рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Контрольная: Фінансовий контроль

Контрольная: Фінансовий контроль

Міністерство економіки України

Українська Академія Зовнішньої Торгівлі

Контрольна робота

з дисципліни “Фінанси”

Виконала: студентка 1 курсу,

4 групи ММЗ 004

Єрьоменко Алла Іванівна.

Адреса: 04071 м. Київ,

вул. Межигірська 3, кв.27

Київ 2001

План Стор

Вступ 3

1. Необхідність, суть і значення фінансового контролю 4

1.1. Суть і необхідність фінансового контролю 4

1.2. Значення фінансового контролю на сучасному етапі 7

2. Види і методи фінансового контролю 9

2.1

.

Класифікація фінансового контролю

9

2.2. Методи фінансового контролю 12

3. Фінансовий аудит як спеціальний вид фінансового контролю 15

Висновки 20

Список використаної літератури 21

Додаток (Закон України «Про аудиторську діяльність». Загальні положення)

22

Вступ

Економічна політика держави здійснюється за допомогою фінансово-кредитних

важелів. Один з найбільш важливих важелів управління фінансової системи є

фінансовий контроль. На сучасному етапі фінансовий контроль перетерпає

серйозні зміни. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових

відношень в Україні, появою різноманітних форм власності і нового для країни

фінансового ринку.

Поряд із державним і відомчим контролем з'явилася нова організаційна форма

фінансового контролю - аудиторство.

Необхідність фінансового контролю, його сутність і значення визначаються

Конституцією України. В даний час, коли Україна переживає період становлення

ринкових відносин і пов'язаних із цим перетворень усіх державних інститутів,

відбувається процес розмежування повноважень між центральною владою і

областями України. Дуже гостро постало питання про необхідність визначення

задач і функцій різноманітних контрольних органів виконавчої і

представницької влади.

У своїй контрольній роботі я спробую розкрити суть і значення фінансового

контролю.

1. Необхідність, суть і значення фінансового контролю

1.1. Суть і необхідність фінансового контролю

Фінансовий контроль за своєю економічною суттю це функція управління, яка

включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об'єкта управління з

метою оцінки обгрунтованості й ефективності прийняття рішень і результа­тів

їх виконання.

Таким чином, фінансовий контроль, з одного боку, є однією з завершальних

стадій управління фінансами, а з іншої, він виступає необхідною умовою

ефективності управління ними. Складність розуміння фінансового контролю

обумовлена складністю самої категорії фінансів. Так само як фінанси є основою

будь-якої сфери суспільної діяльності і в той же час відбивають їх

матеріальну результативність, так і фінансовий контроль є як би лакмусовим

папером, на якому реально виявляється весь процес руху фінансових ресурсів,

починаючи від стадії формування фінансових ресурсів, необхідних для початку

здійснення діяльності в будь-якій сфері, і закінчуючи одержанням фінансових

результатів цієї діяльності.

Можна сказати, що фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по

перевірці фінансових і пов'язаних із ними питань діяльності суб'єктів

господарювання і управління з застосуванням специфічних форм і методів його

організації.[1]

Загалом фінансовий контроль — явище уні­версальне, він застосовується в

різних сферах суспільного життя — економічній, політичній, соціальній,

науковій тощо. Його суть розкривається у взаємозв'язку зі сферою

застосу­вання й сферою функціонування фінансів.

Фінансовий контроль застосовується там і тоді, де фун­кціонують фінанси.

Фінанси, будучи інструментом розподі­лу й перерозподілу валового внутрішнього

продукту в про­цесі його руху, забезпечують створення й використання фондів

грошових засобів для задоволення економічних і со­ціальних потреб.

Створення й використання фондів коштів, які є фінансо­вими ресурсами,

здійснюється під впливом різних як об'єк­тивних, так і суб'єктивних факторів.

Цим і зумовлена об'єк­тивна необхідність фінансового контролю як важливої

сфери фінансової діяльності, інструменту впливу на становище й розвиток усієї

економічної системи держави. З огляду на це можна дійти висновку, що:

— фінансовий контроль є об'єктивно зумовленою складо­вою процесу економічної

діяльності;

— фінансовий контроль є однією з функцій управління фі­нансами;

— безпосереднім об'єктом фінансового контролю є проце­си формування й

використання фондів фінансових ресурсів при створенні, розподілі та

споживанні валового внутрішньо­го продукт};

— специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні

використовуються вартісні показники. які визначають кінцевий результат

господарського процесу. Фінансовий контроль грунтується на відповідних

принци­пах. До їх числа належать: законність; об'єктивність; поєднан­ня

державних і приватних інтересів. Розвиток суспільства зу­мовив інтеграційні

процеси у фінансовому контролі. Нині існує багато міжнародних організацій,

які працюють над роз­робкою єдиних вимог до фінансового контролю. Отже,

акту­альними є рішення, прийняті міжнародною організацією ви­щих контрольних

органів, де сформульовані принципи контролю загалом, у тому числі вони повною

мірою стосуються фінансового контролю. До найважливіших із них належать:

— незалежність фінансового контролю як невід'ємного атрибута демократії й

обов'язкового елемента управління фінансовими ресурсами;

— законодавче закріплення незалежності органів фінансо­вого контролю;

— визначення необхідності здійснення попереднього кон­тролю й контролю за

фактичними результатами;

— наявність внутрішнього та зовнішнього контролю як обов'язкової умови

існування фінансового контролю;

— гласність та відкритість контрольних органів з обов'яз­ковою вимогою

дотримання комерційної та іншої таємниці, що захищається законом.

Фінансовий контроль як економічний процес включає такі елементи: суб'єкт

контролю; об'єкт контролю; предмет конт­ролю; принципи контролю; методи

контролю; техніка й техно­логія контролю; процес контролю; прийняття рішень

за резуль­татами контролю.

Організація контролю потребує чіткого визначення суб'єк­та контролю. Він, як

правило, визначається законодавством держави, нормативно-правовими актами

суб'єктів фінансової діяльності. Суб'єкт контролю — це носій контрольних

функ­цій щодо об'єкта контролю.

При визначенні в законодавчому порядку суб'єкта контро­лю визначається,

відповідно, об'єкт контролю. Кількість об'єк­тів контролю не означає

кількісної ідентичності їм суб'єктів контролю. Кожний із суб'єктів здійснює

перевірку певної групи об'єктів контролю, об'єднаних певною спільністю їхньої

діяльності. Створення конкретних суб'єктів контролю доціль­но, як правило, у

тому разі, якщо об'єкти контролю не входять до сфери діяльності інших

суб'єктів. Водночас багато об'єктів можуть перебувати в одній сфері контролю

різних суб'єктів, тому що суспільні явища перебувають у взаємозв'язку і

взаєм­но обумовлені.

Як суб'єкти фінансового контролю, так і об'єкти не є раз і назавжди

визначеними й незмінними. Вони можуть змінювати­ся відповідно до

трансформаційних процесів в економіці. Так, побудова ринкової моделі

економіки зумовила зменшення над­мірної централізації фінансового контролю,

скасування декора­тивних форм контролю і насамперед партійного та народного.

Нині відбувається утворення поряд із державним фінансовим контролем

інститутів незалежного фінансового контролю.

Відповідно до чинного законодавства в більшості країн світу сформовані й

розвиваються три незалежні одна від одної гілки фінансового контролю, що

містять усі належні їм еле­менти, а саме:

— державна сфера, в якій функціонує система державного фінансового контролю;

— муніципальна сфера, де діє система фінансового конт­ролю місцевого

самоврядування;

— сфера громадянського суспільства з незалежною систе­мою фінансового контролю.

Провідне місце серед цих систем фінансового контролю належить системі

державного фінансового контролю, що зумовлюється роллю держави в процесах

ринкової транс­формації.

Важливим з огляду на це є зміцнення й удосконалення системи державного

фінансового контролю. Суб'єктами дер­жавного фінансового контролю є органи

державної влади, яка відповідно до конституційних положень поділяється на

законодавчу, виконавчу й судову. Зазначені суб'єкти утворю­ють .контрольні

органи, сукупність яких становить інфра­структуру державного фінансового

контролю. Визначальне місце серед гілок влади як контролюючих суб'єктів

належить законодавчій владі — ініціаторові та виконавцеві державного

фінансового контролю.

Об'єктом фінансового контролю завжди є фінансова діяльність підприємницьких

структур, бюджетних установ та організацій, фінансових інститутів, що

здійснюють фінансову діяльність. Предметом контролю є фінансові операції,

пов'яза­ні зі створенням і використанням фондів фінансових ресурсів.

Фінансовий контроль лише тоді виконує призначену йому роль, якщо

грунтуватиметься на певних принципах. До їх чис­ла належать:

— принцип законності, об'єктивності, поєднання держав­них, регіональних і

приватних інтересів;

— принцип розподілу контрольних повноважень, який передбачає розмежування

функцій ініціювання та виконан­ня фінансового контролю між суб'єктами;

— принцип повноти охоплення об'єктів контролем, який досягається завдяки

суцільному стеженню або вибірковій пе­ревірці певних сегментів підконтрольних

об'єктів;

— принцип достовірності фактичної інформації, дотри­мання якого забезпечує її

відповідність реальним фінансовим ресурсам, процесам і результатам

діяльності, які відображає ця інформація;

— принцип збалансованості контрольних дій, який перед­бачає узгодженість

їхньої внутрішньої та зовнішньої спрямо­ваності й забезпечує рівновагу

фінансового контролю;

— принцип превентивності контрольних дій, завдяки яко­му досягається завчасне

здійснення контролю з метою запобі­гання виникненню суттєвих відхилень

фактичного здійснення фінансового процесу від встановлених норм;

— принцип самодостатності системи контролю, що пе­редбачає наявність такого

складу елементів контролюючої системи, який забезпечує ефективність її

функціонування й розвитку;

— принцип ефективності, що передбачає пристосованість системи контролю до

фінансової діяльності господарюючих суб'єктів і залежить від повноти

виконання контролюючими суб'єктами таких основних вимог:

а) контроль має здійснюватися безперервно, регулярно й систематично;

б) бути своєчасним за терміном здійснення, старанним і повним щодо охоплення

об'єктів контролю;

в) бути оперативним, дієвим, гласним і різнобічним;

— принцип відповідальності, який передбачає відповідаль­ність контролюючих

суб'єктів за ефективність функціонування

1.2. Значення фінансового контролю на сучасному етапі

Значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні

перевіряється, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі

фінансової діяльності державними і суспільними органами, підприємствами,

установами, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних

дій, відповідність їх задачам держави.

Фінансовий контроль - це контроль за законністю дій в області cтворення і

використання коштів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою

ефективного соціально-економічного розвитку країни і окремих регіонів.

Фінансовий контроль містить у собі: контроль за виконанням бюджету; бюджетів

областей України; бюджетів позабюджетних фондів; контроль за станом

зовнішнього і внутрішнього боргу; державних резервів.

Об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою тільки коштів. В

остаточному підсумку він означає контроль за використанням матеріальних,

трудових, природних та інших ресурсів країни, оскільки в сучасних умовах

процес виробництва і розподілу не обмежується тільки грошовими відносинами.

Конкретні форми і методи фінансового контролю дозволяють забезпечити інтереси

і права як держави і її установ, так і всіх інших економічних суб'єктів;

фінансові порушення спричиняють санкції і штрафи.

Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики

держави, створення умов для фінансової стабілізації. Це, насамперед розробка,

затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також

контроль за фінансовою діяльністю державних підприємств і установ, державних

банків і корпорацій. Фінансовий контроль з боку держави, недержавної сфери

економіки обмежується лише сферою виконання грошових зобов'язань перед

державою, включаючи податки і інші платежі, дотримання законності і

доцільності при витраті виділених або бюджетних субсидій і кредитів, а також

дотримання встановлених урядом правил організації грошових розрахунків,

ведення обліку і звітності.

Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає також контроль із боку

кредитних установ, акціонерів і внутрішній контроль.

Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правовим інститутам. Тому

крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію і порядок

проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його

специфіку в окремих фінансових правових інститутах.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих фінансовим

правом, полягає в:

а) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою і

органами місцевого самоврядування, організаціями і громадянами;

б) перевірці правильності використання державними і

муніципальними підприємствами, установами, організаціями, що

знаходяться в їх господарському веденні або оперативному управлінні,

грошових ресурсів (банківських позичок, позабюджетних коштів та інших

засобів);

в) перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків

і збереження коштів підприємствами, організаціями, установами;

г) виявленні внутрішніх резервів виробництва;

д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни.

У випадку їх виявлення у встановленому порядку приймаються заходи

впливу до організацій, посадових осіб і громадян, винних в даному фінансовому

порушенні. забезпечується відшкодування матеріального збитку державі,

організаціям, громадянам, які постраждали внаслідок даного порушення.

2. Види і методи фінансового контролю

2.1. Класифікація фінансового контролю

Розподіл контролю на документальний і фактичний носить в певній

мірі умовний характер тому що в основі цього розмежування лежать різноманітні

джерела даних.

Так, джерелами інформації для документального контролю служать: первинні

документи, регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська, статистична і

оперативно-технічна звітність, нормативна, проектно-конструкторська,

технологічна та інша документація.

Фактичний контроль базується на вивченні фактичного стану об'єктів, що

перевіряються, за даними їх огляду в натурі (перерахунку, зважування,

лабораторного аналізу і т.д.), він не може бути всеосяжним через

безперервність господарських операцій.

До основних засобів документального контролю можна віднести:

· формальну і арифметичну перевірку документів;

· юридичну оцінку господарських операцій, відображених у документах;

· логічний контроль об'єктивної можливості документально оформлених

господарських операцій;

· суцільне і вибіркове спостереження;

· зустрічну перевірку документів;

· засіб оберненого рахунку, заснований на попередній експертній

оцінці матеріальних витрат із метою наступного визначення розміру

необгрунтованих списань сировини і матеріалів на виробництво визначених

видів продукції, що в час контролю є в наявності;

· оцінку законності і обгрунтованості господарських операцій за даними

кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;

· балансове співставлення прямування товарно-матеріальних цінностей із

їх відображенням у фінансово-бухгалтерській документації.

Залежно від характеру взаємовідносин і суб'єкта контролю фінансовий контроль

можна розподілити на внутрішній і зов­нішній. Внутрішнім

називається такий контроль, за якого суб'єкт й об'єкт належать до однієї

системи, а зовнішнім — та­кий, за якого контроль здійснюється суб'єктом, що не

нале­жить до тієї ж системи, що й об'єкт.

Внутрішній фінансовий контроль — це самоконтроль, який здійснюють

організації, підприємства, установи за влас­ною фінансовою діяльністю та

фінансовою діяльністю підроз­ділів, що входять до їхнього складу. Він є

складовою управлін­ня організацією і тому провадиться на її розсуд на основі

рішень даної організації.

Заходи фінансового контролю, що здійснюються зовніш­німи органами, зазвичай

охоплюють усю систему державних органів і тому можуть сприйматися як

макрозаходи. При цьо­му їх треба доповнювати мікро- або оперативними

заходами, що проводяться самою організацією. Обидва види контролю доповнюють

один одного, між ними встановлюється тісний симбіотичний зв'язок.

Ідеально внутрішній контроль використовується як опера­тивний, що доповнює

макроекономічну стратегію, розроблену центральними органами. Від організацій,

звісно, потребується проведення самостійного стратегічного аналізу напрямків

влас­ної фінансової діяльності та підготовки відповідних фінансових планів і

бюджетів. Після складання і затвердження планів до­ходів і витрат основну

увагу організації приділяють проблемам управління й оперативного фінансового

контролю.

Залежно від ступеня охоплення підконтрольного об'єкта можна виокремити такі

види фінансового контролю, як:

комплексний, тобто такий, якому підлягають усі аспек­ти діяльності

підконтрольного об'єкта;

тематичний, тобто такий, що зосереджується лише на окремих аспектах

діяльності.

Залежно від ступеня охоплення об'єктів фінансовим конт­ролем можна також

вирізнити такі його види, як повний і част­ковий; суцільний

і вибірковий.

Повний фінансовий контроль характеризується загальним глибоким вивченням

фінансового боку діяльності організації, максимально можливим застосуванням

різних методів контро­лю. Частковий контроль проводиться з певного переліку

питань за допомогою ознайомлення на місці з окремими напрямками фінансової

діяльності.

Суцільний фінансовий контроль передбачає вивчення всіх первинних документів і

записів у формах аналітичного та син­тетичного обліку. Цьому контролю

підлягають найвідповідаль­ніші операції установи. При вибірковому контролі

перевіря­ються або всі документи певних періодів протягом року, або частина

документів, але за весь звітний період.

Залежно від джерел інформації й методики виконання контрольних дій фінансовий

контроль можна розподілити на документальний і фактичний. Слід зазначити, що

такий по­діл є деякою мірою умовним, тому що в основі його розме­жування

покладено лише різні джерела даних, що викорис­товуються при здійсненні

контрольних дій. Так, джерелами інформації для документального контролю є

первинні доку­менти, бухгалтерська, статистична звітність, нормативна та інша

документація. Фактичний контроль грунтується на ви­вченні фактичного плану

об'єктів, що перевіряються, за дани­ми їх перевірки в натуральному вираженні,

а тому він не мо­же бути всеохоплюючим з огляду на безперервний характер

фінансово-господарських операцій.

Залежно від цільової спрямованості контрольних дій мож­на вирізнити такі види

фінансового контролю, як стратегічний і тактичний.

Стратегічний фінансовий контроль спрямовується на вирі­шення питання

стратегії розвитку підприємства, організації, установи, галузі господарства у

майбутньому, а тактичний — вирішує поточні питання їхньої фінансової

діяльності.

Залежності від місця здійснення фінансового контролю його можна розподілити на

такі види, як контроль на місцях, коли суб'єкт виконує контрольні дії

безпосередньо на підкон­трольному об'єкті; дистанційний контроль, коли

суб'єкт кон­тролює віддалений від нього об'єкт за допомогою інформації, яка

передається за допомогою засобів зв'язку.

Важливою ознакою класифікації фінансового контролю є форма його здійснення.

При трактуванні форм фінансово­го контролю слід грунтуватися на

співвідношенні змісту й форми як загальних категорій, що відображають

взаємо­зв'язок двох сторін будь-якого предмета чи явиша. Зміст є визначальною

стороною предмета, а форма — засобом його вираження і внутрішньою

організацією, яка модифікується зі зміною змісту.

За часовими формами фінансовий контроль поділяється: попередній

(превентивний), поточний і наступний (ретроспективний).

Критерій розмежування цих форм полягає у зіставленні часу здійснення

контрольних дій із процесами формування й використання фондів фінансових

ресурсів. Вод­ночас вони тісно взаємопов'язані, відображаючи тим самим

безперервний характер контролю.

В умовах переходу до ринкових відносин все важливішу роль відіграє попередній

(превентивний) контроль. Перехід до ринку не сумісний зі збитками і втратами,

які є наслід­ком економічних і фінансових прорахунків, безгосподарності,

порушення законності. Для їхньої мінімізації необхідна чітка і відлагоджена

система превентивного фінансового контро­лю, який є найефективнішою формою,

оскільки дає змогу запобігти виникненню вад, перевитрат і втрат фінансових

ресурсів, порушенню законодавства. На стадії фінансового прогнозування і

планування превентивний контроль слугує пе­редумовою для прийняття

оптимальних управлінських рішень.

Поточний фінансовий контроль є органічною часткою процесу оперативного

фінансового управління і регулювання фінансово-господарської діяльності

підприємств, організацій, установ, галузей економіки. Поточний фінансовий

контроль проводиться в короткі проміжки часу — в процесі здійснення

фінансово-господарських операцій. Спираючись на дані пер­винних документів

оперативного і бухгалтерського обліку та інвентаризацій, поточний контроль

дає змогу регулювати фі­нансові ситуації, що швидко змінюються, попереджувати

збитки і втрати. Наступний (ретроспективний) фінансовий контроль

ха­рактеризується поглибленим вивченням фінансової діяль­ності за попередній

період, дає змогу виявити вади поперед­нього й поточного контролю.

Ретроспективний фінансовий контроль здійснюється після виконання фінансових

операцій за певні минулі проміжки часу завдяки вивченню даних об­ліку й

звітності, планової нормативної документації. Контролю підлягають і фактичні

справи, дійсна наявність грошових за­собів і матеріальних цінностей.

Наступний фінансовий контроль допомагає масштабно оцінити позитивні та

негативні сторони фінансової діяльності підприємств, установ, певних, галузей

та економіки в цілому. Він дає змогу всебічно аналізувати накопичений досвід,

об'єк­тивно відображати причини порушень і недоліків, розробляти заходи щодо

їх усунення.

Отже, попередній (превентивний), поточний і наступний (ретроспективний)

фінансовий контроль взаємно пов'язані й доповнюють один одного. Попередній

контроль забезпечує перевірку проектів бюджетів, фінансових планів,

кошторисів тощо. Поточний контроль допомагає своєчасно виявити вади й

порушення в процесі фінансово-господарської діяльності та своєчасно їх

усунути. Наступний контроль виявляє вади, які не були виявлені попереднім і

поточним контролем. Лише застосування усіх зазначених форм фінансового

контролю в їх єдності та взаємозв'язку робить фінансовий контроль

система­тичним, підвищує його ефективність.

2.2. Методи фінансового контролю

Важливою ознакою класифікації фінансового контролю є його метод. До методів

фінансового контролю належать конк­ретні способи (прийоми), що застосовуються

при здійсненні контрольних функцій. Метод дослідження об'єкта контролю

залежить від характеру об'єкта і певних його елементів. Стан і поведінка

об'єкта контролю в цілому визначається за допомо­гою загальних методів

контролю, а окремих його частин або характеристик — за допомогою часткових

способів.

Методами фінансового контролю є ревізія, тематична перевірка,

обстеження, безперервне відстежування фінансо­вої діяльності. Кожний

з цих методів поділяється на частко­ві способи і прийоми, які дають змогу

розв'язувати певні проміжні завдання.

Ревізія є методом контролю всієї фінансово-господарсь­кої діяльності

підприємства, установи, організації за певний проміжок часу з метою

встановлення законності здійснюва­них операцій, їхньої доцільності та

ефективності, правиль­ності обліку й достовірності облікових і звітних даних.

В умовах адміністративно-командної економіки ревізія була переважаючим

методом фінансового контролю, тому що жорстка адміністративна

підпорядкованість нижчої ланки управління вищій потребувала відповідної

ревізійної діяльності для збору інформації про якість виконання команд кожною

нижчестоящою ланкою.

Ревізія сприймалася як універсальний засіб, здатний по­долати всі вади

функціонування фінансового та господарсь­кого механізмів. Проводилася

ревізія, в основному, з метою встановлення вад і порушень (Схема 1.). За

такої інтерпретації фінансо­вий контроль поставав у вигляді окремих

ізольованих частин, порушувалося цілісне уявлення про контроль як окрему

фун­кцію управління. Насправді поняття контролю значно шир­ше, ніж поняття

ревізії. Наукову проблематику ревізії слід розглядати у складі фінансового

контролю, який включає пи­тання теорії, організації контролю на будь-якому

рівні ієрар­хії з усією різноманітністю видів, форм і методів контролю.

Види ревізій

за відомчою приналежності

*відомчі

Контрольная: Фінансовий контроль Контрольная: Фінансовий контроль

органів, які ревізуються

*внутрішньовідомчі

*внутрішньогосподарські

Контрольная: Фінансовий контроль Контрольная: Фінансовий контроль

за повнотою охоплення

*повні

*часткові

*комплексні

*тематичні

Контрольная: Фінансовий контроль Контрольная: Фінансовий контроль

за глибиною проведення

*сквізні

*локальні

Контрольная: Фінансовий контроль за ступенем охоплення даних

*суцільні

Контрольная: Фінансовий контроль

*вибіркові

*комбіновані

Контрольная: Фінансовий контроль Контрольная: Фінансовий контроль

за характером матеріалу

*документальні

*фактичні

Контрольная: Фінансовий контроль Контрольная: Фінансовий контроль

стосовно плану

*планові

*позапланові

Контрольная: Фінансовий контроль за черговостю дослідження

*первинні

Контрольная: Фінансовий контроль тих самих документів

*додаткові

*повторні

Схема 1. Класифікація ревізій

Об'єктивною тенденцією сучасного етапу реформування фінансової сфери є

скорочення частки фінансів державного сектора та збільшення питомої ваги

комунального і приватно­го секторів. Це означає поступове згортання

примусовості здійснення фінансового контролю і розвиток його добровіль­ності,

тому надалі повинні частіше застосовуватися такі методи здійснення

фінансового контролю, як тематичні перевірки, обстеження, безперервне

відстежування фінансової діяльності господарюючих суб'єктів.

Тематична перевірка здійснюється за певним переліком питань або з однієї теми

шляхом ознайомлення на місці з ок­ремими сторонами фінансової діяльності.

Такі перевірки мо­жуть проводитися наскрізним методом за ознакою

однотип­ності операцій чи за ознакою взаємного зв'язку між різними суб'єктами

контролю.

Схема 2. Види і методи фінансового контролю

Контрольная: Фінансовий контроль

Використання всієї сукупності видів, форм і методів кон­тролю

(схема 2) має надзвичайно велике значення для ефективного функціонування

системи фінансового контролю в цілому. Так, застосування всіх видів

фінансового контролю є важли­вим з погляду запобігання втрати контролю за

діяльністю певних секторів економіки та утворення неконтрольованих сегментів

у фінансовій сфері, а також з погляду попереджен­ня паралелізму та дублювання

при здійсненні контролю.

3. Фінансовий аудит як спеціальний вид фінансового контролю

Фінансовий аудит в сучасному вигляді в нашій країні з`явився порівняно недавно

і юридично оформився з часу прийняття Закону України «Про аудиторську

діяльність»[2], (22 квітня 1993 року).

Але як вид діяльностві людей від має велику історію.

На початку чотирнадцятого сторіччя в Північній Італії почала розвиватися

торгівля. Міста прагнули отримати від цього свою частку прибутку. А задля

цього їм потрібно було знати суму виручки та доходу . У зв'язку з цим в

Генуї та інших містах Північної Італії з 1330 року призначаються так звані

візитатори, які перевіряють бухгалтерські книги купців, тобто в нинішньому

розумінні перевіряють достовірность обліку і звітності підприємців.

Візитаторы Генуї повинні були бути не молодшими 30 років (накопичено

мінімальний життевий та профессійный досвід) та мати мінімально власності на

3000 лір (тобто мати достатнє матеріальне забезпечення і почуття моральної й

матеріальної відповідальності). Ці ревізори вважаються першими представниками

профессійного прошарку в галузі аудиторської служби.

У ХVІ сторіччі поряд з фіскальною ревізійною службою в крупних торгівельних

будинках та банках Європи розвивалась внутрішня аудиторська служба. У

купців це завдання входило спочатку в обов`язки головного бухгалтера, який

перевіряв бухгалтерські книги окремих філій, а потім, у зв'язку з

розширеннням контрольних функцій, створюються спеціальні аудиторські служби

на підприємстві, які поступово перетворюються на внутрішній аудит.

Внутрішній аудит повністю спрямований на своє підприємство чи групу

об`єднаних підприємств і надавав дані про стан справ і також складав

аналітичні розробки на перспективу не тільки для адміністрації, а й для

засновників і власників підприємства.

У 1578 році на німецькомовній территорії вперше було засвідчене існування

в процесуальній справі незалежних ревізорів бухгалтерських книг, котрі

здійснювали свою аудиторську діяльність. До ХІХ століття, ці ревізори,

запрошувались судами для перевірки бухгалтерських книг неплатоспроможних

клієнтів (боржників) при веденні судової справи. Ці ревізори повинні були

складати присягу про чесну та незалежну перевірку боржників.

З 1681-1701 р.р. у Шотландії зустрічаються перші бухгалтери як представники

вільної профессії. Починаючи з ХІХ століття також і в Германії немає нічого

незвичного в залученні незалежних і довіренних "панів ревізорів".

1931 рік - рік народження професії аудитора в Германії в сучасному розумінні.

Виникнення професії аудитора в Германії було викликано глибокою економічною

кризою з сенсаційнним банкрутством німецьких акціонерних товариств, а також

випливаюча звідси втрата довіри до підприємств і підприємців. Державі

довелося прийняти надзвичайну постанову рейхс-президента про акціонерне

право, банківський нагляд і податкову амнистію. Ця постанова передбачала

введення обов'язкової ревізії , детальні нормативні акти по структурі і

оцінці річного балансу, а також встановлювала тиражі для публікації

визначених даних в звіті про господарську діяльність, розробку інструкцій та

стандартів по аудиту.

В Росиї ще в кінці ХIХ сторічя з’явились перші школи, в яких викладались

елементи аналізу, аудиту та комерційних розрахунків. Першим російським

бухгалтером, що пов’язав між собою бухгалтерський облік, аналіз та аудит,

вважається А.К.Рощаховський.

Таким чином, профессія аудитора виникла після глибокої економічної кризи і

ме­тою її створення було виконання визначених функцій захисту и порядку в

інтересах як індивідуального підприємництва, так і економіки країни в цілому.

В сучасному розумінні АУДИТОР (англ. Аudіtоrs)- особа, що перевіряє стан

фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період. В перекладі

з латині це слово означає слухач.

Аудитор відрізняється від ревізора по суті підходу до перевірки фінансово-

господарських документів - консультаційного, принципово -доброзичливого, а

також знаннням не тільки бухгалтерського обліку і звітності, але й

економічних законів, юридичного права, філософії. Аудитор не стільки

намагається знайти цифрові й сумарні (можливо арифметичні) помилки, скільки

дає огляд методу ведення бухгалтерського обліку, аналіз виробничо-

господарської діяльності та підтвердження (чи спростування) фінансово -

виробничих результатів діяльності підприємства за звітний період и можливі

перспективи развитку на майбутнє. При цьому, основою висновків аудитора є

ретельна перевірка всієї бухгалтерської звітності. Аудитор за статусом -

незалежний експерт, тобто він самостійно здійснює свою діяльність під власну

відповідальність. Він може працювати самостійно, має іменну особисту (на

фізична особу) ліцензію і, зареєструвавшись у податковому органі як

підприємець, може здіснювати свою діяльність від незалежної аудиторської

фірми (юридичної особи), що має ліцензію на фірму. При цьому сам аудитор

повинен мати особисту ліцензію, обов’язково кваліфікаційний аттестат. Бажано,

щоб аудитор мав досвід роботи з фінансово-господарської діяльності не менше

10-15 років. За кордоном хороший аудитор має бути у віці від 40 років, але не

старшим 60 років.

Аудит провадиться поряд з фінансовим контролем діяльності экономічних

суб’єктів (ревізією, перевірками податкової поліції та ін.) виконавчими

органами, що провадяться у відповідності із законодавством спеціально

уповно­важеними на те державними органами. Аудит, аудиторська діяльність в

Укра­їні регулюється Указом Президента України.

Аудит здійснюється фізичними чи юридичними особами, що мають ліцензії на

проведенння незалежного аудиту. Існують ліцензії 2-х видів: АБ - загальний,

вклю­чаючи аудит банків, А - загальний аудит без аудиту банків. Основною

метою ауди­торської діяльності є встановлення достовірності бухгалтерської

(фінансової) звіт­ності економічних суб’єктів та відповідність їх

законодавству, діючому в Украині. В основу аудиту покладено цивільне право,

адміністративно-господарське право.

Існують три сфери відповідальності по аудиторської діяльності:

відпові­дальність перед клієнтом; відповідальність на базі цивільного

законодавства перед третіми особами; кримінальна відповідальність.

Фінансовий аудит - це незалежна перевірка фінансових звітів чи інформації, що

відноситься до них, незалежно від того, прибутковості підприємства, його

розміру та форми організації.

В основу роботи аудитора покладено фінансову звітність. При її аналізі слід

брати до уваги вплив різних факторів. Крім того, звітність має суттєві

обмеження в плані побудови. Статті звітності інколи відображають суми, які

самі по собі ні про що не свідчать - потрібно їх розшифровувати, а

групування статей не завжди відповідає логіці аналізу. До того, бажано мати

додаткову інформацію по підприємствах, яку не завжди можна виділити з

бухгалтерського обліку. Характер і обсяг цієї інформації часто визначається

галуззю чи конкретним підприємством, оскільки у кожній галузі є свої

особливості.

Фінансовий аудит являє собою добор, групування та вивчення даних про

фінансові ресурси підприємства та їх використання з метою мобілізації коштів,

необхідних для виконання планових чи проектних завдань і погашення фінансових

зобов’язань в процесі господарської діяльності підприємства. При аудиті

розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових

ресурсів, їх розміщення в різні матеріальні цінності (активи), оцінки

сплатоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обігу

коштів.

В процесі фінансового аудиту з’ясовується:

-платоспроможність як самого підприємства, так і його дебіторів;

-забезпеченість власними обіговими коштами відповідно до потреб в них;

-збереження коштів та причини змін їх розміру протягом періоду, що

аналізується;

-виконання плану прибутку і прибутковість фінансово-господарської діяльності

підприємства;

-стан запасів товарно-матеріальних цінностей та джерел їх формування;

-розміщення власних , позичкових, залучених та спеціальних джерел коштів в

видах активів;

-забезпечення повернення кредитів та ефективність їх використання;

-розрахункові відносини з дебіторами та кредиторами;

-обіг обігових коштів;

-створення та використання різних фондів;

-збереження власних обігових коштів.

Окремому розгляду підлягає проблема залучення і використання довгострокових

та короткотермінових кредитів, Спрямування їх по цільовому призначенню,

забезпеченність та повернення позичок в установленні терміни. При аудиті

стану розрахунків з’ясовуються причини і строки створення кредиторської та

дебіторської заборгованності, що спричиняє до перерозподілу коштів між

підприємствами. Оскільки головна причина збільшення кредиторської

заборгованності - зниження оборотності обігових коштів, детально вивчається

стан запасів товарно- матеріальних цінностей по окремим типам і видам.

Визначається сума вивільнених чи додатково залучених коштів по окремим типам

і видам, причини прискорення чи сповільнення обіговості. Перелік питаннь,

що розглядаються, може змінюватись в залежності від багатьох факторів, в тому

числі від інтересів користувача інформації. В таблиці №1 наведено приблизний

перелік завдань, що розглядаються при фінансовому аудиті в залежності від

кінцевого користувача.

Фінансовий аудит загалом- це складне взаємопов`язане дослідження.При

фінансовому аудиті використовують вартісні оцінки показників. Фінансовий

аудит дозволяє визначити можливості підприємства в близькій та віддаленій

переспективі.

Це дозволяє зробити висновок, що предметом фінансового аудиту є рушійна сила

господарювання - гроші і вартісні характеристики діяльності.

Фінансовий аудит підприємства переслідує декілька цілей, основні з яких :

- визначення наявного фінансового стану;

- визначення зміни цього стану в структурно-часовому аспекті;

- визначення факторів,що викликали ці зміни;

- прогноз основних тенденцій в фінансовому стані.

Фінансовий аудит балансу і звіту про фінансові результати ( у купі з деякими

додатковими данними) дозволяє визначити ті чи інші незбалансованості у русі

коштів підприємства, позитивні чи негативні тенденції та створити базу для

подальшого більш детального вивчення на основі бухгалтерської, статистичної і

оперативної звітності й інших інформаційних матеріалів. Слід відмітити, що

аналіз фінансової звітності не дозволяє робити категоричних висновків, а лише

орієнтує користувача інформації щодо оцінки фінансового стану підприємства і

визначення його вузьких місць.

Основні методи фінансового аудиту наведені в додатку 2.

Серед них можна виділити:

- аналіз коефіцієнтів - розрахування різних відношень показників, котрі

засновані на існуванні співвідношень між окремими статтями звітності і мають

певний економічний зміст. Аналіз складається з порівнняння величин,

розрахованих відносних показників з середньогалузевими, стандартними,

нормативними величинами;

- вертикальний аналіз - визначення загальної частки окремих статей фінансових

звітів, їх співставлення;

- горизонтальний аналіз - співставлення величин показників за декілька

періодів. Визначення обсягу і напрямку змін, а також тенденцій зміни

показників. Порівнюються як абсолютні, так і відносні показники. Цей метод

також називають аналізом трендов (тенденцій.

Використання методу аналізу коефіцієнтів, по-перше дозволяє визначити коло

відомостей, яке важливе з точки зору прийняття рішень, а по- друге дає

можливість оцінити стан даної облікової одиниці в системі господарювання і

тенденції її зміни.

Перевагою коефіцієнтів є те, що вони зменшують викривлюючий вплив інфляції

на звітний матеріал, що особливо актуально при аналізі довготривалих

тенденцій. Разом з тим необхідно враховувати, що коефіцієнти не мають

універсального значення і можуть розглядатися як орієнтовні індикатори; вони

швидше є покажчиками найболючиших місць діяльності підприємства, які

потребують більш ретельного аналізу. У ряді випадків та чи інша величина

коефіцієнту не відповідає загальноприйнятій стандартній нормі в силу

специфіки конкретних умов і особли­востей ділової політики підприємства.

Перелічені методи мають свої переваги і недоліки. Найкращі результати

досягаються при використанні цих методів у комплексі. Особливий інтерес являє

проведення порівняльного аналізу підприємства з іншими підприємствами галузі.

Для правильної оцінки декількох підприємств необхідно щоб інформація була

стандар­тизована, а показники розраховувалися за єдиними методиками.

В наш час у світі існує багато різних довідників для порівняльного аналізу

звітів різних фірм. Необхідність професійного надання інформаційно-

консультативних послуг призвело до того, що цей вид діяльності в багатьох

розвинених країнах став відносно самостійною сферою бізнесу. Всі бізнес-

довідники та бюллетені повністю адаптовані до вимог замовників, і це пояснює

той факт,що в літературі немає єдиної методики фінансового аналізу стану

підприємств, відсутні типові універсальні методи побудови і аналізу

фінансової інформації.

Логіка фінансового аудиту передбачає його організацію у вигляді двоетапної

процедури:

-експресс-аудит фінансового стану;

-детальний ( поглиблений ) аудит фінансового стану;

Починати аудит краще з оперативного експресс- аудиту. В Україні він тільки

починає набувати популярність, але в деяких інших країнах він вже є широко

вживаним. Функціональна структура експрес- аудиту вказана в додатку 3.

Метою експрес - аудиту є проста і наглядна оцінка стану і динаміки розвитку

підприємства ( та попередня оцінка в оперативному режимі). Основними

принципами такого аудиту є відбір ряду основних показників, котрі є найбільш

суттєвими і відносно нескладними для розрахунків та виявлення вузьких місць

в господарській діяльності за допомогою методів фінансового аудиту та

отримання висновків про більш детальний розгляд якого-небудь напрямку.

Висновки

Сьогодні органи державної влади приділяють серйозну увагу питанням

удосконалення системи фінансового контролю. Оскільки очевидно, що

обов'язковою умовою ефективного функціонування економіки і фінансової системи

країни є наявність розвитої системи контролю. Почато уже ряд кроків,

спрямованих на її реформування. Помітну роль в удосконалюванні фінансового

контролю покликано зіграти прийняттю бюджетного кодексу.

В даний час у Мінфіні активізовані робота з підготовки проектів федеральних

законів про державний контроль у Російській Федерації.

Для ефективного здійснення державного фінансового контролю потрібно не тільки

назвати органи державного контролю, що тепер зроблено в Бюджетному Кодексі,

але і законодавчо закріпити їх задачи, права, сферу дії.

Зусилля органів влади, яким доручено виконувати функції контролю, не

координуються і здійснюють вони його в основному в рамках свого відомства, що

викликає роздробленість фінансової системи.

Я думаю, що ще одним важливим питанням є відсутність закону, що визначає

можливості державного фінансового контролю у відношенні порушників

фінансового законодавства. Адже без адміністративних, матеріально-фінансових

заходів впливу на порушників фінансового законодавства, неможливо досягти

високих результатів у виконанні поставлених перед органами контролю задач.

Таким чином, вважаю, що сьогодні, коли вся бюджетна система України

знаходиться в стадії становлення, питання реформування системи фінансового

контролю, є одним з найбільш важливих.

Список використаної літератури

1. Василик О.Д. “Теорія фінансів”: Підручник. – К.: НІОС – 2000. - 416 с.

2. Ефимов О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. – М.,

1995.

3. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності

підприємства. – К., 1992.

4. Коваль В.В. Фінансовий аналіз. – К., 1996.

5. Плиса В. І. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси

України. 1998, №5, стор. 96-98.

6. Сависько В.Г. Аналіз фінансового стану підприємства. – К., 1993.

7. Сугоняко О. А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його

оздоровлення // Фінанси України. 1997, №9, стор. 73-76.

8. Климко Г.Н. “Основи економічної теорії”// Київ “Знання” – 1997 р., с.742

9. Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю “Экономикс” т.2 // Москва

“Республика” – 1995 г., с.400

10. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року

11. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану

пвдприємств та організацій.Затверджено наказом Агентства з запобіганню

банкрутству від 21 березня 1997 р. №37.

Додаток

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про аудиторську діяльність

(Розділ 1. Загальні положення )

Стаття 1. Сфера дії Закону Положення цього Закону діють на території України

і поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та

видів діяльності, органи державної виконавчої влади. Стаття 2. Законодавство

про аудиторську діяльність Аудиторська діяльність регулюється цим Законом,

іншими законодавчими і нормативними актами України. У випадках, якщо

міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила,

ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного

договору. Стаття 3. Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність включає в

себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання

аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту)

та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку,

звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших

видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та

юридичних осіб. Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується

згідно з чинним законодавством. Стаття 4. Аудит Аудит - це перевірка

публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої

інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з

метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і

відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит

здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які

уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може

проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках,

передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на

проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).

Стаття 5. Аудитор Аудитором може бути громадянин України, який має

кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на

території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю

індивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в

спілку з дотриманням вимог цього Закону та інших законів України. Для

здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен на підставі

чинного сертифікату отримати ліцензію. Аудиторам забороняється безпосередньо

займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не

виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших

корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за

корисливі злочини. Стаття 6. Аудиторська фірма Аудиторська фірма - це

організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на

території України і займається виключно наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності.

Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської

фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30

відсотків. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність

лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської

фірми може бути тільки аудитор. Стаття 7. Аудиторський висновок та інші

офіційні документи Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений

підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у

встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі

висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному

законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності. Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть

надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних

документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним

висновком або актом. Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при

офіційному його поданні установі, організації або господарюючому суб'єкту

України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено

міжнародним договором. Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність Публічна

бухгалтерська звітність складається із аудиторського висновку, балансу, звіту

про прибутки і збитки, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять

комерційну таємницю і визначені законодавством для надання користувачам та

публікації. Аудиторський висновок про достовірність, повноту і відповідність

чинному законодавству та встановленим нормативам балансу та інших форм

публічної бухгалтерської звітності повинен грунтуватися на аналізі

достатнього обсягу інформації щодо наслідків фінансово-господарської

діяльності, в тому числі на вивченні бухгалтерської звітності і документів,

які становлять комерційну таємницю і не підлягають публікації. Відкриття

бухгалтерської звітності, що становить комерційну таємницю, для проведення

аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється користувачами

бухгалтерської звітності. Стаття 9. Користувачі бухгалтерської звітності

Користувачами бухгалтерської звітності можуть бути уповноважені на підставі

законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні

особи, зацікавлені в наслідках господарської діяльності суб'єктів, в тому

числі: власники, засновники господарюючого суб'єкта, кредитори, інвестори та

інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання

інформації, що міститься в бухгалтерській звітності. Користувачі

бухгалтерської звітності мають право виступати замовниками на проведення

аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями

аудиторських перевірок в межах повноважень, наданих законодавством,

установчими документами або окремими договорами. Стаття 10. Обов'язкове

проведення аудиту Проведення аудиту є обов'язковим для: 1) підтвердження

достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків,

фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших

господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності,

звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій,

що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються

підприємницькою діяльністю. ( Абзац перший пункту 1 статті 10 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 81/95-ВР від 14.03.95 ) Обов'язкова аудиторська

перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб'єктів з річним

господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів

проводиться один раз на три роки; ( Пункт перший статті 10 доповнено абзацом

другим згідно із Законом N 81/95-ВР від 14.03.95 ) 2) перевірки фінансового

стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями,

акціонерних товариств, холдінгових компаній, інвестиційних фондів, довірчих

товариств та інших фінансових посередників; 3) емітентів цінних паперів; 4)

державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів,

приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності; 5) порушення

питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом. Проведення аудиту є

обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. Стаття

11. Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку

Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку,

визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської

звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого

суб'єкта. Публічна бухгалтерська звітність повинна бути перевірена аудитором

(аудиторською фірмою) і може оприлюднюватись протягом року, наступного за

звітним. Аудиторські перевірки не виключають здійснення державними

податковими інспекціями контролю за дотриманням податкового законодавства та

виконання контрольних функцій іншими суб'єктами, уповноваженими на це

законами України.

[1] Дорош Н.I. Державний фiнансовий

контроль: зарубiжний досвiд i шляхи досконалення. /Фiнанси Украiни.-1998.-№1

[2] Додаток 1

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты