рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

2

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет.

Реферат на тему:

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.

Виконав: студ, спец 8102

5-го курсу, 3-ї групи

Сергієнко П.М

Перевірила: Козак І.А

Київ-2005.

Зміст.

1. Історія створення S.W.І.F.T.;

2. Організаційна структура і принципи діяльності компанії;

3. Рада директорів;

4. Члени, субчлени, учасники;

5. S.W.І.F.T. як міжнародна система;

6. Стандартизація форм фінансових повідомлень;

7. Принципи побудови стандартизованих форм;

8. Категорії, групи і типи фінансових повідомлень;

9. Розвиток і стандартизація інших послуг.

1. Історія створення S.W.І.F.T.

Ініціатива створення міжнародного проекту, що ставив би своєю метою забезпечення всім його учасникам можливості цілодобового високошвидкісного обміну банківською інформацією при високому ступені контролю і захисту від несанкціонованого доступу, відноситься до 1968 року. Трохи пізніше (у 1972 р.) ця ініціатива була оформлена в проект, що одержав назву MSP (Message Swіtchіng Project - проект комутації повідомлень). У представленому в тому ж році фірмою Logіs звіті утримувалися розрахунки і рекомендації зі створення рентабельної системи обміну банківською інформацією, що задовольняє сформульованим вище вимогам.

Вони зводилися до наступного:

1.Система повинна ґрунтуватися

- на створенні міжнародної мережі і мережної служби сервісу;

- на стандартизації процесів, а також стандартизації повідомлень;

- на стандартизації способів і устаткування підключення банків до мережі ;

2. Для забезпечення рентабельності при вартості передачі одного повідомлення 0,15 доларів США, система повинна обробляти не менш 100 тис. повідомлень у день за участю приблизно 70 банків.

3. Система повинна містити два незалежних і зв'язаних один з одним розподільних центра і концентратори зв'язку в кожній із країн-учасниць системи.

Ґрунтуючись на цих рекомендаціях, 239 банків з 15 країн Європи і Північної Америки в травні 1973 року відповідно до бельгійського законодавства створили компанію S.W.І.F.T. (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal Telecommunіcatіon - Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій). Було визначено, що метою товариства є проведення досліджень, створення й експлуатація засобів, необхідних для забезпечення віддаленого зв'язку, передачі й обробки конфіденційну і складову приватну власність фінансових повідомлень для загальної користі його членів.

Після введення системи в експлуатацію на початку 1976 р. і рішення ряду стартових проблем, 9 травня 1977 року відбулося офіційне відкриття мережі передачі фінансових повідомлень S.W.І.F.T. На початку існування мережі, її використовували 513 банків з 15 країн. Сьогодні S.W.І.F.T. має вже близько 4800 користувачів з 128 країн (серед них 2700 банків), у яких нараховується більше 20 тис. терміналів. Усі вони, незалежно від їхнього географічного положення мають можливість взаємодіяти один з одним цілодобово 365 днів у році (доступність мережі S.W.І.F.T. у 1994 році склала 99,95 %). Загальний обсяг переданих по мережі S.W.І.F.T. повідомлень 1994 року склав 518 млн. при річному приросту 13%, а піковий денний трафик досяг 2.553.513 повідомлень.

2. Організаційна структура і принципи діяльності компанії

Кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю S.W.І.F.T. діє на підставі двох основних документів: Статуту й Основних Угод і Умов. Вищим органом S.W.І.F.T. є Загальні збори членів, що мають всю повноту законодавчої влади. Загальні збори, що відповідно до Статуту проводиться щорічно в другій середині червня, обговорюють і затверджують бюджет, розглядають і приймають стандарти, обговорюють питання, що не змогла вирішити Рада директорів. Рішення по рутинних питаннях приймаються на зборах більшістю за принципом: одна акція - один голос з обліком часток (акцій) у капіталі компанії, розподілених серед членів суспільства. Прийняття рішень по найважливіших питаннях діяльності компанії вимагає кваліфікованої більшості в три чверті голосів, представлених на зборах. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на ньому представлено не менш 50% часток у капіталі компанії. Можуть проводитися і Надзвичайні Загальні збори.

3. Рада директорів

Виконавчим органом S.W.І.F.T. є Рада директорів чисельністю до 25 чоловік, що обираються загальними зборами на 1 рік аж до проведення чергових щорічних Загальних зборів. Кожний з директорів має право бути переобраним необмежене число раз. Документом "Основні Угоди й Умови" передбачена наступна процедура висування кандидатур для обрання в Раду директорів.

Висування директорів для обрання відбувається такими способами:

а) усі Члени з країни, що володіють усі разом, принаймні 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 2 кандидатури в Раду директорів;

б) усі Члени з країни, що володіють усі разом від 1,5% до 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів;

в) усі Члени з країни, що не володіють разом 1,5% часток капіталу компанії, можуть колективно, разом із усіма Членами з однієї або більшого числа інших країн, що знаходяться в такій же ситуації, запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів, за умови, що всі ці Члени разом володіють 1,5% часток капіталу і кожна країна не може брати участь більш ніж в одному висуванні;

г) висування будь-якої кандидатури повинне бути доведене до загального зведення в письмовому виді , принаймні за 14 днів до щорічних загальних зборів. У випадку, якщо це не зроблено в зазначений термін, директори, що входять у діючий склад Ради директорів, вважаються висунутими для переобрання за умови, що зацікавлені країни або групи країн усе ще мають право на висування.

д) у випадку, якщо загальне число висунутих для обрання в Раду директорів кандидатур перевищує 25, число пропонованих Загальним зборам кандидатур повинне бути скорочено Радою директорів шляхом виключення зайвих з них у відповідності з наступною послідовністю:

*виключаються кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (в);

*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (б);

*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (а).

У випадку відхилення Загальними зборами кандидатури, висунутої в Раду директорів, у плині 30 днів повинний бути скликанеі Надзвичайні Загальні збори. Нові кандидатури в Раду директорів повинні бути висунуті не пізніше, ніж за 14 днів до таких Надзвичайних Загальних зборів членами саме тих країн або груп країн, для обрання директорів від яких воно було скликано

Рада директорів обирає зі своїх членів Голови і Заступника голови і може засновувати спеціальні комітети.

Відповідно до статуту засідання Ради директорів проводяться не менше як чотири рази в рік (реально ці засідання проводяться в даний час щомісяця), а також у будь-який час на підставі письмового запиту Голові, підписаного принаймні трьома директорами. Кворум, необхідний для проведення засідання Ради директорів, повинний складати дві третини від числа його членів, з яких 50% повинні бути представлені особисто. Будь-який директор, не спроможний бути присутнім на засіданні Ради директорів, може призначити представника для голосування від його імені, за умови інформування Голови засідання про таке призначення, причому один представник не може представляти на будь-якому засіданні більше 1 директора.

Рішення Ради директорів приймаються більшістю голосів. Кожен директор має 1 голос; при рівності голосів, рішення вважається не прийнятим.

Рада директорів має широкі права і повноваження в межах Статуту, Основних Угод і Умов і затвердженого бюджету, представляє інтереси компанії в зовнішньому світі, а також стосовно її членів і приймає рішення з питань, що входять у його компетенцію, у тому числі прийом нових користувачів. Рад директорів працює на суспільних початках, однак компанія оплачує директорам усі витрати на відрядження, зв'язані за участю в засіданнях Ради або будь-яких комітетів, що можуть бути організовані S.W.І.F.T., і Загальних зборів, а також інші витрати, зв'язані з діяльністю компанії.

4. Члени, субчлени, учасники

S.W.І.F.T. створювався банками і для банком. Тому володіти частками в капіталі компанії і мати права рішення в рамках Загальних зборів, питань, що відносяться до діяльності S.W.І.F.T. можуть тільки банки, що мають генеральну ліцензію від Центрального банку своєї країни, в особі їхніх штаб-квартир або головних контор. Банки відносяться до категорії - Члени компанії. Кожен Член має число часток у капіталі компанії, пропорційно використовуваним їм послугам компанії по передачі повідомлень, але ніякий Член не може мати менше однієї частки.

Формула розподілу часток виробляється Загальними зборами. Число часток, що розподіляються кожному членові, відповідно до Статуту визначається Радою директорів не рідше одного разу в три роки на підстави цієї формули, причому Члени повинні уступати або приймати число часток, визначене Радою директорів. Передача часток повинна виконуватися по вартості акцій, що випливає з офіційного оприлюднення фінансового звіту компанії (розділ "передана вартість"). Податки, пов'язані з розподілом часток, повинні вноситися зацікавленим Членом. Кожен Член повинний бути сповіщений у письмовому виді про розподілених йому частках принаймні за 30 днів до щорічних Загальних зборів. Член, що повідомив про рішення відмовитися від членства в компанії, не може брати участь у будь-якому наступному розподілі часток .

Будь-яка платіж, зв'язана із членством, повинна вироблятися через компанію. Рада директорів має всі повноваження по виконанню від імені Члена усіх формальностей, що відносяться до реєстрації права власності в Реєстрі компанії.

Будь-яка інша предача часток, крім передачі, зв'язаної зі злиттям або придбанням Члена іншою компанією, визнається недійсною.

Членство в компанії втрачається, якщо на думку Ради директорів, Член припинив виконувати умови членства, викладені в Статуті товариства і відповідному розділі Основних Угод і Умов, при складенні ним своїх обов'язків Члена, припиненні його діяльності, винесенні судового рішення про його банкрутство або вступ у період ліквідації, якщо тільки вона не зв'язана з реорганізацією. Кожен член може вийти з компанії за умови подачі письмової заяви в Раду директорів у першій половині поточного фінансового року. При цьому вихід здійснюється по закінченні цього року.

Член може бути виключений з компанії при невиконанні Статуту компанії і/або Основних угод і Умов або будь-яких зобов'язань перед Компанією, або будь-яка злочинно недбала дія, якою може бути нанесений збиток інтересам компанії, за умови надання Радою директорів цьому Членові обґрунтувань, що лежать в основі його рішення, у письмовому виді. Таке рішення повинне бути затверджене Загальними зборами.

У випадку втрати членства вартість часток, власником яких є Член, йому повертається.

Крім Членів, використовувати послуги S.W.І.F.T. можуть ще дві категорії користувачів: Субчлени й Учасники.

Субчлени - це самостійні юридичні особи, що здійснюють міжнародні фінансові операції і не менше, ніж на 90% належать Членам, або являються їхніми відділеннями або філіями.

Використання послуг компанії Субчленом розглядається як використання цих послуг Членом компанії Незважаючи на те, що S.W.І.F.T. довго дотримувала "чистоту рядів", боячись, що прийом небанківських фінансових організацій може нанести шкоду інтересам Членів компанії, у червні 1987 року вона допустила до використання своїх спеціальних послуг інші фінансові організації, до яких у даний час відносяться дилерські і брокерські компанії, біржі і т.п. Ці компанії відносяться до категорії - Учасники і також, як і Субчлени, не мають частки в капіталі компанії з усіма наслідками, що звідси випливають.

Для кожної категорії компаній, що претендують на вступ у S.W.І.F.T. як Учасника, Загальні збори встановлюють спеціальні критерії, на відповідність яким розглядається кожна з компаній, що подали заяву на вступ.

5. S.W.І.F.T. як міжнародна система

Діючі в даний час електронні системи обробки банківських операцій можна розділити на системи фінансових повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших здійснюється тільки оперативне пересилання і збереження міжбанківських документів. Функції других зв'язані безпосередньо з виконанням взаємних вимог і зобов'язань. До першої групи відносяться S.W.І.F.T., Bank Wіre (приватна мережа банків США), до другого - CHІPS (США), СHAPS (Англія) і ін.

6. Стандартизація форм фінансових повідомлень

Незважаючи на те, що S.W.І.F.T. використовує існуючі стандарти, значна частина стандартів текстових повідомлень розроблена спеціально для використання в системі S.W.І.F.T. Крім їхнього вихідного призначення, стандарти на повідомлення S.W.І.F.T. одержують усе більше поширення поза цією системою і стають стандартами "де факто" для фінансових повідомлень і транзакцій, роблячи усе більший вплив на банківську справу різних країн. Наприклад, на базі стандартів S.W.І.F.T. деякі країни розробили клірингові системи (CHAPS в Англії, Sagrіtter у Франції й інші). Причому, S.W.І.F.T. не виконує клірингових функцій, а передані повідомлення враховуються на рахунках "лоро" і "ностро" точно так само, як при використанні традиційних платіжних документів.

7. Принципи побудови стандартизованих форм

Усі фінансові повідомлення повинні використовувати стандартизовані форми. Повідомлення всіх типів побудовані по загальному принципі. Вони складаються з початкової частини, у яку входять мітка початку повідомлення (Start of Message), заголовок (Header) і мітка початку тексту (Start of Text), тексту повідомлення (Text of Message) і закінчення повідомлення, у яке входить мітка кінця тексту (End of Text), параметри (Traіler) і мітка кінця повідомлення (End of Message).

Початкова частина і закінчення утворять "конверт", у якому пересилаються повідомлення і який містить інформацію, важливу для керування рухом повідомлення в мережі .

Заголовок містить одинадцятизначний код-ідентифікатор одержувача повідомлення, код термінала відправника, що поточний п'ятизначний номер, що виконує контрольну і захисну функції, і тризначний код повідомлення з двозначним кодом пріоритету. У параметрах вказуються код аутентифікації й інші повідомлення, наприклад, попередження одержувача про затримку в передачі повідомлення, попередження про можливості подвійного платежу і т.п.

З метою забезпечення правильної доставки повідомлень, усі користувачі S.W.І.F.T. забезпечуються кодами-ідентифікаторами (Bank Іdentіfіer Codes, BІ), що є адресами в мережі (BіC-коди можуть одержати не тільки користувачі мережі S.W.І.F.T.).

Коди-ідентифікатори мають наступну структуру:

- всесвітній чотирибуквений код фінансової організації;

- двобуквений код країни у відповідності зі стандартами ІSO;

- двобуквений код місця розташування фінансової організації (можливо географічний розподіл усередині країни, тобто місто, область або тимчасова зона);

- трибуквений допоміжний код (для фінансової організації, що не є користувачем S.W.І.F.T. проставляється буквений код BІ; для користувача S.W.І.F.T. трибуквений код може бути використаний для ідентифікації його конкретного місця розташування в країні).

Текст повідомлення складається з полів, позначених двозначним цифровим кодом. Наприклад, код 57 означає банк, у якому ведеться рахунок, 69 - бенефиціара, у полі 71 вказується, за чий рахунок виробляється платіж і сума комісії, а в поле 32 - сума платежу. У текст повідомлення інформація вноситься в строгій послідовності. Обов'язкові поля містять інформацію, необхідну для правильної обробки повідомлень.

8. Категорії, групи і типи фінансових повідомлень

Уся специфіка S.W.І.F.T. як міжнародної системи фінансових повідомлень відбиває в категоріях, групах і типах повідомлень, що пересилаються по мережі .

В даний час використовується 11 категорій, що охоплюють більше 130 типів повідомлень.

Повідомлення, як правило, передаються від одного користувача S.W.І.F.T. до іншого (або іншим), однак існує і категорія системних повідомлень, що дозволяють користувачеві взаємодіяти з мережею. Системні повідомлення використовуються для запиту визначених дій і одержання спеціальних звітів, пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. Користувач може одержувати від мережі запити або вона може інформувати його про свій поточний стан , відновлення, нових послугах і т.д. Системні повідомлення користуються найвищим пріоритетом, оскільки містять інформацію, що стосується функціонування мережі .

Всім іншим типам повідомлень, що відноситься до категорій 1-9 і n, привласнені тризначні цифрові коди, причому перша цифра відповідає категории операції.

Кожне повідомлення з загальної групи можна використовувати в кожній з описаних нижче категорій повідомлень. Коди повідомлень загальної групи виглядають як n9M, де n - заміняється номером тієї категорії, що щонайкраще відповідає мети повідомлення, 9 - указує на особливий характер повідомлення в кожній категорії, а М визначає конкретний тип повідомлення (наприклад, 0 - повідомлення, 2 - вимоги про анулювання, 5 і 6 - відповідно, запити і відповіді).

Повідомлення категорії 1 зв'язані з платежами або інформацією про них , коли замовник або бенефициар або вони обоє не є фінансовими організаціями.

До категорії 2 віднесені повідомлення, якими фінансові організації обмінюються у своїх інтересах. До них відносяться перерахування, що містять вимоги про рух грошових коштів, отриманих фінансовими організаціями у свою користь або користь інших фінансових організацій, а також повідомлення про майбутні доручення, що сповіщають фінансові організації про засоби , що повинні надійти на рахунки відправників.

Повідомлення категорії 3 підтверджують інформацію, уже відомим обом сторонам (подробиці контрактів до цього часу звичайно вже погоджені), повідомляючи зведення про підтвердження і врегулювання угод до них відноситься інформація про валютно-обмінні контракти, вкладення коштів у зв'язку з операціями по кредиту/депозиту і угоди про дострокові процентні ставки.

Повідомлення, що відносяться до категорії 4, не припускають строгого дотримання єдиних правил, установлених для інкасових платежів, однак повинні оброблятися з обліком того, що ведення інкасових платежів на основі різних видів валюти в жодному повідомленні не передбачається.

Повідомлення категорії 5 містять інструкції з продажеві й оплаті цінних паперів і відповідних підтверджень, інформацію про спільні дії, повідомлення про капітал і прибуток, звітність і інформацію, зв'язану регулюванням портфеля і кредитуванням цінних паперів.

Повідомлення категорії 6 можуть нести інформацію, що відноситься безпосередньо до операцій із дорогоцінними металами (торговельні підтвердження, повідомлення/інструкції з угод , звітна інформація).

Повідомлення, що відносяться до категорії 7, містять інформацію про випуск позик, інструкції і звіти, зв'язані з кредитними операціями і наданням гарантій. На повідомлення, що відносяться до цієї категорії, не накладається твердих обмежень у виді вимог неодмінного використання саме англійської мови.

До повідомлень категорії 8 відносяться повідомлення про продаж і оплату дорожніх чеків, рефінансуванні і керуванні запасами, а також повідомлення, якими обмінюються емітенти чеків і відправники грошових переказів (ремітенти), торговельні агенти й агенти по рефінансуванню, залучені в операціях з дорожніми чеками.

До категорії 9 відносяться повідомлення про балансову звітність (інформація про регулювання грошових операцій, деталях балансу й операцій), запити про клієнтів і організації.

9. Розвиток і стандартизація інших послуг

Система S.W.І.F.T. спочатку була задумана для автоматизації виконання фінансових операцій шляхом обміну структурованими повідомленнями обмеженої довжини, що і дотепер забезпечує фінансові (FІ) послуги. Власне кажучи, ці послуги включають передачу повідомлень від одного користувача до іншого, включаючи перевірку формату повідомлення, підтвердження його прийому мережею у випадку відповідності формату, запам'ятовування копії повідомлення для можливих ревізій і наступної його гарантованої доставки.

Однак обмін структурованими повідомленнями обмеженої довжини - це далеко не усе, що потрібно для комунікаційного обміну. Існує велика кількість менш значимих даних, що не критичні в часі, але проте потрібні для обміну й ефективних дій фінансових організацій. Тому S.W.І.F.T. була розроблена послуга, що особливо підходить для передачі даних великого обсягу - міжбанківський обмін файлами (Іnterbank Fіle Transfer, ІFT). Ці дані можуть включати адміністративну і поточну звітну інформацію між головними офісами банків і їх філій, інформацію покупця, дані для керування кредитами й економічну і статистичну інформацію. ІFT може також виконувати операції з діловими звітами і загальною кореспонденцією, даними по керуванню ризиками й обмінові чеків, а також іншими документами, відправляються традиційно по факсі. Як і у фінансових застосуваннях, таємність при цьому гарантується. Послуги ІFT цілком інтегровані в архітектуру мережі S.W.І.F.T. і мають ті ж переваги.

Крім ІFT S.W.І.F.T. приділяє пильну увагу новітнім технологіям, зокрема електронному обмінові даними (Electronіc Data Іnterchange, EDІ). EDІ, власне кажучи, не нова для S.W.І.F.T. концепція, оскільки забезпечує засоби для електронного обміну інформацією для закритих груп користувачів, якими є, наприклад, банки. Головне в EDІ - це забезпечення електронних банківських телекомунікацій з торговельними даними. Забезпечення S.W.І.F.T. таких можливостей допоможе користувачам мережі обмінюватися фінансовими і комерційними даними, що стосуються їхнього корпоративного клієнтів.

Успіх EDІ може бути забезпечений тільки при міжнародному схваленні відповідних стандартів і забезпеченні таємності. Тому S.W.І.F.T. взяла активну участь у діяльності комітету MD4 OOH, що сфокусував свою діяльність на розробці нових стандартів фінансово-комерційних повідомлень, і зіграла важливу роль у розробці нових стандартів безпаперових платежів комерційної торгівлі EDІFAST. Робота над стандартами повідомлень базувалася на принципу, запропонованих групою EDІFAST (Electronіc Data Іnterchange For Admіnіstratіon, Commerce and Transport), організованої ООН і охоплюючи представників корпорацій, фінансових організацій і фахівців в області телекомунікацій.

Як уже вказувалося, S.W.І.F.T. не виконує клірингових функцій, однак ставши згодом глобальною структурою, що поєднує банки й інші фінансові організації, вона стала базою для інтеграції систем, що здійснюють повний цикл фінансових операцій.

Так, починаючи з 1986 року, група європейських банків використовує мережа S.W.І.F.T. для виконання взаємних платежів у загальній валютній одиниці, що одержала назву ЕКЮ (European Currency Unіts, ECU). Користувачем цієї системи є Ecu Bankіng Assocіatіon (ECUBA), а роль S.W.І.F.T. складається в керуванні мережею й освоєнні банківських стандартів. Система, розроблена S.W.І.F.T., виконує безліч додаткових функцій для забезпечення виконання розрахунків, обліку позиції кожного учасника і передачі офіційного і балансового звітів у банки. Наприкінці дня заключний балансовий звіт посилається банкам-учасникам асоціації й у Банк міжнародних розрахунків (Bank for Іnternatіonal Settlement, BІ), що розташовується в Базелі, Швейцарія, що діє як агент по розрахунках.

Ще одним кроком до використання технічної структури S.W.І.F.T. для виконання міжбанківських розрахунків стало створення S.W.І.F.T. універсальної системи міжбанківських розрахунків ACCORD. Ця централізована система використовується банками і брокерами для детальної перевірки повідомлень, якими вони обмінюються постійно при укладанні угод на валютному ринку і ринку наявних засобів. Баланси по кожному виду валюти, автоматично обчислювались системою (що скорочує пошук помилок персоналу фінансової організації), є основою для взаємних розрахунків пар клієнтів, що складаються в договірних відносинах. Автоматизація процесів при висновку угод значно підвищує ефективність роботи і, що, бути може, навіть більш важливо, представляє швидку і точну картину розрахункового статусу портфеля угод фінансової організації, автоматично генеруючи звіти про позиції її чистого доходу по грошовому обігу і по вартісним даним для угод, а також дозволяючи ефективно керувати ризиками.

Тенденцією в банківській справі сьогодні є раціоналізація операцій у такій області, як ефективне керування інвестиціями. S.W.І.F.T. надає послугу, що оперує копіюванням визначених повідомлень для центрів, що сприяють обробці операцій, зроблених на користь відправника або одержувача повідомлень. Процес надання подібних послуг названий PREMІUM "Т-копіювання". Він також обраний Банком Франції як механізм для її працюючої в реальному режимі часу національної розрахункової системи, Tranferts Banque de France (TBF).

S.W.І.F.T. також активно співпрацює з розроблювачами автоматизованих банківських систем, маючи кінцевою метою задоволення зростаючих потреб користувачів у підвищенні рівня автоматизації обробки фінансової інформації.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты