рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Міністерство освіти та науки України

Запорізький електротехнічний коледж

Самостійна робота

по українській мові

Шифр 13

Виконала:

ст. гр. ДВз - 03 ј

Сокова Ю.В.

Перевірила:

Викладач Шимова Л.Г

Запоріжжя

2003

Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах

Автобіографія - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своє біографії.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

-- прізвище, ім'я, по батькові;

-- дата народження;

-- місце народження;

-- відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

--відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);

-- відомості про громадську роботу;

-- короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

3. Дата написання.

4. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Приклад написання автобіографії:

Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1983 року в м. Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу середньої школи № 2 м. Термез (Узбекистан).

У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в с/ш № 204.

З 1989 по 1995 рік навчалася в с/ш № 50 М.Києва. 1995 року вступила до Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз.

Склад сім'ї:

Батько -- Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати -- Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра -- Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу с/ш № 50 м. Києва.

17 листопада 2003 року Підпис

Під час підготовки тексту документа слід дотримуватися таких правил:

1. Правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити документа.

2. Текст викладати від третьої особи. Наприклад: Комісія ухвалила...

Інститут просить... Ректорат клопочеться...

Від першої особи викладаються заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази.

3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.

4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв'язку з, згідно з метою, потрібний для, в порядку.

5. Уживати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого відома, що... Нагадуємо Вам, що... Підтверджуємо з вдячністю...

У порядку надання матеріальної допомоги.

У порядку обміну досвідом...

У зв'язку з вказівкою...

Відповідно до попередньої домовленості...

Відповідно до Вашого прохання...

6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи...

Беручи до уваги... Розглянувши... Вважаючи...

7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів.

8. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові; означення -- перед означуваними словами; додатки -- після керуючого слова; вставні слова -- на початку речення).

9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну. Наприклад:

Ви не відповіли на лист-запит... Вами ще не дана відповідь на лист-запит... Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму. Наприклад: Університет не гарантує... Комісія підтверджує... Телевізійне агентство повідомляє...

10. Уживати інфінітивні конструкції: Створити комісію... Затвердити пропозицію... Попередити правління...

11. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу:

Наказую... Пропоную...

12. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.

13. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів:

Шановний... Високошановний... Вельмишановний... Високоповажний...

Правопис складних прикметників

Разом пишуться прикметники:

1. Утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, чорноземний.

2. Утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника: народногосподарський, східнослов'янський.

3. Утворені від сполучення числівника з іменником: десятиповерховий, п'ятдесятирічний (але: 125-річний).

4. Утворені від сполучення іменника з дієсловом: деревообробний, машинобудівний.

5. Утворені від сполучення прислівника з прикметником чи дієприкметником: важкохворий, вищеназваний.

6. Терміни: складносурядний, геологорозвідувальний.

через дефіс пишуться прикметники:

1. Утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: віце-президентський, унтер-офіцерський.

2. Між частинами яких встановлюється сурядний зв'язок (можна поставити сполучник і): навчально-виховний, південно-східний.

3.Означають різні кольори або відтінки кольорів; якість з додатковим відтінком: жовто-блакитний ( але: жовтогарячий)

4. Перша частина (основа) закінчується на -ико(-іко): історико-культурний.

5. Перша частина військова-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний (але: військовозобов'язаний, військовополонений)

6. Перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною й приєднується за допомогою сполучних звуків о, е: м'ясо-молочний, крохмале-патоковий

7. Якщо повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення: давній-прадавній, білий-білий.

8. Назви проміжних сторін світу: південно-східний.

Географічні назви в ділових паперах завжди пишуться з великої літери (Київ, Запоріжжя, Харків)

Географічні назви бувають іменникового або прикметникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

Н. (місто) Харків (річка) Дніпро

(Лозова, Барвінкове) (Інгулець, Вісла)

Р. Харкова Дніпра

(Лозової, Барвінкового) (Інгульця, Вісли)

Д. Харкову Дніпрові

(Лозовій, Барвінковому) (Інгульцеві, Віслі)

З. Харків Дніпрові

(Лозову, Барвінкове) (Інгулець, Віслу)

Ор. Харковом Дніпром

(Лозовою, Барвінковим) (Інгульцем, Віслою)

М. (у) Харкові ...Дніпрі

(Лозовій, Барвінковому) (Інгульці, Віслі)

Кл. Харкове Дніпре

(Лозова, Барвінкове) (Інгульцю, Вісло)

Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні

В офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви:

а) міст (м.) -- Народився у місті Житомир;

б) станцій (ст.) -- Під'їхали до станції Крюків-на-Дніпрі;

в) селищ міського типу (смт) -- За селищем міського типу Зіньки;

г) сіл (с.) -- Родом із села Муровані Кирилівці;

ґ) висілків -- У виселку Грушівка;

д) аулів -- Виїхав з аулу Агарак;

е) озер (оз.) -- Відпочивав на озері Свитязь;

є) бухт -- Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

ж) застав -- Під заставою Тиха;

з) гір (г.) -- Зупинилися табором на горі Говерла;

и) рік (р.) -- Користувалися водою з річки Сейм.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський -- Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга -- Знам'янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква -- Білоцерківський р-н, Талди-Курган-- Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону -- Калачдонському р-ну;

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда -- Кзил-Ординська обл., Комиш-Зоря -- Комиш-Зорянський.

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту: Яр-під-Зайчиком, але Ярський-під-Зайчиком; Франкфурт-на-Майні, але Франкфуртський-на-Майні.

Правопис складних слів

Разом пишуться:

Перша частина

Спол. звук

Складне слово

прикметник (м'якої групи)

(твердої групи)

(Ь)0

верхньоволзький, давньоукраїнський, середньовіччя, синьоокий

о

сліпоглухонімий, важкоатлет, легкокрилий, чорнозем, білокрівці, західносибірська, південноукраїнський, північнокримський, східноказахстанська, східнокитайське, південноафриканська (але Південно-Африканська Республіка)

Іменник (після твердого приголосного та шиплячого)

(після м'якого приголосного, неподовженого)

(після й або м'якого подовженого)

роликопідшипник, звіробій, пароплав, атомохід, дощомір, вужоподібний, мечоносець, грушоподібний (але: кожум'яка, очевидний, овочесховище)

е

бурелом, землетрус, працелюб, працездатний, волелюбний (але: конов'язь, костоправ, свиноматка)

є

краєвид, боєздатний, життєздатний, насіннєсховище, сміттєзбірник

займенник

о

саморобний, самопал, самовчитель

Складні слова без сполучного звука

перша основа закінчується на голосний звук

всюдихід, кількаразовий, радіокомітет, малопотужний, нижчезазначений, загальнодержавний, важкохворий, новоутворений

перша основа закінчується на приголосний звук;

в абревіатурах

Болград, Івангород;

педуніверситет, колгосп, виконком, Нацбанк, профспілковий

слова з першою числівниковою основою одно-, дво-, три-, чотири-

одноразовий, двозначний, двоярусний, триповерховий, чотирикімнатна

слова з першою числівниковою основою двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частіша починається з голосної

двохактна, трьохамперний чотирьохосьовий

числівники з першою основою на сто-, сорока-;

кількісний числівник у формі Р. відмінка

стовідсотковий, сторіччя, дев'яностолітній, сорокавідерний, сорокаградусний;

десятитонка, шестиденка, восьмилітній, п'ятиповерховий, семибальний, десятипроцентный

складноскорочені слова з першими частинами:

. авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, Mini-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, рентгена-, соціо-, стерео-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- та под.

авіаносець, автодром, агропромисловість, біоенергія, велотрек, водолікування, газорозвідка, геліоцентрична, геологія, гідростанція, екзосфера, екстраординарний, електроприлад, зоосад, ізографія, квазіоптика, кінопрокат, космополіт, лжепророк, макроекономіка, метабіоз, метеорологія, мікропроцес, міліграм, монокристал, мотоперегони, неоліт, палсологія, псевдоідея, рентгеноскопія, соціоструктура, стереозвук, телеглядач, термометр, турбогвинтовий, фонокардіографія, фотолабораторія, цитологія

складні Іменники, утворені з трьох і більше основ

радіотелемайстер, світозвукопа-норама, термогідродинаміка

з першою основою пів-, напів-, полу-;

але перед іменниками -- власними назвами -- пів-, псевдо-, лже- пишеться через дефіс

півяйця, півдюжини, півмісяць, півозера, напівфабрикат, напівсон, напівавтомат, напіврідкий, полукіпок, полумисок, полудень;

пів-Юрмали, пів-Японії, пів-Рівного, пів-Італії, пів-Полтави, псевдо-Нерон, лже-Касандра (але Лжедмитрій)

поєднання дієслова наказового способу з іменником

шибайголова, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт, горицвіт; прізвища Перебійніс, Убийвовк, Непийпиво, Тягнирядно, Вернигора, Ломикамінь, Крутивус

Через дефіс пишуться

слова, що означають протилежні за змістом поняття

окислювально-відновний, імпорт-експорт, розтяг-стиск, купівля-продаж, опукло-ввігнутий

назви професій, фахів

лікар-онколог, слюсар-Інструментальник, льотчик-випробувач, режисер-постановник

Імена казкових персонажів

Зайчик-Побігайчик, Вовчик-Братик, Лисичка - Сестричка

назви державних посад, військових та наукових звань

лорд-мер, лорд-канцлер, генерал-губернатор, прем'єр-міністр, контр-адмірал, генерал-лейтенант, штабс-капітан, унтер-офіцер, член - кореспондент

складні іменники з першою складовою віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-

віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-фабрика, обер-майстер

назви складних одиниць виміру

людино-день, тонно-кілометр, кіловат-година, метр-градус (але трудодень)

назви нот

мі - бемоль, соль-дієз, фа-бекар

назви співочих голосів та музичних інструментів

мецо-сопрано, бас-баритон, балалайка-контрабас, бас-гітара

назви спортивного Інвентарю

байдарка-двійка, тренажер-еспандер

назви Істот, комах, рослин, мікробів

заєць-русак, риба-ангел, клоп-водомір, метелик-адмірал, брат-і-сестра, льон-довгунець, розрив-трава, сон-трава, чар-зілля, бактерія-донор, інфузорія-трубач

назви проміжних сторін світу

південно-захід, норд-ост, зюйд-вест

назви механізмів, речовин, процесів, явищ, істот, у яких перша частина виражає прикмету чи особливість другої

блок-система, дизель-мотор, лот-апарат, стоп-кран, ракета-носій, крекінг-бензин, крем-брюле, крос-реакція, вакуум-фільтр, Святвечір.

запозичення з інших мов

альма-матер, ва-банк, де-факто, де-юре, ін-фоліо, мас-медіа, тет-а-тет тощо, але: персона нон фата, альтер его, табула раса, аква віте

Іменники, скорочені на приголосний, у яких наводиться початок і кінець слова

ін-т (інститут), л-ра (література), т-во (товариство), д-р (доктор), ф-ка (фабрика), вид-во (видавництво), б-ка (бібліотека)

перша частина складного слова, якщо наступне складне слово має таку саму складову частину

кулько- й роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції, кіно- і фотоплівка

складні прізвища та імена

Антоненко - Давидович, Карпенко- Карий, Миклухо-Маклай, Жан-Жак, Марія -Тереза

складні прикметники, які означають додатковий відтінок якості, відтінки чи поєднання кольорів

кисло-солодкий, гіркувато-солоний, сіро-голубий, молочно-білий, червоно-зелено-синій, яскраво-червоний, синювата - блакитний (але: білосніжний, жовтогарячий)

утворення з двох чи більше основ, які не підпорядковані одна одній, а між компонентами цих складних прикметників можна вставити сполучник і

Навчально-виховний , партійно-політичний, квадратно-гніздовий, матеріально-технічний, науково-дослідний, народно-визв6льний, російсько-український, суспільно-політичний, літературно-художній

назви політичних партій, течій, об'єднань, груп

Соціал-демократичний, анархо-синдикалізм, націонал-радикалізм

складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко)

діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, політико-економічний, механіко-математичний

складні прикметники з першою частиною військова-, воєнно-

військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний (але: військовополонений, військовозобов'язаний)

складні порядкові числівники з цифровою та літерною частиною або її закінченням

2-мільйонний, 10-тисянний, 8-й, 11-ї, 15-го

Складні прикметники з цифровими числівниками у першій частині

70-річний, 9-секційний, 25-поверховий, 17-тонний, 35-метровий

літерні абревіатури з належними до них цифрами

літак Ту-144, бензин А-95, клей КН-3

терміни з літерним позначенням

П-подібний, У -подібний, альфа-розпад, гамма-anapdm, дельта-імпульс, ікс-проміння (але: дельтаплан, альфаметр, гаммаграфія)

літерні позначення класів

10-А, 1-Д, 6-В

поєднання слів, що означають приблизність

доба-друга, година-дві, рік-півтора, п'ять-сім, не сьогодні-завтра

складні географічні назви та Іменники відповідного тішу

Івано-Франківськ (але іванофранківець), ку-клукс-клан (але куклукскланівець)

Прикладки

складні прізвища та імена

Антоненко - Давидович, Карпенко- Карий, Миклухо-Маклай, Жан-Жак, Марія -Тереза

складні прикметники, які означають додатковий відтінок якості, відтінки чи поєднання кольорів

кисло-солодкий, гіркувато-солоний, сіро-голубий, молочно-білий, червоно-зелено-синій, яскраво-червоний, синювата - блакитний (але: білосніжний, жовтогарячий)

утворення з двох чи більше основ, які не підпорядковані одна одній, а між компонентами цих складних прикметників можна вставити сполучник і

Навчально-виховний , партійно-політичний, квадратно-гніздовий, матеріально-технічний, науково-дослідний, народно-визв6льний, російсько-український, суспільно-політичний, літературно-художній

назви політичних партій, течій, об'єднань, груп

Соціал-демократичний, анархо-синдикалізм, націонал-радикалізм

складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко)

діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, політико-економічний, механіко-математичний

складні прикметники з першою частиною військова-, воєнно-

військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний (але: військовополонений, військовозобов'язаний)

складні порядкові числівники з цифровою та літерною частиною або її закінченням

2-мільйонний, 10-тисянний, 8-й, 11-ї, 15-го

Складні прикметники з цифровими числівниками у першій частині

70-річний, 9-секційний, 25-поверховий, 17-тонний, 35-метровий

літерні абревіатури з належними до них цифрами

літак Ту-144, бензин А-95, клей КН-3

терміни з літерним позначенням

П-подібний, У -подібний, альфа-розпад, гамма-anapdm, дельта-імпульс, ікс-проміння (але: дельтаплан, альфаметр, гаммаграфія)

літерні позначення класів

10-А, 1-Д, 6-В

поєднання слів, що означають приблизність

доба-друга, година-дві, рік-півтора, п'ять-сім, не сьогодні-завтра

складні географічні назви та Іменники відповідного тішу

Івано-Франківськ (але іванофранківець), ку-клукс-клан (але куклукскланівець)

Перелік літератури

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: АСК, 2001. - 400 с.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення -- К.: Вища шк. , 1974 -- С 136--137.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення -- Л .: Світ, 1990 -- С. 109.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты