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÒÚË.
ÇÚÓÓÈ 
ÔËÏÂ  - 
ÏӉÂθ 
̇fl‰ÌӄӠ Ô·ڸfl-
ÍÓÒÚ˛Ï‡ 
ÔӉ 
‚ËÁÓÏ 
"è·ıڇ".  éÌ 
ÒÓÒÚÓËÚ  ËÁ  ‰‚Ûı 
˜‡ÒÚÂÈ 
-  ˛ˇÍË  Ë 
ÎËÌÌӄӠ ʇÍÂڇ,
ÔÓ  Í‡˛ 
ÍÓÚÓӄӠ
¯ËÓÍÓÈ  ÔÓÎÓÒÓÈ  ˉÂÚ  ‚˚¯Ë‚͇  ‚  ‚ˉ 
ÍÛÔÌÓÈ 
ÍÎÂÚÍË  Ò 
‡ÁÂÚ͇ÏË  ‚ÌÛÚË. ÅÂÎ˚È  ¯ÂÎÍ  Ô·ڸfl  ÍÓÌÚ‡ÒÚËÛÂÚ  Ò 
Ó̇ÏÂÌÚÓÏ  ÒËÌ„Ӡ Ë 
Í‡ÒÌӄӠ ˆ‚Âڇ. ëËÎÛ˝Ú  ˝ÚӄӠ ÚۇÎÂڇ  ڇÍÊ 
ÔÓÒÚÓÂÌ
̇ 
ÔflÏÓÈ  Ûˇ‡¯Â˜ÌÓÈ  ÙÓÏÂ,
 
ËÒÛÌÍË  Ë 
ˆ‚ÂÚӂÓ  ¯ÂÌË 
ÓÚÒ˚·˛Ú  ̇Ҡ Í  ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ  ӉÂʉÂ.
҇ÍÛ˛  Ê  Ûˇ‡¯Â˜ÌÛ˛  ÓÒÌӂ۠ ËÏÂÂÚ  Ë 
fl‰ 
ۄËı 
ÏӉÂÎÂÈ. í‡Í,
̇ 
ÒÚ‡Ìˈ‡ı  "ÜÛ̇·  ÏӉ"  Á‡ 
1958- 1959  „Ó‰‡  Ï˚  ‚ÒÚ˜‡ÂÏ  ÏӉÂÎË 
ÔflÏ˚ı  Ô·ڸ‚,
ÍÓÚÓ˚Â,
ËÏÂfl 
Óˇ˘Â 
 
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË,
‡Á΢‡˛ÚÒfl  ÔÓ
ÙÓÏ 
ÂڇÎÂÈ 
Ë 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲  ‰ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚ı 
͈ÂÌÚӂ.
íÛÌËÍÓÓˇ‡Á̇fl  ÙÓχ 
̇ӉÌÓÈ  Ûˇ‡ıË 
Ó͇Á‡Î‡Ò¸  ÊË‚Û˜ÂÈ  Ë 
ÔÓÒΉÒڂËË. Ç  ̇˜‡Î  60-ı 
Ӊӂ 
Ó̇ 
ÔÓÒÎÛÊË· 
ÔÓÚÓÚËÔÓÏ  ˆÂÎÓÈ  ÒÂËË  ÏӉÂÎÂÈ.
îÓχ 
ÔflÏÓÈ  Ûˇ‡ıË 
ÒڇÌӂËÚÒfl 
ÔÓÔÛÎflÌÓÈ,
ÔÓÌË͇fl  Ë 
 
ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚  ‰Îfl  ÔӄÛÎÓÍ,
Ë  ‚  ÚۇÎÂÚ˚  ‰Îfl 
ÚÓÊÂÒڂÂÌÌ˚ı  ÒÎÛ˜‡Â‚. Ç 
̇fl‰Ì˚ı  ÚۇÎÂڇı  Ó̇  Ôflχfl  Ò  ‰ÎËÌÌ˚Ï 
ÒÓˇ‡ÌÌ˚Ï  ̇ 
χÌÊÂÚ  Û͇‚ÓÏ,
˜‡˘Â 
Ò„Ӡ
ˇÂÁ 
˚¯Ë‚ÍË, ËÁ 
ÚÓÌÍËı  ̇ˇË‚Ì˚ı  Ú͇ÌÂÈ. ÖÒÎË  ̇ 
ËÁ„ÓÚӂÎÂÌË  ˇÂÂÚÒfl  Ú̸͇  ˇÂÁ  ̇ˇË‚ÌӄӠ
ËÒÛÌ͇,
·‰Í‡fl 
ËÎË  Ò 
ʇÍ͇‰Ó‚˚Ï 
ËÒÛÌÍÓÏ,
ӉËÚÒfl 
ÛÍ‡¯ÂÌË 
˚¯Ë‚ÍÓÈ  ¯ÌÛÓÏ,
ˇËÒÂÓÏ,
ˇÛÒË̇ÏË. ó‡ÒÚÓ  ÛÁÓ 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl  ‚ 
ˉ 
ÔÓÎÓÒ 
ÔÓ  „ÓËÁÓÌڇÎË  ËÎË 
ÂÚË͇ÎË.
àÌӄ‰‡  ÔËÂÏ 
ÓډÂÎÍË  ËÁ‰ÂÎËfl  ‰ۄÓÈ  Ú̸͇˛  ÔÓÓʉ‡ÂÚ  Ìӂ˚ 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚  ¯ÂÌËfl,
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚  ̇ 
ÍÓÏˇË̇ˆËË  ‰‚Ûı  Ú͇ÌÂÈ.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÒÚ˜‡ÂÚÒfl  Ôflχfl  Ûˇ‡¯Â˜Ì‡fl  ÙÓχ, ‚  fl‰Â  ÒÎÛ˜‡Â‚ 
ÍÓÚÓ‡fl  ËÏÂÂÚ  ‚ˉ 
Ú‡ÔˆËË,
ÛÏÂÂÌÌÓÈ  ËÎË  Ó˜Â̸ 
¯ËÓÍÓÈ  ‚ÌËÁÛ. òËË̇ 
ÓÒÚ˄‡ÂÚÒfl  ËÎË  Íί‚˚Ï 
ÔÓÍÓÂÏ,
̇˜Ë̇˛˘ËÏÒfl  ÓÚ  ÔΘ 
Ë  ‚  ‚ˉ  هΉ 
Òԇ‰‡˛˘ËÏ  ‚ÌËÁ, ËÎË  Á‡ 
Ò˜ÂÚ 
ÒˇÓÓÍ,
Ë‰Û˘Ëı 
ÓÚ 
ÍÓÍÂÚÍË. èflÏ˚  ËÎË 
Ú‡Ôˆ‚ˉÌ˚Â
ÎËÌËË 
Òڇ̇ 
ÓÏËÌËÛ˛Ú  ‚ 
ÒËÎÛ˝ÚÂ,
ÔӉ˜ÂÍ˂‡flÒ¸  ËÌӄ‰‡  ÍÓÌÚ‡ÒÚÓÏ  Ïfl„ÍËı  ÎËÌËÈ  Û͇‚Ó‚  ̇ 
χÌÊÂÚÂ.
Ç 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ÔÓÎۘ˷  ڇÍÊ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  Ë 
ÙÓχ,
̇ÔÓÏË̇˛˘‡fl  ÛÒÒÍÛ˛ 
ÏÛÊÒÍÛ˛  Ûˇ‡¯ÍÛ-
ÍÓÒӂÓÓÚÍÛ.
ùÚÓ 
ÔflÏ˚  Ô·ڸfl  Ò 
̇ÔÛÒÍÓÏ  ̇ 
ÎËÌËË 
ڇÎËË. Ç˚¯Ë‚͇  ‚ 
ÌËı 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl  ÔÓ  ÎËÌËË  ‚ÓÓÚÌË͇-
ÒÚÓÈÍË 
Ë 
ÍÓÒÓÈ  Á‡ÒÚÂÊÍÂ, ÔÓ  Í‡flÏ  Û͇‚Ó‚  Ë 
ÌËÁÛ 
  ‚ˉ  ͇ÈÏ˚. Ç 
͇˜ÂÒڂ 
ÓˇflÁ‡ÚÂθÌÓÈ  ‰ÂڇÎË,
Óˇ˙‰ËÌfl˛˘ÂÈ 
ÒӂÂÏÂÌÌÛ˛  ÏӉÂθ  Ò 
 
̇ӉÌ˚Ï  ÔÓÓˇ‡ÁÓÏ,
ÔËÒÛÚ҂ÛÂÚ  ÔÓflÒ,
Ò‚ÓˇÓ‰ÌÓ 
Á‡‚flÁ˚‚‡˛˘ËÈÒfl  ̇ 
ڇÎËË.
èÓÓˇ‡ÁÓÏ  ÏÌӄËı  ‚‡ˇÌÚӂ 
¯ÂÌËfl  ÙÓÏ˚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ÍÓ̈‡  50-ı 
-  ̇˜‡Î‡  60-ı 
Ӊӂ 
fl‚Ë·Ҹ 
ÙÓχ 
ÛÒÒÍӄӠ
ÍÓÒÓÍÎËÌÌӄӠ ҇‡Ù‡Ì‡. ëÚÓÈÌÓÒÚ¸  Ë 
·ÍÓÌËÁÏ 
ÛÒÒÍËı 
҇‡Ù‡ÌÌ˚ı  ÙÓÏ,
Ëı 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚ 
ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË  ΄ÎË  ‚ 
ÓÒÌӂ۠
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚,
̇ȉfl 
¯ËÓÍÓ 
ÔÂÎÓÏÎÂÌË  Ë ‚ 
Óˇ‡Áˆ‡ı, Ë ‚ 
χÒÒӂÓÈ 
ÔӉÛ͈ËË.
ë‡‡Ù‡Ì̇fl  ÙÓχ  Òڇ·  Ì  ÚÓθÍÓ  هÍÚÓÏ  ÓˇÌӂÎÂÌËfl  ÏӉ˚  ‚ 
ӉÂʉÂ, ÌÓ  Ë 
҂Ó„Ӡ
Ӊ‡ 
ÔÛÌÍÚÓÏ 
ÔÂÂıӉ‡  Í 
Ìӂ˚Ï 
ÒËÎÛ˝ÚÌ˚Ï  ÙÓχϠ ‚ 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ. ç‡ÔËÏÂ,
ÔÓÎۘ˂¯ËÈ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  ‚ 
ÒÂ‰ËÌ  50-ı 
Ӊӂ 
ÒËÎÛ˝Ú,
ÒÓÒÚÓfl˘ËÈ  ËÁ  ӡ΄‡˛˘Â„Ó  ÎËه  Ë 
Ó˜Â̸ 
¯ËÓÍÓÈ  ˛ˇÍË  Ò 
ÂÁÍÓ 
ÓˇÓÁ̇˜ÂÌÌÓÈ  ÎËÌËÂÈ  ڇÎËË,
̇˜‡Î  Í  1960 
Ӊ۠
ÛÒÚÛԇڸ  ÏÂÒÚÓ  ˇÓΠ
ÒÔÓÍÓÈÌÓÏÛ 
ÒËÎÛ˝ÚÛ. 燠
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÏ  flÁ˚Í  ÏӉ˚  ÓÌ  ÔÓÎÛ˜ËΠ ̇Á‚‡ÌË 
"Ú‡ÔˆËfl". ëËÎÛ˝Ú 
"Ú‡ÔˆËfl",
ÙÓχ  ‚  ‚ˉ  Ú‡ÔˆËË,
ÎËÌËË 
Ú‡ÔˆËË, -  ڇÍË 
˚‡ÊÂÌËfl  ÏÓÊÌÓ 
ÒÚÂÚËÚ¸  ̇ 
ÒÚ‡Ìˈ‡ı 
ÊÛ̇Îӂ  ÏӉ  60-ı 
Ӊӂ. éÌË 
ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú 
ÔÓıÓÊÛ˛  ̇ 
ÒڇËÌÌ˚È  ҇‡Ù‡Ì 
ÒËÎÛ˝ÚÌÛ˛  ÙÓÏÛ,
ÁËÚÂθÌÓ  ÛÁÍÛ˛  ‚‚ÂıÛ Ë 
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ 
‡Ò¯Ëfl˛˘Û˛Òfl  ‚ÌËÁÛ. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË  ڇÍÓÈ  ÙÓÏ˚, Ә‚ˉÌÓ,
Ì 
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ  ˇ˚ÎÓ  ̇Á‚‡ÌÓ 
"ÒÚËθ  ‡  Îfl  ˛ÒÒ"  - 
ÛÒÒÍËÈ  ÒÚËθ. éÌ 
ÛڂÂ‰ËÎÒfl  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  Ë 
Û  ̇Ò,
Ë  ‚ 
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÈ  ÏӉ  Ò 
̇˜‡Î‡ 
60-ı  „Ó‰Ó‚.
í‡ÔˆË‚ˉ̇fl  ÙÓχ 
ÔÓfl‚Ë·Ҹ  ‚ 
ÔÓÒÚÓÂÌËË  Ì  ÚÓθÍÓ  Ô·ڸ‚,
ÌÓ  Ë  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚. ëΉÛÂÚ  Ò͇Á‡Ú¸,
˜ÚÓ 
"Ú‡ÔˆËfl"  - 
ÂÁÛθڇڠ
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍË  Ì  ӉÌËı 
Î˯¸ 
҇‡Ù‡ÌÌ˚ı 
ÔÓÚÓÚËÔӂ. èӉӷÌ˚  ÎËÌËË  ÏÓÊÌÓ  ‚ÒÚÂÚËÚ¸  Ë 
 
ÒËÎÛ˝Ú 
ÛÒÒÍÓÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚: ¯Ûˇ˚  Ë 
ÎËÌÌÓÔÓÎ˚  ͇ÙڇÌ˚  ˇÓfl,
¯ÛˇÍË 
ˇÓ„‡Ú˚ı 
ÍÂÒÚ¸flÌÓÍ 
Ò‚ÂÌ˚ı 
ÛˇÂÌËÈ  êÓÒÒË, ‰‡  Ë 
ÁËÏÌflfl  ӉÂʉ‡ 
ÔÓÒÚӄӠ ̇Ӊ‡  Ëϲڠ ÚÛ  Ê 
‡Ò¯ËÂÌÌÛ˛  ‚ÌËÁÛ  Ë 
ÒÛÊÂÌÌÛ˛  ̇‚ÂıÛ  ÙÓÏÛ.
äÓÏ 
ÓˇÌӂÎÂÌËfl 
ÒËÎÛ˝ÚÌ˚ı  ÎËÌËÈ,
ÙÓχ 
Ú‡ÔˆËË  ‰‡Î‡ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl 
ӂÓθÌÓ 
ˇÓθ¯ÓÏÛ 
ÍÓ΢ÂÒڂ۠
ˇÌÚӂ 
ÌÛÚÂÌÌ„Ӡ ˜ÎÂÌÂÌËfl.
ùÚÓ 
̇¯ÎÓ 
ÓÚ‡ÊÂÌË  ‚ 
¯ÂÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ̇fl‰Ì˚ı  Ô·ڸ‚.
ÑۄÓÈ  ‚ˉ 
ÒڇËÌÌÓÈ  ÛÒÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚,
ÓˇÌӂ˂¯ËÈ  ÏӉ۠
Ë 
ÔÓÒÎÛÊ˂¯ËÈ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ  ÏÌӄËı  ̇ıӉÓÍ,
-  ‰Û¯Â„Âfl.
åÓÚ˂ 
ۯ„ÂË 
ÌÂӉÌÓÍ‡ÚÌÓ 
ÔÂÎÓÏÎflÎÒfl
  ÏӉÂ. é‰Ì‡ÍÓ  ËÁ- Á‡ 
ÒÎÓÊÌÓÒÚË  ÔÓÎÛ˜‡˛˘ËıÒfl  ÙÓÏ  ÓÌ  Ì 
ÔÓÎÛ˜ËΠ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl.
èÓËү‰¯ËÈ  ÓÚ  ̇fl‰ÌÓÈ 
ÚÓÊÂÒڂÂÌÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
˝ÚÓÚ  ÏÓÚ˂  ̇ıӉËÚ  Ò¡  ÔËÏÂÌÂÌË 
ÚÓθÍÓ  ‚ 
ӉÂʉ 
Îfl 
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ı  ÒÎÛ˜‡Â‚.
Ç 
ÏӉ  50-
60-ı  „Ó‰Ó‚  ‚ÂҸχ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌÓ 
ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒfl  ˜ÂÚ˚ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚ 
‡Á΢Ì˚ı  ̇Ӊӂ  ëëëê  - 
҂ËÚ, ÚÛÎÛÔӂ,
ÔӉ‰Â‚ÓÍ, ¯Ûˇ.
Ç 
1962  „Ó‰Û  ̇ 
ÒӂÂÚÒÍÓÈ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ  ‚˚Òڇ‚Í  ‚ 
êËÓ- ‰Â-
܇ÌÂÈÓ 
ˇ˚ÎË 
ÔӉÂÏÓÌÒÚËӂ‡ÌÌ˚  ÏӉÂÎË 
ÌÒ‡ÏˇÎÂÈ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı  ̇ 
ˇ‡Á 
ÒڇËÌÌÓÈ 
ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚. ùÚÓ  ԇθÚÓ  ËÁ  ‰‡Ô‡ 
Ò 
ÓÓÚÌË͇ÏË  ËÁ  ÏÂı‡ 
ÎËÒ˚ 
Ë  ÌÓÍË,
  ڇÍÊ  ËÁ  ͇‡ÍÛÎfl  Ë 
˚ÒÓÍË  ÚÂÔÎ˚  ¯‡ÔÍË,
ÔÓ 
ÙÓÏ 
ÒÒÓˆËËÛ˛˘ËÂÒfl  Ò 
ÛÒÒÍËÏË  „ÓÎӂÌ˚ÏË  ÛˇÓ‡ÏË
ïVI  ‚Â͇.
ë‰ˠ
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚ı 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ˜‡ÒÚÓ 
ËÁˇË‡˛ÚÒfl  ‰Îfl 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍË  ÏÓÚ˂˚  ӉÂʉ˚  ̇Ӊӂ 
Ò‚Â‚,ÍÓÚÓ‡fl 
ÔÂÍ‡ÒÌÓ 
Á‡˘Ë˘‡ÂÚ  ˜ÂÎӂÂ͇  ÓÚ  ıÓÎӉ‡ 
  ÛÒÎӂËflı 
ÒÛӂӄӠ
ÔÓÎflÌӄӠ ÍÎËχڇ. éˇ‡˘‡flÒ¸  Í 
ÚÂÏ 
Ò‚ÂÌÓÈ  ӉÂʉ˚,
ıۉÓÊÌËÍË 
ÚÓÌÍÓ  Ë 
ÒӂÂÏÂÌÌÓ 
ÓÚ‡Ê‡˛Ú    ˜ÂÚ˚  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË.
 åÂıӂ˚  ¯‡ÔÍË,
Ô·ÚÍË  - 
ËÒÍÓÌÌÓ 
ÛÒÒÍË  „ÓÎӂÌ˚  ÛˇÓ˚,
ÚÂÔÎ˚Â,
Û‰ÓˇÌ˚ 
Ë 
Í‡Ò˂˚  - 
ÓÁӉËÎËÒ¸  Í 
ÊËÁÌË 
ÔÓÒΠ
Á‡ÒËθfl  ÙÂÚӂ˚ı  ¯ÎflÔ  Á‡Ï˚ÒÎӂ‡ÚÓÈ  ÙÓÏ˚. ÉÓÎӂÌÓÏÛ  ÛˇÓÛ  ÒڇÎË  Ôˉ‡‚‡Ú¸ 
ˇÓθ¯Ó  Á̇˜ÂÌËÂ:
ÂÏÛ 
ÓڂӉËÚÒfl  Óθ  ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌӄӠ ‡ÍˆÂÌڇ. 燠
ËÒÛÌÍ 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌ˚  ÍÓÒÚ˛Ï˚,
 
ÍÓÏÔÓÁˈËË 
ÍÓÚÓ˚ı  ‚ıӉflÚ 
ÏÂıӂ˚  ¯‡ÔÍË.
ëÓÁ‰‡ÌË 
ÌÒ‡ÏˇÎfl  ӉÂʉ˚ 

ı‡‡ÍÚÂ̇fl  ˜Âڇ  ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl 
ÔÓÒΉÌËı 
ÂÒflÚËÎÂÚËÈ.
çÂÓˇıӉËÏ˚Ï 
ÛÒÎӂËÂÏ 
ÒÛ˘ÂÒڂӂ‡ÌËfl 
ÌÒ‡ÏˇÎfl  fl‚ÎflÂÚÒfl  ÔÓÎÌÂȯ‡fl 
Òӄ·Òӂ‡ÌÌÓÒÚ¸  ÏÂʉ۠ ‚ÒÂÏË  „Ӡ ˜‡ÒÚflÏË  ÔÓ  Óˇ‡ÁÌÓÏÛ 
ÒӉÂʇÌ˲,
ÙÓÏÂ,
ÎËÌËflÏ, ÍÓÌÒÚÛ͈ËË,
ˆ‚ÂÚÛ, 
χÚÂˇ·Ϡ Ë 
ÓډÂÎÍÂ. ÇÒ  ‰ÂڇÎË 
ÌÒ‡ÏˇÎfl  ͇͠
˜‡ÒÚË 
‰ËÌӄӠ
Ó„‡ÌËÁχ 
ÔӉ˜ËÌÂÌ˚ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓÈ  ˉÂÂ,
ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ  ‚ 
ÓÒÌӂ۠ „Ӡ
¯ÂÌËfl, Ë  ‚Á‡ËÏÓÔӉ˜ËÌÂÌ˚.
è·ÒÚ˘ÂÒÍËÈ 
ËÒÛÌÓÍ  ÒËÎÛ˝Ú‡  ӉÂʉ˚ 
ÓÔ‰ÂÎflÂÚ  ı‡‡ÍÚÂ 
ÚÂÍÚÓÌ˘ÂÒÍӄӠ
ËÒÛÌ͇  ÓˇÛ‚Ë,
ÓÎӂÌ˚ı 
ÛˇÓӂ, ‰ۄËı 
ÓÔÓÎÌÂÌËÈ.
ï‡‡ÍÚÂÌ˚Ï 
ÔËÁ̇ÍÓÏ  ‡ÌÒ‡ÏˇÎfl 
fl‚ÎflÂÚÒfl  „Ӡ ÏÌӄÓÒÎÓÈÌÓÒÚ¸.
éÌ 
ÒӉÂÊËÚ  ‚ 
҂ÓÂÏ 
ÒÓÒڇ‚ 
ÌÂÒÍÓθÍÓ  ‚¢ÂÈ,
̇‰ÂÚ˚ı 
Ӊ̇  ̇  ‰Û„Û˛. Ç 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ  ‚ˉ  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸  ÒÓÒÚÓËÚ  ËÁ  ‚ÂıÌÂÈ  ӉÂʉ˚  Ë 
"‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ",
ÍÓÚÓÓÈ  ÏӄÛÚ  ˇ˚Ú¸  Ô·ڸÂ,
ÍÓÒÚ˛Ï. éˇflÁ‡ÚÂθÌ˚ÏË 
˜‡ÒÚflÏË  ‡ÌÒ‡ÏˇÎfl 
fl‚Îfl˛ÚÒfl 
ÓÎӂÌÓÈ  ÛˇÓ, ÓˇÛ‚¸,
ÔÂ˜‡ÚÍË  Ë 
ÓÔÓÎÌÂÌËfl.
àÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ 
̇ӉÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  ‚Ò„‰‡ 
Ô‰Òڇ‚ÎflΠ ÒÓˇÓÈ  ‡ÌÒ‡ÏˇÎ¸,
ڇ͠
͇͠
ÒÚÓËÎÒfl  ̇ 
‰ËÌÒڂ  ˆÂÎӄӠ fl‰‡ 
هÍÚÓӂ  - 
ÛÚËÎËڇÌÓÒÚË,
Í‡ÒÓÚ˚,
ÒÓÓڂÂÚÒڂËfl  Ë 
Á‡ËÏÓ҂flÁË  ÏÂʉ۠ ÒÓÒڇ‚Îfl˛˘ËÏË  „Ӡ ‚¢‡ÏË 
ÔÓ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓÏÛ  ÒÚÓ˛,
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÏÛ 
Ûˇ‡ÌÒڂÛ,
ˆ‚ÂÚӂÓÏÛ  ¯ÂÌ˲,
҂ÓÈÒڂ‡Ï  Ú͇ÌÂÈ  Ë 
χÚÂˇÎӂ. èË̈ËÔ 
ÌÒ‡ÏˇÎfl  ̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚  ˇ˚Π ÔËÌflÚ  ıۉÓÊÌË͇ÏË-
ÏӉÂθÂ‡ÏË  ‚ 
͇˜ÂÒڂ  ÔÓÁˈËË  ‰Îfl  ÒÓÁ‰‡ÌËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı  ‚¢ÂÈ.
àÒÚÓËfl 
ڂÓ˜ÂÒڂ‡ 
ıۉÓÊÌËÍӂ 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ  ҉·ڸ  ÌÂÍÓÚÓ˚  ‚˚‚Ó‰˚. ê‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚È 
χÚÂˇΠ ҂ˉÂÚÂθÒڂÛÂÚ  Ó 
ÓÒÚ 
ËÌÚÂÂ҇  Í 
̇ӉÌÓÏÛ  ËÒÍÛÒÒڂÛ,
Ó 
‡Ò¯ËÂÌËË 
ˇԇÁÓ̇ 
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  50-ı 
-  60-ı  „Ó‰Ó‚  ÏÓÚ˂ӂ,
Ó 
ÔÓfl‚ÎÂÌËË  ͇˜ÂÒڂÂÌÌӄӠ ÌӂӄӠ ÔӉıӉ‡  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ÍÓÒÚ˛ÏÛ. ëÛÚ¸  ÌӂӄӠ ÔӉıӉ‡ 
Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl  ‚ 
ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ 
ÒÓÔӂÓʉ‡ÂÚÒfl  ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂÏ  Ëı 
ÒÛ˘ÂÒڂӂ‡ÌËfl  ‚ 
̇ӉÌÓÏ 
ËÒÍÛÒÒڂ  Ë 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛  Ëı 
ÙÛÌ͈ËÓÌËӂ‡ÌËfl  ‚ 
ÒӂÂÚÒÍÓÈ  ÏӉÂ.
èÂÂ‡ˇÓÚ͇ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ 
ÒڇÌӂËÚÒfl  ˇÓΠ ÍËÚ˘ÌÓÈ,
˜ÂÏ 
ˇ˚· 
‡Ì¸¯Â 
(̇ÔËÏÂ, ‚  40-ı 
Ӊ‡ı). éˇ‡Áˆ˚  ӉÂʉ˚  Ì  ÔӂÚÓfl˛Ú 
̇ӉÌ˚ 
ÔÓÚÓÚËÔ˚  ÌË  ‚ 
ÔÓÍÓÂ, ÌË  ‚ 
ÂÍÓ‡Ú˂ÌÓÏ 
¯ÂÌËË. éÚ‡ÊÂÌË  ÚӄӠ ËÎË  ËÌӄӠ ÏÓÚ˂‡  ‚ 
ˇÓθ¯ËÌÒڂ  ÒÎÛ˜‡Â‚ 
ÔӉ˜ËÌÂÌÓ  ÒÚÂÏÎÂÌËflÏ 
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸  Ì‡ËˇÓθ¯Û˛ 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÛ˛ 
˚‡ÁËÚÂθÌÓÒÚ¸ 
¯ÂÌËfl  ‚¢ˠ ÔË 
ÌËχÌËË  Í 
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË  Ë 
ˆÂÎÂÒÓÓˇ‡ÁÌÓÒÚË  ӉÂʉ˚. ÅÓθ¯Ó 
Á̇˜ÂÌË 
Ôˉ‡ÂÚÒfl  ÙÓÏ  - 
Ô·ÒÚ˘ÂÒÍÓÏÛ  flÁ˚ÍÛ  ÎËÌËÈ,
Óˇ˙ÂÏӂ,
ÓÔ‰ÂÎfl˛˘Ëı 
"ÒÍÛθÔÚÛÌÓÂ" 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁË  Ë 
҇ÏÓˇ˚ÚÌÓÒÚ¸  ÒËÎÛ˝Ú‡.
ê‡ˇÓڇ 
̇‰ 
̇ˆËÓ̇θÌ˚Ï  ÍÓÎÓËÚÓÏ 
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
Ì 
fl‚ÎflÂÚÒfl 
҇ÏÓˆÂθ˛,
Ó̇ 
ÒÎÛÊËÚ  ÔÓËÒ͇Ϡ
Ó˄Ë̇θÌ˚ı 
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌ˚ı 
¯ÂÌËÈ 
ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ˇ˚ÚӂӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡.
Ç 
͇˜ÂÒڂ  ‚‡ÊÌӄӠ ÏÓÏÂÌڇ 
ڂÓ˜ÂÒڂ‡ 
ıۉÓÊÌËÍӂ  ÒΉÛÂÚ 
ÓÚÏÂÚËÚ¸  هÍÚ 
˝ÏÓˆËÓ̇θÌÓ-
Óˇ‡ÁÌӄӠ ‚ÓÒÔËflÚËfl  Ë 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl  ËÒÚÓ˜ÌË͇.
àÏÂÌÌÓ 
˝ÚÓ 
fl‚ÎflÂÚÒfl  ÓÒÌӂÓÈ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ
Ï˚¯ÎÂÌËfl 
ıۉÓÊÌËÍӂ. èÓˇÎÂχ 
ÔÂÂӇˇÓÚÍË 
ËÒÍÛÒÒڂ‡ 
ÔÓ¯ÎӄӠ
ÔÂÂ‡ÒڇÂÚ  ‚ 
ˇÓθ¯Ó 
ËÌÚÂÂÒÌÓ  fl‚ÎÂÌË  Ò 
ı‡‡ÍÚÂÌ˚ÏË  ÙÓχÏË 
ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl  ‚ 
Ú͇Ìflı 
Ë 
ÍÓÒÚ˛ÏÂ, Ó  ˜ÂÏ 
҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Û˛Ú  Ì  ÚÓθÍÓ  ˜ÂÚ˚  ˝ÚӄӠ fl‚ÎÂÌËfl,
ÌÓ  Ë  fl‰  „Ӡ
͇˜ÂÒڂÂÌÌ˚ı 
ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÂÈ.
2.6.
Ôŕçű
ŕęňčâíîńňč čńďîëüçîâŕíč˙ íŕđîäíűő ěîňčâîâ
ÑÎfl 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚  ËÏÂ˛Ú  Á̇˜ÂÌË 
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë  هÍÚÓ˚:
Ô‰ÏÂÚ 
ÌËχÌËfl  ıۉÓÊÌËÍӂ-
ÏӉÂθÂӂ  ÔË  Ëı  Óˇ‡˘ÂÌËË  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ËÒÍÛÒÒڂ۠ (ÙÓχ 
̇ӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚, ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl,
ÂÍÓ); هÁ˚ 
ÍÚ˂ÌÓÒÚË 
ÔÓˆÂÒ҇ 
Óˇ‡˘ÂÌËfl  Í 
̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï  ‚  ÚÓÚ  ËÎË  ËÌÓÈ  ÔÂËӉ;
ÎËflÌË 
ˇ˚ÚӂÓÈ 
ÓˇÛÒÎӂÎÂÌÌÓÒÚË  ӉÂʉ˚  ̇ 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍÛ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚.
éˆÂÌ͇  ÓÔ˚ڇ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl 
ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ˇ˚ÚӂӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‚ 
Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ  ÏÂ 
ÓÒÎÓÊÌÂ̇  ÚÂÏ,
˜ÚÓ  ÏӉÂÎË  ‚ 
χÚÂˇÎÂ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚  ̇ 
ˇ‡Á 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ, Ì 
ÒÓı‡ÌÂÌ˚. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË  ÌÂÚ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
ÔÓÒΉËÚ¸  Á‡ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËÂÏ  ӉÂʉ˚  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï  ‚ 
ӂÓÂÌÌ˚È  ÔÂËӉ. çÓ  ÚÓ,
˜ÚÓ 
Ï˚ 
ËÏÂÂÏ 
Á‡ 
ÔÂËӉ 
Ò  1945  „Ó‰‡ 
ÔÓ 
̇ÒÚÓfl˘Â  ‚ÂÏfl 
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ 
ÓÒڇÚÓ˜ÌÓ 
ÔӉÓˇÌÓ 
ËÁÛ˜ËÚ¸  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚  ÔÓ  ÌËÏ.
àÒÔÓθÁӂ‡ÌË 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ÔÓ 
ÚÂχÚËÍ 
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.
é‰ÌË 
Ò˛ÊÂÚ˚  ‚ 
ÚÓÚ  ËÎË  ËÌÓÈ 
ÓÚÂÁÓÍ  ‚ÂÏÂÌË 
Á‡ÏÂÚÌÓ 
Ô‚‡ÎËÛ˛Ú  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË,
ۄË 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ‚ 
ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓÏ  ÍÓ΢ÂÒڂÂ.
Ç  ÚÓ  ‚ÂÏfl  ͇͠ ӉËÌ 
͇ÍÓÈ- ÌËˇÛ‰¸  ÏÓÚ˂ 
ÒڇÌӂËÚÒfl  ËÁβˇÎÂÌÌ˚Ï  Ë 
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ  Ì‡ËˇÓθ¯Û˛ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ 
ÓÚ‡ÊÂÌËfl  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË,
Ú‡ÌÒÙÓχˆËfl  ‰ۄӄӠ ÚÓθÍÓ 
̇Ϙ‡ÂÚÒfl. àÌӄ‰‡  ˝ÚÓÚ 
ÔÓÒΉÌËÈ  ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ 
¯ËÓÍÓ 
ÓÚ‡ÊÂÌË  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  Ë 
ÒڇÌӂËÚÒfl  ‚Â‰Û˘ËÏ. åÌӄË  ÏÓÚ˂˚,
Ӊ̇ʉ˚ 
ÓÚ‡Á˂¯ËÒ¸  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË,
Ì 
Ô˂˂‡˛ÚÒfl  Ë 
ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú. ÖÒÎË 
ÔӂÂÒÚË 
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ 
Ò‡‚ÌÂÌËÂ,
ÚÓ  ËÁ  Óˇ˘Â„Ó 
ÍÓ΢ÂÒڂ‡ 
ÓÔÛˇÎËÍӂ‡ÌÌ˚ı  ‚ 
ÊÛ̇·ı  Á‡  25  ÎÂÚ 
ÏӉÂÎÂÈ  ÊÂÌÒÍÓÈ  Ë 
ÂÚÒÍÓÈ  ӉÂʉ˚,
‡‚ÌӄӠ
9380, 1799 
ÏӉÂÎÂÈ  ÒÔÓÂÍÚËӂ‡ÌÓ  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï.
ÖÒÎË 
ÔÓÒΉËÚ¸  Á‡ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËÂÏ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË,
ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ 
ۂˉÂÚ¸ 
Ë 
ÔÂËӉ˚  „Ӡ
‡‚ÌÓÏÂÌӄӠ
Ú˜ÂÌËfl, Ë  Òԇ‰˚, Ë  ‚ÒÔ˚¯ÍË. ç‡ÔËÏÂ,
  1945- 1949  „Ó‰‡ı 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl 
„ÛÎflÌÓ 
Óˇ‡˘ÂÌË  Í 
̇ӉÌÓÏÛ 
ÍÓÒÚ˛ÏÛ. èË  ˝ÚÓÏ 
Ì‡ËˇÓθ¯Â  ÍÓ΢ÂÒڂӠ
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚,
Ëϲ˘Ëı 
̇ӉÌ˚È 
ı‡‡ÍÚÂ,
ÓÚÌÓÒËÚÒfl  Í 
1947  „Ó‰Û  (39% 
ÓÚ 
Óˇ˘Â„Ó 
˜ËÒ· 
ÏӉÂÎÂÈ). Ç  1949 
Ӊ۠
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl  Á‡ÏÂÚÌ˚È  Òԇ‰  (18%). Ç  1950-
1959  „Ó‰‡ı 
ڂÓ˜ÂÒ͇fl 
ÔÂÂ‡ˇÓÚ͇ 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË 
ÍÓ΢ÂÒڂÂÌÌÓ  ˉÂÚ  ̇ 
Ûˇ˚θ. ÖÒÎË  ‚ 
1950  „Ó‰Û  ÍÓ΢ÂÒڂӠ
ÏӉÂÎÂÈ  ӉÂʉ˚ 
̇ӉÌӄӠ
ı‡‡ÍÚÂ‡ 
ÒÓÒڇ‚ÎflÂÚ  34%, ÚÓ  ‚ 
1952  „Ó‰Û  - 
20%, ‡  ‚  1954 
Ӊ۠ -  9%.
Ç 
1955- 1959 
Ӊ‡ı 
ÍÓÒÚ˛Ïӂ  Ò 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËÂÏ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
‚ˇÓÚ 
ıۉÓÊÌËÍӂ 
ÏӉÂθÂӂ  ڇÍÊ 
ÌÂÏÌӄӠ -  ÓÚ  10 
Ó  15%. Ç1960  „Ó‰Û  ̇ӉÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  ÔÓ˜ÚË  Á‡ˇ˚Ú,
„Ӡ
Ú‡ÌÒÙÓχˆËfl  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ˇ˚ÚӂӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‰ÓÒÚ˄‡ÂÚ  ‚Ò„Ӡ 7%. á‡ÚÂÏ 
̇ˇÎ˛‰‡ÂÚÒfl 
ÓÊ˂ÎÂÌË  ‡ˇÓÚ˚  ̇‰ 
̇ÒΉËÂÏ 
ÔÓ¯ÎӄӠ (‚ 
1963  „Ó‰Û  - 
55%). ÖÒÎË 
ÔÓÒΉËÚ¸  Á‡ 
ÓÚ‡ÊÂÌËÂÏ  ÏÓÚ˂ӂ 
̇ӉÌӄӠ ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÔÂËӉ 
1965- 1968  „Ó‰‡,
ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ 
ۂˉÂÚ¸, ˜ÚÓ 
ÔÓˆÂÒÒ  ˝ÚÓÚ  ˇÓΠ ËÎË  ÏÂÌ 
ÒڇˇËÎÂÌ.
è˘ËÌ˚,
ÔÓ˜ÂÏÛ 
 
ÓډÂθÌ˚Â
ÔÓÏÂÊÛÚÍË 
ÂÏÂÌË 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ
ÏӉÂÎÂÈ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï 
ÔÓÚÓÚËԇÏ,
ÓÁ‡ÒڇÂÚ  ‚‰‚Ó  Ë 
Ê 
ÚÓ 
ÔÓ 
Ò‡‚ÌÂÌ˲  Ò 
ÍÓ΢ÂÒڂÓÏ  ̇ 
Ô‰˚‰Û˘ÂÏ 
ıÓÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÏ  ˝Ú‡ÔÂ, ‡  Á‡ÚÂÏ  ÒÌӂ‡  ÍÓΡÎÂÚÒfl  ‚ 
Ò‰ÌËı  Ô‰Â·ı, -  ‡ÁÌ˚Â. ÇÒ  ÓÌË 
҂flÁ‡Ì˚  Ò 
ÚÂÏË 
ËÎË 
ËÌ˚ÏË 
ÒÓˇ˚ÚËflÏË  ‚ 
ÊËÁÌË 
̇¯Â„Ó 
Óˇ˘ÂÒڂ‡. é‰ÌÓÈ  ËÁ  Ô˘ËÌ,
ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Ëı 
fl‚ÎÂÌË  ‡ÍÚ˂ÌӄӠ ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ‚ 
40-ı  „Ó‰‡ı,
ˇ˚ÎÓ 
˜Û‚ÒڂӠ
ԇÚËÓÚËÁχ,
ÛÒËÎÂÌÌÓ 
Ôӷ‰ÓÈ  ‚  ÇÂÎËÍÓÈ 
éÚ˜ÂÒڂÂÌÌÓÈ  ‚ÓÈÌÂ. åÓÚ˂˚ 
ÛڂÂʉÂÌËfl 
̇ˆËÓ̇θÌӄӠ
ÓÒÚÓËÌÒڂ‡  ̇¯ÎË  ҂Ó 
ÓÚ‡ÊÂÌË  ‚ 
ÎËÚÂ‡ÚÛÂ, ‰‡Ï‡ÚÛ„ËË,
ÏÛÁ˚ÍÂ. ÇÔÓÎÌ 
ÂÒÚÂÒڂÂÌÌÓ  ‚ˉÂÚ¸  Ëı  ÓÚ‡ÊÂÌË  Ë 
 
ڇÍÓÏ ‚ˉ 
ËÒÍÛÒÒڂ‡,
͇͠ ÏӉÂÎËӂ‡ÌË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡.
ÇÚÓ‡fl 
Ô˘Ë̇  - 
fl‚ÎÂÌË  ‰Ó‚ÓθÌÓ 
ÔÓÚ˂Ó˜˂Ó  ‚ 
҂ÓËı 
ÔÓÒΉÒڂËflı  - 
ÚẨÂ̈Ëfl  ˇÓ¸ˇ˚  Ò 
ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚËÁÏÓÏ.
ùڇ 
ÚẨÂ̈Ëfl 
ÍÓÒÌÛ·Ҹ  Ë 
ӷ·ÒÚË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚  Ë 
Ò˚„‡Î‡ 
Óθ, ÛÒËÎ˂ 
ËÁÓÎflˆË˛  ̇¯Â„Ó  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ӉÂʉ˚  ÓÚ  Á‡Ô‡‰ÌÓ‚ÓÔÂÈÒÍӄӠ ÓÔ˚ڇ,
̇˜‡ÚÛ˛ 
ÚÓÓÈ  ÏËӂÓÈ  ‚ÓÈÌÓÈ. åӉÂÎËӂ‡ÌË  ӉÂʉ˚  ‚ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÏ 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 
˚ÌÛʉÂÌÓ  ˇ˚ÎÓ 
ÔËڇڸÒfl 
ÚÓθÍÓ 
ÒÓˇÒڂÂÌÌ˚ÏË 
ÂÒÛ҇ÏË. ç‡ËˇÓΠ
ÓÒÚÛÔÌ˚Ï 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ  ‰Îfl 
ڂÓ˜ÂÒÍËı  ˉÂÈ  fl‚ËÎÓÒ¸ 
̇ӉÌÓ 
ËÒÍÛÒÒڂÓ,
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌÌÓ 
ˇÓ„‡ÚÂȯËÏË 
˝ÍÒÔÓ̇ڇÏË  ̇¯Ëı  ÏÛÁ‚  Ë 
˚Òڇ‚ÓÍ. ê‡Á‚ËÚË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  ‚ 
̇¯ÂÈ 
ÒÚ‡Ì  ˇ˚ÎÓ 
ӄ‡Ì˘ÂÌÓ 
ÓÚÒÛÚÒڂËÂÏ 
¯ËÓÍÓÈ  ҂flÁË  Ò 
Á‡ÛˇÂÊÌ˚ÏË 
ÒÚ‡Ì‡ÏË. ùÚÓ 
ÒΉÛÂÚ  Ò˜Ëڇڸ  ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï 
fl‚ÎÂÌËÂÏ. é‰Ì‡ÍÓ  ÓÌÓ  Ò˚„‡ÎÓ  Ë 
ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÛ˛  Óθ,
ÓÚÍ˚‚ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡  ͇͠
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ
ËÒÚÓ˜ÌË͇.
åÂʉÛ̇ӉÌ˚ 
Òӂ¢‡ÌËfl  ÔÓ 
ÏӉÂÎËӂ‡Ì˲  ӉÂʉ˚,
ÔÓÎÓÊ˂¯Ë  ̇˜‡ÎÓ 
ÒÓÚۉÌ˘ÂÒڂ۠ ÏÂʉ۠
ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËÏË  ÒÚ‡Ì‡ÏË,
ÔÓӉËÎË  ÂÒÚÂÒڂÂÌÌÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌË  Ó҂ÓËÚ¸  ÓÔ˚Ú 
Á‡ÛˇÂÊÌӄӠ ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl:
‡Á‡ˇÓڇڸ 
‡‚ÌÓˆÂÌÌ˚  ÎÛ˜¯ËÏ 
Á‡„‡Ì˘Ì˚Ï  ÔÓ  ‚ÓÎÓÍÌÛ  Ë 
ÒÚÛÍÚÛ  Ú͇ÌË  Ë 
ÔËÏÂÌËÚ¸  Ëı  ‚ 
ӉÂʉÂ,ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl  Ò 
ÔËÂχÏË 
ÒÓÁ‰‡ÌËfl  ‚¢ÂÈ  ‚ 
ˉ 
ÍÓÏÔÎÂÍÚӂ  Ë 
ÌÒ‡ÏˇÎÂÈ 
‡Á΢ÌӄӠ
̇Á̇˜ÂÌËfl  (‰Îfl  ‡ˇÓÚ˚, Óډ˚ı‡,
ÒÔÓڇ). ëڇ‚¯Ë 
ÍÚۇθÌ˚ÏË 
ÔÓˇÎÂÏ˚ 
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË  Ë 
˝ÒÚÂÚËÍË  ӉÂʉ˚  ̇ 
͇ÍÓÂ- ÚÓ  ‚ÂÏfl 
ÓÚÚÂÒÌËÎË  ÔÓˇÎÂÏ˚ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl  ͇ÍËı  ˇ˚ 
ÚÓ 
ÌË 
ˇ˚ÎÓ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍӂ,
ÍÓÏ 
ÒӉÂʇÌËfl 
Á‡ÛˇÂÊÌÓÈ  ÏӉ˚.
Ç 
ÔÂËӉ 
1955- 1959  „Ó‰˚  ̇¯Â 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌË 
ӷӄ‡ÚËÎÓÒ¸ 
ÓÔ˚ÚÓÏ  ÒÓÁ‰‡ÌËfl  ‡ˆËÓ̇θÌ˚ı  ÙÓÏ  ӉÂʉ˚. ÇÎËflÌË 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚Ò  ‚ 
ˇÓθ¯ÂÈ  ÒÚÂÔÂÌË 
ÔÂÂÌÓÒËÚÒfl  ̇ 
Ú̸͇:
ÛÒËÎËÎÓÒ¸  ‚ÌËχÌËÂ
ıۉÓÊÌËÍӂ  Í 
χÚÂˇÎÛ  Ë 
Ôӂ˚¯ÂÌ˲ 
Á̇˜ÂÌËfl  ‚ÒÂı  „Ӡ ҂ÓÈÒڂ. ïۉÓÊÌËÍË-
ÚÂÍÒÚËθ˘ËÍË  ̇˜Ë̇˛Ú 
‡ˇÓڇڸ  ̇‰ 
Ú͇ÌÌ˚ÏË  Ë 
̇ˇË‚Ì˚ÏË  ËÒÛÌ͇ÏË,
̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏË 
ËÒÛÌÓÍ 
ÓÏÓÚ͇ÌÌ˚ı 
ÔÓÎÓÚÂÌ.
èÓÏËÏÓ 
ÔÓÒÚÓflÌÌӄӠ
ÒÓÚۉÌ˘ÂÒڂ‡  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl  Ò
ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËÏË  ÒÚ‡Ì‡ÏË,
ëӂÂÚÒÍÓÏÛ  ëÓ˛ÁÛ 
ÔËıӉËÚÒfl  ËÏÂÚ¸ 
ÍÓÌڇÍÚ˚  Ò 
Á‡ÛˇÂÊÌ˚ÏË 
͇ÔËڇÎÎËÒÚ˘ÂÒÍËÏË 
ÒÚ‡Ì‡ÏË. ֢  ‚ 
1959  „Ó‰Û  ‚  縲-
âÓÍ 
ˇ˚· 
Ó„‡ÌËÁӂ‡Ì‡ 
ëӂÂÚÒ͇fl 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ̇fl  ‚˚ÒÚӂ͇
Ò 
˝ÍÒÔÓÁˈËÂÈ  Ë 
ÔÓ͇ÁÓÏ 
ÍÓÎÎÂ͈ËË  ÏӉÌÓÈ  ӉÂʉ˚. Ç  1961 
Ӊ۠
ëëëê 
ÔÓ͇Á˚‚‡Î  ҂ÓË  ÏӉÂÎË  ‚ 
ǞÎËË, ‚ 
1962  „Ó‰Û  - 
Ó 
î‡ÌˆËË  Ë  ‚  Á‡ÁËÎËË.
Ç 
1965  „Ó‰Û  ˇ˚ÎË  Ó„‡ÌËÁӂ‡Ì˚  ÚË 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚  ‚˚Òڇ‚ÍË  ‚ 
ÍÓÚÓ˚ı  Û˜‡Òڂӂ‡ÎË  ‡ÁÌ˚ 
ÏӉÂÎËÛ˛˘Ë  Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË  ̇¯ÂÈ  ÒÚ‡Ì˚. ÇÂÒÌÓÈ  1967 
Ӊ‡ ̇ 
ëӂÂÚÒÍÓÈ 
ÔÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ 
˚Òڇ‚Í  ‚ 
åÓÌ‡Î  ˇ˚ÎË 
ÔÓ͇Á‡Ì˚  ÎÛ˜¯Ë  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚,
҂ˉÂÚÂθÒڂӂ‡‚¯Ë  Óˇ 
ÛÒÔÂı‡ı  ÒӂÂÚÒÍӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ӉÂʉ˚  Á‡ 
50  ÎÂÚ. éÒÂ̸˛  1967 
Ӊ‡  ̇  åÂʉÛ̇ӉÌÓÈ 
˚Òڇ‚Í  ӉÂʉ˚ 
"ùÍÒÔÓ  67" 
ÓÚ 
ËÏÂÌË 
ëëëê 
˚ÒÚÛÔËÎË 
ÏӉÂÎËÛ˛˘Ë 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË  ‚ÒÂı  ÒÓ˛ÁÌ˚ı 
ÂÒÔÛˇÎËÍ. 燠 ӉÌÓÈ  ËÁ  ̇¯Ëı 
Á‡ÛˇÂÊÌ˚ı 
˚Òڇ‚ÓÍ  ‚ 
ǞÎËË 
  1968  „Ó‰Û 
ˇÓθ¯Ó  ӉӷÂÌË 
ÔÓÎÛ˜ËÎË  ‡ÁÌÓÓˇ‡ÁÌ˚  ÏӉÂÎË  ӉÂʉ˚  ËÁ  ÛÒÒÍËı  ÒËڈ‚.
ÇÒ  ˝ÚË  Ë 
ÏÌӄË 
ۄË 
ÛÒÔÂıË  ÒΉÛÂÚ  ÓÚÌÂÒÚË  Í 
fl‚ÎÂÌËflÏ,
ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ËÏ 
ڂÓ˜ÂÒÍÛ˛ 
ÔÂÂ‡ˇÓÚÍÛ 
̇ӉÌӄӠ
ËÒÍÛÒÒڂ‡  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚.
3. Ńňĺďĺíü
čńďîëüçîâŕíč˙ íŕđîäíűő ňđŕäčöčé â ďđŕęňčęĺ
   
ěîäĺëčđîâŕíč˙ ńîâđĺěĺííîăî ęîńňţěŕ
Å˚· 
Ôӂ‰Â̇  ‡ˇÓڇ  ÔÓ  ‚˚fl‚ÎÂÌ˲ 
ÒÚÂÔÂÌË  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
Ô‡ÍÚËÍ 
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡.
éˇ˙ÂÍÚÓÏ 
ËÁÛ˜ÂÌËfl  fl‚ËÎÒfl 
"ÜÛ̇Π ÏӉ" 
-  ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ  ËÁ‰‡ÌËÂ,
ÂÍ·ÏËÛ˛˘Â  ÏӉÛ. ÇÌÂÏ 
ÔÓ͇Á‡Ì˚  ÏӉÂÎË  Ë 
ÍÓÎÎÂ͈ËË,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ 
ÏӉÂÎËÛ˛˘ËÏË  Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË  ̇¯ÂÈ  ÒÚ‡Ì˚. àÁÛ˜ÂÌ˚  ÏӉÂÎË,
ÓÔÛˇÎËÍӂ‡ÌÌ˚  ‚ 
"ÜÛ̇Π ÏӉ"  Ò 
1950  ÔÓ  1984 
Ӊӂ.
ê‡ˇÓڇ 
Ôӂ‰Â̇  ÔÓ  ÒıÂÏÂ, ‚  ÍÓÚÓÓÈ  Û͇Á‡Ì˚  - 
ÔÓfl‰Íӂ˚È  ÌÓÏÂ  Á‡ÔËÒË,
ÌÓÏÂ 
ÏӉÂÎË 
 
ÊÛ̇ÎÂ,
ÒÚ‡Ìˈ‡, ‡‚ÚÓ  ÏӉÂÎË,
̇Á‚‡ÌË 
ÏӉÂÎË, ÒÔÓÒÓˇ 
Ú‡ÌÒÙÓχˆËË 
ËÒÚÓ˜ÌË͇.
Ńőĺěŕ.
Čçó÷ĺíčĺ ěîäĺëĺé îäĺćäű ďî ŤĆóđíŕëŕě ěîäť. š ď/ď šš ěîäĺëĺé â ćóđíŕëĺ Ńňđŕíčöŕ ćóđíŕëŕ Ŕâňîđ ěîäĺëč Íŕçâŕíčĺ ěîäĺëč Ńďîńîá ňđŕíńôîđěŕöčč ďĺđâîčńňî÷íčęŕ
á‡ÔËÒË 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎËÒ¸ 
ÓډÂθÌÓ  ÔÓ  ͇ʉÓÏÛ  „Ó‰Û. ì͇Á˚‚‡ÎÒfl  ÌÓÏÂ  ÊÛ̇·  Ë 
ÍÓ΢ÂÒڂӠ
ÏӉÂÎÂÈ  ‚ 
͇ʉÓÏ 
ÊÛ̇ÎÂ.
Ä̇ÎËÁ 
ÏӉÂÎÂÈ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı  ̇ 
ÓÒÌӂ  ̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡,
˚fl‚ËΠ
‡Á΢Ì˚ 
ڂÓ˜ÂÒÍË  ÔӉıӉ˚ 
ıۉÓÊÌËÍӂ  Í 
ËÒÔÓθÁӂ‡Ì˲ 
̇ӉÌ˚ı  ÏÓÚ˂ӂ  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÏ  ÍÓÒÚ˛ÏÂ.
Ç˚‰ÂÎÂÌ˚  ÏӉÂÎË, ‚ 
ÍÓÚÓ˚ı 
ËÒıӉÌ˚Ï  ‚ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÈ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË  fl‚ËÎËÒ¸:
ÙÓχ, ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl,
ÂÍÓ, χÚÂˇÎ,
ÒÔÓÒÓˇ 
ÌÓ¯ÂÌËfl,
ÒÒӈˇˆËfl 
̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡.
LJÊÌ˚Ï 
هÍÚÓÓÏ  ÔË  ÒÓÁ‰‡ÌËË 
ÍÓÒÚ˛Ï‡  fl‚Îfl˛ÚÒfl  ‡ÒÒӈˇÚ˂Ì˚ 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËfl.
éÌË 
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú 
ÓÒÚ˘¸ 
‡ÁÌÓÓˇ‡ÁËfl  ‚ˉËÏӄӠ Óˇ‡Á‡,
ÌӂËÁÌ˚ 
¯ÂÌËfl. ÄÒÒӈˇˆËfl  ˉÂÈ  - 
˝ÚÓ 
҂flÁ¸ 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËÈ,
ˇÎ‡„Ó‰‡fl 
ÍÓÚÓ˚Ï  ӉÌÓ 
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌËÂ,
ÔÓfl‚Ë‚¯ÂÂÒfl  ‚ 
ÒÓÁ̇ÌËË  ËÎË 
ÔÓÚ˂ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË  ‰ۄÓÂ.
èË 
ÒÓÁ‰‡ÌËË 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ˉÂÚ 
ÔÓˆÂÒÒ 
ڂÓ˜ÂÒÍӄӠ
ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌËfl 
Ú‡‰ËˆËÈ  ̇ӉÌӄӠ ÍÓÒÚ˛Ï‡  Ò 
Û˜ÂÚÓÏ 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı 
ÛÒÎӂËÈ. òËÓÍÓ 
ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl  ÓÚ˜ÂÒڂÂÌÌ˚  Ú͇ÌË,
ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚  ÍÓÎÎÂÍÚ˂‡ÏË 
ıۉÓÊÌËÍӂ  Ë 
ۄËı 
ÒÔˆˇÎËÒÚӂ 
ÚÂÍÒÚËθÌÓÈ 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.
燈ËÓ̇θÌ˚  ÏÓÚ˂˚  ‚ 
Ì‡ËˇÓΠ
ËÌÚÂÂÒÌ˚ı 
ÏӉÂÎflı  ˇÓθ¯Â  ۄ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl, ˜ÂÏ 
͈ÂÌÚËÛ˛ÚÒfl.
Ç 
ÏӉÂÎflı 
ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl  ÒËÚˆ˚,
҇ÚËÌ˚,
θÌflÌÓ  ÔÓÎÓÚÌÓ,
ÔÂÒÚÓÚ͇ÌË,
Ú͇ÌË 
Ò 
ËÒÛÌ͇ÏË. ï‡‡ÍÚÂÌÓ 
ÒÚÂÏÎÂÌË  ıۉÓÊÌËÍӂ  ‚˚fl‚ËÚ¸  ÔÓ-
ÌӂÓÏÛ 
ÂÍÓ‡Ú˂Ì˚ 
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË  ÒӂÂÏÂÌÌ˚ı 
χÚÂˇÎӂ,
Óˇ˚„‡Ú¸ 
Ëı 
ÔËӉÌÛ˛,
ÂÒÚÂÒڂÂÌÌÛ˛  ÒÚÛÍÚÛÛ.
ïۉÓÊÌËÍË 
ÒÓÁ‰‡˛Ú 
ÒӂÂÏÂÌÌ˚È 
ÍÓÒÚ˛Ï,
ËÒÔÓθÁÛfl 
ÔÓÒÚÓÚÛ 
̇ÓÌӄӠ ÍÓfl  -  ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ 
ÛÒÒÍÓÈ  Ûˇ‡ıË  Ë 
ÍÓÒÓÍÎËÌÌӄӠ ҇‡Ù‡Ì‡, ‰Û¯Â„ÂË  Ë 
ÔӉ‰Â‚ÍË. éÚÒ˛‰‡  ‚‰ÛÚ  ҂Ó  ÔÓËÒıÓʉÂÌË 
‡Á΢Ì˚  ÍÓÌÒÚÛ͈ËË  ÔÈÏ˚  Ë 
Ó͇ڇ 
Û͇‚‡ 

ÌËÁÍË  ÔÓÈÏ˚,
Ûˇ‡¯Â˜Ì˚È  Û͇‚  - 
ÔflÏÓÈ  ËÎË 
Ò 
·ÒÚӂˈÂÈ.
èÂʉ  ˜ÂÏ 
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸  ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï,
ıۉÓÊÌËÍ  Ú˘‡ÚÂθÌÓ  ËÁÛ˜‡ÂÚ 
ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍ,
Òڇ‡flÒ¸  ‚ÓÈÚË 
 
҇ÏÛ˛ 
ÔÎÓÚ¸ 
ÒÚÛÍÚÛ˚  Ú͇ÌË  ËÎË  ‚˚¯Ë‚ÍË, ÓÒÓˇÂÌÌÓÒÚË 
ÍÓÎÓËڇ  ËÎË 
ÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸ 
ÔË̈ËÔ˚  ÍÓfl. àÁÛ˜‡˛Ú  Ë 
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚  ÔË̈ËÔ˚ 
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl  ‚˚¯Ë‚ÍË.
Ç 
ÂÁÛθڇÚ  ‡Ì‡ÎËÁ‡  ÏӉÂÎÂÈ,
Ô‰Òڇ‚ÎÂÌÌ˚ı  ‚ 
ÊÛ̇·ı  ÏӉ,
˚fl‚ÎÂÌ˚ 
ÒÎÛ˜‡Ë 
Óˇ‡˘ÂÌËfl  Í 
ÛÒÒÍÓÏÛ 
̇ӉÌÓÏÛ 
ÍÓÒÚ˛ÏÛ. 燠
ÓÒÌӂ 
ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ  ˇ˚Π
ÔÓÒÚÓÂÌ  „‡ÙËÍ  ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
̇ӉÌ˚ı  Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
Ô‡ÍÚËÍ 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÏӉÂÎËӂ‡ÌËfl.
èË  ‡Ì‡ÎËÁ  „‡ÙË͇  ÓÚϘ‡ÂÚÒfl 
ÌÂÍÓÚÓ‡fl 
ˆËÍ΢ÌÓÒÚ¸  - 
ÔÓÒΠ
ÔÂËӉӂ  ۂΘÂÌËfl 
ÙÓθÍÎÓÌ˚Ï  ÒÚËÎÂÏ 
̇ÒÚÛԇ˛Ú  Òԇ‰˚,
ÔÂËӉ˚ 
"ÛÒڇÎÓÒÚË".
èËÍË 
ÒÓÓڂÂÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÍÛÔÌ˚Ï 
Ó˛˘ÂÒڂÂÌÌÓ-
ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ  ÒÓˇ˚ÚËflÏ,
ÙÂÒÚ˂‡ÎflÏ.
Ç 
̇ÒÚÓfl˘Â  ‚ÂÏfl  ËÁÏÂÌËÎÒfl  ÔӉıӉ  Í 
ÔË̈ËÔÛ 
ËÒÔÓθÁӂ‡ÌËfl 
ÙÓθÍÎÓÌӄӠ
χÚÂˇ·  ‚ 
ÒӂÂÏÂÌÌÓÈ  ӉÂʉÂ: ÓÒÌӂÌÛ˛  Óθ  ‚ 
ÔÓÂÍÚËӂ‡ÌËË  ˄‡ÂÚ 
Óˇ‡ÁÌÓ  ¯ÂÌË  ÏӉÂÎË.
ëÂȘ‡Ò 
ÙÓθÍÎÓÌ˚È  ÒÚËθ  Ì  fl‚ÎflÂÚÒfl 
·‚ÂÌÒÚ‚Û˛˘ËÏ,
ÌÓ  ÓÌ  Á‡ÌflΠ ҂Ó  ÏÂÒÚÓ  ‚ 
Óˇ˘ÂÏ 
¯ËÓÍÓÏ 
ÏÂʉÛ̇ӉÌÓÏ  ÛÒΠ ÏӉ˚.
èӂ‰ÂÌÌ˚ 
ËÒÒΉӂ‡ÌËfl  ÔÓ͇Á‡ÎË,
˜ÚÓ  Í 
̇ӉÌ˚Ï  Ú‡‰ËˆËflÏ 
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ 
Óˇ‡˘‡˛ÚÒfl 
ıۉÓÊÌËÍË-
ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ˚,
ÒÓÁ‰‡‚‡fl 
ˇ˚ÚÓ‚Û˛ 
ÏӉÌÛ˛ 
ӉÂʉÛ.
Çŕęëţ÷ĺíčĺ
Ä̇ÎËÁ 
ÏӉÂÎÂÈ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı  ÔÓ  ̇ӉÌ˚Ï  ÏÓÚ˂‡Ï,
ÍÓÚÓ˚  ˇ˚ÎË 
ÓÔÛˇÎËÍӂ‡Ì˚  ‚ 
ÊÛ̇·ı  ÏӉ 
Á‡ 
ÔÂËӉ 
1950- 1980  „Ó‰Ó‚,
ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ  ıۉÓÊÌËÍË  ‚ 
҂ÓÂÈ 
ڂÓ˜ÂÒÍÓÈ 
ÂflÚÂθÌÓÒÚË 
Óˇ‡˘‡ÎËÒ¸  Í 
ÙÓχÏ,
ÍÓÌÒÚÛ͈ËË,
ÂÍÓÛ, ÍÓÏÔÓÁˈËË  Ë 
ÒÔÎÓÒÓˇ‡Ï  ÌÓ¯ÂÌËfl  ËÎË  ‚ 
ˆÂÎÓÏ 
Í 
Óˇ‡ÁÌÓ-
ÒÒӈˇÚ˂ÌÓÏÛ  Ô‰Òڇ‚ÎÂÌ˲  Ó 
ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌËÍÂ.
éÔ‰ÂÎÂÌ̇fl  Ê 
ӄ‡Ì˘ÂÌÌÓÒÚ¸ 
Óˇ‡˘ÂÌËfl 
ıۉÓÊÌËÍӂ  Í 
ÛÒÒÍÓÏÛ 
̇ӉÌÓÏÛ  ÍÓÒÚ˛ÏÛ 
ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚÒfl 
ÓÚÒÛÚÒڂËÂÏ 
ÒËÒÚÂχÚËÁËӂ‡ÌÌӄӠ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl  Ë 
ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË  Í 
˝ÚÓÏÛ 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ  ڂÓ˜ÂÒڂ‡.
äÓÎÎÂ͈ËË 
ÛÒÒÍӄӠ
̇ӉÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡,
ı‡Ìfl˘ËÂÒfl  ‚ 
ÙÓ̉‡ı 
ÏÛÁ‚,
ÓÚÍ˚‚‡˛Ú  ÔÂ‰ 
ÒÔˆˇÎËÒڇÏË 
ÔÂÍ‡ÒÌÓ 
̇ӉÌÓ  ËÒÍÛÒÒڂÓ,
fl‚Îfl˛ÚÒfl 
҂ˉÂÚÂθÒڂÓÏ 
ÌÂËÒÒfl͇ÂÏÓÈ 
هÌڇÁËË  ÛÒÒÍËı  β‰ÂÈ,
Ëı 
ÚÓÌÍӄӠ
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌӄӠ ‚ÍÛ҇,
ËÁÓˇÂڇÚÂθÌÓÒÚË  Ë 
˚ÒÓÍӄӠ χÒÚÂÒڂ‡.
èÓʇÎÛÈ 
ÌË 
Ӊ̇ 
ÒÚ‡Ì‡ 
ÏËÂ, ÌË  ӉËÌ 
̇Ӊ 
Ì 
‡ÒÔÓ·„‡ÂÚ  ڇÍËÏ  ˇÓ„‡ÚÒڂÓÏ 
Ú‡‰ËˆËÈ  ‚ 
ӷ·ÒÚË 
̇ˆËÓ̇θÌӄӠ
̇ӉÌӄӠ ËÒÍÛÒÒڂ‡,
͇͠
êÓÒÒËfl:
ÏÌӄÓÓˇ‡ÁË  ÙÓÏ  Ë 
Óˇ‡Áӂ,
ÌÂÓˇ˚˜ÌÓÒÚ¸ 
ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂ÌÓ-
ÍÓÏÔÓÁˈËÓÌÌ˚ı 
¯ÂÌËÈ,
Í‡ÒÓ˜ÌÓÒÚ¸  ˝ÎÂÏÂÌÚӂ  Ë 
Ò„Ӡ
ÍÓÒÚ˛Ï‡  ‚ 
ˆÂÎÓÏ,
ËÁfl˘ÂÒڂӠ Ë 
ÌÂÔӂÚÓËÏÓÒÚ¸  ‰ÂÍÓ‡  Ë 
ÓÒÓˇÂÌÌÓ  ‚˚¯Ë‚ÍË. ùÚÓ 
ˇÓθ¯ÓÈ  Ë 
ۂÎÂ͇ÚÂθÌ˚È  ÏË,
ӷ·‰‡˛˘ËÈ 
ÌÂËÒÒfl͇ÂÏ˚ÏË 
ÊËÁÌÂÌÌ˚ÏË  ÒË·ÏË  ‰Îfl 
ÒӂÂÏÂÌÌË͇.
ùÚÓ  - 
҂ÓÂÓˇ‡Á̇fl  ‡Í‡‰ÂÏËfl  Á̇ÌËÈ  Ë 
ڂÓ˜ÂÒÍËı  ˉÂÈ  ‰Îfl 
ÒÔˆˇÎËÒÚӂ 
ÒӂÂÏÂÌÌӄӠ
ÍÓÒÚ˛Ï‡.
Áĺç 
ăëóáîęîăî  čçó÷ĺíč˙  ňđŕäčöčé 
íĺâîçěîćíî  ďđîăđĺńńčâíîĺ  đŕçâčňčĺ 
ńîâđĺěĺííîăî  čńęóńńňâŕ. Ýňî  îňíîńčňń˙ 
ę  ńîçäŕíčţ  ęîńňţěŕ 
-  áűňîâîăî  č 
ńöĺíč÷ĺńęîăî.
Ńîâđĺěĺííűé  ńďĺöčŕëčńň  íĺ  äîëćĺí 
îńňŕâŕňüń˙  đŕâíîäóříűě  ę 
ňîěó, ÷ňî  âĺęŕěč  ńîçäŕâŕë 
íŕđîä, ŕ  ńĺăîäí˙  ˙âë˙ĺňń˙ 
äîńňî˙íčĺě  ęóëüňóđű.
Ďóňč 
ňâîđ÷ĺńęîé  ňđŕíńôîđěŕöčč  čńňî÷íčęŕ 
îŕçíîîáđŕçíű. Äŕňü 
ňâîđ÷ĺńęîěó  ńďĺöčŕëčńňó  ăîňîâűĺ 
đĺöĺďňű,ęŕę  ńäĺëŕňü  ęîńňţě 
ęđŕńčâűě, âűđŕçčňĺëüíűě 
ďđŕęňč÷ĺńęč  íĺâîçěîćíî.
 
đĺçóëüňŕňĺ  čńńëĺäîâŕíč˙  čńęóńńňâŕ 
íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ,
ďđîčçâĺäĺííîăî  îáěĺđŕ  č 
ŕíŕëčçŕ  ęđî˙  ěóçĺéíűő 
ýęńďîíŕňîâ, đĺńňŕâđŕöčč 
ęîíńňđóęöčč, ďîńňđîĺíčĺ 
đŕçâĺđňîę  ďîââĺđőíîńňč  ýëĺěĺíňîâ 
ęîńňţěŕ  âďĺđâűĺ  âńęđűňű 
ďđîńňîňŕ  č  ýńňĺňč÷ĺńęŕ˙  âűđŕçčňĺëüíîńňü 
ýëĺěĺíňŕđíîăî 
ęîíńňđóęňčâíîăî 
ěíîăîîáđŕçč˙  ôîđě  đóńńęîăî 
íŕđîëíîăî  ęîńňţěŕ  ëîăč÷íűě 
č  đŕöčîíŕëüíűě  ďîäőîäîě 
ę  čńďîëüçîâŕíčţ  ěŕňĺđčŕëŕ. Ňŕęîé  ďóňü  ę  ńîçäŕíčţ 
đŕçíîîáđŕçíűő  ěîäĺëĺé  đĺęîěĺíäóĺňń˙  ňŕęćĺ  ďđčěĺí˙ňü  ďđîĺęňčđîâůčęó, ďđîăđŕěčđóţůĺěó  ôîđěű 
č  ęîěďîçčöčţ  îäĺćäű 
íŕ  ňęŕöęîě  ńňŕíęĺ 
čëč  ňđčęîňŕćíîé  â˙çŕëüíîé 
ěŕřčíĺ.
Đĺęîěĺíäóĺňń˙  řčđîęî  ńîçäŕâŕňü  ěîäĺëč, ôîđěŕ  ęîňîđűő  îáđŕçóĺňń˙  ďđîńňűěč 
ňĺőíîëîăč÷ĺńęčěč  ńđĺäńňâŕěč  - 
äđŕďčđîâŕíčĺě  ďîëîňíčů  ńáîđęŕěč, ńęëŕäęŕěč, çŕůčďŕěč. ,
đŕçâčâŕ˙  ňŕęčě  îáđŕçîě, íŕďđčěĺđ, ŕńńîđňčěĺíň  ćĺíńęîăî 
č  äĺňńęîăî  ďëŕňü˙ 
íŕ  îńíîâĺ  ňđŕäčöčîííűő  ęđĺńňü˙íńęčő  đóáŕő,
ńŕđŕôŕíîâ, ďĺđĺäíčęîâ.
Ňîíŕëüíî-đčňěč÷ĺńęîĺ  č 
öâĺňî-ôŕęňóđíîĺ  ěíîăîáđŕçčĺ  äĺęîđŕňčâíűő  ęîěďîçčöčé  âűřčâęč  č 
óçîđíîăî  ňęŕ÷ĺńňâŕ  č 
äđóăčő  ďđčĺěîâ  îđíŕěĺíňŕëüíîăî  đĺřĺíč˙  íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ 
-  áîăŕňĺéřčé  ňâîđ÷ĺńęčé 
ďĺđâîčńňî÷íčę  äë˙  ńîçäŕíč˙ 
ňđčęîňŕćíűő, ňęŕöęčő, íŕáčâíűő, âűřčňűő 
îđíŕěĺíňŕëüíűő  ęîěďîçčöčé.
×ĺđňű  íŕöčîíŕëüíîăî  ńâîĺîáđŕçč˙ 
ěîăóň  ďđî˙âë˙ňüń˙  ňŕęćĺ 
â  ěîäĺë˙ő, âűďîëíĺííűő  čç 
ěŕňĺđčŕëîâ, áëčçęčő  ďî  ńňđóęňóđĺ, ôŕęňóđĺ, đčńóíęó  ę  ęđĺńňü˙íńęîěó  ňęŕ÷ĺńňâó 
čëč  íŕđîäíűě  íŕáîéęŕě.
Áĺńęîíĺ÷íîĺ  áîăŕňńňâî  čäĺé  (â 
ďëŕíĺ  ŕńńîđňčěĺíňŕ,  ôîđě 
č  ďđčĺěîâ  ęîěďîçčöčîííî-ęîíńňđóęňčâíîăî  đĺřĺíč˙ 
ńďîđňčâíűő  č  ńďîđňčâíîăî 
ňčďŕ  ęóđňîę,áëóç  č 
äđóăčő  čçäĺëčé)  ńîäĺđćčň 
ňŕęčĺ  ýëĺěĺíňű  đóńńęîăî 
íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ, ęŕę  đóáŕőč 
(ěóćńęčĺ  č  ćĺíńęčĺ) 
č  đŕçëč÷íŕ˙  âĺđőí˙˙ 
îäĺćäŕ.
Âű˙âëĺííűĺ  ęîíńňđóęňčâíî-ęîěďîçčöčîííűĺ  đĺřĺíč˙  ćĺíńęčő  đóáŕő 
č  ńŕđŕôŕíîâ, ńî÷ĺňŕíčĺ  â 
ňđŕäčöčîííîě  ęîńňţěĺ  đóáŕőč 
ń  ńŕđŕôŕíîě  čëč 
ďîíĺâîé  đĺęîěĺíäóĺňń˙  čńďîëüçîâŕňü  č  ňđŕíńôîđěčđîâŕňü  ďđč 
ńîçäŕíčč  ęîěďîçčöčč  ńîâđĺěĺííűő 
ďëŕňüĺâ  č  ęîěďëĺęňîâ 
îäĺćäű.
Óďĺříîěó 
đĺřĺíčţ  çŕäŕ÷č  îáĺńďĺ÷ĺíč˙ 
íŕńĺëĺíč˙  đŕçíîîáđŕçíîé  îäĺćäîé 
ńďîńîáńňâóĺň  ďđŕâčëüíűé  âűáîđ 
ěŕňĺđčŕëîâ  č  îđčăčíŕëüíűő  ęîíńňđóęöčé, ńîîňâĺňńňâóţůčő 
íŕçíŕ÷ĺíčţ, ńĺçîíó  č  âîçđŕńňíűě 
îńîáĺííîńň˙ě.   ęŕ÷ĺńňâĺ  ěŕňĺđčŕëŕ 
äë˙  çčěíĺé  îäĺćäű 
â  đóńńęîě  íŕđîäíîě 
ęîńňţěĺ  čçäŕâíŕ  çŕđĺęîěĺíäîâŕëŕ  ńĺá˙  îâ÷číŕ  ęŕę 
ďđĺâîńőîäíűé  ěŕňĺđčŕë,
ńî÷ĺňŕţůčě  â  ńĺáĺ  îäíîâđĺěĺííî  ďîëíűé 
ďŕęĺň  äë˙  çčěíĺé 
îäĺćäű; ęîćĺâŕ˙  ňęŕíü  ˙âë˙ĺňń˙ 
ëčöĺâîé  ńňîđîíîé  îäĺćäű, ŕ 
âîëîń˙íîé  ďîęđîâ  - 
îäíîâđĺěĺííî  č  ďîäęëŕäęîé 
č  óňĺďëčňĺëĺě. Čçäĺëč˙  čç 
ňŕęîăî  ěŕňĺđčŕëŕ  â 
ńčëó  ęëčěŕňč÷ĺńęčő  óńëîâčé 
äë˙  ćčňĺëĺé  íŕřĺé 
ńňđŕíű  ˙âë˙ţňń˙  îđăŕíč÷íîé 
ďîňđĺáíîńňţ. Íŕđîäíŕ˙ 
îâ÷čííŕ˙  îäĺćäŕ  ďđĺäńňŕâë˙ĺň čńęëţ÷čňĺëüíóţ  öĺííîńňü 
äë˙  ńîâđĺěĺííîăî  ńďĺöčŕëčńňŕ: îí  ěîćĺň  îďđĺäĺëčňü  ďóňč 
äŕëüíĺéřĺăî  ďđîĺęňčđîâŕíč˙  îäĺćäű, čńőîä˙  čç  ôóíęöčč,
ďëŕńňč÷ĺńęčő  č  äĺęîđŕňčâíűő  ńâîéńňâ  ěŕňĺđčŕëŕ.
Íčęňî, đŕçóěĺĺňń˙, íĺ  ďđčçűâŕĺň 
ę  âîçđîćäĺíčţ  â 
ńîâđĺěĺííîě  ďđîčçâîäńňâĺ  č 
áűňó  ďëĺňĺíîé  îáóâč 
čç  äđĺâĺńíîé  ęîđű 
(ëŕďňč, ňóôëč, ńŕďîăč).  Íî  ďđčíöčďű 
ęîěďîçčöčîííîăî  č  ęîíńňđóęňčâíîăî  ďîńňđîĺíč˙  ôîđě  đóńńęîé 
ďëĺňĺíîé  îáóâč  - 
ńîçäŕíčĺ  ŕćóđíîăî  (ďëĺňĺíîăî) 
îđíŕěĺíňŕ, đŕçíîîáđŕçč˙ 
đĺřĺíčé  ňŕęîé  îáóâč, ńî÷ĺňŕíčĺ  đŕçëč÷íűő  ńďîńîáîâ  ďëĺňĺíč˙ 
-  ěîăóň  ďîěî÷ü 
äčçŕéíĺđó  íŕéňč  îđčăčíŕëüíűĺ  đĺřĺíč˙  ńîâđĺěĺííîé  îáóâč.
Çŕńëóćčâŕţň  âíčěŕíč˙  ńďîńîáű  íîřĺíč˙ 
đóńńęîé  íŕđîäíîé  ďëĺňĺíîé 
č  ęîćŕííîé  îáóâč 
â  ńî÷ĺňŕíčč  ń 
â˙çŕííűěč  ÷óëęŕěč  č 
říóđęŕěč  (đĺěí˙ěč), ęîňîđűĺ  ěîăóň 
ńëóćčňü  îńíîâîé  äë˙ 
đŕçđŕáîňęč  íîâűő  ěîäĺëĺé 
ěîëîäĺćíîé  č  äĺňńęîé 
îáóâč  čëč  öĺëűő 
ŕíńŕěáëĺé, ęîěďëĺęňîâ.
  
đĺřĺíčč  âîďđîńŕ  îáĺńďĺ÷ĺíč˙ 
íŕńĺëĺíč˙  ńňđŕíű  óäîáíîé 
č  ęđŕńčâîé  îáóâüţ 
âŕćíóţ  đîëü  čăđŕĺň 
ďîäáîđ  ěŕňĺđčŕëîâ.
Ďîňđĺáíîńňü  â  ňĺďëîé  çčěíĺé  îáóâč 
íŕ  ňĺđđčňîđčč  íŕřĺé 
ńňđŕíű  ńäĺëŕëŕ  âŕë˙íóţ 
îáóâü  íĺçŕěĺíčěîé, ňđŕäčöčîíîé.
Ŕęňóŕëüíîńňü  ďđîčçâîäńňâŕ  âŕë˙íîé 
îáóâč  ńĺăîäí˙  íĺ 
âűçűâŕĺň, ďîćŕëóé, íč  ó  ęîăî 
ńîěíĺíčé.
Îńíîâű 
ńîâđĺěĺííîăî 
őóäîćĺńňâĺííîăî  ďđîĺęňčđîâŕíč˙,
â  ňîě 
÷čńëĺ  ôîđěîîáđŕçîâŕíč˙  ďđĺäěĺňíîé 
ńđĺäű, ˙âë˙ĺňń˙  ńîçäŕíčĺ  ďđĺäěĺňîâ 
ďîňđĺáëĺíč˙ 
ěíîăîôóíęöčîíŕëüíîăî 
čńďîëüçîâŕíč˙. Óďîđ˙äî÷ĺíčĺ 
ďđĺäěĺňíîé  ńđĺäű  ďîäđŕçóěĺâŕĺň  îäíîâđĺěĺííî  ďđîĺęňčđîâŕíčĺ  ňîëüęî 
ńŕěîăî  íĺîáőîäčěîăî,
ďîëĺçíîăî  č  öĺëĺńîîáđŕçíîăî. Ďî 
ňŕęîěó  ďđčíöčďó  äîëćĺí 
ńňđîčňüń˙  č  ăŕđäĺđîá 
ęîńňţěŕ  ńîâđĺěĺííîăî  ÷ĺëîâĺęŕ. Ďđčíöčď  Ťěčíčěŕëüíîăîť  ďđč  ýňîě 
ďîäđŕçóěĺâŕĺň  ěŕęńčěŕëüíűĺ  âîçěîćíîńňč 
ăŕđäĺđîáŕ. Äîńňč÷ü  ňŕęîăî  ěîćíî, ńîçäŕâŕ˙  ňđŕíńôîđěčđóĺěűĺ  ôîđěű,
ęîňîđűĺ  îáĺńďĺ÷čâŕţň  âŕđčŕáĺëüíîńňü  č  âěĺńňĺ  ń 
ňĺě  đŕçíîîáđŕçčĺ  ęîěďîçčöčé.
Ýëĺěĺíňű 
äčçŕéíŕ, ďđčńóůčĺ  đóńńęîěó  íŕđîäíîěó 
ęîńňţěó, â  ňîě  ÷čńëĺ 
îáóâč, îáĺńďĺ÷čâŕëč  řčđîęčé  äčŕďŕçîí 
ńďîńîáîâ  íîřĺíč˙, âŕđčŕöčé  âíóňđč 
ôîđěű, ńîçäŕâŕ˙  ňĺě  ńŕěűě 
đŕçíîîáđŕçčĺ  ęîěďîçčöčé  ęîńňţěŕ.  
ýňîé  ńâ˙çč  číňĺđĺń 
âűçűâŕţň  îáđŕçöű  íčćĺăîđîäńęîé  ęđĺńňü˙íńęîé  îáóâč, íŕďîěčíŕţůĺé  ňóôëč 
ęîíńňđóęöčč  Ťëîäî÷ęŕť,
äîďîëíĺííűĺ  â˙çŕíűěč  řĺđńň˙íűěč 
÷óëęŕěč. 
Îäčí 
čç  ďóňĺé  ńóůĺńňâĺííîăî  óëó÷řĺíč˙  ęŕ÷ĺńňâŕ  îáóâč, ďîâűřĺíčĺ  ĺĺ  ýńňĺňč÷ĺńęîăî  óđîâí˙ 
-  ýňî  čńďîëüçîâŕíčĺ  äë˙  ďđîčçâîäńňâŕ  îáóâč  ęŕę  ňđŕäčöčîííűő, ňŕę  č  íîâűő  ěŕňĺđčŕëîâ 
ńŕěűő  đŕçíîîáđŕçíűő  öâĺňîâ 
č  ôŕęňóđ. Áîëüřčĺ  âîçěîćíîńňč 
ňŕęćĺ  ńîäĺđćčň  îđíŕěĺíňčđîâŕíčĺ  îáóâč  č  äĺęîđ 
â  öĺëîě. Îřčáî÷íî  ń÷čňŕňü, ÷ňî  ó  äĺęîđŕ
ĺäčíńňâĺííîé  ôóíęöčĺé  ˙âë˙ĺňń˙ 
óęđŕřĺíčĺ  ôîđěű  (îäĺćäű, îáóâč  č  ŕęńĺńńóŕđîâ).
Äĺęîđčđó˙  îďđĺäĺëĺííűé  ó÷ŕńňîę 
ďđĺäěĺňŕ, őóäîćíčę 
ńňđĺěčňń˙  âűäĺëčň  ĺăî, ââĺńňč 
ŕęöĺíň, ÷ňîáű  ňŕęčě  îáđŕçîě 
ńęîíöĺíňđčđîâŕňü  âíčěŕíčĺ  íŕ 
ýňîě  ó÷ŕńňęĺ. Äĺęîđ,
îđíŕěĺíň  ˙âë˙ţňń˙  âńďîěîăŕňĺëüíűěč  ńđĺäńňâŕěč  ŕđőčňĺęňîíčęč,
öĺëü  ęîňîđűő  đŕçâčňü, îáîăîňčňü, đŕçíîîáđŕçčňü  őóäîćĺńňâĺííî-îáđŕçíűé 
ńěűńë  ďđîčçâĺäĺíč˙  čńęóńńňâŕ.
Ďđčńóňńňâčĺ  äĺęîđŕ  â  ęîěďîçčöčč 
ęîńňţěŕ  ďđŕâîěî÷íî  ëčřü 
ňîăäŕ, ęîăäŕ  äĺęîđŕňčâíűĺ  ýëĺěĺíňű 
íĺ  íŕíîń˙ň  óůĺđá 
ôîđěĺ, ŕ  íŕďđîňčâ, ńîőđŕí˙˙  őŕđŕęňĺđ 
ńňđóęňóđű, îáîăîůŕ˙  ôîđěó  ďđč˙ňíűě 
äë˙  âîńďđč˙ňč˙  äîáîâëĺíčĺě. Íŕëč÷čĺ  äĺęîđŕ, â 
îńîáĺííîńňč  îáčëčĺ  ĺăî, äîďóńňčěű  ňîëüęî  ďđč  óńëîâčč 
ńňđîăîé  óďîđ˙äî÷ĺííîńňč.
Ńîâđĺěĺííűĺ  ďđĺäńňŕâëĺíč˙  î 
ęđŕńîňĺ  íĺ  čńęëţ÷ŕţň 
âîçěîćíîńňč  ďđčńóňńňâč˙  äĺęîđŕ 
ňŕęćĺ  â  ęîěďîçčöčč 
îáóâč.
Őóäîćíčę-ęîíńňđóęňîđ  äîëćĺí 
ńîçäîâŕňü  ěîäĺëč  č 
ęîëëĺęöčč, â  ęîňîđűő  îňđŕćŕĺňń˙ 
äĺéńňâčňĺëüíîńňü. Ďđčíöčďű 
ęîěďîçčöčîííîăî  ďîńňđîĺíč˙  íŕđîäíîăî 
ęîńňţěŕ  (â  ňîě 
÷čńëĺ  îáóâč)  - 
÷ĺňęîńňü  ôîđě  č 
ëčíčé,ëîăč÷íîńňü  ęîíńňóęöčč,
ďîä÷číĺíčĺ  äĺęîđŕ  ôîđěĺ, ôóíęöčč, ěŕňĺđčŕëó, ęîíńňđóęöčč  - 
äë˙  ńďĺöčŕëčńňŕ  ńĺăîäí˙ 
˙âë˙ĺňń˙  ďđčěĺđîě  äčçŕéíĺđńęîăî  ďîäőîäŕ  ę  ńîçäŕíčţ 
ńîâđĺěĺííűő  îáđŕçöîâ.
Ŕíŕëčçčđó˙  čńňîđčţ  íŕđîäíîăî  ęîńňţěŕ, đŕńńěŕňđčâŕ˙  ńîâđĺěĺííűé 
ęîńňţě, ěîćíî  çŕęëţ÷čňü,
÷ňî  â 
ëţáîě  ńîâđĺěĺííîě  ęîńňţěĺ 
äîëćíű  ďđî˙âë˙ňüń˙  ÷ĺđňű 
íŕđîäíîăî, íŕöčîíŕëüíîăî, ňđŕäčöčîííîăî, ÷ňî  äĺëŕĺň  ęîńňţě  îđăŕíč÷íĺĺ, ńŕěîáűňíĺĺ, đîäíĺĺ, áëčćĺ,
äîđîćĺ. Ďđč  ýňîě  ńëĺäóĺň 
âńĺăäŕ  ďđčíčěŕňü  âî 
âíčěŕíčĺ  č  ňîň 
ôŕęň, ÷ňî  ęîńňţě, ěîäŕ  - 
˙âëĺíčĺ  číňĺđíŕöčîíŕëüíîĺ;
ďîýňîěó  áűëî  áű  íĺńďđŕâĺäëčâűě  čńęëţ÷ŕňü 
âçŕčěîâëč˙íčĺ  ęîńňţěîâ,
ěîäű  âńĺő  ńňđŕí  ěčđŕ.
Äîńňčćĺíčĺ  ĺäčíńňâŕ  â  ěíîăîîáđŕçčč  č  ěíîăîîáđŕçč˙  â 
ĺäčíńňâĺ  -  ďóňü 
đŕçâčňč˙  č  îáíîâëĺíč˙ 
ńîâđĺěĺííîăî  ęîńňţěŕ.
ëèàëéä  ËČŇĹĐŔŇÓĐŰ
1. ÉÓË̇  É.ë.   ç‡ӉÌ˚ 
Ú‡‰ËˆËË  ‚  ÏӉÂÎËӂ‡ÌËË  ӉÂʉ˚. åÓÒ͂‡,1984.
2. è‡ÏÓÌ  î.å.   äÓÏÔÓÁˈËfl 
ÍÓÒÚ˛Ï‡. åÓÒ͂‡,1997.
3. è‡ÏÓÌ  î.å.   äÓÒÚ˛Ï  ïï  ‚Â͇: ӉÂʉ‡,
ÓˇÛ‚¸, ‡ÍÒÂÒۇ˚.
åÓÒ͂‡,1995.
4. åÂˆ‡Îӂ‡  å.ç.   àÒÚÓËfl 
ÍÓÒÚ˛Ï‡. åÓÒ͂‡,1972.
5. è‡ÏÓÌ  î.å.   êÛÒÒÍËÈ 
̇ӉÌ˚È  ÍÓÒÚ˛Ï  ͇͠
ıۉÓÊÂÒڂÂÌÌÓ-
                              ÍÓÌÒÚÛÍÚ˂Ì˚È 
ËÒÚÓ˜ÌËÍ  ڂÓ˜ÂÒڂ‡.
åÓÒ͂‡,1994.
đĺôĺđŕňű
© ĐĹÔĹĐŔŇŰ, 2012

đĺôĺđŕňű