рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Категорія перехідності - неперехідності в англійській мові

1.1 Трактування перехідності в концепціях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів

1.2 Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

1.3 Абсолютне вживання перехідних дієслів з позицій семантичного синтаксису

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Семантико-синтаксичній аналіз перехідних дієслів, що вживаються безоб'ектно

2.1 Класифікація перехідних дієслів

Висновок до другого розділу

Заключення

Summary

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Дієслово в граматичній будові англійської мови займає абсолютно виняткове місце внаслідок широкої розгалуженості своєї системи і тієї великої ролі, яку дієслівні форми грають в побудові речення. Дієслово - це частина мови, яка називає дії або представляє стан, прояв ознаки, зміну ознаки і тому подібне як дії. У сучасній англійській мові дієслово має розвиненішу систему засобів словозміни і формоутворення, чим яка-небудь інша частина мови.

Будучи однією з головних і проблемних частин мови, дієслово залучало і привертає увагу багатьох дослідників. Саме тому існують різні проблеми по вивченню даної частини мови, існують різні класифікації дієслів і погляди на систему видо-часових форм дієслова.

Дискусійною проблемою в англійській мові також є і категорія перехідності дієслів. Проблема перехідності заслуговує на особливий розгляд. У цій області виявляються вельми своєрідні властивості і тенденції розвитку, які неодноразово були предметом обговорення і давали привід для різних тлумачень. Будучи категорією спірною і своєрідною, в сучасній англійській мові довкола цієї проблеми породжуються різні спори і дискусії.

Відомо, що перехідне дієслово як би бронює біля себе місце для слова (словосполуки), що позначає предмет, на який безпосередньо переходить назване цим дієсловом дія (або предмет, що виникає в результаті цієї дії, і т. п.). Цей залежний від дієслова компонент і виконує в реченні роль прямого доповнення. Залежно від лексичного значення дієслова - присудка і підлеглого йому компонента, від ситуації мови, від комунікативної установки вислову різною буде потреба в реалізації перехідності, міру «потрібності» при цьому дієслові - присудку словесно вираженого прямого доповнення.

Отже, об'єктом дослідження курсової роботи є перехідні дієслова з відсутнім прямим доповненням. Предметом же дослідження буде абсолютне вживання перехідних дієслів в різних ситуаціях і репліках героїв художніх творів.

Метою курсової роботи є загальне вивчення абсолютного вживання перехідних дієслів в англійській мові.

Курсова робота складається з введення, двох розділів, висновку, бібліографії, списку літературних творів і додатка.

У введенні позначені актуальність і новизна вибраної теми, визначені об'єкт і предмет дослідження, поставлена мета.

В першому розділі розглядається трактування перехідності в англійській мові, проблема абсолютного вживання перехідних дієслів, а також трактування цієї проблеми з точки зору синтаксичних, лексико-семантичних і семантико-синтаксичних характеристик дієслів.

У другому розділі розглядається класифікація перехідних дієслів, яка складається з п'яти підкласів. Потім вивчаються чинники, що впливають на абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові.

В заключені представлені висновки і результати виконаної роботи.

Бібліографія містить двадцять сім найменувань, з яких дві - книги на іноземній мові. Потім слідує список літературних творів і додаток.

Розділ 1. Категорія перехідності - неперехідності в англійській мові

1.1. Трактування перехідності в концепціях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів

Дієслово в граматичній будові англійської мови займає абсолютно виняткове місце унаслідок широкої розгалуженості своєї системи і тієї великої ролі, яку дієслівні форми грають в побудові речення. Дієслово - це частина мови, яка називає дії або представляє стан, прояв ознаки, зміну ознаки і тому подібне як дії. В сучасній англійській мові дієслово має розвиненішу систему засобів словозміни і формоутворення, чим яка-небудь інша частина мови.

Англійське дієслово має дуже розвинену систему видо-часових форм, протиставлення дійсного і пасивного стану, протиставлення дійсного, умовного і наказового способів. Це основні дієслівні категорії, що охоплюють всю систему дієслова в цілому. Але існують, крім того, безособові форми - дієприкметник, герундій, інфінітив - які мають особливі функції і які передають і інші стосунки, чим особисті форми [9,C.50.]. З вище сказаного витікає, що дієслово - це частина мови, яка виражає граматичне значення дії. Словотворча система якого досить багата, чого не можна сказати про словотворчу структуру дієслова.

Відповідно до морфологічної класифікації, дієслова підрозділяються на дві групи: стандартні і нестандартні. І мають особливу групу незмінних дієслів. По функції в реченні дієслова підрозділяються на знаменних і службових. По видовому характеру всі дієслова підрозділяються на граничні, неграничні і дієслова подвійного видового характеру. Існує ще класифікація, яка характеризує дієслова з точки зору спрямованості дії на об'єкт. З цієї точки зору всі знаменні дієслова діляться на перехідних і неперехідних.

Проблема перехідності в сучасній мові заслуговує на особливий розгляд. У цій галузі виявляються вельми своєрідні властивості і тенденції розвитку, які неодноразово були предметом обговорення і давали привід для різних тлумачень.

Питання про розділення дієслів на перехідних і неперехідних належить до найважчих питань теоретичної граматики. Тут залишилося ще дуже багато принципових недорозумінь, і у багатьох випадках прилічення конкретного дієслова в даному конкретному реченні до тієї або до іншої категорії виявляється справою дуже скрутною.

У найширшому сенсі перехідними можна було б вважати ті дієслова, значення яких потребує заповнення доповненням якого б то ні було характеру, на відміну від тих, які жодного доповнення не вимагають.

Перейдемо тепер до систематичного розгляду питання про перехідність і неперехідність.

По своїй семантиці дієслова можуть бути:

1) такі, які дають самі абсолютно закінчений смисл і прямого доповнення приймати не можуть;

2) такі, які самі дають закінчений смисл, але можуть приймати пряме доповнення, що уточнює цей смисл;

3) такі, які самі закінченого смислу не дають і без прямого доповнення уживатися не можуть.

До першої категорії перш за все відносяться дієслова, що виражають стан: І am sitting, I am standing, I am lying (лежу), а також дієслова, що позначають дію, яка по своєму характеру замкнута в самому суб'єктові і не переходить ні на який об'єкт: І am running, I am walking, I am jumping, I am laughing, the water is boiling. Правда, деякі з цих дієслів (stand, run, walk, boil) можуть бути в іншому значенні перехідними, тобто приймати пряме доповнення, але в цих випадках деякі лінгвісти вважають їх іншими дієсловами.

Набагато складніше йде справа з другою категорією. Сюди відносяться дієслова такого типу, як в наступних реченнях: I am reading, I am writing, I am eating, I am drinking, I am drawing (малюю).

Кожне з цих дієслів дає сповна закінчений смисл без жодного доповнення: він характеризує діяльність (у найширшому смислі слова), якою зайнятий суб'єкт. На питання what is he doing? сповна досить відповісти: he is writing. В цьому відношенні “he is writing” по суті не відрізняється від “he is lying” або “he is sleeping”. Можна сказати, що діяльність, яку виражає дієслово “to write”, по суті, є свого роду стан, в якому знаходиться суб'єкт.

Дієслова другої категорії відрізняються від першої тим, що вони допускають подальше питання: What is he reading? What is he writing? What is he eating? What is he drinking? What is he drawing?, тобто може бути поставлене питання, що вимагає уточнення назви об'єкту, над яким виробляється дія, або який виникає в результаті дії. Таким чином, можна відповісти: he is reading а newspaper, he is writing а letter, he is eating potatoes, he is drinking coffee, he is drawing а picture of his friend.

У цих випадках додане таким чином пряме доповнення уточнює і завершує значення дієслова, не міняючи його основної семантики. Таким чином, доводиться констатувати, що дієслова “read”, “write”, “eat”, “drink”, draw і тому подібне можуть бути і неперехідними, і перехідними.

Третя категорія дієслів відрізняється від попередніх тим, що пряме доповнення представляється тут обов'язковим для реалізації значення дієслова. Проте в межах цієї обширної категорії можна угледіти дві підгрупи: з одного боку, дієслова із значенням настільки конкретним, що їх загальна семантика не викликає жодних сумнівів, хоч вони і потребують прямого доповнення, наприклад “to break”, “to kill” або “to mention”; з іншого боку, дієслова із значенням настільки розпливчатим, що вони набувають конкретного і відчутного смислу лише в контексті, залежно від прямого доповнення; ср., наприклад, “to take”: he took а lesson або he took а pen або he took an examination; або дієслово “to make”: he made а step forward або he made а mistake або he made а row.

Якщо взяти, наприклад, дієслово “to kill” (убивати), то ясно, що не можна вбивати без об'єкту, що в результаті акту вбивання мають бути убиті. Таким чином, об'єкт при дієслові “to kill” повинен або бути виражений, або матися на увазі. І цілком можна уявити собі речення, в якому при “kill” об'єкт не вказаний, наприклад, “he was accustomed to kill”.

Ср. також наступний приклад з Чехова: Григорій: А це що? Ніна: Чайка. Костянтин Гаврілич вбив. Тут при дієслові “вбив” немає жодного доповнення, але з контексту, зрозуміло, абсолютно ясно, що мається на увазі об'єкт її або цю чайку, тобто об'єкт абсолютно безперечно присутній, хоча він зовні ніяк не виражений в мові. Він, очевидно, мається на увазі завдяки тому, що перед цим реченням іде іменник-пропозиція “чайка”, з яким речення “Костянтин Гаврілич убив” знаходиться в безпосередньому семантичному зв'язку.

У англійській мові такий зворот був би абсолютно неможливий, тобто ніяк не можна було б сказати: “A sea-gull. K. G. killed”, а треба було б або поставити при дієслові “killed” займенникове доповнення “it”, або змінити всю конструкцію і сказати, наприклад, так: “A sea-gull. Killed by K. G”.

Ср. також російське прислів'я “Бог не видасть, свиня не з'їсть”, в якій немає доповнення ні при першому, ні при другому дієслові, але об'єкт безперечно мається на увазі і заповнюється із загального змісту цього речення, рівносильного заклику до сміливості. Обидва дієслова в цьому реченні доведеться вважати перехідними, хоча доповнення при них немає. Щоб переконатися в цьому, досить зіставити речення “свиня не з'їсть” хоч би з реченням “свиня не буде їсти” (наприклад, із-за хвороби), в якому дієслово дійсне неперехідне. Істотну роль, як видно з цих прикладів, знову-таки грає дієслівний вигляд.

По-англійськи такий зворот з доповненням, що мається на увазі, абсолютно неможливий. Якщо перевести це російське прислів'я буквально на англійську мову, отримаємо текст “God will not betray, а pig will not eat”, який у такому вигляді нетерпимий. Тут абсолютно необхідно додати до обох дієслів пряме доповнення, хоч би у вигляді займенника “you”, яке в такому контексті, звичайно, має дуже невизначене значення: God will not betray you, а pig will not eat you. По суті, тут займенник виражає в найзагальнішій формі спрямованість дії взагалі на якийсь одушевлений об'єкт.

Таким чином, англійській мові припущення об'єкту, взагалі кажучи, невластиве. Проте, в окремих випадках воно все ж можливе, особливо, якщо йдеться про діяльності, яка характерна для суб'єкта. Ср., наприклад, таке речення з Байрона: Pacha! to hear is to obey!

Тут діяльність, позначена дієсловами, сприймається загалом, у відвернутому значенні, а об'єкт її мається на увазі з контексту.

Нарешті, останню підгрупу (другий підрозділ третьої групи) складають дієслова, значення яких, за відсутності уточнюючого доповнення, настільки розпливчато, що речення взагалі не дає задовільного сенсу. Так наприклад, речення “he takes” без прямого доповнення, по суті, незрозуміло. Якщо додати до цього дієслова “books from the library”, підкріпиться основне значення дієслова - значення більш менш фізичного акту “взяття”. Якщо ж додати доповнення “lessons” або “measures” і т. п., то значення дієслова стає набагато слабкішим і метафоричнішим; об'єкт робить на нього настільки сильний вплив, що поєднання цих двох елементів стає чимось єдиним, набуває характеру зрощення фразеологізму або ідіоматичного, в якому тоне і індивідуальний смисл іменника, який відіграє роль додатка. Так, іменник “measures” як доповнення до дієслова “take” має, звичайно, зовсім не те значення, яке воно має, наприклад, у складі вираження “measures of length” і тому подібне. Ср. в українській мові: приймати заходи і міри довжини, метричні заходи і тому подібне. Правда, те ж значення, що і у поєднанні з дієсловом “приймати”, слово “міри” має також у виразах “рішучі заходи”, радикальні заходи і тому подібне.

У інших поєднаннях такого типа центр тяжіння може бути повністю перенесений на додаток, а дієслово стає в таких випадках чимось на зразок допоміжного елементу, на зразок показника дієслівності всієї словосполуки. Така, наприклад, роль дієслова “to take” у складі виразів “to take care of”, “to take notice of” або дієслова “to have” в таких характерних для сучасної англійської мови поєднаннях як «to have а look», «to have а glimpse», «to have а wash», «to have а run», «to have а smoke».

Дієслова, з точки зору того, чи виражають вони за своїм значенням спрямованість дії на який-небудь об'єкт і, як наслідок цього, чи можуть вони приймати доповнення, підрозділяються на перехідні і неперехідні дієслова.

Всі знаменні дієслова з цієї точки зору діляться на перехідних і неперехідних. При цьому слід враховувати, що дуже часто переосмислення дієслова, його вживання в похідному значенні веде до зміни його характеристики як перехідного або неперехідного. Перехідність або неперехідність дієслова не залежить від того, в якій формі - предикативною або непредикативною - дане дієслово виступає.

Неперехідні дієслова.

Сюди відносяться дієслова, які виражають дію, що не поширюється на об'єкт, а замикається в самому суб'єктові (діячі). У цей клас входять дієслова із значенням стану: “be, exist”, “live, sleep”, “die”; рухи: “go”, “come”, “run”, arrive, “travel”; положення в просторі: “lie”, “sit”, “stand” і деякі ін.

арактерними ознаками неперехідних дієслів є:

- нездатність приймати доповнення;

- відсутність форми пасивного стану

У складі одиниць фразеологізмів - еквівалентів дієслів - провідний компонент (дієслово) також може мати форму пасивного стану; в цьому випадку привід стоїть після всієї одиниці фразеологізму

To take care of - to be taken care of

To lose sight of - to be lost sight of

To put fire to - to be put fire to.

Перехідні дієслова.

Ці дієслова, в протилежність неперехідним, виражають дії, направлені на той або інший об'єкт. Через це вони можуть:

- приймати доповнення;

- мати форму пасивного стану (окрім невеликої групи).

З перехідних дієслів лише декілька дієслів, що мають значення відношення, як, наприклад, “to have”, “to resemble”, “to suit”, “to depend (on)”, to belong(to) і деякі ін., не утворюють форму пасивного стану, оскільки вони не позначають жодної дії. Перехідність дієслова може розкриватися:

а) у сполучуваності з прямим доповненням, наприклад в дієслів “take”, make, “have”, “do”, “touch”, “move”, “build”, “see”, “hear”:

You have а fine library here.

Сюди ж відносяться поєднання з прямим доповненням, вираженим зворотним займенником “myself”, “himself” і т. д., наприклад:

I wanted to please myself, not you.

б) у сполучуваності з прийменниковим доповненням, наприклад в дієслів “wait for”, “look at”, “:talk about” і ін. Привід в цьому випадку є показником перехідності попереднього дієслова:

You will wait for us, won''t you?

У ряді випадків дієслова такого типа можуть приймати різні прийменники залежно від семантики.

Крім власно-перехідних дієслів (іншими словами. дієслів, в яких перехідне значення основне), в перехідному значенні часто вживаються дієслова, основне значення яких є неперехідним. Наприклад, неперехідні дієслова “run”, “fly”, “sail” і деяких інші можуть набувати значення каузативності (“змусити когось або щось виконувати відповідну дію”), в якому вони є перехідними: to run а lathe, to fly а kite, to sail а ship.

Іноді дієслово, неперехідне в основному значенні, стає перехідним в похідному значенні («виразити що-небудь яким-небудь чином»).

Деякі дієслова, зазвичай неперехідні, як “to live”, “to die” і деякі ін., можуть зустрічатися в перехідному вживанні в конструкції з так званим cognate object типа “to live а long life”, “to die the death of а hero” і так далі.

Дієслова, в яких перехідне значення основне, можуть уживатися абсолютно, тобто без доповнення (у дійсній заставі). В цьому випадку жодного переосмислення дієслова немає; дієслово залишається перехідним, оскільки об'єкт дії або ясний з контексту, або ж він неістотний (мається на увазі дія як таке, здібність до здійснення дії):

You will write today, I think you said?

Дієслова типа “wash”, “shave”, “dress” і ін. також часто уживаються абсолютно, коли об'єктом дії є само дійова особа (зворотний займенник опускається):

Now if you will go in and wash, I shall dress.

У тих випадках, коли ні перехідне, ні неперехідне значення не є похідним, тобто обидва є основними, слід говорити про два омонімічні дієслова - перехідному і неперехідному, але тут слід обмовитися, що цю думку розділяють не всі учені:

Перехідний: Turn “поворачивать”

Lanny turned his head (Abrahams)

Неперехідний: Turn “поворачиваться”

She turned and walked back to the house (Abrahams)

Таким чином, в цілому, в англійській мові розмежування між перехідними і неперехідними дієсловами набагато менш чітке, чим в українській; у ряді випадків перехідність або неперехідність відповідного дієслова розкривається лише в контексті, в словосполученні. [6,C.138-141]. Розглянемо тепер детальніше, що ж таке абсолютне вживання перехідних дієслів.

1.2 Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

Абсолютним прийнято рахувати таке вживання перехідних дієслів, при якому описується ситуація з вираженим агенсом і невираженим об'єктом. Як відомо, проблема перехідності в англійській мові пов'язана з цілим рядом спірних загальнолінгвістичних проблем, таких, як багатозначність і омонімія, тотожність і границі слова, рівневий статус доповнення і тому подібне. Трактування абсолютного вживання з необхідністю витікає із загальної концепції перехідності і тому розходиться у дослідників різних напрямів. У словнику лінгвістичних термінів О.С.Ахманової “абсолютивний” визначається як “самодовлеющий, не вимагає поширення і уточнення іншими словами “, напр.”Він палить”, на відміну від “Він палить міцні сигарети”.

Характерний для класичних англійських граматик і словників погляд на перехідність як на категорію переважно синтаксичну, таку, що виражається в наявності при дієслові доповнення, зумовлює тлумачення абсолютного вживання як окремого випадку дієслівної неперехідності. Деякі дослідники, що вивчали цю проблему в англійському і інших мовах, помічають, що перехідні дієслова в абсолютивному вживанні передають дію взагалі, дія більш відвернута, в якому перехідність слабшає в своєму конкретному змісті, і дієслово може розглядатися як наполовину непеехідний.

У вітчизняній лінгвістиці переважає інша концепція перехідності, що враховує синтаксичні, лексико-семантичні і семантіко-синтаксичні характеристики дієслів. Розглянемо їх тепер по порядку.

Проблема синтаксичних характеристик дієслів тісним чином пов'язана з вітчизняним вченням про факультативну і обов'язкову сполучуваність. Згідно з цим ученням мовні елементи здатні мати два види сполучуваності: обов'язкову і факультативну. Обов'язкова сполучуваність властива тим залежним елементам, які потрібні як смисловим змістом, так і формою мовних одиниць. Обов'язкова сполучуваність характеризує ті одиниці, які мають “сильне управління”. Цей термін був використаний А.М. Пешковським для позначення зв'язку дієслова з відмінковими фoрмами іменника, необхідними для завершеності, сенс якого передається дієсловом.

Теорія факультативної і обов'язкової сполучуваності отримала остаточне визнання після її розвитку в працях провідних вітчизняних учених (В.В. Винограду, В.Г. Адмоні) і знайшла свій подальший розвиток в роботах цілого ряду дослідників.

Як доказ того, що обов'язкова сполучуваність дійсно існує, часто приводять як приклад дієслово “бути” в українській мові і його аналоги в інших мовах. Передбачається, що дієслово бути або “to be” являє собою приклад мовного елементу, який не здібний до абсолютного функціонування і вимагає обов'язкового заповнення. Якщо розглядати дієслово “to be” ізольовано, поза певною синтаксичною структурою, то це твердження може здатися справедливим. При розгляді певних слів як словарні одиниці поняття факультативної і обов'язкової сполучуваності виявляється сповна обгрунтованим. Наприклад, англійське дієслово “to lie - lay - lain”, узятий ізольовано, як словарна одиниця, вимагає вказівки місця, і це його властивість виявляється у ряді синтаксичних побудов: The dog was lying on the ground/at the feet of the boy. Обов'язковість придієслівного елементу легко доказова за допомогою вживання методу опущення, оскільки синтаксичні оскільки синтаксичні побудови типа “The dog was lying” мають незавершений сенс і не можуть розцінюватися як правильні. На думку вченних факультативної/обов'язкової сполучуваності, у дієслова “to lie - lay - lain”є обов'язкова валентність на обставину місця, якщо розглянути його функціонування в синтаксичних структурах, то виявляється, що, якщо це дієслово потрапляє в побудову, схемою якої не передбачені позиції для потрібних по сенсу обставинних елементів, він може вільно функціонувати без цих залежних одиниць. Для прикладу можна скористатися загальновідомим прислів'ям “Let sleeping dogs lie”. Для приведеної синтаксичної моделі побудови потрібне абсолютне вживання дієслова “to lie”, оскільки необхідно передати ідею самого процесу «лежання» безвідносно до того, де і як він протікає. У подібних випадках поява обставини не лише не потрібна, але і неможлива, оскільки поява залежного при дієслові позбавить дієслово здатності передавати значення “загальності” дії. Аналогічно і з дієсловом “to be”: потрапляючи в модель типа “she is...”, дієслово “to be” виступає як одиниця, що обов'язково вимагає заповнення: She is young/happy/clever/pretty і тому подібне. Проте, якщо звернутися до тексту монологу Гамлета і розглянути добре відома побудова “to be or not to be” і його російське переведення “бути або не бути”, то у вказаній структурі ні в англійському, ні в російському варіанті дієслово “to be/бути” не лише не володіє обов'язковою сполучуваністю, але і характеризується обов'язковою несполучуваністю. Подібне абсолютне використання дієслова “to be”, що викликається вимогами моделі, спостерігається не лише відносно дієслова “to be” як буттєвого, але і як зв'язкового. Наприклад: She has shown herself the pleasant, witty Judith she knows I like her to be, with а touch of coquetry thrown in on her own account (W. Locke). Існування структурної схеми, що вимагає абсолютного функціонування дієслів типа “to be” і “to lie”, говорить про те, що наявність або відсутність одиниці комплементу обумовлена не лише значенням самого дієслова, але і тією позицією, яку він займає в кожній із структур, що допускають його. Навіть особиста форма дієслова в наказовому способі може функціонувати без залежних, хоча особисті форми характеризуються найбільш розгорнутою сполучуваністю.

В.В. Бурлакова, вивчаючи вживання перехідних дієслів в сучасній англійській мові, пише: “…якщо розглядати перехідне дієслово як словарну одиницю мови на рівні лексичного значення, то в цьому випадку дійсно всяке перехідне дієслово, взяте ізольовано, завжди володіє обов'язковою лексичною сполучуваністю. Проте якщо проводити аналіз на рівні синтаксису, тобто розглядати функціонування перехідних дієслів в певних структурах, то положення різко міняється, бо в цьому випадку сполучуваність перехідного дієслова регулюється вимогами моделі”.

Встановлюючи перехідність дієслів, лінгвісти часто звертаються не до фраз, а до пропозицій, тобто до синтаксичних одиниць, в рамках яких реалізуються фрази (“будівельний матеріал для пропозицій”). Ж. Вандрієс приходить до наступного висновку: `Спожитий без доповнення, дієслово дійсно неперехідне, оскільки дія, ним виражена, не переходить ні на який предмет” [8, C.52]. Проте чи правомірно ставити питання про перехідність-неперехідність дієслів в залежності від того, чи реалізується доповнення в реченні чи ні? Про неперехідність дієслів можна судити лише по тому, чи управляють вони доповненням у фразах, тобто чи здатні вони утворювати фрази на основі лексичного зв'язку управління. У реченні ж перехідне дієслово може вживатися і без доповнення, і від цього він не перестає бути перехідним. Щоб переконатися в цьому, можна вдатися до експерименту, що полягає в тому, що замість одиночного перехідного дієслова в реченні використовується перехідне дієслово з доповненням. Отже, рішення питання про таку специфічну змістовну особливість дієслівної лексеми, як перехідність або неперехідність, не можна пов'язувати з вживанням або невживанням доповнення в тому або іншому конкретному реченні, що є одиницею-конструкції іншого, синтаксичного рівня мови [13, C.111-134].

1.3 Абсолютне вживання перехідних дієслів з позицій семантичного синтаксису

Розвиток лінгвістики, зокрема, семантичного синтаксису дозволило абсолютно по-новому поглянути на багато проблем, у тому числі на абсолютне вживання перехідних дієслів.

Ю.Д. Апресян вважає, що: “необхідно розрізняти семантичне і синтаксичне управління. Всі слова з однаковим значенням мають одну і ту ж семантичну модель управління, незалежно від того, в якій формі вони вжиті і до якої частини мови відносяться” [2, C.78-80]. Так, слово “лікувати” вимагає по смислу максимум п'ять “актантов”: хто лікує (лікарка), кого лікує (пацієнт), від чого лікує (хвороба), чим лікує (ліки) і в чому лікує (лікарня). У тому випадку, коли цей смисл реалізується у дієслівній формі, досягається максимальна відповідність моделей семантичного і синтаксичного управління і синтаксично виявляється можливою реалізація всіх п'яти “актантов” (місць предиката, валентностей, залежностей), ср.: Він лікував дитину від грипу пеніциліном в стаціонарі.

Для подальшого вивчення цього питання необхідно мати на увазі, що:

а) в принципі між семантичним і синтаксичним управлінням немає необхідного логічного зв'язку;

б) семантичне управління, так само як і синтаксичне, може бути сильним і слабким;

в) тому, як справедливо вважає І.А. Мельчук, можливі чотири семантіко-синтаксичні типи управління.

Перший тип - це сильне семантичне і сильне синтаксичне управління; ср, любити (хто, кого), давати (хто, що, кому), бити (хто, що, чим), веліти (хто, кому, що робити) і так далі.

Другий тип - це сильне семантичне і слабке або нульове синтаксичне управління. Як приклад можна привести будь-який випадок недієслівного вираження смислу, який за природою є дієслівним. Так, в дієслова експортувати є три досить сильних смислових і синтаксичних валентності: хто, що, кому/в що, ср. Росія експортує газ до Європи. Віддієслівний іменник експорт”, при тій же самій моделі семантичного управління, має декілька відмінну синтаксичну модель управління: синтаксично сильною є для нього лише друга валентність (експорт газу), а перша і третя валентності - слабкі (ср. російський експорт газу до Європи).

Третій семантіко-синтаксичній тип управління - це слабке або нульове семантичне і сильне синтаксичне управління. Прикладами можуть служити дієслова типа “голити” (кому-л. бороду), “вирізувати” (кому-л. пухлина), тримати (кому-л. руки), “зав'язувати” (кому-л. очі), “випробовувати” (мотор на міцність), “бити” (хто-л. по спині), “простріляти” (кому-л. кашкет), дивитися (кому-л. у очі), “трясти” (хто-л. за руку) і таке інше. Всі ці дієслова семантично двомісні, проте підпорядковують комплекс і синтаксично здатні, мабуть, до так званого подвійного управління, тобто можть реалізувати відразу три валентності.

Нарешті, четвертий семантико-синтаксичній тип управління - слабке семантичне і слабке синтаксичне управління - можна ілюструвати прикладами “лікувати” (від чого, чим, в чому), “йти” (по чому), “махати” (кому) і тому подібне.

Iснує тенденція пояснювати абсолютне вживання чисто синтаксичними чинниками. “Є всі підстави вважати, - пише В.В. Бурлакова, - що абсолютне вживання так само характерне для деяких синтаксичних позицій перехідних дієслів, як поєднання з прямим доповненням для інших”. У числі позицій, для яких, на думку автора, характерне абсолютне вживання, вказуються позиції, зазвичай займані неособистими формами, тоді як “використання перехідного дієслова у позиції присудка у формі дійсного простого або минулого простого часу”, по словам В.В. Бурлакової, “зазвичай спричиняє за собою обов'язкову присутність додатка”[7,C.97].

Приведене пояснення навряд чи можна вважати задовільним, оскільки воно не відповідає мовній реальності: абсолютне вживання, як буде показано нижче, регулярно зустрічається як в позиціях, властивих неособистим формам, так і у позиції простого дієслівного присудка у всіх видо-тімчасовіх формах. Просте дійсне і минуле не становлять винятку: Rudolph shrugged (W.s. Maugham). If the republic lost it would be impossible for those who believe in it to live in Spain (E.Hemingway). [3,C.4-5].

Б.А. Ільїш пов'язує це явище з проблемою перехідності і неперехідності дієслів, де він розглядає дієслова без доповнення як неперехідні [10, C.200-202]. Б.А. Ільїш пише, що форми тривалого вигляду дійсно можуть виконувати як ту, так і іншу функцію (як неперехідного і як перехідного): he was reading і he was reading а newspaper, і тому подібне. З формами результативного вигляду справа йде інакше. Наприклад, такі форми дійсного перфектного часу, як “he has read”, “he has written”, “he has eaten”, “he has drunk”, “he has drawn” не можуть вживатися як форми дієслова неперехідного, тобто без прямого доповнення. Речення “he has read” є чимось незавершеним, що потребує доповнення. Перфектні форми дадуть задовільний смисл лише при перехідному вживанні, тобто з прямим доповненням: he has read many books, he has written several letters, he has eaten two apples, he has drunk two cups of coffee, he has drawn а picture of his wife, і так далі. Таким чином, перехідність і неперехідність виявляється тут тісно пов'язаною з категорією вигляду. Семантичну основу цього зв'язку встановити неважко: якщо дія представлена продовженою, вона може розумітися як стан, в якому перебуває суб'єкт, і бути досить ясним і без уточнення об'єкту. Якщо ж дія представлена як результативне, тобто завершене і таке, що привело до нового стану, то безоб'ектне розуміння його вже неможливо: повинно бути неодмінно вказано, який же саме результат, виражений результативною формою дієслова. Конкретно цей результат буде позначений назвою об'єкту, який піддається дії, або об'єкту, що виник в результаті цієї завершеної дії. Результативність неминуче вимагає конкретного результату.

Таким чином, робить висновок Б.А. Ільїш, перехідне дієслово “to read” має форми результативного вигляду, а неперехідне дієслово “to read” форм результативного вигляду не має.

Залишається розглянути важче питання про те, як поводяться відносно перехідності і неперехідності форми загального вигляду: he reads, he will read. Перехідними вони, звичайно, можуть бути: he reads two books every week, he read this novel in three days, he will read the newspaper every day. Але чи можуть вони бути також і неперехідними? Здається що можуть, хоч це і не так очевидно, як відносно форм тривалого вигляду, які особливо личать для неперехідної функції. Так, наприклад, можна сказати: he always reads in his study, he always reads before going to bed, he read very quickly, he will read at five o'clock.

Проте відносно форми минулого часу, необхідна обмовка: вона може вживатися як неперехідна лише в тому випадку, якщо позначає звичну або повторну дію, тобто відповідає українському недосконалому виду. Якщо ж вона позначає однократну закінчену дію, тобто відповідає українському доконаному виду, неперехідне вживання неможливе. Так, не можна сказати: he read in three hours.

Н.Д. Арутюнова, розглядаючи семантичний (пов'язаний з природою денотата) аспект з'єднання слів в сполученнях нефразеологічного характеру , пояснює тісну залежність між дієсловом і його актантами тими категоріями реалій, які стоять за цими мовними знаками.

Розбираючи приклади типа “зерно потекло в засіки', де вживання дієслова “потекло” замість “посипалося” виявилося достатнім, щоб змінити уявлення про структуру матерії, автор укладає: “Наведені приклади показують, наскільки поступовий процес розчленовування ситуації, сліди якого стійко зберігаються в значенні слів, утворюючи як би контур розриву, нарізку, задаючу точну форму приєднуваного фрагмента. Розділивши поняття рухомої маси і поняття руху, мова в той же час продовжує зв'язувати характер руху з властивостями приведеної в рух матерії” [4, C.126-130].

Досліджуване абсолютне вживання тісно пов'язане з характером стосунків між дієсловом і його об'єктами. Воно характерне як для дієслів, що зберегли, по образному вираженню Н.Д. Арутюнової, семантичну насічку. так і для дієслів, що втратили її. . Проте лексико-семантичні причини, що приводять до безоб'ектному вживання дієслів, специфічні для кожної групи. Вивчення цих причин і безоб'ектного функціонування самих дієслів показує, що абсолютне вживання - явище неоднорідне: за зовні ідентичною формою вже на лексико-семантичному рівні виявляються різні закономірності.

Таким чином, розглянувши питання про те, що ж таке абсолютне вживання і різні підходи по вивченню цієї проблеми, можна зробити висновок про те, що найбільш вдалою, на наш погляд, є трактування дослідників, що вивчали цю проблему з точки зору семантіко-синтаксичніх характеристик.

Розділ 2. Семантико-синтаксичній аналіз перехідних дієслів, що вживаються безоб'ектно

2.1 Класифікація перехідних дієслів

Дієслова можуть класифікуватися по різним критеріям, але у нас викликають інтерес дієслова, які класифікуються по їх спрямованості на об'єкт, іншими словами перехідні і неперехідні дієслова. Абсолютне вживання допускають різні дієслова, але необхідно відмітити той факт, що не всі прехідні дієслова допускають абсолютне вживання. Існує безліч класифікацій дієслів, але в нашій роботі вважаємо вдалою семантичну класифікацію дієслів, представлену Н.Д. Арутюнової.

Н.Д. Арутюнова пише, що найбільш загальне правило семантичної відповідності дієслова його об'єкту зводиться до того, що дієслова духовної (інтелектуальною, емоційною, вольовою ) діяльності, тобто дієслова, що позначають процеси, що відбуваються в суб'єктові, а також дієслова слухового сприйняття вимагають пропозитивних доповнень (підрядних речень і їх номіналізаций). Дієслова фізичної (механічного) дії поєднуються з предметними доповненнями (так само як і з конкретними суб'єктами). Ті дієслова, які позначають відчуття-дію, тобто відчуття, не замкнуте психікою суб'єкта, поєднуються з предметним доповненням (ср. любити). До цієї групи примикають і інші дієслова, позначаючі особисті стосунки і предметно-орієнтовані емоції. Ср. обожнювати, ненавидіти, сердитися на кого-небудь і ін.

Область, проміжну між предикатами, що виражають психічні акти, і дієсловами, що позначають фізичні дії, займають дієслова із значенням соціальної активності і інституційних дій. Ці дієслова, значення яких не можна звести ні до психічних, ні до фізичних акцій, можуть бути розділені на дві пересічні групи - особово-орієнтовані і подійно - орієнтовані. До першої групи відносяться дієслова, що позначають санкції, винагороди, призначення і тому подібне. Ср. переслідувати, заарештовувати, дякувати, нагороджувати, призначати, надавати звання, представляти до звання, рекомендувати і ін. Ці дієслова поєднуються з предметним об'єктом (ім'ям особи). До другої групи належать дієслова, що позначають деякі види цілеспрямованої діяльності соціального типа, такі, як “клопотати”, “добиватися”, “протестувати”, закликати, “боротися”, “керувати”, “підтримувати”, “присікати”, забороняти, вирішувати, “вимагати” і ін. Ці дієслова поєднуються з пропозитивним об'єктом ,близьким до функції обставини мети.

Оцінні дієслова також займають положення, що коливається, оскільки оцінка може бути дана як предмету або особі по їх властивостях, так і події або думці про предмет по їх характеристиках. Оцінки найзагальнішого типа (добре - погане) мають широку і слабо диференційну сферу сполучуваності. Чим більш специфічна оцінка, тим більше певні вимоги пред'являє вона до вибору об'єкту.

Дієслова слухового сприйняття, вжиті в своєму прямому значенні, обумовлюють подієву інтерпретацію об'єкту. Якщо місце об'єкту займає іменник предметного значення, воно має бути розгорнуте в реченні. Ср. “Я чув Шаляпіна” = “Я чув, як співає Шаляпін” = “Я чув спів (голос) Шаляпіна”; “У пташиному хорі можна було чути (спів, голос, трелі) солов'я”. Зв'язок дієслів слухового сприйняття з подієвою лексикою дуже природний, оскільки звучання протікає в тимчасовій протяжності, а не лежить в просторово-предметній плоскості світу. Не випадково говорять «чути час, чути рух часу», але бачити лише «видимі ознаки часу». Звук у відомому смислі є «матеріалізованим» часом, «духовним тілом світу», по вираженню А. Блока. При дієсловах інформації і знання чергування конкретної і пропозитивної лексики може приховувати за собою відмінність між повідомленням про суть справи (повідомляти про приїзд сина, повідомляти про зміну графіка роботи) і вказівкою на тему повідомлення, доречною у випадку, якщо сама інформація вже відома адресатові (ср. Тебе вже повідомили про сина? Ти вже знаєш про сина? - = Ти вже знаєш, що син приїжджає завтра?''). Інакше кажучи, ці дієслова допускають згортання залежною від них пропозіциі до актанту (мене повідомили, що твій син приїхав = мене вже повідомили про твого сина).

Таким чином, інтенсіональні дієслова, тобто дієслова, що позначають психічні акти, і дієслова слухового сприйняття можуть мати в ролі доповнення лише пропозіциі і імена пропозитивного значення, а в якості свого суб'єкт імена із значенням живих істот. Дієслова фізичної дії мають як своїх актантов (суб'єкта і об'єкту) лише імена конкретного значення (якщо відвернутися від стихійних сил природи). Якщо в поверхневій структурі речення ця вимога не дотримана, для того, щоб бути зрозумілим, речення потребує семантичних перетворень.

а) Підклас “give”

До підкласу “give” відносяться дієслова, що мають обширне і чітко не обмежене силове поле. Вірогідність появи при них того або іншого об'єкту однакова. В результаті дієслова цього підкласу не містять в своєму інтенсионалі сем об'єктів, що поєднуються з ними. Про це можна судити по словарним дефініціям дієслів, що містять вказівки на субстанциональність об'єкту, але що не називає його конкретно (див., наприклад, дефініцію основного значення дієслова give в словнику А. С. Хорнбі: cause а person to have something without cost or payment).

Особливістю абсолютного вживання дієслів цього підкласу є те, що редукція доповнення тут є способом позначити актуальність зв'язків дієслова зі всім класом мислимих при ньому об'єктів і одночасно уникнути відзивної визначеності: То see is to believe. Редукція доповнення в даному прикладі дає читачеві можливість представити широкий круг, поєднуваних з даним дієсловом, об'єктів. Так побачити ми можемо все, що завгодно (звернемося до визначення цього дієслова “to see - notice someone or something”) і повірити ми теж можемо в багато що. У читача з'являється широкий круг для польоту його фантазій.

«Think, feel and you are done for!» Дієслово «think» позначає «to believe something based on facts». І в даному прикладі можна говорити про широту об'єктів, що маються на увазі, оскільки думати можна про різні речі і відчувати або розчарування, радість, втрату, біль і багато що інше.

«In these days people don''t understand» (J.Galsworthy). Розглядаючи цей приклад, необхідно звернутися до дефініції дієслова, що цікавить нас (to understand - to know what someone or something means). Спираючись на це визначення стає очевидним той факт, що дієслово не дає точної вказівки на об'єкт і читачеві необхідно самому додумувати зміст речення. Але виходячи з життєвого досвіду, можна здогадатися про те, що, можливо, автор має на увазі небажання людей розуміти один одного, в оскільки в даний час багато людей зайнято своїми проблемами і їх мало цікавить життя іншої людини. Кожна людина живе сама по собі, не засмічувавши свої мізки чужими проблемами.

«I said I could not remember» (Clark). Звертаємося до дефініції дієслова (to remember - to have an image in your mind of а person, а place, or something that happened or was said in the past). Як і в попередніх прикладах, дієслово не вказує на об'єкт. Перед читачем відкривається широкий вибір об'єктів. Так, герой, можливо, не може пригадати те, що він або хтось інший йому раніше розповідав. Або ж не може пригадати яку-небудь подію або людину, про яку зараз йде мова в його розмові з партнером. Можливо, обговорюється місце, де герой вже бував раніше, але забув і не може пригадати.

«He counted on fingers»(J.Galsworthy). Дієслово “to count” має наступне значення (to count - the process of counting how many people or things are in the group). У даному реченні автор не вказує на об'єкт. Виходячи з визначення можна передбачати, що чоловік рахує кількість яких-небудь об'єктів або людей. Але оскільки автор дає нам вказівку на те, що герой рахує на пальцях, можна передбачити, що це дитя, яке не може проводити математичні підрахунки в думці. Можливо під об'єктами тут маються на увазі друзі або іграшки героя.

«June protested» (J.Galsworthy). Дефініція дієслова “to protest” має наступне значення (to protest - to try to make other people believe that something is true). У даному реченні немає вказівки на об'єкт. Дієслово не містить в собі сему об'єкту, що мається на увазі при нім, тобто це говорить про те, що читач може представити різні об'єкти при цьому дієслові. Наприклад: герой може відстоювати свою невинність, свої свідчення або вислови.

«It is very interesting to know how children learn» (Mc.Millan). Дієслово «to learn» має наступне значення (to learn - to gain experience of something, for example by being taught). Оскільки в цьому реченні говориться про дітей, то читач стикається з широким вибором об'єктів, наприклад, якщо це маленькі діти, то вони можуть вивчати алфавіт або рахунок, пісеньку або вірш, ну а якщо ж це дорослі діти, то, можливо, мається на увазі вивчення якого-небудь предмету : хімії, фізики або іноземної мови.

«Now I really must know» (J.Galsworthy). Розглянемо дефініцію дієслова” to know” (to know - to have learned or found out about something). У цьому реченні, як і в попередніх, не вказаний об'єкт. В ролі об'єкту тут можуть виступати як різні факти, наприклад: знати правду, знати хто що зробив (натворив), хто куди пішов або що-небудь інше. У цьому реченні найімовірніше автор має на увазі, «правду», тобто герой хоче взнати, що сталося.

«He does not matter whether he wins or not..But he usually wins» (Clark). Дієслово “to win” має наступну дефініцію (to win - to get something as а prize for defeating other people or because you are lucky). У даному реченні хоч і немає вказівки на об'єкт, але читачеві представляється можливим передбачити, що автор мав на увазі, найімовірніше, гру або змагання. Оскільки автор пише, що героєві немає значення переможе він чи ні, йому важливий сам процес, прийняття участі в тому або іншому роді

До підкласу “give” відносяться дієслова, що належать до різних лексико-семантичних категорій. Тут зустрічаються дієслова фізичної дії (do, make, take), духовної діяльності (know, learn, understand), соціальної активності (promise, demand). Абсолютне вживання цих дієслів, як буде показано нижче, є спосіб акцентуації процесуального значення дієслова.

б) Підклас “eat”

У дієслів цього підкласу більш обмежене силове поле. Їх об'єкти організовані в систему, об'єднану якимсь родовим поняттям. Родова сема об'єкту входить в інтенсионал дієслівного значення (див. наприклад, словарні дефініції дієслів “eat”, “cook”, що включають елементи “food” або “meals”). Безоб'ектне вживання дієслів цього підкласу можливе в тих випадках, коли для ситуації досить вказівки на родову ознаку об'єкту. Оскільки сема такого об'єкту входить в інтенсионал дієслівного значення, доповнення редукується відповідно до правила кон'юнкції, суть якого зводиться до того, що «семантична ознака представлена в значенні поєднання одного разу незалежно від того, скільки разів він міститься в значенні слів-компонентів поєднання». Ср.: She could cook as well as do laundry, she said (I. Shaw). В даному прикладі “cook - cook meals”. Оскільки доповнення дублює відповідну сему в дієслові, воно редукується. Розглянемо приклад з дієсловом “to eat”, який теж містить в собі сему об'єкту: Well, then, you have five choices: eat, sleep, drink, play poker or fight (Clark). Або ж: You see, when he is not walking or taking а bath, he is eating (Galsworthy).

Розглянемо ще приклади з дієсловами, які відносяться до цієї підгрупи. Poor Tymothy must now take а harp and sing in the company of Mrs. Forsyte, Mrs. Julia, Miss Hester” (Galsworthy). В даному прикладі, де спожито дієслово to sing, мається на увазі об'єкт, який безпосередньо пов'язаний з музикою: виконання пісні, мелодій. Це можна підтвердити дефініцією дієслова (to make music using your voice).

Couldn''t he just paint! (Galsworthy). І в даному прикладі мається на увазі, що герой малював щось (наприклад картину або малюнок), оскільки дієслово в одному із значень позначає створення картини з використанням фарб. Розглянемо дефініцію дієслова “to paint” (to paint - to create а picture of something; to put paint onto something to change its colour). А ось в наступному прикладі: Wash the walls before you start to paint (Mc.Millan). Читач розуміє, що суб'єкт дії фарбуватиме стіни, оскільки друге значення дієслова, як було показано вище - нанесення фарби на будь-який об'єкт з метою зміни кольору.

She was knitting. It is too soon to sow yet, to make а living by writing (Хорнбі). В даному прикладі використано два дієслова без прямого доповнення, але читачеві не складає величезних труднощів відтворити той об'єкт, який має на увазі автор. Для підтвердження даного вислову звернемося до дефініцій дієслів: (to knit - to make something such as а piece of clothing using wool and sticks called knitting needles; to sow - to plant seeds in the ground). Таким чином, в першому реченні в ролі об'єкту може виступати будь-яка річ: пуловер, спідниця, шарф, тобто те, що зазвичай в'яжуть. У другому ж реченні в ролі об'єкту може виступати будь-яке пшоно, яке сіють.

He waited till evening, till after their almost silent dinner, till his mother had played to him” (J.Galsworthy). Дефініція дієслова “to play” має наступні значення: to take part in а sport or game; to perform music or to use the instrument to make music. У даному прикладі, де автор опускає пряме доповнення, читачеві неважко здогадатися, що тут використовується друге значення дієслова, тобто використання інструменту з метою створення музики. Можливо, мається на увазі, що героїня грає на піаніно, а син насолоджується грою своєї матері, яка зігріває його душу. А ось в наступному прикладі буде представлено перше значення дієслова “to play” (грати в ігри). Розглянемо його: The children were playing in the yard (W.s. Maugham). Якраз тут автор має на увазі, що діти грають в ігри.

«Can you draw? I like drawing with chalk» (Mc.Millan). У даному прикладі використовується дієслово “to draw”, перш ніж розглядати дане речення звернемося до дефініції дієслова (to draw - to create а picture by making lines with а pen or а pencil). В даному прикладі опущений об'єкт, але з самого значення дієслова читач може його відновити. Таким чином, можна передбачити, що під об'єктом в даному прикладі мається на увазі картина або малюнок. Окрім самого дієслова автор вказує на інструмент який виступає в ролі “підказки”, тим самим наводить читача на вірне відновлення об'єкту.

Слід зазначити те, що, читаючи приклади, де використані дієслова цього підкласу, у читача виникають певні асоціації, що і підтверджує факт про наявність в цих дієслів родової семи або виразної “семантичної насічки”.

Таким чином, абсолютне вживання виявляє в цих дієслів виразну «семантичну насічку» - їх об'єкти на референтному рівні повинні володіти рядом специфічних ознак, що є необхідною умовою для здійснення дії, позначеної даними дієсловами. Н.Д. Арутюнова відзначає, що об'єкти таких дієслів можуть бути виділені за пасивною ознакою (їстівне, пальне, їда, продукти, «чтиво» і ін. Якщо формальний об'єкт характеризується більш ніж однією межею, то узагальнення може протікати в двох напрямах (ср. сподіватися на майбутнє і сподіватися на краще, боятися майбутнього і боятися поганого).

в) Підклас “drink”

Цей підклас близький до попереднього як по величині силового поля, так і по системній організації об'єктів. Його специфіка полягає в тому, що основне значення дієслів, що реалізовується у поєднанні з будь-яким членом гіпо-гіперонімічно організованої системи об'єктів, не допускає редукції доповнення. Така редукція реалізує лише похідне спеціалізоване значення, що розвинулося на тлі основного і включає в свій інтенсионал семи однієї з ділянок гіпо-гіперонімічної системи.

В дієслова “drink”, наприклад, спеціалізоване значення, що реалізовується при абсолютному вживанні, - «зловживати спиртними напоями». “He still had not had the fight he wanted and he was drinking like he was just а pipe through the floor” (Clark).

В інших дієслів цього підкласу - “love”, “write”, “save” - спеціалізовані значення також вже основного; для “love” це “переживати почуття глибокої прихильності до обличчя протилежної підлоги”, розглянемо наступний приклад: Those who love, live longer (Mc.Millan) або ж “He can''t even love.” she thought (J.Galsworthy); для write - “писати листи” або «”займатися письменницькою працею”: Seizing ink and writing paper, she began to write.(J.Galsworthy) або “It is not easy to earn money by writing” (W.S. Maugham); для “save” - “копити гроші”: Mr. Joyboy was careful. He saved and he paid insurance (E.Waugh).

Co спеціалізованими значеннями дієслів цього підкласу семантично зв'язані похідні іменники наприклад, “lover” від “love”, “drunk” і “drunkard” від “drink”, “savings”, “savingsbank” - від “save”

Інколи доповнення при дієсловах цього підкласу не редуціюється, проте ці випадки зазвичай структурно мотивовані. Одним з можливих чинників є необхідність зняти синтаксичні обмеження на сполучуваність, якщо є визначення до доповнення, які неможливо підпорядкувати дієслову: Brad wrote regularly, jovial, breezy, friendly letters (I. Shaw).

Характерно, що доповнення зі своїми визначеннями винесене в приєднувальну конструкцію, що зайвий раз підкреслює надмірність “letters”, входження відповідної семи у вміст дієслова “write” [3, C.8-9].

г) Підклас “shrug”

До цього підкласу відносяться дієслова, які описують ситуацію, що допускає один-єдиний об'єкт. Ці дієслова включають в свій інтенсионал сему, відповідну значенню свого об'єкту. Див. словарні дефініції дієслів цього підкласу: “shrug” - «злегка підвести плечі»,”Rudolph shrugged” (I.Shaw); nod- «швидко нахилити голову на знак згоди або вітання», “Don Corleone nodded and gestured that Luca Brazi should be brought to him” (C.Puzo). Без'об'ектне вживання дієслів цього підкласу є нормою.

Якщо доповнення все-таки експліцируєтся, то конструкції з доповненням і без нього повністю синонімічні і синтаксично однотипні: The baker nodded his head vigorously (C. Puzo). Mr Goodhart nodded approvingly (I. Shaw). Winifred shrugged her substantial shoulders (J. Galsworthy). Tony shrugged (Mc. Millan).

Регулярне і контекстуально не обумовлене абсолютне вживання цих дієслів має як семантичні, так і лексичні передумови. У семантичному плані ці дієслова відрізняються особливо виразною «семантичною насічкою» - саме тут краще всього видно згадувана вище нерозчленована ситуації, при якій характер руху зв'язується в мові з властивостями матерії, що приводиться в рух. По суті, доповнення виконує при дієсловах цього підкласу семантичну роль інструменту, знаряддя, що накладає природні обмеження на кількість предметів, що беруть участь в ситуації.

Цікаво відзначити, що кількість таких дієслів в сучасній англійській мові невелика. Окрім “shrug” і “nod”, сюди можна віднести “clap”, для якого характерний як абсолютне вживання, так і поєднання з доповненням “hands” (When... she placed and eyeglass jauntily in her eye Gilbert clapped his hands - (W.s. Maugham) або (They are all disappeared now. The old ones are dead, except Timothy. Fleur clapped her hands (J. Galsworthy)), і “stamp” в значенні “топати ногами”. Інші дієслова, що позначають дії, що вимагають одного природного знаряддя або органу, не мають доповнення, що називає цей орган. Замість цього вони містять ордійну сему в своєму інтенсионале (дефініції дієслів bite, wink, “pout”, “frown” і ін.) [3, C. 8-9]. “She put her hand forward and started back with а cry. He frowned” (D.h. Lawrence). Розглянемо дефініцію дієслова “to frown” (to frown - to move your eyebrows down and closer because you are annoyed, worried, or thinking hard). Тут в самому визначенні дієслова включена орудійна сема, тому при цих дієсловах не може бути об'єкту. William winced (D.H. Lawrence). “to wince” (to wince - to react to something with a sudden expression on your face that shows you are embarrassed or feel pain). “ okay, I'll leave , he said matter-of-factly, and winked at me” (L.R. Kimberla). “to wink ” (to wink - to quickly close and open one eye as a sign to someone)

Такий спосіб позначення знаряддя характерний для різних мов, оскільки він, по словах Н.Д. Арутюнової, “відображає структуру світу, а не особливості його мовної моделі або лексичного узуса” [4, C. 91]. Якщо семантична насічка не стирається в процесі словооборота, то область сполучуваності прізнакових слів (дієслів, прикметників, говору) залишається дуже вузькою. Ср. “йокнути” (лише про серце), зажмурити (лише очі), укусити (лише за допомогою зубів). Останній приклад показує, що деякі дії, можуть бути виконані за допомогою лише одного, природного, знаряддя або органу, спеціально призначеного природою для певної мети (ср. дивитися і бачити очима, слухати і чути вухами, думати головою або мізками, жувати і кусати зубами, говорити мовою, нюхати носом, лизати і хлебтати язиком і ін.). У цих випадках сама природа речей виклчає розширення сполучуваності слів з орудійними іменами. Вказівка на відповідні органи при названих дієсловах абсолютно надмірно. До нього прибігають лише при емфазе (ср. бачити своїми очима, чути власними вухами) або при необхідності додаткової індивідуалізації органу (поглянути великими сірими очима, укусити гострими зубами).

Слід звернути увагу на залежність безоб'ектного вживання дієслів з обмеженим силовим полем від стійкості кордонів їх імплікационала. У тих випадках, коли з якої-небудь причини, інколи екстралінгвістичної, збільшується об'єм імплікационала, дієслово не може відразу включити сему нового об'єкту в свій інтенсионал і, отже, редукція доповнення, що позначає новий об'єкт, стає неможливою. Це добре видно на прикладі дієслова “smoke”. Мабуть, відображаючи багатовікову практику, це дієслово включило сему «тютюнові вироби» (див. дефініцію в словнику А. С. Хорнбі: «вдихати і видихати дим тютюну»). Що почалося порівняно недавно в Англії і США масове вживання наркотиків не встигло відбитися на семантиці дієслова “smoke” - до його змісту не увійшла ще відповідна сема. Тому, якщо мається на увазі куріння наркотиків, доповнення, що позначає наркотик, не редуцюється:

«We can discuss … how everybody on the campus smokes pot»,

«Do you smoke pot?» (I.Shaw)

«Cigarette?»

«I don't smoke-~ except opium» (G.Green)

д) Підклас “drive”

Цей підклас відрізняється від всіх попередніх тим, що при абсолютному вживанні дієслова реалізують, окрім основного перехідного, похідне, неперехідне значення. Ці дієслова семантично близькі - як перехідними, так і неперехідними значеннями, вони описують ситуацію руху. Перехідні значення передбачають наявність агенса, руху, що приводить в стан, предмет або істота, що позначається доповненням, яке, як і в інших підкласах може редуцюватися: Rudolph drove without speaking (I.Shaw). Jim drove far east to his mini-mansion, and Kelli drove to her less-than-luxurious apartment on the southern part of the town (L.R.Kimberla).

They have promised I shall ride. Cousin Val cannot walk much, you know, but he can ride perfectly” (Galsworthy). Тут, як вже було сказано, важливий той факт, що агенс приводить в рух будь-який предмет. Читач може мати на увазі під об'єктом машину, велосипед або їзду на коні.

Неперехідне значення реалізується в тих випадках, коли підмет перестає позначати виробника дії і перетворюється на позначення рухомого предмету або істоти: And there would be no question, in this weather, of doing any work below while they were moving (I. Shaw). They drove back to the mall (C. Puzo). They drove through dogwood and tulips and skirted fields (W.S. Maugham).

У цих прикладах не можна передбачити редукцію доповнення “ship” або “саг”, оскільки агенс в цьому випадку був би в однині і позначав би водія. У наших прикладах суб'єкт - займенник у формі множини, отже, це не агенс, а саме дієслово описує не водіння, а рух [4, C.11].

Неперехідні значення досліджуваних дієслів стають в один ряд з дієсловами руху: як в цих останніх, їх єдиний актант позначає рухомий предмет. С.Д. Кацнельсон відзначає: “При одномісних предикатах руху єдиний предікандум завжди позначає рухомий предмет” [11, C. 202].

С. Д. Кацнельсон пише, що семантико-синтаксична категорія єдиного предікандума легко виводиться із значення предиката. При предикатах стану такої предікандум може, природно, позначати лише субстрата стану, ср. він спить, йому не спиться; він мерзне, ногам було холодно і т. д., де у всіх випадках субстрат стану однозначно виражений предікандумом. Рівним чином при одномісних предикатах руху єдиний предікандум завжди позначає рухомий предмет, ср. маятник гойдається, дим повільно піднімається догори, хворий кидався в бреду і так далі [11, C. 202].

По своїх семантичних і синтаксичних властивостях “drive” і `move” близькі до неперехідних значень дієслів “fly” і “ride”. Особливо це помітно відносно “drive” і “ride”. І самі дієслова, і відповідні похідні іменники синонімічні - вони описують стан руху: She told him it would be about а three hour drive (C. Puzo). It was а short ride, not more than twenty minutes (C. Puzo). Відмінності полягають лише в статусі неперехідного значення: в дієслова drive він, мабуть, нижче, ніж статус перехідного значення, в дієслова “ride” вище.

Окремою, від вищезазначених підгруп дієслів, слід вважати групу дієслів типа “to wash oneself”, “to shave oneself” без зворотнього займенника, які деякі дослідники вважають абсолютивним вживанням: Now if you''ll go in and wash, I''ll dress (S.Maugham). He dressed himself fo going out (Dickens) I washed myself in the scullery and came back (Cronin).

Це абсолютно особливий тип абсолютивного вживання. Ці перехідні дієслова мають особливий об'єкт дії, який збігається з суб'єктом дії. Отже, дія такого дієслова замкнута у сфері суб'єкта, тобто по граматичній семантиці він близький до неперехідного. Як тільки дієслово втрачає зворотний займенник, остання нитка, що формально пов'язувала його з перехідними дієсловами, рветься, і він стає неперехідним, але встає не в ряд. “He likes to give”, “She washes for а living”, а в ряд: “the weather changed”, що обумовлене загальною системою зіставлень переходності- неперехідності в сучасній англійській мові. Таким чином, фраза “children don't wash easily” двозначна, на що вказує М.А.К. Хеллідей в своїй статті «Нотатки про транзитивність і тему в англійській мові [15, C.49]. Ця фраза може означати: 1) children find it difficult to wash themselves; 2) children find it difficult to wash things; 3) it is difficult to wash children. Перші два значення сходять до різних глибинних перехідних конструкцій. Третє значеніє- результат приналежності дієслова до ряду the weather changed.

Вище було розглянуто абсолютне вживання перехідних дієслів в лексико-семантичному аспекті. Такий підхід дав можливість намітити принципи класифікації дієслів залежно від співвідношень семантичних компонентів в дієслівно-об'єктному вираженні. Проте, як показує дослідження, лексико-семантичні особливості дієслів створюють лише передумови для їх використання в конкретній мовній ситуації. Далі набирають чинності фактори комунікативного і поверхнєво-синтаксичного рівнів.

Заключення

В заключенніі курсової роботи необхідно підвести підсумки і зробити основні виводи. Отже, абсолютне (абсолютивне) вживання перехідних дієслів - це таке вживання перехідних дієслів, при якому описується ситуація з вираженим агенсом і невираженим об'єктом.

У даній роботі безоб'єктне вживання перехідних дієслів розглядається з точки зору синтаксичних, лексико-семантичних і семантико-синтаксичних характеристик дієслів. Найбільш вдалою, на наш погляд, є трактування цієї проблеми дослідниками, що вивчали цю проблему з точки зору семантико-синтаксичних характеристик. Ця концепція полягає в тому, що важно розмежовувати валентність обов'язкову і факультативну, звертаючи увагу на те, чи маємо справу із змістовним або формальним планом.

Переходність/ неперехідність розглядається вченими як категорія істино - семантичного рівня, що впливає, але не повністю визначає, поверхневу синтаксичну структуру речення. За представниками цього напряму ми виходимо з визнання збереження дієсловами при абсолютному вживанні об'єктної інтенциї, дієслово передає певну інформацію про відсутнє доповнення, тобто семантична структура дієслова містить семи його об'єктів. Розглядається класифікація дієслів, що складається з п'яти підкласів: to give, to eat, to drink, to shrug, to drive.

Дієслова класифікуються залежно від вмісту силового поля дієслова. Чим більший вміст силового поля, тим менше вірогідність появи конкретного потенційного об'єкту при даному дієслові і, отже, тим менше підстав для включення об'єктних сем в семантичну структуру дієслова. Чим менше силове поле, тим вірогідніше закріплення певних об'єктів за даним дієсловом і проникнення їх сем в його інтенсионал. Проводиться аналіз прикладів кожної підгрупи з безоб'єктним вживанням перехідних дієслів.

Summary

Grammatically the verb is most complex part of speech. This is due to the sentral role it performs in the expression of the predicative functionsof the sentence, i.e. the functions establishing the connection between the situation (situational event) named in the utterance and reality. The complexity of the verb is inherent not only in the intricate structure of its gammatical categories, but also in its various subclass divisions, as well as in its falling into two sets of forms profoundly different from each other: the finite set and the non-finite set.

The complicated character of the grammatical and lexico-grammatical structure of the verb has given rise too much dispute and controversy. However, the application of the principles of systemic linguistic analysis to the study of this interesting sphere of language helps overcome many essential difficulties in its theoretical description, and also a number of terminological disagreementas among the scholars. This refers in particular to the fundamental relations between the categories of tense and aspect, which have aroused of late very heated disputes.

Бібліографія

1. Авронин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962, С.156.

2. Апресян Ю.Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании. - В кн.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М.: Наука, 1969, С.78-80.

3. Аринштейн В.М. О структурной обусловленности сверхфразовых единств.- В кн.: Ученые записки Калининского ГПИ им. М.И.Калинина, т.64, вып.1, 1979, С. 3-12.

4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Просвещение, 1976, С.91-92, 126-130.

5. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. М.:Наука, 1966, С.

6. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка.- М.:Высшая школа, 1965, С.138-141.

7. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке, Л.: Наука, 1975, С.35, 97.

8. Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю, Едиториал Урсс, 2004, С.52.

9. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка.- М.:Высшая школа, 1981, С. 50, 151-153.

10. Ильиш Б.А. Современный английский язык. М.: Наука, 1948, С.198-202.

11. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, С.202.

12. Ковалева Л.М. О так называемом абсолютном употреблении переходных глаголов в современном английском языке. - В кн.: Проблемы английской филологии. Иркутск, 1970, С. 116-117.

13. Мухин А.М. Лингвистический анализ. Л.:Просвещение, 1976, С.111-134.

14. Пешковский А.М. Избранные труды, М.: Наука, 1959, С.34.

15. Halliday M.A. Notes on Transitivity and Theme in English -

«Journal of Linguistics», v. 3, 1967.

16. Hornby A.S, Gatenby E.V, Wakefield H., The Advanced Learner's Dictionary of Current English, London, 1958.

17. Clark W.V.T. The Ox-Bow Incident, N.Y., 1960.

18. Galsworthy J. The Forsyte Saga. M., 1964.

19. Greene G. The Quiet American. L., 1955.

20. Kimberla L.R. A taste of Reality, 2001.

21. Lawrence D.H. Sons and Lovers. L., 1999.

22. Lawrence D.N. Lady Chatterley's Lover, Penguin Books.

23. Puzо С. The Godfather. N. Y.

24. Shaw I. Rich Man, Poor Man. N. Y., 1974.

25. Maugham W.S. Collected Short Stories, v. 2. L., 1970.

26. Maugham W.S. Rain and Other Short Stories, M., 1977.

27. Waugh E. The Loved One. N. Y., 1957.

Додатки

Examples: а) Підклас «give»

He likes to give (Дж. Керм).

He does not matter whether he wins or not….But he usually wins (Clark).

He would not often sing when he knew anybody could hear (Clark).

He is a good worker if he understands, but you have to tell him just what to do (Clark).

Did she understand? (J. Galsworthy).

That shows how little you understand (J. Galsworthy).

He's never interfered and he's always seemed to understand (J. Galsworthy).

A pretty job I shall have to make him understand! (J. Galsworthy).

I knew she would understand, because she understood everything (L.R. Kimberla).

He did remember (J. Galsworthy).

Here in a remote corner before a plate of roasted mutton and mushed potato he read (J. Galsworthy).

I read for examinations. I read for instruction. Here I learned to read for pleasure (W.S. Maugham).

Seeing that she had finished reading, he came up to her (J. Galsworthy).

This added to his fear, and he began reading (J. Galsworthy).

Expression! Ah! They were all Expressionists now, he had heard, on the Continent (J. Galsworthy).

Nor did his father mention her, though of course he, too, must know. (J. Galsworthy).

At least 60 people were injured, but we were counting (Mc. Millan).

He still dug at the earth viciously. He heard (D.H. Lawrence).

Twenty years is a long time outside our family, who's likely to remember? (J. Galsworthy).

«I hate beyond hate» (J. Fowles).

Examples: б) Пiдклас “eat”

When did you learn to cook? (Mc. Millan).

He ate and drank more than he had need (D.H. Lawrence).

He ate and drank, watching the last light fade (J. Galsworthy).

While they ate he thought of Fleur (J. Galswarthy).

There still so many people who hate that we shop in the same stores or eat at the same restaurants as them (L.R. Kimberla).

We left the mall without stopping to eat as we'd planned on doing (L.R. Kimberla).

You see, when he is not walking or taking a bath, he is eating (J. Galswarthy).

Past masters were eating there (J. Galswarthy).

I eat very little myself…(W.S. Maugham).

Finally Jil began to eat too (Clark).

While he ate he read a detective story (W.S. Maugham).

Wash the walls before you start to paint (Mc. Millan).

She was knitting. It is too soon to sow yet, to make a living by writing (Хорнби).

She reads and knits to pass the time (Mc. Millan).

As a man sows, so shall he reap. Reap where one has not sown (Хорнби).

Well, then, you have five choices: eat, sleep, drink, play poker or fight (Clark).

He would not often sing when he knew anybody could hear (Clark).

«Sing, John!» John sang (J. Galswarthy).

Poor Tymothy must now take a harp and sing in the company of Mrs. Forsyte, Mrs. Julia, Miss Hester (J. Galswarthy).

Her fixed idea stood on the stage and sang with Polly Peachum, mimed with Filch…(J. Galsworthy).

No bird sang! (W.S. Maugham).

He laughed and shouted and sang (W.S. Maugham).

After dinner his mother played. He gazed at his mother while played (J. Galswarthy).

He waited till he she had begun to play (J. Galsworthy).

The cocks crowed and played and clamoured so gaily, day in, day out (J. Galswarthy).

He waited till evening, till after their almost silent dinner, till his mother had played to him (J. Galsworthy).

Annie played under the tall old hedge picking up alder cones, that she called currants (D.H. Lawrence).

The children were playing in the yard (W.S. Maugham).

The boys are playing (Mc. Millan).

She doesn't play. She works inside the clubhouse (L.R. Kimberla).

«Can you draw?» I like drawing with chalk (Mc. Millan).

Couldn't he just paint! (J. Galsworthy).

Wash the walls before you start to paint (Mc. Millan).

Examples: в) Пiдклас “drink”

He still had not had the fight he wanted and he was drinking like he was just a pipe through the floor (Clark).

Well, then, you have five choices: eat, sleep, drink, play poker or fight (Clark).

Не had a problem with the drink, as he put it. When he drank, he became pugnacious and challenged people in bars (I. Shaw).

He ate and drank more than he had need (D.H. Lawrence).

He ate and drank, watching the last light fade (J. Galsworthy).

He supposed that people drank too much still, but there was not the scope for it there used to be (J. Galsworthy).

And how consistently Montague Dartie had drunk too much (J. Galsworthy).

He was a sociable creature and didn't care to drink alone (W.S. Maugham).

I didn't drink, I had to find other ways to entertain myself (L.R. Kimberla).

It's not much fun when you don't drink (L.R. Kimberla).

Seizing ink and writing paper, she began to write…(J. Galsworthy).

He must write to Holy, telling her that Jon knew nothing as yet of family history (J. Galsworthy).

My dear boy- it is not easy to write (J. Galsworthy).

He would write to her. But would she answer? (J. Galsworthy).

He wrote with difficulty and many erasures (J. Galsworthy).

I had to see John- he wrote to me (J. Galsworthy).

After hearing of his father's dead, she wrote to Jon (J. Galsworthy).

I'll write now and you can post it (J. Galsworthy).

The flutter of his eyelid fortified Soames in a resolution to write direct to the new Bolderby (J. Galsworthy).

I shall write to Kuala Solor (W.S. Maugham).

What will you do if Isabel writes and puts an end to her engagement with you? (W.S. Maugham).

It is not easy to earn money by writing (W.S. Maugham).

The Sultan was away but he wrote to his representative (W.S. Maugham).

She wrote begging him to persevere (W.S. Maugham).

He wrote as though he were settled definitely in Tahiti (W.S. Maugham).

The times when he felt lonely or missed the kid, he wrote to her (I. Shaw).

John stood feeling exactly as he used to when he was a naughty little boy; sore because he was not loving and because he was justified in his own eyes (J. Galsworthy).

People will assume that I love (J. Galsworthy).

«He can't even love…» she thought (J. Galsworthy).

He only knew she loved… (D.H. Lawrence).

I live and love (J. Galsworthy).

Those who love, live longer (Mc. Millan).

Traveling by train is cheaper, you can save (Mc. Millan).

Examples: г) Пiдклас “shrug”

I expected an argument but she merely nodded and went out (Mc. Millan).

You knew that? Soames nodded (J. Galsworthy).

The doctor nodded and went upstairs (J. Galsworthy).

John nodded (J. Galsworthy).

The girl nodded (J. Galsworthy).

Irene nodded (J. Galsworthy).

The Duke nodded and passed on (W.S. Maugham).

The fat man nodded (W.S. Maugham).

He nodded to Bateman (W.S. Maugham).

Mr. Warburton nodded to signify that the interview was at and end (W.S. Maugham).

The woman nodded and went to the house (W.S. Maugham).

Fleur nodded; her frills shook and trembled as she swayed toward the door (J. Galsworthy).

She nodded and John's face lighted up at once (J. Galsworthy).

Soames nodded, and the streams forced them apart (J. Galsworthy).

« All right, Cook!» Soames nodded (J. Galsworthy).

Mom nodded, and we left the store in a fury (L.R. Kimberla).

I nodded in agreement, but I wanted him out of my office (L.R. Kimberla).

The children clapped in excitement (Mc. Millan).

« I'm Soames » Timothy nodded (J. Galsworthy).

«To hold on- hold on- Consols are going up», and he nodded thrice (J. Galsworthy).

They are all disappeared now. The old ones are dead, except Timothy. Fleur clapped her hands (J. Galsworthy).

I nodded my head in agreement but still didn't speak (L.R. Kimberla).

«Why not?» she asked. Tony shrugged (Mc. Millan).

Monsieur Profond shrugged his shoulders (J. Galswarthy).

Fleur shrugged her shoulders (J. Galswarthy).

Annette shrugged her shoulders (J. Galswarthy).

Mr. Warburton shrugged her shoulders (W.S. Maugham).

Examples: д) Пiдклас “drive”

Usually, my sister drives and I read the map (Mc. Millan).

I've been driving for 15 years and I've never had an accident (Mc. Millan).

They have promised I shall ride. Cousin Val cannot walk much, you know, but he can ride perfectly (J. Galsworthy).

We rode in silence for almost twenty minutes (L.R. Kimberla).

I'll do the same and ride with you, if you don't mind (L.R. Kimberla).

He drove along a road that ran by the sea (W.S. Maugham).

I called my mother to see if she wanted to drive over to Schuamburg to do some shopping (L.R. Kimberla).

I had far too much work and didn't need to waste time walking out to the parking lot, driving to a restaurant and then waiting for my meal to be served (L.R. Kimberla).

Mom and I were now driving around the parking lot searching for a place to park (L.R. Kimberla).

Jim drove far east to his mini-mansion, and Kelli drove to her less-than-luxurious apartment on the southern part of the town (L.R. Kimberla).

I drove to the one place where I wouldn't have to speak to anyone (L.R. Kimberla).

I drove to the health club's parking lot and waited for the downpour to cease (L.R. Kimberla).

Then I made a left turn out of the lot, drove a few feet and stopped (L.R. Kimberla).

The woman who'd hit me drove to the right…I drove behind her grey Honda Accord. (L.R. Kimberla).

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты